Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Przyłęk  www.przylek.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy
Dane
Organy
Wójt Gminy
Z-ca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Rada Gminy
Referaty
Jednostki organizacyjne
DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Zarządzenia
Zawiadomienia o sesji
Posiedzenia Komisji
Baza Aktów Własnych
Uchwały
Protokoły z sesji
Protokoły z komisji
Budżet
Procedury naboru na stanowiska
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2005-2017
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Raport o stanie gminy za 2018 r.
Raport o stanie gminy za 2019 r.
Raport o stanie gminy za 2020 r.
Raport o stanie gminy za 2021 r.
Raport o stanie gminy za 2022 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Lokalna Strategia Rozwoju LGD na 2009-2015
Akty Prawa Miejscowego
Podatki i opłaty lokalne
Poradnictwo dla mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Inne
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Deklaracja dostępności
Jednostki organizacyjne gminy
Wybory
Ogłoszenia
Odpady
Sprawozdania
Konkursy
Spółki prawa handlowego
Środki UE 2014 - 2020
Przetargi
Zapytania ofertowe
Rejestry i ewidencje
Protokóły z kontroli
Oświadczenia
Obwieszczenia
Dostęp do informacji publicznej
Wykaz nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Środowisko
Oferty inwestycyjne
Wykaz sołectw
Petycje
Skargi i wnioski
Pozostałe
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
ZOZ
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
   Strona główna rok 2024  

Dane
 
PRZYŁĘK
NAZWA GMINY Przyłęk
RODZAJ gmina wiejska
LOKALIZACJA woj. mazowieckie  pow. zwoleński
KOD 26-704
MIEJSCOWOŚĆ Przyłęk
KONTAKT - SEKRETARIAT tel. +48 0-48-677-30-16, 677-30-17
fax +48 0-48-677-30-01
e-mail: przylek@przylek.pl  
WÓJT GMINY

Eugeniusz Andrzej Wolszczak

tel. +48 0-48-677-30-18
e-mail: wolszczak@przylek.pl  

Z - CA WÓJTA  
Sekretarz Gminy  

Katarzyna Cieślikowska - Szewczyk

tel. +48 0-48-677-30-16  

Skarbnik Gminy Mirosława Witczak
tel. +48 0-48-677-30-16
e-mail: skarbnik@przylek.pl 
Godziny urzędowania

Poniedziałek - godz. 9.00 - 17.00

Wtorek - Piątek - godz. 7.00 - 15.00

Podstawowy rachunek bankowy (podatki, opłata skarbowa, opłata za czynsz, CO, najem lokali itp.)

91 9157 0002 0050 0505 3888 0001

Odpady Komunalne

63 9157 0002 0050 0505 3888 0117

Konto bankowe - udostępnienie danych osobowych

37 9157 0002 0050 0505 3888 0003

Konto bankowe - sumy depozytowe (wadia)

53 9157 0002 0050 0505 3888 0006

 
Data wprowadzenia informacji 2003-04-09 14:32:08 Informację zaktualizowano 2021-08-04 11:28:24, wprowadzający: Administrator Gmina
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY W PRZYŁĘKU


Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”- Dz.Urz.UE L Nr 119, s 1), informuje się petentów Urzędu Gminy w Przyłęku o zasadach przetwarzania danych osobowych obowiązujących od dnia 25 maja 2018 r. oraz przysługujących prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy
  w Przyłęku jest: Wójt Gminy Przyłęk.
  Adres: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk BN, 26-704 Przyłęk, tel.: 048 677 30 16,
  e-mail: przylek@przylek.pl
 2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych a także przysługujących uprawnień można kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail
 3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Przyłęk - przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Przyłęk,
  b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Przyłęk,
  c) w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
  Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
  z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Przyłęk przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Przyłęk.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Każdemu, kto powierza przetwarzanie danych Wójtowi Gminy Przyłęk przysługuje prawo dostępu do treści powierzonych danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. Dane osobowe nie będą przesyłane do państw trzecich jak również organizacji międzynarodowych.

Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest:
Pan Bartłomiej Kida
email: bodo.radom@gmail.com

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-02 11:48:23 Informację zaktualizowano 2020-01-31 09:27:19, wprowadzający: Administrator Gmina, autor: Danuta Bocian
wersja do druku