Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Przyłęk  www.przylek.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy
Dane
Organy
Wójt Gminy
Z-ca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Rada Gminy
Referaty
Jednostki organizacyjne
DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Zarządzenia
Zawiadomienia o sesji
Posiedzenia Komisji
Baza Aktów Własnych
Uchwały
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
° rok 2020
° rok 2021
° rok 2022
° rok 2023
° rok 2024
Protokoły z sesji
Protokoły z komisji
Budżet
Procedury naboru na stanowiska
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2005-2017
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Raport o stanie gminy za 2018 r.
Raport o stanie gminy za 2019 r.
Raport o stanie gminy za 2020 r.
Raport o stanie gminy za 2021 r.
Raport o stanie gminy za 2022 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Lokalna Strategia Rozwoju LGD na 2009-2015
Akty Prawa Miejscowego
Podatki i opłaty lokalne
Poradnictwo dla mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Inne
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Deklaracja dostępności
Jednostki organizacyjne gminy
Wybory
Ogłoszenia
Odpady
Sprawozdania
Konkursy
Spółki prawa handlowego
Środki UE 2014 - 2020
Przetargi
Zapytania ofertowe
Rejestry i ewidencje
Protokóły z kontroli
Oświadczenia
Obwieszczenia
Dostęp do informacji publicznej
Wykaz nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Środowisko
Oferty inwestycyjne
Wykaz sołectw
Petycje
Skargi i wnioski
Pozostałe
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
ZOZ
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > rok 2009 strona główna 

rok 2009
 

Uchwała Nr 256/XXXIV/09
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia  2 lutego 2009 roku
w sprawie wprowadzenia zmian uchwały nr 253/XXXIII/08 Rady Gminy w  Przyłęku z dnia  31 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009.

Uchwała  257/XXXIV/09               
R a d y G m i n y w P r z y ł ę k u
z dnia 2 lutego 2009 roku
w sprawie zakupu nieruchomości.

Uchwała nr 258/XXIV/09  
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 2 lutego 2009 roku
w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała Nr 259/XXXIV/09       
Rady Gminy w Przyłęku
 z dnia 2 lutego 2009 r.
w sprawie zamknięcia  rachunku dochodów własnych  Publicznego Gimnazjum w Przyłęku

Uchwała Nr 260/XXXIV/09
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 2 lutego 2009 r.
w sprawie zamknięcia rachunku dochodów własnych Publicznego Gimnazjum w Wólce Zamojskiej

Uchwała Nr 261/XXXIV/09
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 2 lutego 2009 r.
w sprawie zamknięcia rachunku dochodów własnych  Publicznej Szkoły Podstawowej im. ppłk. AK Józefa Pawlaka „Brzoza” w Łaguszowie

Uchwała Nr 262/XXXIV/09     
 Rady Gminy w Przyłęku
 z dnia 2 lutego 2009 r.
w sprawie zamknięcia rachunku dochodów własnych  Publicznej Szkoły Podstawowej
w Babinie

Uchwała Nr 263/XXXIV/09  
Rady Gminy w  Przyłęku
 z dnia  2 lutego 2009 r.
w sprawie zamknięcia rachunku dochodów własnych  Publicznej Szkoły Podstawowej
w Mszadli Starej.

Uchwała Nr 264/XXXIV/09
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 2 lutego 2008 r.
w sprawie zamknięcia rachunku dochodów własnych  Publicznej Szkoły Podstawowej
H. Mirosławskiej w Grabowie nad Wisłą

Uchwała Nr  265/XXXIV/09                
R a d y   G m i n y  w  P r z y ł ę k u
z dnia 2 lutego 2009 roku
w sprawie planu pracy Rady Gminy w Przyłęku

Uchwała Nr 266/XXXIV/09                                    
R a d y   G m i n y  w  P r z y ł ę k u
z dnia 2 lutego 2009 roku
w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy w Przyłęku

Uchwała Nr  267/XXXIV/09
R a d y  G m i n y  w  P r z y ł ę k u
z dnia 2 lutego 2009 roku
w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Przyłęk tzw. trzynastki.

Uchwała  Nr 268/XXXIV/ 09 
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia  2 lutego  2009 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku.

 256-268.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-13 12:09:47, wprowadzający: Jerzy Kamionka
 
Korekta do załącznika Nr 4 do Uchwały Nr 268/XXXIV/08 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 2 lutego 2009 roku.
 Załącznik Nr 4 U. Nr 268.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-02-23 12:13:17, wprowadzający: Jerzy Kamionka
 

Uchwała Nr 269/XXXV/09
R a d y   G m i n y   w  P r z y ł ę k u
z dnia  23 lutego 2009 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia  dla Wójta Gminy Przyłęk.

Uchwała Nr 270/XXXV/09
R a d y   G m i n y   w  P r z y ł ę k u
z dnia  23 lutego 2009 roku
w sprawie zawarcia umowy użyczenia nieruchomości znajdującej się w Rudkach na okres 10 lat

 269-270.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-03-13 13:20:11, wprowadzający: Jerzy Kamionka
 

Uchwała Nr 271/ XXXV/2009
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 23 lutego 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rudki

UCHWAŁA NR 272/XXXV/09
RADY GMINY PRZYŁĘK
z dnia 23 lutego 2009 roku
w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności budżetowych gminy Przyłęk z tytułu należności pieniężnych,  do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja  podatkowa oraz udzielanie innych ulg w spłacaniu tych należności, a także
organu do tego uprawnionego.

Uchwała nr 273/XXXV/09
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 23 lutego 2009 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 258/XXXIV/09 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 2 lutego 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała  Nr 274 /XXXV/ 09 
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia  23 lutego  2009 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku

 271-274.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-03-19 10:13:03, wprowadzający: Jerzy Kamionka
 

Uchwała Nr 275/XXXVI/09
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 31 marca 2009 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Zwoleniu na realizację zadania „ Przebudowa drogi powiatowej nr P 4521W Szczęście – Babin”  

Uchwała Nr 276/XXXVI/09                         
R a d y  G m i n y  w  P r z y ł ę k u
z dnia 31 marca 2009 roku
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego Uchwałą Nr 255/XXXIII/09
z dnia 31 grudnia 2008  roku.

Uchwała Nr 277/XXXVI/09
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 31 marca 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian  Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk z siedzibą w Załazach.
Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2009/98/2739

Uchwała  Nr 278/XXXVI/ 09 
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia  31 marca  2009 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku

Uchwała Nr 279/XXXVI/09
RADY GMINY W PRZYŁĘKU
z dnia 31 marca 2009 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Gminę Przyłęk na 2009 rok.
Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2009/91/2541

Uchwała Nr 281/XXXVI/09
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 31 marca 2009 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów urządzeń użyteczności publicznej należących do Gminy Przyłęk

 275-281.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-04-20 11:06:14 Informację zaktualizowano 2009-09-30 09:51:50, wprowadzający: Jerzy Kamionka
 

Uchwała Nr 282/XXXVII/09                   
R a d y  G m i n y  w  P r z y ł ę k u
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk z siedzibą w Załazach za rok 2008.

Uchwała Nr 283/XXXVII/09                   
R a d y  G m i n y  w  P r z y ł ę k u
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Przyłęku za rok 2008.

Uchwała Nr  284/XXXVII/09                           
R a d y G m i n y w P r z y ł ę k u
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Przyłęk.

Uchwała Nr 285/XXXVII/09
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia  29 kwietnia 2009 roku
w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego

Uchwała Nr 286/XXXVII/09
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Zwoleniu na realizację zadania „ Przebudowa chodnika w miejscowościach: Lipiny – Przyłęk, droga nr 4528W Zwoleń – Baryczka”                

Uchwała  Nr 287/XXXVII/ 09 
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia  29 kwietnia  2009 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku

 282-287.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-05-12 12:58:42, wprowadzający: Jerzy Kamionka
 

Uchwała Nr 288/XXXVIII/09
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 15 maja 2009 roku
w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelować dwudzielność potencjału województwa”

Uchwała Nr 289/XXXVIII/09
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 15 maja 2009 roku
w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy   o Mazowszu”

Uchwała  Nr 290XXXVIII/ 09
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia  15 maja  2009 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku

Uchwała Nr 291/XXXVIII/09
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia  15 maja 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie własności nieruchomości w formie darowizny od
Starostwa Powiatowego w Zwoleniu

 288-291.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-06-22 12:39:58, wprowadzający: Jerzy Kamionka
 

Uchwała Nr 292/XXXIX/09
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 26 maja 2009 roku
w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego mienie komunalne na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku

Uchwała  Nr 293/XXXIX/ 09
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia  26 maja  2009 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku

 292-293.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-06-22 12:40:34, wprowadzający: Jerzy Kamionka
 

UCHWAŁA NR  294/XXXX/09
RADY GMINY PRZYŁĘK
z dnia 29 czerwca 2009 r
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku
Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2009/136/4109

Uchwała Nr  295/XXXX/09
R a d y  G m i n y  w  P r z y ł ę k u
z dnia 29 czerwca 2009 roku
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego Uchwałą Nr 276/XXXIII/09 z dnia 31 marca 2009  roku.

Uchwała nr  296/XXXX/09
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 29 czerwca 2009 roku
w sprawie zmian uchwały nr 273/XXXV/09 w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała Nr 297/XXXX/09
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia  29 czerwca   2009 roku
w sprawie likwidacji  środków  trwałych
                      
Uchwała Nr 298/XXXX/09                 
R a d y   G m i n y   w   P r z y ł ę k u
z dnia 29 czerwca 2009 roku
w sprawie zakresu i formy informacji z wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2009r.                                                                                             

Uchwała Nr 299/XXXX/09 
R a d y   G m i n y   w   P r z y ł ę k u
z dnia 29 czerwca 2009 roku
w sprawie zakresu i formy informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze  2009 roku.

Uchwała Nr 300/XXXX/2009
R a d y  G m i n y  w P r z y ł ę k u
z dnia 29 czerwca 2009 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przyłęk.
Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2009/149/4495

Uchwała Nr 301/XXXX/09  
Rady Gminy Przyłęk
z dnia 29 czerwca 2009 roku
w sprawie: ustalenia zadania obejmującego budowę przydomowych oczyszczalni ścieków do  dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała  Nr 302/XXXX/ 09
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia  29 czerwca  2009 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku

 U-294-302.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-07-17 10:09:11 Informację zaktualizowano 2009-09-30 13:30:27, wprowadzający: Jerzy Kamionka
 
Uchwała  Nr 303/XXXXI/ 09
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 18 sierpnia  2009 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku 303.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 15:50:14, wprowadzający: Jerzy Kamionka
 
Uchwała  Nr 304/XXXXII/ 09
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 31 sierpnia  2009 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku 304.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 15:50:56, wprowadzający: Jerzy Kamionka
 

Uchwała Nr 305/XXXXIII/09
R a d y  G m i n y  w P r z y ł ę k u
z dnia  28 września 2009 roku
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Uchwała Nr 306/XXXXIII/09
R a d y  G m i n y  w P r z y ł ę k u
z dnia  28 września 2009 roku
w sprawie upoważnienia Wójta do przeprowadzania kontroli w SPZOZ Gminy Przyłęk

Uchwała Nr 307/XXXXIII/09
R a d y  G m i n y  w P r z y ł ę k u
z dnia  28 września 2009 roku
w sprawie: intencji przystąpienia Gminy Przyłęk do Związku Międzygminnego.

Uchwała Nr 308/XXXXIII/09
R a d y  G m i n y  w P r z y ł ę k u
z dnia  28 września 2009 roku
w sprawie:  sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości

Uchwała Nr 309/XXXXIII/09
R a d y  G m i n y  w P r z y ł ę k u
z dnia  28 września 2009 roku
w sprawie zakupu nieruchomości.

Uchwała Nr 310 /XXXXIII/09
R a d y  G m i n y  w P r z y ł ę k u
z dnia  28 września 2009 roku
w sprawie wyburzenia i rozkruszenie budynku w Mszadli Nowej

Uchwała Nr 311/XXXXIII/09
R a d y  G m i n y  w P r z y ł ę k u
z dnia  28 września 2009 roku
w sprawie zakupu nieruchomości.

Uchwała  Nr 312 /XXXXIII/ 09
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 28 września 2009 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku

 305-312.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-10-22 11:37:44, wprowadzający: Jerzy Kamionka
Uchwała Nr 313/XXXXIV/09 

Uchwała Nr 313/XXXXIV/09
R a d y  G m i n y  w  P r z y ł ę k u
z dnia 30 października  2009 roku.
w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta  do celów wymiaru podatku rolnego na 2010 rok

Uchwała nr 314/XXXXIV/09   
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej na rok podatkowy 2010

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2009/210/6803

Uchwała Nr 315/XXXXIV/09   
R a d y  G m i n y  w  P r z y ł ę k u
z dnia  30 października  2009 roku
w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru  na 2010 rok.
Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2009/210/6804

Uchwała Nr 316/XXXXIV/09   
R a d y  G m i n y  w  P r z y ł ę k u
z dnia 30 października 2009 roku
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr 255/XXXIII/08 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki  i rozwiązywania problemów  alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Przyłęk na 2009 rok

UCHWAŁA NR 317/XXXXIV/09    
RADY GMINY PRZYŁĘK
z dnia 30 października 2009 roku
w sprawie: określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i wywozem nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przyłęk
Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2009/210/6805/

Uchwała  Nr  318/XXXXIV/ 09
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia  30 października  2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku

 313-318.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-11-24 17:47:19 Informację zaktualizowano 2010-02-15 14:04:45, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
UCHWAŁA Nr 319/XXXXV/09 

UCHWAŁA Nr 319/XXXXV/09
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia  13  listopada 2009 roku
w sprawie: utworzenia Związku  Międzygminnego

UCHWAŁA Nr  320/XXXXV/09
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia  13 listopada 2009 roku
w sprawie: przyjęcia Statutu Komunalnego Związku Gmin Regionu Radomskiego

Uchwała Nr 321/XXXXV/09
R a d y  G m i n y  w P r z y ł ę k u
z dnia  13 listopada 2009 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 311/XXXXIII/09 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zakupu nieruchomości

Uchwała Nr  322/XXXXV/09    
R a d y  G m i n y  w  P r z y ł ę k u
z dnia 13 listopada 2009 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2010.
Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2009/209/6475

Uchwała Nr 323/XXXXV09
Rady  Gminy w Przyłęku
z dnia  13 listopada 2009 r.
w sprawie :  ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.
Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2009/209/6476

Uchwała  Nr  324/XXXXV/ 09
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia  13 listopada  2009 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku

Uchwała Nr 325/XXXXV/09
R a d y  G m i n y  w  P r z y ł ę k u
z dnia 13 listopada  2009 roku.
w sprawie uchylenia uchwały Nr 313/XXXXIV/09  Rady  Gminy  w  Przyłęku  z dnia 30 października  2009 roku w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta  do celów wymiaru podatku rolnego na 2010 rok.

 319-325.pdf
Data wprowadzenia informacji 2009-12-16 08:49:27 Informację zaktualizowano 2010-02-15 14:10:05, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
 
Uchwała  Nr 326/XXXXVI/09
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia  10 grudnia  2009 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku 326.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-01-05 08:52:54, wprowadzający: Jerzy Kamionka
 

Uchwała Nr 327/XXXXVII/09
R a d y  G m i n y  w  P r z y ł ę k u
z dnia 31 grudnia 2009 roku
w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem budżetu Gminy Przyłęk.

Uchwała Nr 328/XXXXVII/09                   
R a d y  G m i n y  w  P r z y ł ę ku
z dnia 31 grudnia 2009 roku
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Przyłęk na 2010 rok.

Uchwała  Nr 329/XXXXVII/ 09
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia  31 grudnia  2009 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku

 227-229.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-02-02 12:13:20, wprowadzający: Jerzy Kamionka
 

UCHWAŁA NR 330/XXXXVII/09
RADY GMINY W PRZYŁĘKU
z dnia 31 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/78/1220/ 

 330.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-02-02 12:15:21 Informację zaktualizowano 2010-04-26 13:24:27, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
 

Tabela nr 2 do uchwały 330/XXXXVII/09 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010.

 Tab_2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-02-02 12:17:10, wprowadzający: Jerzy Kamionka
 

Uchwała  Nr  331/XXXXVII/09
RADY GMINY PRZYŁĘK
z dnia 31 grudnia 2009 roku
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Przyłęk na lata 2010-2014.

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/78/1221/

Uchwała  Nr 332/XXXXVII/09
RADY GMINY PRZYŁĘK
z dnia 31 grudnia 2009 roku.
w sprawie ustalenia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta pana Mariana Kuś za 2009 rok.

 331-332.pdf
Data wprowadzenia informacji 2010-02-02 12:18:00 Informację zaktualizowano 2010-04-26 14:01:31, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
wersja do druku