Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Przyłęk  www.przylek.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy
Dane
Organy
Wójt Gminy
Z-ca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Rada Gminy
Referaty
Jednostki organizacyjne
DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Zarządzenia
Zawiadomienia o sesji
Posiedzenia Komisji
Baza Aktów Własnych
Uchwały
Protokoły z sesji
Protokoły z komisji
Budżet
Procedury naboru na stanowiska
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2005-2017
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Raport o stanie gminy za 2018 r.
Raport o stanie gminy za 2019 r.
Raport o stanie gminy za 2020 r.
Raport o stanie gminy za 2021 r.
Raport o stanie gminy za 2022 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Lokalna Strategia Rozwoju LGD na 2009-2015
Akty Prawa Miejscowego
Podatki i opłaty lokalne
Poradnictwo dla mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Inne
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Deklaracja dostępności
Jednostki organizacyjne gminy
Wybory
Ogłoszenia
Odpady
Sprawozdania
Konkursy
Spółki prawa handlowego
Środki UE 2014 - 2020
Przetargi
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
° rok 2020
° rok 2021
° rok 2022
° rok 2023
Zapytania ofertowe
Rejestry i ewidencje
Protokóły z kontroli
Oświadczenia
Obwieszczenia
Dostęp do informacji publicznej
Wykaz nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Środowisko
Oferty inwestycyjne
Wykaz sołectw
Petycje
Skargi i wnioski
Pozostałe
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
ZOZ
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi > rok 2008 strona główna 

rok 2008
Ogłoszenie o przetargu 

Wójt Gminy Przyłęk, powiat zwoleński ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego marki Autosan H 9.20 12.5 t. rok produkcji 1991, nr rejestracyjny WZW J 361.
Cena wywoławcza wynosi 15 700 zł. Przystępujący do przetargu  zobowiązani są wpłacić  wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, nie później niż na jeden dzień poprzedzający przetarg na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu Nr 53915700020050050538880006. Wadium oferentów, których oferta nie została przyjęta zostanie zwrócona, natomiast oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
Przetarg odbędzie się w dniu 03.11.2008 r. w siedzibie Urzędu Gminy o godz.11ºº pokój nr 5.
W uzasadnionych przypadkach  Wójt Gminy Przyłęk zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Przedmiot przetargu można oglądać w godzinach pracy Urzędu ( 7 ºº- 15 ºº) od dnia 20.10.2008 r. do dnia 31.10.2008 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2008-10-17 11:46:07 Informację zaktualizowano 2010-03-21 15:48:18, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o wyniku postępowania 
Urząd Gminy w Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
Tel. (048) 677 30 16, fax. (048) 677 30 01
Niniejszym informuje o wyniku postępowania na:
Dostawę transportem oferenta z przepompowaniem do zbiorników oleju opałowego EKOTERM ok. 25 tys. litrów do kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Przyłęku wybrano ofertę firmy:
PETROLIS Sp. z o.o., ul. Wł. Jagiełły 10A/204, 26-700 Zwoleń.
Cena oferty – 65.500,00 zł (brutto)
 
Data wprowadzenia informacji 2008-10-10 10:40:52 Informację zaktualizowano 2010-03-21 15:48:34, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o przetargu 
Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę transportem oferenta z przepompowaniem do zbiorników oleju opałowego, lekkiego EKOTERM około 25 tys. litrów do kotłowni w  budynku Urząd Gminy w Przyłęku o parametrach technicznych jak niżej:
- wartość opałowa co najmniej 42 MJ/kg
- zawartość siarki poniżej 0,3 %
- gęstość w temp. 150 0,840- 0,845 g/cm3
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy  w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016             
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy- sezon grzewczy 2008/2009 /październik 2008 r.- kwiecień 2009 r./
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Przyłęku, pokój nr 4 do dnia 08.10.2008r.  do godz. 1000 .
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Przyłęku, pokój nr 5 dnia 08.10.2008r. o godzinie 1015.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Oferta

Umowa

Oświadczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2008-09-29 13:08:22 Informację zaktualizowano 2010-03-21 15:48:50, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o wynikach postępowań 

Ogłoszenie o wyniku postępowania:
Urząd Gminy w Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
Tel. (048) 677 30 16, fax. (048) 677 30 01
Niniejszym informuje o wyniku postępowania na:
Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Babin na odcinku o długości 1670 mb,  wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń.
Cena oferty – 232.343,15 zł (brutto)

Ogłoszenie o wyniku postępowania:
Urząd Gminy w Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
Tel. (048) 677 30 16, fax. (048) 677 30 01
Niniejszym informuje o wyniku postępowania na:
Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wysocin na odcinku o długości 855 mb, wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń.
Cena oferty – 151.239,98 zł (brutto)

Ogłoszenie o wyniku postępowania:
Urząd Gminy w Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
Tel. (048) 677 30 16, fax. (048) 677 30 01
Niniejszym informuje o wyniku postępowania na:
Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Krzywda na odcinku o długości 1378 mb,  wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń.
Cena oferty – 228.906,47 zł (brutto)

Ogłoszenie o wyniku postępowania:
Urząd Gminy w Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
Tel. (048) 677 30 16, fax. (048) 677 30 01
Niniejszym informuje o wyniku postępowania na:
Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Łaguszów na odcinku o długości 2346 mb. , wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń.
Cena oferty – 391.677,34 zł (brutto)

Ogłoszenie o wyniku postępowania:
Urząd Gminy w Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
Tel. (048) 677 30 16, fax. (048) 677 30 01
Niniejszym informuje o wyniku postępowania na:
Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Łagów na odcinku o długości 200 mb. , wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń.
Cena oferty – 33.573,79 zł (brutto)

Ogłoszenie o wyniku postępowania:
Urząd Gminy w Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
Tel. (048) 677 30 16, fax. (048) 677 30 01
Niniejszym informuje o wyniku postępowania na:
Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Grabów na odcinku o długości 100 mb. , wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń.
Cena oferty – 17.108,37 zł (brutto)

Ogłoszenie o wyniku postępowania:
Urząd Gminy w Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
Tel. (048) 677 30 16, fax. (048) 677 30 01
Niniejszym informuje o wyniku postępowania na:
Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Przyłęk (Stara Wieś) na odcinku o długości 1603 mb. , wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń.
Cena oferty –  205.502,78 zł (brutto)

Ogłoszenie o wyniku postępowania:
Urząd Gminy w Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
Tel. (048) 677 30 16, fax. (048) 677 30 01
Niniejszym informuje o wyniku postępowania na:
Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Przyłęk (Nadbłocie) na odcinku o długości 1651 mb. , wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń.
Cena oferty – 192.663,62 zł (brutto)

 
Data wprowadzenia informacji 2008-09-29 13:06:16 Informację zaktualizowano 2010-03-21 15:49:06, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o przetargu 

Wójt Gminy Przyłęk ogłasza ustny nieograniczony przetarg na  zbycie  udziału  we współwłasności nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Ławeczko Stare, gm. Przyłęk, na którą składa się działka oznaczona w ewidencji gruntów za numerem 1044/2 w jednostce ewidencyjnej Przyłęk, obręb Ławeczko Stare, jednostka rejestrowa G.382 nr mapy 1, mającą urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu KW Nr 19291.

Powierzchnia ogólna nieruchomości wynosi 0,99 ha. Udział Gminy Przyłęk we współwłasności gruntu wynosi 78160/89580. Gmina jest też właścicielem  dwu kondygnacyjnego budynku po byłej Szkole Podstawowej o pow. zabudowy 587 m2 , pow. użytkowej 822 m2 i kubaturze 3430 m3 , budynku gospodarczego o pow. użytkowej 76,2m2 oraz budynku mieszkalnego drewnianego o powierzchni użytkowej 125,00 m2. Współwłaścicielem pozostałej części gruntu wynoszącej 11420/89580 oraz odrębnej własności lokalu w szkole oraz pozostałych budynków i budowli są osoby fizyczne.
Przeznaczenie nieruchomości określone jest jako tereny usług.  

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 167.760,00 zł.
Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie  art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. Z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z póżn. zm.) upłynął w dniu 19.05.2008r.

Nieruchomość  nie jest obciążona, nie ciążą na niej żadne zobowiązania.
Przetarg odbędzie się w dniu 31.10.2008r. w siedzibie Urzędu Gminy w Przyłęku o godz. 1000, pokój nr 8.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w kwocie: 17.000,00 zł  na konto Urzędu Gminy w Przyłęku w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu Nr 53915700020050050538880006 do dnia 27.10.2008r. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu nie później jednak niż przed upływem 3 dni, z tym że wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Komisji przetargowej należy również przedłożyć: dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych, w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualny wypis z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zawiadomiona zostanie w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli ustalony nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Wójt Gminy Przyłęk może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisu nabytego prawa w księdze wieczystej ponosi wygrywający przetarg.
Budynek można obejrzeć w terminie uzgodnionym z Urzędem Gminy w Przyłęku, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 13.00, tel. (048)6773016

Wójt Gminy Przyłęk może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu.
Dodatkowych informacji udziela pracownik Urzędu – Leszek Rutkowski, tel.(048) 6773016 wew.43.

 
Data wprowadzenia informacji 2008-09-23 11:38:07 Informację zaktualizowano 2010-03-21 15:49:23, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o wynikach postępowania: 

Ogłoszenie o wyniku postępowania:
Urząd Gminy w Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
Tel. (048) 677 30 16, fax. (048) 677 30 01
Niniejszym informuje o wyniku postępowania na:
Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wólka Łagowska na odcinku o długości 630 mb,  wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń.
Cena oferty – 84.947,14 zł (brutto)

Ogłoszenie o wyniku postępowania:
Urząd Gminy w Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
Tel. (048) 677 30 16, fax. (048) 677 30 01
Niniejszym informuje o wyniku postępowania na:
Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mszadla Dolna na odcinku o długości 295 mb, wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń.
Cena oferty – 42.583,89 zł (brutto)

Ogłoszenie o wyniku postępowania:
Urząd Gminy w Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
Tel. (048) 677 30 16, fax. (048) 677 30 01
Niniejszym informuje o wyniku postępowania na:
Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Lucimia na odcinku o długości 295 mb,  wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń.
Cena oferty – 44.167,67 zł (brutto)

Ogłoszenie o wyniku postępowania:
Urząd Gminy w Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
Tel. (048) 677 30 16, fax. (048) 677 30 01
Niniejszym informuje o wyniku postępowania na:
Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ławeczko Stare na odcinku o długości 1680 mb. , wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń.
Cena oferty – 265.632,95 zł (brutto)

 
Data wprowadzenia informacji 2008-09-19 13:34:13 Informację zaktualizowano 2010-03-21 15:49:41, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Wyjaśnienie do treści specyfikacji 
Wyjaśnienie do treści specyfikacji do przetargów na przebudowę dróg gminnych.
1. Na drodze gminnej nr 307W w miejscowości Ławeczko Stare grubość warstwy ścieralnej wynosi 5,0 cm.
2. Faktyczne kategorie ruchu dla poszczególnych dróg do przetargu to KR1/KR2.
3. Do wykonania betonu asfaltowego na warstwę ścieralną może być używany asfalt B50/70.
4. Warstwa bitumiczna ma być ścieralna.  
Data wprowadzenia informacji 2008-09-12 11:54:24 Informację zaktualizowano 2010-03-21 15:50:00, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o przetargu 
Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi  gminnej  w miejscowości Łagów, polegającej na:
- wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego, sortowanego o grubości warstwy 7,0 cm, na odcinku o długości 130 mb i szerokości 4,20 m.
- wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego, sortowanego o grubości warstwy 12,0 cm, na odcinku o długości 45 mb i szerokości 4,20 m.
- wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, o grubości 4,0 cm, na odcinku o długości 200 mb i szerokości 4,0 m.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia do 31.10.2008r.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 24.09.2008 r. do godziny 900.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 24.09.2008 r. o godzinie 930.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Przedmiar robót

Oferta

Wzór umowy

Oświadczenie

Specyfikacja techniczna podbudowa

Specyfikacja techniczna ścieralna

 
Data wprowadzenia informacji 2008-09-02 12:32:50 Informację zaktualizowano 2010-03-21 15:50:19, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o przetargu 
Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi  gminnej nr G305W w miejscowości Łaguszów, polegającej na:
- wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego, sortowanego o grubości warstwy 7,0 cm, na odcinku o długości 1950 mb i szerokości 4,20 m.
- wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego, sortowanego o grubości warstwy 12,0 cm, na odcinku o długości 396 mb i szerokości 4,20 m.
- wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, o grubości 4,0 cm, na odcinku o długości 2346 mb i szerokości 4,0 m.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia do 31.10.2008r.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 24.09.2008 r. do godziny 900.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 24.09.2008 r. o godzinie 915.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Przedmiar robót

Oferta

Wzór umowy

Oświadczenie

Specyfikacja techniczna podbudowa

Specyfikacja techniczna ścieralna

 
Data wprowadzenia informacji 2008-09-02 12:28:08 Informację zaktualizowano 2010-03-21 15:50:36, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o przetargu 
Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi  gminnej  w miejscowości Grabów, polegającej na:
- wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego, sortowanego o grubości warstwy 7,0 cm, na odcinku o długości 100 mb i szerokości 4,20 m.
- wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, o grubości 4,0 cm, na odcinku o długości 100 mb i szerokości 4,0 m.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia do 31.10.2008r.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 24.09.2008 r. do godziny 900.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 24.09.2008 r. o godzinie 945.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Przedmiar robót

Oferta

Wzór umowy

Oświadczenie

Specyfikacja techniczna podbudowa

Specyfikacja techniczna ścieralna

 
Data wprowadzenia informacji 2008-09-02 12:23:30 Informację zaktualizowano 2010-03-21 15:50:52, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o przetargu 
Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi  gminnej nr G321W w miejscowości Babin, polegającej na:
- wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego, sortowanego o grubości warstwy 7,0 cm, na odcinku o długości 1110 mb i szerokości 4,20 m.
- wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego, sortowanego o grubości warstwy 7,0 cm, na odcinku o długości 345 mb i szerokości 3,20 m.
- wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego, sortowanego o grubości warstwy 12,0 cm, na odcinku o długości 215 mb i szerokości 4,20 m.
- wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, o grubości 4,0 cm, na odcinku o długości 1325 mb i szerokości 4,0 m.
- wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, o grubości 4,0 cm, na odcinku o długości 345 mb i szerokości 3,0 m.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia do 31.10.2008r.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 23.09.2008 r. do godziny 900.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 23.09.2008 r. o godzinie 915.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Przedmiar robót /Babin -Pólnocny/

Przedmiar robót /Babin -Południowy/

Oferta

Wzór umowy

Oświadczenie

Specyfikacja techniczna podbudowa

Specyfikacja techniczna ścieralna

 
Data wprowadzenia informacji 2008-09-02 09:25:23 Informację zaktualizowano 2010-03-21 15:51:10, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o przetargu 
Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi  gminnej nr G304W w miejscowości Krzywda, polegającej na:
- wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego, sortowanego o grubości warstwy 7,0 cm, na odcinku o długości 1378 mb i szerokości 3,20 m.
- wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, o grubości 4,0 cm, na odcinku o długości 1378 mb i szerokości 3,0 m.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia do 31.10.2008r.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 23.09.2008 r. do godziny 900.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 23.09.2008 r. o godzinie 1015.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Przedmiar robót

Oferta

Wzór umowy

Oświadczenie

Specyfikacja techniczna podbudowa

Specyfikacja techniczna ścieralna

 
Data wprowadzenia informacji 2008-09-02 09:19:11 Informację zaktualizowano 2010-03-21 15:51:27, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o przetargu 
Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi  gminnej nr G313W w miejscowości Przyłęk (Stara Wieś), polegającej na:
- wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego, sortowanego o grubości warstwy 7,0 cm, na odcinku o długości 1203 mb i szerokości 3,70 m.
- wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego, sortowanego o grubości warstwy12,0 cm, na odcinku o długości 420 mb i szerokości 3,70 m.
- wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, o grubości 4,0 cm, na odcinku o długości 1603 mb i szerokości 3,5 m.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia do 31.10.2008r.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 23.09.2008 r. do godziny 900.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 23.09.2008 r. o godzinie 945.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Przedmiar robót

Oferta

Wzór Umowy

Oświadczenie

Specyfikacja techniczna podbudowa

Specyfikacja techniczna ścieralna

 
Data wprowadzenia informacji 2008-09-02 09:12:10 Informację zaktualizowano 2010-03-21 15:52:21, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o przetargu 
Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi  gminnej nr G309W w miejscowości Przyłęk (Nadbłocie), polegającej na:
- wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego, sortowanego o grubości warstwy 7,0 cm, na odcinku o długości 99 mb i szerokości 4,20 m.
- wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego, sortowanego o grubości warstwy 7,0 cm, na odcinku o długości 1552 mb i szerokości 3,20 m.
- wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, o grubości 4,0 cm, na odcinku o długości 99 mb i szerokości 4,0 m.
- wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, o grubości 4,0 cm, na odcinku o długości 1552 mb i szerokości 3,0 m.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia do 31.10.2008r.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 23.09.2008 r. do godziny 900.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 23.09.2008 r. o godzinie 930.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Przedmiar robót

Oferta

Wzór Umowy

Oświadczenie

Specyfikacja techniczna podbudowa

Specyfikacja techniczna ścieralna

 
Data wprowadzenia informacji 2008-09-02 09:08:22 Informację zaktualizowano 2010-03-21 15:52:36, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o przetargu 
Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi  gminnej nr G308W w miejscowości Wysocin, polegającej na:
- wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego, sortowanego o grubości warstwy 7,0 cm, na odcinku o długości 410 mb i szerokości 3,70 m.
- wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego, sortowanego o grubości warstwy 20,0 cm, na odcinku o długości 445 mb i szerokości 3,70 m.
- wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, o grubości 4,0 cm, na odcinku o długości 855 mb i szerokości 3,5 m.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia do 31.10.2008r.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 23.09.2008 r. do godziny 900.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 23.09.2008 r. o godzinie 1000.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Przedmiar robót

Oferta

Wzór umowy

Oświadczenie

Specyfikacja techniczna podbudowa

Specyfikacja techniczna ścieralna

 
Data wprowadzenia informacji 2008-09-02 09:04:24 Informację zaktualizowano 2010-03-21 15:52:55, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o przetargu 
Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi  gminnej nr G328 W w miejscowości Mszadla Dolna, polegającej na:
- wyrównaniu istniejącej podbudowy z tłucznia kamiennego, sortowanego o grubości warstwy 12 cm, na odcinku o długości 78,0 mb i szerokości 4,20 m;
- wykonaniu koryt na poszerzeniach jezdni lub chodników o głębokości 15,0 cm, na odcinku o długości 295 mb i szerokości 0,5 m;
- wykonaniu górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości warstwy 15,0 cm, na odcinku o długości 295 mb i szerokości 0,5 m;
- wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, o   grubości 4,0 cm, na odcinku o długości 295 mb i szerokości 4,0 m.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia do 31.10.2008r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 18.09.2008 r. do godziny 900.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 18.09.2008 r. o godzinie 930.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Przedmiar robót

Oferta

Wzór umowy

Oświadczenie

Specyfikacja techniczna podbudowa

Specyfikacja techniczna warstwa ścieralna

 
Data wprowadzenia informacji 2008-08-28 14:45:35 Informację zaktualizowano 2010-03-21 15:53:12, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o przetargu 

Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na: przebudowę drogi  gminnej  w miejscowości Wólka Łagowska, polegającą na:
- wyrównaniu istniejącej  podbudowy z tłucznia kamiennego, sortowanego o grubości warstwy 4,0 cm, na odcinku o długości 530 mb i szerokości 4,20 m;
- wyrównaniu istniejącej podbudowy z tłucznia kamiennego, sortowanego o grubości warstwy 12 cm, na odcinku o długości 100 mb i szerokości 4,20 m;
- wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, o   grubości 4,0 cm, na odcinku o długości 630 mb i szerokości 4,0 m.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia do 31.10.2008r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 18.09.2008 r. do godziny 900.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 18.09.2008 r. o godzinie 945.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Przedmiar robót

Oferta

Wzór umowy

Oświadczenie

Specyfikacja techniczna podbudowa

Specyfikacja techniczna warstwa ścieralna

 
Data wprowadzenia informacji 2008-08-28 14:40:37 Informację zaktualizowano 2010-03-21 15:53:33, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o przetargu 

Urząd Gminy w  Przyłęku
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi  gminnej nr G307W w miejscowości Ławeczko Stare, polegającej na:
- wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego, sortowanego o grubości warstwy 7,0 cm, na odcinku o długości 1250 mb i szerokości 4,20 m.
- wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego, sortowanego o grubości warstwy 12,0 cm, na odcinku o długości 430 mb i szerokości 4,20 m.
- wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, o grubości 4,0 cm, na odcinku o długości 1680 mb i szerokości 4,0 m.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia do 31.10.2008r.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 18.09.2008 r. do godziny 900.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 18.09.2008 r. o godzinie 915.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Przedmiat robót

Oferta

Wzór umowy

Oświadczenie

Specyfikacja techniczna podbudowa

Specyfikacja techniczna warstwa ścieralna

 
Data wprowadzenia informacji 2008-08-28 14:35:33 Informację zaktualizowano 2010-03-21 15:53:50, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o przetargu 

Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na: przebudowę drogi  gminnej  w miejscowości Lucimia, polegającą na:
- wyrównaniu istniejącej podbudowy z tłucznia kamiennego, sortowanego o grubości warstwy 16cm, na odcinku o długości 295 mb i szerokości 4,20 m;
- wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, o   grubości 4,0 cm, na odcinku o długości 295 mb i szerokości 4,0 m.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia do 31.10.2008r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 18.09.2008 r. do godziny 900.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 18.09.2008 r. o godzinie 1000.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Przedmiar robót

Oferta

Wzór umowy

Oświadczenie

Specyfikacja techniczna podbudowa

Specyfikacja techniczna warstwa ścieralna

 
Data wprowadzenia informacji 2008-08-28 14:29:25 Informację zaktualizowano 2010-03-21 15:54:08, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 
Urząd Gminy w Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
tel. (048)6773016, fax (048)6762418
niniejszym informuje o wyniku postępowania na:
Dowóz i odwóz około 685 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Przyłęk w roku szkolnym 2008/2009.
Wybrano ofertę firmy:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Czesław Iwański
26-700 Zwoleń
ul. Wojska Polskiego 85
Cena oferty: 219.200,00 zł (brutto).
 
Data wprowadzenia informacji 2008-08-12 12:52:26 Informację zaktualizowano 2010-03-21 15:54:26, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 
Urząd Gminy w Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
tel. (048)6773016, fax (048)6762418
niniejszym informuje o wyniku postępowania na:
Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na finansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Przyłęk.
Wybrano ofertę firmy:
BANK SPÓŁDZIELCZY w Zwoleniu
Al. Jana Pawła II 25
26 – 700 Zwoleń
Cena oferty:
1.Stopa WIBOR 1M na dzień 01.08.2008 r. wynosi 6,25%.
2.Marża bankowa podana w punktach procentowych będąca obok WIBOR-u 1M elementem składowym oprocentowania kredytu – 0,3 % (ujemna) (słownie procent: minus zero przecinek trzy dziesiąte punktu procentowego)
3.Jednorazowa prowizja bankowa podana w punktach procentowych liczona od kwoty udzielonego kredytu 0,05 %. (słownie procent: zero przecinek zero pięć setnych punktu procentowego).
 
Data wprowadzenia informacji 2008-08-12 12:51:24 Informację zaktualizowano 2010-03-21 15:54:43, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o przetargu 
Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowę boiska sportowego w Mszadli Starej, polegającego na:
- budowie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 16,0x28,0m
- budowie boiska do piłki ręcznej o wymiarach 20,0x40,0 m.
- budowie bieżni okólnej o długości 205,0 mb.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia do 31.10.2008r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 22.08.2008 r. do godziny 900.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 22.08.2008 r. o godzinie 915
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Wadium w wysokości 2.000,00 PLN.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Przedmiar robót

Oferta

Oświadczenie

Wzór umowy

Specyfikacja techniczna

Projekt zagospodarowania działki

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-31 09:32:59 Informację zaktualizowano 2010-03-21 15:55:03, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o przetargu 
Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na: Dowóz i odwóz około 685 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy Przyłęk w roku szkolnym 2008/2009.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres:
www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy do końca roku szkolnego 2008/2009..
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 07.08.2008r. do godziny 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 07.08.2008r. o godzinie 9.15.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Wzór oferty

Wzór umowy

Oświadczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-28 10:46:11 Informację zaktualizowano 2010-03-21 15:55:16, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Wyjaśnienie do treści specyfikacji  

Wyjaśnienia do treści specyfikacji na: Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 2.330.000,00 zł na finansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Przyłęk,.
Urząd Gminy w Przyłęku udziela odpowiedzi na pytania oferenta:
Zamawiający wyrazi zgodę na zrefinansowanie udzielonego zamawiającemu kredytu ze środków EBI, przy założeniu, że nie wpłynie to na warunki i sposób spłaty kredytu, które pozostaną zgodne z SIWZ i z ofertą.  Fakt zrefinansowania całości lub części kredytu nie może spowodować zmiany stron umowy kredytu.
Zamawiający wyrazi zgodę na przekazywanie poprzez Bank wybrany w przetargu reprezentantom EBI informacji i dokumentacji dotyczących umowy kredytu oraz jej realizacji pod warunkiem, że czynności powyższe nie będą wymagały znacznego nakładu pracy.
Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie i załączenie do umowy kredytu, wymaganego przez EBI oświadczenia, stwierdzającego że:
 - środki pochodzące z kredytu przeznaczone zostaną wyłącznie w celu realizacji lub refinansowania już zrealizowanych projektów inwestycyjnych
 - towary, usługi i roboty budowlane na potrzeby realizacji projektów inwestycyjnych nabywane będą zgodnie z prawem zamówień publicznych
 - projekty inwestycyjne realizowane będą przy przestrzeganiu przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
 - Zamawiający umożliwi przedstawicielom EBI i kredytodawcy dokonywanie wizytacji placu budowy i udzieli wszystkich niezbędnych informacji, związanych z realizacją projektów inwestycyjnych.

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-25 10:54:39 Informację zaktualizowano 2010-03-21 15:55:33, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Unieważnienie postępowania  
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami) Urząd Gminy w Przyłęku unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na:
Budowę boiska sportowego w Mszadli Starej”.
Zamawiający zabezpieczył w budżecie gminy na rok bieżący na w/w zadanie kwotę w wysokości 150.000,00zł
Cena oferty najkorzystniejszej w wysokości 208.761,32 zł, przewyższa kwotę którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
Data wprowadzenia informacji 2008-07-22 11:26:47 Informację zaktualizowano 2010-03-21 15:55:59, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o przetargu na kredyt 
Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na: Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 2.330.000,00 zł na finansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Przyłęk.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia do 15.10.2008r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 07.08.2008 r. do godziny 1000.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 07.08.2008 r. o godzinie 1015.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Formularz ofertowy

Formularz oświadczenia

Uchwała Rady Gminy

Uchwała RIO

uchwała RIO

Uchwała RIO

Sprawozdanie Rb-NDS

Sprawozdanie Rb-Z

Sprawozdanie Rb-N

Sprawozdanie Rb-N

Sprawozdanie Rb-Z

Sprawozdanie Rb-NDS

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-18 12:30:03 Informację zaktualizowano 2010-03-21 15:56:15, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o przetargu 
Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na: Zakup i transport 3000 ton kruszywa drogowego na bazie żużla stalowniczego o frakcji 0-10 mm siwego z bieżącej produkcji z przeznaczeniem na remont dróg gminnych na terenie gminy Przyłęk.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia do 30.09.2008r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 30.07.2008 r. do godziny 900.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 30.07.2008 r. o godzinie 915.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Oferta

Wzór umowy

Oświadczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-18 10:04:29 Informację zaktualizowano 2010-03-21 15:56:31, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie wyników postępowania 
Urząd Gminy w Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
tel. (048)6773016, fax (048)6762418
niniejszym informuje o wyniku postępowania na:
Budowę sieci wodociągowej przesyłowej Andrzejów-Lucimia
Wybrano ofertę firmy:
P.W. HYDROSAN  Jerzy Skowronek
21-100 Lubartów 
ul. 1-go Maja 11
Cena oferty: 103.153,21 zł (brutto)  
Data wprowadzenia informacji 2008-07-15 11:24:33 Informację zaktualizowano 2010-03-21 15:56:48, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie wyników postępowania 
Urząd Gminy w Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
tel. (048)6773016, fax (048)6762418
niniejszym informuje o wyniku postępowania na:
Budowę sieci wodociągowej przesyłowej Lipiny III etap
Wybrano ofertę firmy:
P.W. HYDROSAN  Jerzy Skowronek
21-100 Lubartów
ul. 1-go Maja 11
Cena oferty: 66.081,34 zł (brutto)  
Data wprowadzenia informacji 2008-07-15 11:21:22 Informację zaktualizowano 2010-03-21 15:57:03, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
głoszenie wyniku postępowania 
Urząd Gminy w Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
Tel. (048) 677 30 16, fax. (048) 677 30 01
Niniejszym informuję o wyniku postępowania na:
Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaguszowie , wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ,,AK-BUD” Andrzej Klimowicz, ul. Targowa 111, 26-700 Zwoleń, za cenę 96.426,76 zł brutto.  
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 09:51:03 Informację zaktualizowano 2010-03-21 15:58:12, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Unieważnienie postępowania 
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami) Urząd Gminy w Przyłęku unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na: ,,Zakup i transport 4000 ton kruszywa drogowego na bazie żużla stalowniczego o frakcji 0-10 mm siwego z bieżącej produkcji z przeznaczeniem na remont dróg gminnych na terenie gminy Przyłęk”.
 Zamawiający zabezpieczył w budżecie gminy na rok bieżący na w/w zadanie  kwotę w wysokości 200.000,00 zł.
Cena oferty najkorzystniejszej w wysokości 214.720,00 zł, przewyższa kwotę którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-30 14:00:25 Informację zaktualizowano 2010-03-21 15:59:08, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Unieważnienie postępowania 
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami) Urząd Gminy w Przyłęku unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na: ,,Zakup i transport 4000 ton kruszywa drogowego na bazie żużla stalowniczego o frakcji 0-10 mm siwego z bieżącej produkcji z przeznaczeniem na remont dróg gminnych na terenie gminy Przyłęk”.
 Zamawiający zabezpieczył w budżecie gminy na rok bieżący na w/w zadanie  kwotę w wysokości 200.000,00 zł.
Cena oferty najkorzystniejszej w wysokości 214.720,00 zł, przewyższa kwotę którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-30 13:59:52 Informację zaktualizowano 2010-03-21 15:59:26, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o przetargu 

Wójt Gminy Przyłęk ogłasza ustny nieograniczony przetarg na  zbycie  udziału  we współwłasności nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Ławeczko Stare, gm. Przyłęk, na którą składa się działka oznaczona w ewidencji gruntów za numerem 1044/2 w jednostce ewidencyjnej Przyłęk, obręb Ławeczko Stare, jednostka rejestrowa G.382 nr mapy 1, mającą urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu KW Nr 19291.

Powierzchnia ogólna nieruchomości wynosi 0,99 ha. Udział Gminy Przyłęk we współwłasności gruntu wynosi 78160/89580. Gmina jest też właścicielem  dwu kondygnacyjnego budynku po byłej Szkole Podstawowej o pow. zabudowy 587 m2 , pow. użytkowej 822 m2 i kubaturze 3430 m3 , budynku gospodarczego o pow. użytkowej 76,2m2 oraz budynku mieszkalnego drewnianego o powierzchni użytkowej 125,00 m2. Współwłaścicielem pozostałej części gruntu wynoszącej 11420/89580 oraz odrębnej własności lokalu w szkole oraz pozostałych budynków i budowli są osoby fizyczne.
Przeznaczenie nieruchomości określone jest jako tereny usług.  

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 209.700,00 zł.
Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie  art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. Z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z póżn. zm.) upłynął w dniu 19.05.2008r.

Nieruchomość  nie jest obciążona, nie ciążą na niej żadne zobowiązania.
Przetarg odbędzie się w dniu 30.07.2008r. w siedzibie Urzędu Gminy w Przyłęku o godz. 1000, pokój nr 8.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w kwocie: 20.000,00 zł  na konto Urzędu Gminy w Przyłęku w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu Nr 53915700020050050538880006 do dnia 26.07.2008r. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu nie później jednak niż przed upływem 3 dni, z tym że wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Komisji przetargowej należy również przedłożyć: dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych, w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualny wypis z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zawiadomiona zostanie w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli ustalony nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Wójt Gminy Przyłęk może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisu nabytego prawa w księdze wieczystej ponosi wygrywający przetarg.
Budynek można obejrzeć w terminie uzgodnionym z Urzędem Gminy w Przyłęku, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 13.00, tel. (048)6773016

Wójt Gminy Przyłęk może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu.
Dodatkowych informacji udziela pracownik Urzędu – Leszek Rutkowski, tel.(048) 6773016 wew.43.

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 13:17:56 Informację zaktualizowano 2010-03-21 15:59:41, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Unieważnienie postępowania 
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami) Urząd Gminy w Przyłęku unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na:
„Budowę boiska sportowego w Mszadli Starej”.
Zamawiający zabezpieczył w budżecie gminy na rok bieżący na w/w zadanie kwotę w wysokości 150.000,00zł
Cena oferty najkorzystniejszej w wysokości 267.440,25 zł, przewyższa kwotę którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-20 14:25:42 Informację zaktualizowano 2010-03-21 15:59:58, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o wyniku postępowania 
Urząd Gminy w Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
Tel. (048) 677 30 16, fax. (048) 677 30 01
Niniejszym informuję o wyniku postępowania na:
Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Wólce Zamojskiej, wybrano ofertę firmy „POL-GIPS”
Tomasz Szewczyk, ul. Spacerowa 23, 27-300 Lipsko, za cenę 166.253,21 zł brutto.  
Data wprowadzenia informacji 2008-06-20 14:24:55 Informację zaktualizowano 2010-03-21 16:00:11, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o przetargu 
Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowę sieci wodociągowej przesyłowej Andrzejów-Lucimia w tym:
1.Sieć wodociągowa z rur PVC ø 110 mm – o dł. 2633 mb;
2.Przyłącza wodociągowe z rur PE ø 40 mm - o dł. 350 mb/8 szt.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy do dnia 30.09.2008 r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 10.07.2008 r. do godziny 900.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 10.07.2008 r. o godzinie 915.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Przedmiar robót

Przedmiar robót 1

Kosztorys ofertowy

Kosztorys ofertowy 1

Wzór oferty

Wzór umowy

Specyfikacja techniczna

Rysunek 1

Rysunek 2

Rysunek 3

Rysunek 4

Oświadczenie

Opis projektu

Węzły i hydranty

Węzły i hydranty 1

Przyłącza a, b, c

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-19 11:22:58 Informację zaktualizowano 2010-03-21 16:00:26, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o przetargu 
Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowę sieci wodociągowej, przesyłowej Lipiny III etap:
1.Sieć wodociągowa z rur PVC ø 110 mm – o dł. 1414 mb;
2.Przyłącza wodociągowe z rur PE ø 40 mm - o dł. 75 mb/3 szt.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy do dnia 30.08.2008 r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 10.07.2008 r. do godziny 900.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 10.07.2008 r. o godzinie 930.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Wzór oferty

Wzór umowy

Oświadczenie

Rysunek 1

Rysunek 2

Rysunek 3

Rysunek 4

Rysunek 5

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Opis projektu

Węzły i hydranty

Węzły i hydranty 1

Przyłącza a, b, c

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-19 11:14:21 Informację zaktualizowano 2010-03-21 16:00:40, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Wyjaśnienie do treści specyfikacji 
Wyjaśnienie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na ,,Budowę boiska sportowego w Mszadli Starej”
Ilość płotków przenośnych na bieżnię dla przedmiotowego postępowania przetargowego wynosi 24 szt.  
Data wprowadzenia informacji 2008-06-18 13:10:22 Informację zaktualizowano 2010-03-21 16:00:57, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Wyjaśnienie do treści specyfikacji 
Wyjaśnienie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na ,,Budowę boiska sportowego w Mszadli Starej”
W treści specyfikacji w punkcie XII jest zapis:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy – do 30.08.2008r.
a winno być:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy – do 30.09.2008r.
W § 2 ust.1 treści umowy jest zapis:
Termin rozpoczęcia robót ustala się od dnia ...........2008r. zaś termin zakończenia i przekazania do użytku do dnia 30.08.2008r.
a winno być:
Termin rozpoczęcia robót ustala się od dnia ...........2008r. zaś termin zakończenia i przekazania do użytku do dnia 30.09.2008r.
 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-17 13:38:23 Informację zaktualizowano 2010-03-21 16:01:25, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o przetargu 
Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na: Zakup i transport 4000 ton kruszywa drogowego na bazie żużla stalowniczego o frakcji 0-10 mm siwego z bieżącej produkcji z przeznaczeniem na remont dróg gminnych na terenie gminy Przyłęk.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia do 30.08.2008r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 24.06.2008 r. do godziny 900.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 24.06.2008 r. o godzinie 945.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Oferta

Oświadczenie

Wzór umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-13 12:56:55 Informację zaktualizowano 2010-03-21 16:02:03, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o przetargu 
Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na:  Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaguszowie, polegający na:
- wymianie pokrycia dachowego z eternitu na blachę trapezową, powlekaną;
- wykonaniu pokrycia papowego wraz z wymianą orynnowania i obróbek blacharskich.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia do 30.08.2008r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 27.06.2008 r. do godziny 900.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 27.06.2008 r. o godzinie 915.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości     
2.000,00 PLN.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Specyfikacja techniczna

Przedmiar robót

Oferta

Oświadczenie

Umowa

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-05 09:12:10 Informację zaktualizowano 2010-03-21 16:02:26, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o przetargu 
Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi  gminnej nr 324W  Zamość Stary-droga krajowa nr 12, polegającej na:
- wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego, sortowanego o grubości warstwy 12,0 cm, na odcinku o długości 1500 mb i szerokości 4,20 m.
- wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, o grubości 5,0 cm, na odcinku o długości 1500 mb i szerokości 4,0 m.
- wykonaniu poboczy o szerokości 0,5 m,  na długości 1500 mb.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia do 30.07.2008r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 24.06.2008 r. do godziny 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 24.06.2008 r. o godzinie 9.15.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Przedmiar robót

Oferta

Oświadczenie

Wzór umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-02 10:10:54 Informację zaktualizowano 2010-03-21 16:02:41, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Unieważnienie postępowania 
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami) Urząd Gminy w Przyłęku unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na:
,,Przebudowę drogi gminnej nr 324W Zamość Stary- droga krajowa nr 12”.
 Zamawiający zabezpieczył w budżecie gminy na rok bieżący na w/w zadanie  kwotę w wysokości 300.000,00 zł.
Cena oferty najkorzystniejszej w wysokości 346.638,60 zł, przewyższa kwotę którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
Data wprowadzenia informacji 2008-06-02 10:08:34 Informację zaktualizowano 2010-03-21 16:02:56, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o przetargu 
Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowę boiska sportowego w Mszadli Starej, polegającego na:
- budowie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 16,0x28,0m
- budowie boiska do piłki ręcznej o wymiarach 20,0x40,0 m.
- budowie bieżni okólnej o długości 205,0 mb.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia do 30.09.2008r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 20.06.2008 r. do godziny 900.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 20.06.2008 r. o godzinie 930
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Wadium w wysokości 3.000,00 PLN.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Specyfikacja techniczna

Przedmiar robót

Oferta

Oświadczenie

Wzór umowy

Projekt zagospodarowania działki

 
Data wprowadzenia informacji 2008-05-29 10:14:45 Informację zaktualizowano 2010-03-21 16:03:17, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o przetargu 
Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi  gminnej nr 329W w miejscowości Rudki, polegającej na:
- wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego, sortowanego o grubości warstwy 7,0 cm, na odcinku o długości 1600 mb i szerokości 4,20 m.
- wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego, sortowanego o grubości warstwy 12,0 cm, na odcinku o długości 115 mb i szerokości 4,20 m.
- wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, o grubości 4,0 cm, na odcinku o długości 1715 mb i szerokości 4,0 m.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia do 31.07.2008r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 20.06.2008 r. do godziny 900.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 20.06.2008 r. o godzinie 915.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Specyfikacja techniczna

Przedmiar robót

Wzór oferty

Wzór umowy

Oświadczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2008-05-27 11:45:33 Informację zaktualizowano 2010-03-21 16:03:31, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o wyniku postępowań 

Urząd Gminy w Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
Tel. (048) 677 30 16, fax. (048) 677 30 01
Niniejszym informuje o wyniku postępowania na:
Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Łagów na odcinku o długości 250 mb, wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń, za cenę 36.752,50 zł brutto.

Urząd Gminy w Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
Tel. (048) 677 30 16, fax. (048) 677 30 01
Niniejszym informuje o wyniku postępowania na:
Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Załazy na odcinku o długości 538 mb, wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń, za cenę 86.666,73 zł brutto.

Urząd Gminy w Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
Tel. (048) 677 30 16, fax. (048) 677 30 01
Niniejszym informuje o wyniku postępowania na:
Budowę studni nr 2 (awaryjnej) ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych dla wodociągu grupowego Przyłęk w miejscowości Lipiny, Gmina Przyłęk. , wybrano ofertę firmy Firma Handlowo-Wiertnicza EL-TECH, 28-340 Mstyczów 63, za cenę 69.851,10 zł brutto.

Urząd Gminy w Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
Tel. (048) 677 30 16, fax. (048) 677 30 01
Niniejszym informuje o wyniku postępowania na:
Budowę mostu drewnianego na rzece Plewce w ciągu drogi gminnej nr G319W w miejscowości Przyłęk , wybrano ofertę firmy Gospodarstwo Pomocnicze w Radomiu przy WZMiUW w Warszawie, ul. Wernera 4A, 26-600 Radom, za cenę 167.349,17 zł brutto.


Urząd Gminy w Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
Tel. (048) 677 30 16, fax. (048) 677 30 01
Niniejszym informuje o wyniku postępowania na:
Remont budynku Urzędu Gminy w Przyłęku, wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ,,AK-BUD” Andrzej Klimowicz, ul. Targowa 111, 26-700 Zwoleń, za cenę 208.130,61 zł brutto.

 
Data wprowadzenia informacji 2008-05-21 14:08:40 Informację zaktualizowano 2010-03-21 16:04:08, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o przetargu 
Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na:  Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Wólce Zamojskiej, polegający na:
- dociepleniu ścian zewnętrznych - systemem .
- wymiana okien
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia do 30.08.2008r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 16.06.2008 r. do godziny 900.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 16.06.2008 r. o godzinie 915.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości  4.000,00 PLN.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Specyfikacja technicza

Przedmiar robót

Oferta

Wzór umowy

Oświadczenie

Rysunki okien

 
Data wprowadzenia informacji 2008-05-21 14:00:31 Informację zaktualizowano 2010-03-21 16:04:25, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Unieważnienie postępowania 
Na podstawie art. 93 ustęp 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Urząd Gminy w Przyłęku unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Przebudowę kładki drewnianej na rzece Zwolence w ciągu drogi gminnej nr G325W w miejscowości Andrzejów-Kijanka” ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych za nr 82494 z dnia 22.04.2008 r.
Postępowanie unieważnia się ponieważ zachodzi konieczność zmiany projektu technicznego oraz miejsca lokalizacji.
 
Data wprowadzenia informacji 2008-05-13 11:27:38 Informację zaktualizowano 2010-03-21 16:05:06, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o przetargu 
Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi  gminnej nr 324W  Zamość Stary-droga krajowa nr 12, polegającej na:
- wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego, sortowanego o grubości warstwy 12,0 cm, na odcinku o długości 1500 mb i szerokości 4,20 m.
- wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, o grubości 5,0 cm, na odcinku o długości 1500 mb i szerokości 4,0 m.
- wykonaniu poboczy o szerokości 0,5 m,  na długości 1500 mb.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia do 31.07.2008r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 30.05.2008 r. do godziny 900.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 30.05.2008 r. o godzinie 915.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Przedmiar robót

Oferta

Wzór umowy

Oświadczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2008-05-08 08:11:48 Informację zaktualizowano 2010-03-21 16:05:21, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Wyjaśnienie do treści specyfikacji 
Wyjaśnienia do treści specyfikacji na: Budowę studni nr 2 (awaryjnej) ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych dla wodociągu grupowego ,,Przyłęk” w miejscowości Lipiny, gmina Przyłęk,
Urząd Gminy w Przyłęku udziela odpowiedzi na pytania oferenta:
1.Czy zastosowane rury do wykonania otworu studziennego mają być gwintowane czy spawane?
Dopuszcza się możliwość zastosowanie rur spawanych.
2.Jaka jest grubość ścianek rur tj. rur Ø 406 mm, Ø 355 mm, a także rur służących do zabudowania kolumny filtracyjnej Ø 273 mm służących do zabudowy studni w milimetrach?
Rury Ø 406 - 7 mm.
Rury Ø  273 – 5 mm.
Rury Ø  355 – grubość obojętna gdyż są one wyciągane.
3.Rury muszą być nowe, których atest jest zgodny z przepisami prawa geologicznego i górniczego.  
Data wprowadzenia informacji 2008-05-05 09:39:05 Informację zaktualizowano 2010-03-21 16:06:20, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Wyjaśnienie do treści specyfikacji 
Wyjaśnienia do treści specyfikacji na: Budowę studni nr 2 (awaryjnej) ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych dla wodociągu grupowego ,,Przyłęk” w miejscowości Lipiny, gmina Przyłęk, Urząd Gminy w Przyłęku udziela odpowiedzi na pytania oferenta:
1. Czy zastosowane rury do wykonania otworu studziennego mają być gwintowane czy spawane?
- Dopuszcza się możliwość zastosowanie rur spawanych.
2. Jaka jest grubość ścianek rur tj. rur Ø 406 mm, Ø 355 mm, a także rur służących do zabudowania kolumny filtracyjnej Ø 273 mm służących do zabudowy studni w milimetrach?
- Rury Ø 406 - 7 mm.
- Rury Ø 273 – 5 mm.
- Rury Ø 355 – grubość obojętna gdyż są one wyciągane.
 
Data wprowadzenia informacji 2008-04-30 12:22:22 Informację zaktualizowano 2010-03-21 16:06:41, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Wyjaśnienie do treści specyfikacji 
Wyjaśnienia do treści specyfikacji na: Budowę studni nr 2 (awaryjnej) ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych dla wodociągu grupowego ,,Przyłęk” w miejscowości Lipiny, gmina Przyłęk, Urząd Gminy w Przyłęku udziela odpowiedzi na pytania oferenta:
1.Czy zamiast średnicy rur Ø 406 mm można zastosować średnicę z rur PVC Ø 400?
2.Czy zamiast kolumny filtracyjnej Ø 273 mm można zastosować kolumnę filtracyjną Ø 280 mm?   
Nie można dokonywać zmian gdyż konstrukcja otworu studziennego została zatwierdzona  decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 58/08/PŚ.G z dnia 05.03.2008 r.
 3. Jaki sposób wiercenia tj. metoda obrotowa na prawy lub lewy obieg wody?
 Metoda wiercenia dowolna- ważne aby płuczka wynosiła urobek, a nie zatykała szczelin w otworze.
 
Data wprowadzenia informacji 2008-04-29 11:38:09 Informację zaktualizowano 2010-03-21 16:07:07, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o przetargu 
Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowę kładki drewnianej na rzece Zwolence w ciągu drogi gminnej nr G325W w miejscowości Andrzejów-Kijanka.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia do 30.08.2008r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 16.05.2008 r. do godziny 900.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 16.05.2008 r. o godzinie 915.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Przedmiar robót

Wzór oferty

Oświadczenie

Wzór umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2008-04-23 08:40:55 Informację zaktualizowano 2010-03-21 16:07:24, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o przetargu 
Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Załazy, polegająca na wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, sortowanym o grubości warstwy 7,0 cm i szerokości 4,2 m, na odcinku o długości 453 mb i wykonaniu nawierzchni z mas mineralno – asfaltowych o grubości warstwy 4,0 cm i szerokości 4,0 m, na odcinku o długości 538 mb.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia do 30.06.2008r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 12.05.2008 r. do godziny 900.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 12.05.2008 r. o godzinie 930.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Przedmiar robót

Oferta

Oświadczenie

Wzór umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2008-04-21 12:01:11 Informację zaktualizowano 2010-03-21 16:07:39, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o przetargu 
Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na:  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagów  na odcinku o długości 250 mb i szerokości 3,5 m polegającej na wykonaniu nawierzchni z mas mineralno – asfaltowych o grubości 4,0 cm.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia do 30.06.2008r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 12.05.2008 r. do godziny 900.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 12.05.2008 r. o godzinie 915.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Przedmiar robót

Oferta

Oświadczenie

Umowa

 
Data wprowadzenia informacji 2008-04-21 11:56:53 Informację zaktualizowano 2010-03-21 16:07:59, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o przetargu 

Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowę mostu drewnianego na rzece Plewce w ciągu drogi gminnej nr G319W w miejscowości Przyłęk, polegającego na :
-wykonaniu  żelbetowych przyczółków mostowych;
-montażu stalowego rusztu ustroju niosącego;
-wykonaniu drewnianych poprzecznic mostowych, podkładu drewnianego;
-wykonaniu nasypów na dojazdach do mostu i utwardzenie nawierzchni drogi na dojazdach wraz z odniesieniem niwelety do projektowanych rzędnych.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia do 31.07.2008r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 12.05.2008 r. do godziny 900.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 12.05.2008 r. o godzinie 945.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Przedmiar robót

Oferta

Oświadczenie

Wzór umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2008-04-18 12:51:58 Informację zaktualizowano 2010-03-21 16:08:13, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o przetargu 
Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na: budowę studni nr 2 (awaryjnej) ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych dla wodociągu grupowego ,,Przyłęk” w miejscowości Lipiny, gmina Przyłęk.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy do 31.07.2008 r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 08.05.2008r. do godziny 900.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 08.05.2008r. o godzinie 915.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Przedmiar robót

Wzór oferty

Oświadczenie

Wzór umowy

Projekt prac geologicznych

 
Data wprowadzenia informacji 2008-04-16 14:13:45 Informację zaktualizowano 2010-03-21 16:08:35, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o przetargu 
Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na:  Remont budynku Urzędu Gminy w Przyłęku, polegający na:
- dociepleniu ścian zewnętrznych - system .
- dociepleniu stropodachu.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia do 30.08.2008r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 06.05.2008 r. do godziny 1000.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 06.05.2008 r. o godzinie 1015.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Przedmiar robót

Oferta

Umowa

Specyfikacja techniczna

Oświadczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2008-04-09 14:02:54 Informację zaktualizowano 2010-03-21 16:08:51, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Unieważnienie postępowania 
Na podstawie art. 93 ustęp 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Urząd Gminy w Przyłęku unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Remont budynku Urzędu Gminy w Przyłęku” ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych za nr 67951 z dnia 04.04.2008 r.
Postępowanie unieważnia się ponieważ w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt. VIII ustęp 4 jest zapis niezgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605 z późn. zm.) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.  
Data wprowadzenia informacji 2008-04-09 10:22:51 Informację zaktualizowano 2010-03-21 16:09:12, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o przetargu 
Urząd Gminy w  Przyłęku
Ogłasza przetarg nieograniczony na:  Remont budynku Urzędu Gminy w Przyłęku, polegający na:
- dociepleniu ścian zewnętrznych - system .
- dociepleniu stropodachu.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia do 30.08.2008r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 29.04.2008 r. do godziny 1000.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 29.04.2008 r. o godzinie 1015.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacia

Przedmiar robót

Oferta

Oświadczenie

Specyfikacja techniczna

Umowa

 
Data wprowadzenia informacji 2008-04-07 07:48:31 Informację zaktualizowano 2010-03-21 16:09:30, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o wyniku postępowania 
Urząd Gminy w Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
tel. (048)6773016, fax (048)6762418
niniejszym informuje o wyniku postępowania na: Zakup paliw płynnych /etylina  + olej napędowy/ do autobusów szkolnych i samochodów strażackich z terenu Gminy Przyłęk w ilości: -etylina bezołowiowa 95 ok. 500 litrów, olej napędowy ok. 17.000 litrów.
Wybrano ofertę
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe STARMAZ Lucimia 88, 26-704 Przyłęk
za cenę:  54.389,34 zł.(netto)
 
Data wprowadzenia informacji 2008-02-06 13:35:24 Informację zaktualizowano 2010-03-21 16:09:48, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie przetargu 

Urząd Gminy w Przyłęku Ogłasza przetarg nieograniczony na: zakup paliw płynnych /etylina + olej napędowy/ do autobusów szkolnych i samochodów strażackich z terenu Gminy Przyłęk.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia – 01.02.2008  do 31.12.2008 r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 18.01.2008r. do godziny 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 8 dnia 18.01.2008r. o godzinie 10.15.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Wzór oferty

Oświadczenie

Projekt umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2008-01-09 11:13:13 Informację zaktualizowano 2010-03-21 16:10:05, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
wersja do druku