Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Przyłęk  www.przylek.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy
Dane
Organy
Wójt Gminy
Z-ca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Rada Gminy
Referaty
Jednostki organizacyjne
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Zarządzenia
Zawiadomienia o sesji
Posiedzenia Komisji
Baza Aktów Własnych
Uchwały
Protokoły z sesji
Budżet
Procedury naboru na stanowiska
Strategia rozwoju
Plan Rozwoju Lokalnego
Raport o stanie gminy za 2018 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Lokalna Strategia Rozwoju LGD na 2009-2015
Akty Prawa Miejscowego
Podatki i opłaty lokalne
Poradnictwo dla mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Inne
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Jednostki organizacyjne gminy
Wybory
Ogłoszenia
Odpady
Sprawozdania
Konkursy
Spółki prawa handlowego
Środki UE 2014 - 2020
Przetargi
Zapytania ofertowe
Rejestry i ewidencje
Protokóły z kontroli
Oświadczenia
Obwieszczenia
Dostęp do informacji publicznej
Wykaz nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Środowisko
Oferty inwestycyjne
Wykaz sołectw
Petycje
Skargi i wnioski
Pozostałe
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
  Strona główna  

Dane
 
PRZYŁĘK
NAZWA GMINY Przyłęk
RODZAJ gmina wiejska
LOKALIZACJA woj. mazowieckie  pow. zwoleński
KOD 26-704
MIEJSCOWOŚĆ Przyłęk
KONTAKT - SEKRETARIAT tel. +48 0-48-677-30-16, 677-30-17
fax +48 0-48-677-30-01
e-mail: przylek@przylek.pl  
WÓJT GMINY

Eugeniusz Andrzej Wolszczak

tel. +48 0-48-677-30-18
e-mail: wolszczak@przylek.pl  

Z - CA WÓJTA

Katarzyna Cieślikowska - Szewczyk

tel. +48 0-48-677-30-16  

Sekretarz Gminy Danuta Bocian
tel. +48 0-48-677-30-19
e-mail: bocian@przylek.pl
Skarbnik Gminy Mirosława Witczak
tel. +48 0-48-677-30-16
e-mail: skarbnik@przylek.pl 
Godziny urzędowania

Poniedziałek - godz. 9.00 - 17.00

Wtorek - Piątek - godz. 7.00 - 15.00

Konto bankowe - podatki i opłaty lokalne

91 9157 0002 0050 0505 3888 0001

Konto bankowe - udostępnienie danych osobowych

37 9157 0002 0050 0505 3888 0003

Konto bankowe - sumy depozytowe (wadia)

53 9157 0002 0050 0505 3888 0006

 
Data wprowadzenia informacji 2003-04-09 14:32:08 Informację zaktualizowano 2019-07-09 13:32:09, wprowadzający: Administrator Gmina
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY W PRZYŁĘKU


Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”- Dz.Urz.UE L Nr 119, s 1), informuje się petentów Urzędu Gminy w Przyłęku o zasadach przetwarzania danych osobowych obowiązujących od dnia 25 maja 2018 r. oraz przysługujących prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy
  w Przyłęku jest: Wójt Gminy Przyłęk.
  Adres: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk BN, 26-704 Przyłęk, tel.: 048 677 30 16,
  e-mail: przylek@przylek.pl
 2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych a także przysługujących uprawnień można kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail
 3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Przyłęk - przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Przyłęk,
  b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Przyłęk,
  c) w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
  Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
  z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Przyłęk przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Przyłęk.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Każdemu, kto powierza przetwarzanie danych Wójtowi Gminy Przyłęk przysługuje prawo dostępu do treści powierzonych danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. Dane osobowe nie będą przesyłane do państw trzecich jak również organizacji międzynarodowych.

Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest:
Pan Bartłomiej Kida
email: bodo.radom@gmail.com

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-02 11:48:23 Informację zaktualizowano 2020-01-31 09:27:19, wprowadzający: Administrator Gmina, autor: Danuta Bocian
wersja do druku