Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Przyłęk  www.przylek.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy
Dane
Organy
Wójt Gminy
Z-ca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Rada Gminy
Referaty
Jednostki organizacyjne
DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Zarządzenia
Zawiadomienia o sesji
Posiedzenia Komisji
Baza Aktów Własnych
Uchwały
Protokoły z sesji
Protokoły z komisji
Budżet
Procedury naboru na stanowiska
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2005-2017
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Raport o stanie gminy za 2018 r.
Raport o stanie gminy za 2019 r.
Raport o stanie gminy za 2020 r.
Raport o stanie gminy za 2021 r.
Raport o stanie gminy za 2022 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Lokalna Strategia Rozwoju LGD na 2009-2015
Akty Prawa Miejscowego
Podatki i opłaty lokalne
Poradnictwo dla mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Inne
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Deklaracja dostępności
Jednostki organizacyjne gminy
Wybory
Ogłoszenia
Odpady
Sprawozdania
Konkursy
Spółki prawa handlowego
Środki UE 2014 - 2020
Przetargi
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
° rok 2020
° rok 2021
° rok 2022
° rok 2023
° rok 2024
Zapytania ofertowe
Rejestry i ewidencje
Protokóły z kontroli
Oświadczenia
Obwieszczenia
Dostęp do informacji publicznej
Wykaz nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Środowisko
Oferty inwestycyjne
Wykaz sołectw
Petycje
Skargi i wnioski
Pozostałe
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
ZOZ
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi > rok 2004 strona główna 

rok 2004
 

Przetarg nieograniczony na:

zakup paliw płynnych /etylina +olej napędowy /do autobusów szkolnych i samochodów strażackich z terenu Gminy Przyłęk.

 

Wójt Gminy Przyłęk

26-704 Przyłęk

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:
zakup paliw płynnych /etylina +olej napędowy /do autobusów szkolnych i samochodów strażackich z terenu Gminy Przyłęk.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Okres realizacji zamówienia od daty podpisania umowy – 31.12.2005r

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i ust. 2, ustawy „Prawo zamówień publicznych” i spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- cena /koszt/       100%

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 07.01.2005r. do godziny 900.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 07.01.2005r. o godzinie 915.

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.

 
Data wprowadzenia informacji 2004-12-23 12:51:02 Informację zaktualizowano 2010-03-21 16:31:16, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
wersja do druku