Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Przyłęk  www.przylek.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy
Dane
Organy
Wójt Gminy
Z-ca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Rada Gminy
Referaty
Jednostki organizacyjne
DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Zarządzenia
Zawiadomienia o sesji
Posiedzenia Komisji
Baza Aktów Własnych
Uchwały
Protokoły z sesji
Protokoły z komisji
Budżet
Procedury naboru na stanowiska
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2005-2017
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Raport o stanie gminy za 2018 r.
Raport o stanie gminy za 2019 r.
Raport o stanie gminy za 2020 r.
Raport o stanie gminy za 2021 r.
Raport o stanie gminy za 2022 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Lokalna Strategia Rozwoju LGD na 2009-2015
Akty Prawa Miejscowego
Podatki i opłaty lokalne
Poradnictwo dla mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Inne
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Deklaracja dostępności
Jednostki organizacyjne gminy
Wybory
Ogłoszenia
Odpady
Sprawozdania
Konkursy
Spółki prawa handlowego
Środki UE 2014 - 2020
Przetargi
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
° rok 2020
° rok 2021
° rok 2022
° rok 2023
Zapytania ofertowe
Rejestry i ewidencje
Protokóły z kontroli
Oświadczenia
Obwieszczenia
Dostęp do informacji publicznej
Wykaz nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Środowisko
Oferty inwestycyjne
Wykaz sołectw
Petycje
Skargi i wnioski
Pozostałe
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
ZOZ
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi > rok 2012 strona główna 

rok 2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Przyłęk, 11.01.2013 r.

GBO.271.13.2012

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / wykonawcach, których ofert zostały odrzucone / wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania.

 

Urząd Gminy w Przyłęku, działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) zawiadamia, że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na:

Selektywną zbiórkę odpadów komunalnych z terenu gminy Przyłęk w okresie 01.01.2013-30.06.2013

została wybrana oferta firmy

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „Starmaz” Dariusz Dusiński

Lucimia 88

26-704 Przyłęk

cena oferty:

- 104.334,75 zł (brutto)

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100%, oferta nr 1 była najkorzystniejsza cenowo.

 

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:

 

Nr oferty

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

punktacja

 

1

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „STARMAZ”

Dariusz Dusiński

Lucimia 88

26-704 Przyłęk

 

100,00

 

2

 

„PETRORAD”  Sp. z o.o..

 ul. Świętokrzyska 36/30/1

00-116 Warszawa

 

--

 

Wykluczeni wykonawcy

         Na podstawie art.92ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) Zamawiający zawiadamia również, że wykluczył z postępowania następujących wykonawców:

„PETRORAD”  Sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 36/30/1

00-116 Warszawa

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający pismem z dnia 07.01.2013 r. zgodnie z art.26 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę w postępowaniu o uzupełnienie oferty o następujące dokumenty: 1) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, 2) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zamawiający wyznaczył termin na przesłanie wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, jednak w wyznaczonym terminie Zamawiający nie otrzymał wymaganych dokumentów.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art.24 ust.2 pkt.4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

Oferty odrzucone

Oferta nr 2 złożona przez

„PETRORAD”  Sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 36/30/1

00-116 Warszawa

 

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art.24 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) ze względu na brak dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art.89 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Termin zawarcia umowy

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. nie wcześniej niż w dniu 22.01.2013r. – art.94 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami)

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) dział VI „Środki ochrony prawnej”  
Data wprowadzenia informacji 2013-01-14 18:05:10 Informację zaktualizowano 2013-01-14 18:08:00, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Przyłęk, 31.12.2012 r.

GBO.271.12.2012

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / wykonawcach, których ofert zostały odrzucone / wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania.

 

Urząd Gminy w Przyłęku, działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na:

„Selektywną zbiórkę odpadów komunalnych z terenu gminy Przyłęk w okresie 01.01.2013 – 30.06.2013”.

została wybrana oferta firmy

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling

ul. Chorzowska 3

26-600 Radom

 

cena oferty:

- 206.388,00 zł (brutto)

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100%, oferta nr 2 była najkorzystniejsza cenowo.

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:

 

Nr oferty

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

punktacja

 

1

 

Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych

„ALMAX” Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 3

26-600 Radom

 

 

91,00

 

2

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling

ul. Chorzowska 3

26-600 Radom

 

 

100,00

 

W powyższym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Termin zawarcia umowy

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. nie wcześniej niż w dniu 08.01.2013r. – art.94 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami)

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) dział VI „Środki ochrony prawnej”

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-02 14:05:44, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zakup paliw płynnych / etylina 95, olej napędowy
/ do autobusu, samochodów osobowych i samochodów
strażackich z terenu gminy Przyłęk w 2013 roku 

Numer ogłoszenia: 271065 - 2012; data zamieszczenia: 21.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup paliw płynnych / etylina 95, olej napędowy / do autobusu, samochodów osobowych i samochodów strażackich z terenu gminy Przyłęk w 2013 roku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych / etylina 95, olej napędowy / do autobusu, samochodów osobowych i samochodów strażackich z terenu gminy Przyłęk w 2013 roku. a) Całkowita dostawa szacowana jest na: - etylina bezołowiowa (Pb 95) - ok. 3.500 litrów - olej napędowy (ON) - ok. 16.000 litrów b) Ilości zamawianego paliwa są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega, że ilość kupowanego paliwa może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb. Zamawiający będzie płacił za faktycznie pobrane ilości wymienionych produktów. c) Tankowanie paliwa będzie odbywać się doraźnie w formie bezgotówkowej w miarę potrzeb Zamawiającego. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego listę osób upoważnionych do tankowania wraz z określeniem pojazdów, które mogą być tankowane. d) Cena za zakup 1 litra benzyny bezołowiowej (Pb 95) oraz 1 litra oleju napędowego (ON) będzie zmienna i wynikać będzie z dziennej ceny sprzedaży obowiązującej na stacji pomniejszonej o zaoferowany przez Wykonawcę rabat. Rabat jest stały i obowiązuje przez cały okres na który zostanie zawarta umowa. e) Wykonawca zagwarantuje, że paliwa posiadać będą własności fizykochemiczne gwarantujące odpowiednią jakość oraz spełniać będą wymagania określone przepisami i obowiązującymi normami. f) W przypadku wątpliwości, co do jakości paliwa Zamawiający zleci wykonanie badań paliwa w uprawnionym laboratorium. W razie stwierdzenia niezgodności z obowiązującymi normami kosztami badania laboratoryjnego zostanie obciążony Wykonawca dostawy paliwa. g) Wobec stwierdzenia powyższego Wykonawca pokryje również koszty związane z usunięciem ewentualnych awarii układu napędowego samochodów i sprzętu zasilanych tym paliwem oraz koszty związane z oczyszczeniem układu napędowego samochodów i sprzętu. h) Wykonawca zapewni możliwość tankowania paliwa na stacji w odległości do. 15 km od siedziby Zamawiającego. i) Regulowanie należności za zakup paliwa odbywać się będzie w formie bezgotówkowej. Wykonawca wystawi fakturę każdorazowo po tankowaniu przez uprawnioną osobę. Termin płatności faktury wynosi 21 dni od daty wystawienia. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie zgodnie z potrzebami Zamawiającego w terminie do 31.12.2013 r..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawca złoży aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 ustawy oraz koncesję o której mówi art.32 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2012 r. poz.1059)

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawca przedłoży zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, oraz zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. formularz cenowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.01.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - plik pdf

Oferta - plik pdf

Formularz cenowy - plik pdf

Oświadczenie - plik pdf

Projekt umowy - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-21 19:06:43, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych z terenu
gminy Przyłęk w okresie 01.01.2013 - 30.06.2013 

Numer ogłoszenia: 262193 - 2012; data zamieszczenia: 11.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Selektywna zbiórka odpadów komunalnych z terenu gminy Przyłęk w okresie 01.01.2013 - 30.06.2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych z terenu gminy Przyłęk w okresie 01.01.2013 - 30.06.2013.Kod CPV 90.51.10.00-2. Przedmiot zamówienia obejmuje: Obsługa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmie teren 31 sołectw: Nazwa miejscowości, Liczba mieszkańców: 1.Andrzejów 126, 2.Babin 357, 3.Baryczka 149,4.Grabów n/Wisłą 472,5.Helenów 110,6.Ignaców 74, 7.Kulczyn 116, 8.Krzywda 129, 9.Lipiny 181, 10.Lucimia 337, 11.Łagów 521, 12.Łaguszów 281, 13.Ławeczko Nowe 90, 14.Ławeczko Stare 140, 15.Mierziączka 222, 16.Mszadla Dolna 237, 17.Mszadla Nowa 193, 18.Mszadla Stara 255, 19.Okrężnica 265, 20.Pająków 120,21.Przyłęk 510, 22.Ruda 31,23.Rudki 283, 24.Stefanów 182, 25.Szlachecki Las 104, 26.Wysocin 128, 27.Wólka Łagowska 134, 28.Wólka Zamojska 98, 29.Załazy 263, 30.Zamość Stary 221, 31.Zamość Nowy 167, RAZEM: 6496. Obowiązkiem wykonawcy będzie obsługa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu gminy Przyłęk wg następujących zasad: Odbiór odpadów przez Wykonawcę bezpośrednio z gospodarstw na terenie gminy Przyłęk:- zmieszane odpady komunalne - odbiór 3 razy w miesiącu ( pojemnik a w przypadku zwiększonej ilości odpadów worek z tworzyw sztucznych w kolorze czarnym, który zapewnia Wykonawca),- odpady segregowane - odbiór 1 raz w miesiącu ( worki z tworzyw sztucznych w określonej poniżej kolorystyce w zależności od rodzaju odpadu, które zapewnia Wykonawca),- meble i inne odpady wielkogabarytowe - 1 raz w okresie trwania zamówienia (wystawiane bez umieszczania ich w workach)Pojemniki i worki do prowadzenia selektywnej zbiórki obowiązkowo dostarcza właścicielom nieruchomości Wykonawca. Pojemnik min. 120 l. na każdą nieruchomość, worki o pojemności co najmniej 60 l. (max 120 l.) w ilości zapewniającej pełny odbiór odpadów segregowanych od właściciela nieruchomości. Kolory worków przeznaczonych do odbioru poszczególnych rodzajów odpadów: - niebieski - z przeznaczeniem na makulaturę i tekstylia,- żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,- zielony - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji,- różowy - z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane kolorowe,- biały - z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane bezbarwne,- czarny - zmieszane odpady komunalne,- bezbarwny - (umożliwiający identyfikację zawartości) - złom, chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.) zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz opakowania po środkach ochrony roślin. Terminy odbioru zmieszanych odpadów komunalnych nie mogą pokrywać się z terminem odbioru odpadów segregowanych.- zmieszane odpady komunalne z pojemnika KP-7 znajdującego się przy Urzędzie Gminy w Przyłęku - jeden raz w miesiącu po uprzednim telefonicznym zawiadomieniu Wykonawcy. Odbiór odpadów może nastąpić najpóźniej 3 dnia po dokonanym zawiadomieniu.- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (komputery, monitory, drukarki, kserokopiarki itp.) z Urzędu Gminy w Przyłęku - raz w okresie trwania umowy - w terminie wskazanym przez Zamawiającego, o którym Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca wystawi pokwitowanie odbioru na każdy egzemplarz sprzętu zdany przez Zamawiającego.- odpady wszelkiego rodzaju zebrane w ramach tzw. Sprzątania Świata - raz w okresie trwania umowy - w termie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, o którym Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca sporządzi Harmonogram odbioru odpadów zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Harmonogram będzie stanowił integralną część umowy zawartej z Wykonawcą. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów ze wszystkich nieruchomości zabudowanych położonych na terenie gminy Przyłęk. W celu spełnienia tego warunku Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym ustalą trasę przejazdu pojazdów dokonujących odbioru odpadów. Opracowana trasa przejazdu będzie stanowić załącznik do umowy na prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu gminy Przyłęk w okresie 01.01.2013 - 30.06.2013, - Wyselekcjonowane odpady Wykonawca zagospodarowuje we własnym zakresie.- Wykonawca podpisze umowy z podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie gminy Przyłęk na odbiór odpadów.- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania kwartalnych sprawozdań, przedkładanych wójtowi w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale którego dotyczy, zawierających dane określone w art.9n ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ).- Umowa zostanie zawarta na okres począwszy od 01 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 r..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1.500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu, winno być wpłacone przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu Nr 53915700020050050538880006 Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale i obejmować cały okres związania ofertą Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca przedłoży aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców , oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia potwierdzają, że razem spełniają wymagany warunek

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca przedłoży oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na mocy art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4. zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające , że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Harmonogram selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 2. dokument potwierdzający wniesienie wadium.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - plik pdf

Harmonogram - plik pdf

Oferta - plik pdf

Oświadczenie - plik pdf

Umowa - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-11 13:38:35 Informację zaktualizowano 2012-12-11 23:46:00, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie dot. sprzedaży samochodu przez SP ZOZ
w Przyłęku 

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk, powiat Zwoleń ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu marki Polonez Atu 1.6 KAT, rok produkcji 1998, nr rejestracyjny WZW X043.


Cena wywoławcza wynosi: 1100,00zł.


Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, nie później niż na jeden dzień poprzedzający przetarg na konto SP ZOZ Gminy Przyłęk w Banku Spółdzielczym


w Zwoleniu Nr 55 9157 0002 0000 0007 1143 0001.


Wadium oferentów, których oferta nie zostanie przyjęta zostanie zwrócone, natomiast oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.


Przetarg odbędzie się w dniu 18.10.2012 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Przyłęku o godz. 11.00


Kierownik SP ZOZ Gminy Przyłęk zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Przedmiot przetargu można oglądać w godzinach pracy SP ZOZ Gminy Przyłęk od dnia 15.10.2012r. do dnia 17.07.2012 roku.


 


Przyłęk, dn. 08.10.2012 rok.

 Ogłoszenie - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-10-08 17:29:13 Informację zaktualizowano 2012-10-08 17:30:11, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na
wsparcie realizacji zadań publicznych 

Ogłoszenie

Wójta Gminy Przyłęk

z dnia 06.09.2012 r.

 

         Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536) informuję, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wybrano następującą ofertę:

 

Nazwa oferenta:

Klub Sportowy „Przyłęk”, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk 

 

Nazwa zadania publicznego:

Rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 30.000,00 zł

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-06 15:51:51 Informację zaktualizowano 2012-09-06 15:54:15, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Przyłęk, 21.08.2012 r.

GBO.271.11.2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / wykonawcach, których ofert zostały odrzucone / wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania.

Urząd Gminy w Przyłęku, działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) zawiadamia, że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na:

Dowóz i odwóz około 557 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy Przyłęk w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014.

została wybrana oferta firmy

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 6

26-640 Skaryszew

 

cena oferty:

- 768.660,00 zł (brutto)

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100%, oferta nr 2 była najkorzystniejsza cenowo.

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:

 

Nr oferty

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

punktacja

 

1

 

BARTOSZ IWAŃSKI PHU

Pl. Kochanowskiego 13

26-700 Zwoleń

 

-

 

2

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 6

26-640 Skaryszew

100,00 pkt

 

Wykluczeni wykonawcy

         Na podstawie art.92ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) Zamawiający zawiadamia również, że wykluczył z postępowania następujących wykonawców:

1. BARTOSZ IWAŃSKI PHU, Pl. Kochanowskiego 13, 26-700 Zwoleń

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający pismem z dnia 13.08.2012 r. zgodnie z art.26 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) zwrócił się do Wykonawcy który złożył ofertę w postępowaniu o uzupełnienie jej o następujące dokumenty: 1) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, 2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z kserokopiami dokumentów stwierdzających, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia, 4) wykaz środków transportu (autobusy), które wykorzystane będą do wykonania niniejszego zamówienia 5) kopia koncesji na przewóz osób i opłaconej polisy.

Zamawiający wyznaczył termin na przesłanie wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, jednak w wyznaczonym terminie Zamawiający nie otrzymał wymaganych dokumentów.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art.24 ust.2 pkt.4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

Oferty odrzucone

1. Oferta nr 1 złożona przez BARTOSZ IWAŃSKI PHU, Pl. Kochanowskiego 13, 26-700 Zwoleń

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art.24 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) ze względu na brak dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art.89 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia..

Termin zawarcia umowy

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. nie wcześniej niż w dniu 27.08.2012r. – art.94 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami)

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) dział VI „Środki ochrony prawnej”  
Data wprowadzenia informacji 2012-08-21 15:01:17 Informację zaktualizowano 2012-08-21 15:02:36, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zarządzenie Nr 63/2012  
Wójta Gminy Przyłęk z dnia 06.08.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie Nr 63/2012 - plik pdf

Załącznik do zarządzenia Nr 63/2012 - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-06 11:37:21, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Dowóz i odwóz około 557 uczniów wraz z opieką 

Dowóz i odwóz około 557 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy Przyłęk w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014.
Numer ogłoszenia: 167033 - 2012; data zamieszczenia: 01.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz i odwóz około 557 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy Przyłęk w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz około 557 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy Przyłęk w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 Kod CPV 63.00.00.00-9. Przedmiot zamówienia obejmuje: Dowóz i odwóz około 557 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy Przyłęk w roku szkolnym 2012/2013. i 2013/2014. I. Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie II. Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Wisłą III. Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaguszowie IV. Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Mszadli Starej V. Do Publicznego Gimnazjum w Przyłęku VI. Do Publicznego Gimnazjów w Wólce Zamojskiej Trasa I autobusu: Dowóz: Helenów - Łaguszów - Łagów - PG Wólka Zamojska - Przyłęk (Szkoła) - Przyłęk Gościniec(III) - Kulczyn - Mszadla Dolna - Mszadla Szkoła - Mszadla Dolna - Mszadla Nowa - Mszadla Stara Szkoła -Mszadla Stara Wieś - Mszadla Stara Szkoła - POSTÓJ . Odwóz : PSP Mszadla Stara - Mszadla Dolna - Kulczyn - Przyłęk - PG Wólka Zamojska -Łagów - Łaguszów - Helenów - do PSP Mszadli Starej - Mszadla Dolna - Mszadla Nowa - Kulczyn - Przyłęk Gościniec III, Gościniec II Razem przejazdy dzienne na tych trasach o dł. ok. 130 km. Trasa II autobusu: Dowóz: Szkoła Mszadla - Pająków - trasa puławska - Wólka Łagowska - Karczonki - Załazy - PG Wólka Zamojska - Łagów - Korczonki Łagowskie - Wólka Łagowska - PSPŁaguszów - Ławeczko Stare - Ławeczko Nowe - Helenów - Ignaców - Łaguszów Szkoła - POSTÓJ Odwóz: PSP Łaguszów - Ławeczko Stare - Ławeczko Nowe - Helenów - Ignaców - Pająków - PSP Łaguszów - Wólka Łagowska - T12 - Korczonki - Łagów - Łagów Krzyżówka - Załazy - PG Wólka Zamojska - Załazy - T12 - Korczonki - T12 Pająków - PSP Łaguszów - Ławeczko Stare - Ławeczko Nowe - Helenów - Ignaców - koło szkoły - Pająków - PSP Łaguszów - przez Wólke Łagowską koło cmentarza T12 - Korczonki - Łagów krzyżówka - Załazy Razem przejazdy dzienne na tych trasach o dł. ok.106 km. Trasa III autobusu: Dowóz: Łaguszów - Mieczysławów - Michalin - Szczęście - Zielonka - Grabów B - Grabów Stary - Grabów Nowy - Celestynów - Ługi - do BP - PG Wólka Zamojska - PG Wólka - BP - Celestynów - Grabów Nowy - PSP Grabów S - Mieczysławów - Michalin - Szczęście - Zielonka - Grabów B - PSP Grabów - Grabów Nowy - Celestynów - T12 - Załazy - Łagów - koło szkoły Pająków - PSP Łaguszów (POSTÓJ) Odwóz: PSP Łaguszów - PSP Grabów - Grabów B - Zielonka - Szczęście - Mieczysławów - Michalin - Celestynów - Ługi - Grabów Nowy - PG Wólka Zamojska - Zamość Stacja BP - Celestynów - Grabów Nowy - Grabów Szkoła - Grabów B - Zielonka - Szczęście - Mieczysławów - Michalin - PSP Grabów - Grabów Nowy - T12 - Stacja BP - Zamość PG Szkoła Razem przejazdy dzienne na tych trasach o dł. ok.150 km Trasa IV autobusu: Dowóz: Rudki - Mszadla Nowa - Przyłęk PG - Przyłęk - Mszadla Stara - Mszadla Dolna - Przyłęk PG - Przyłęk - Baryczka - Rudki - Mszadla Nowa - Przyłęk Nadbłocie - Okrężnica (Las) Odwóz: Babin - Mszadla Nowa - Rudki -Baryczka - Babin -Przyłęk Nad Błocie - Okrężnica (Las) - Mszadla Nowa - Rudki - Przyłęk - Mszadla Dolna - Mszadla Stara - Przyłęk - Rudki - Mszadla Nowa Razem przejazdy dzienne na tych trasach o dł. ok. 156 km Trasa V autobusu: Dowóz: Lucimia - Andrzejów - PG Przyłęk - Wysocin - Okrężnica - PG Przyłęk - Lucimia - Babin Półn. - Babin Połud. - PSP Babin. Odwóz: PSP Babin - Wysocin - Krzywda - Andrzejów - Lucimia - PSP Babin - Babin Półn. - Babin Połud. - Andrzejów - Lucimia - PG Przyłęk - Babin - Wysocin - PG Przyłęk - Lucimia Razem przejazdy dzienne na tych trasach o dł. ok.158 km Łączna długość tras wynosi ok. 700 km Uwaga: po 1 września 2012 r. i 1 września 2013 r. może ulec zmianie: - ilość kilometrów przejazdu dziennego, ale nie więcej niż o 10% w górę lub w dół - ilość dowożonych dzieci o 30 osób w górę lub w dół..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.00.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy. Kopia koncesji na przewóz osób i opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców , oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia potwierdzają, że razem spełniają wymagany warunek.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykaz środków transportu (autobusy), które wykorzystane będą do wykonania niniejszego zamówienia

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z kserokopiami dokumentów stwierdzających, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające , że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - plik pdf

Oferta - plik pdf

Oświadczenie - plik pdf

Umowa - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-01 18:54:53, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Unieważnienie otwartego konkursu ofert na
wsparcie realizacji zadań publicznych 

Ogłoszenie


Wójta Gminy Przyłęk


z dnia 30.07.2012 r.


         Działając na podstawie art. 18a. ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536) informuję o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.


Unieważnienie otwartego konkursu ofert zostało dokonane na podstawie art. 18a. ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536) tj. „żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu, o którym mowa w art.13 ust.2”


Nazwa oferenta:


Klub Sportowy „Przyłęk”, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk


Nazwa zadania publicznego:

Rozwój kultury fizycznej sportu masowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych”. 
Data wprowadzenia informacji 2012-07-30 13:18:35, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Przyłęk, 20.07.2012 r.

GBO.271.10.2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / wykonawcach, których ofert zostały odrzucone / wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania.

 

Urząd Gminy w Przyłęku, działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na:

„Zakup specjalnego samochodu do wsparcia działań przeciwpowodziowych dla OSP Grabów nad Wisłą”.

została wybrana oferta firmy

 

SZEWCZYK Sp. Jawna

AUTORYZOWANY DEALER VW

ul. Radzymińska 78

03-752 Warszawa

 

cena oferty:

- 154.980,00 zł (brutto)

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100%, oferta nr 2 była najkorzystniejsza cenowo.

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:

 

Nr oferty

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

punktacja

 

1

 

ROWIŃSKI-WAJDEMAJER Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 22

05-500 Piaseczno

 

90,10

 

2

 

SZEWCZYK Sp. Jawna

AUTORYZOWANY DEALER VW

ul. Radzymińska 78

03-752 Warszawa

 

100

 

W powyższym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Termin zawarcia umowy

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. nie wcześniej niż w dniu 26.07.2012r. – art.94 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami)

Środki ochrony prawnej

Od niniejszego zawiadomienia przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) dział VI „Środki ochrony prawnej” 
Data wprowadzenia informacji 2012-07-20 16:49:02, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ 

Dotyczy: Zakup specjalnego samochodu do wsparcia działań przeciwpowodziowych dla OSP Grabów nad WisłąPytanie 1


Prosimy o sprecyzowanie punktu numer 62 Torba ratownicza PSP R1 odnośnie jej wyposażenia.Odpowiedź


Torba Ratownicza PSP R1 wraz z wyposażeniem bez deski ortopedycznej i zestawu szyn Kramera. Wyposażenie zgodne z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2000 r. Nr 93 poz. 1035) oraz wytycznych dotyczących aktualnych standardów sprzętu medycznego na zestawy PSP R1 zatwierdzonych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.Pytanie 2


Czy dopuszcza się pojazd o mocy 115 KM i momencie obrotowym 290 Nm?Odpowiedź


Zamawiający nie dopuszcza pojazdu o mocy 115 KM i momencie obrotowym 290 Nm.Pytanie 3


Czy dopuszcza się pojazd z poduszką tylko dla kierowcy?Odpowiedź


Zamawiający nie dopuszcza pojazdu z poduszką tylko dla kierowcy.Pytanie 4


Czy dopuszcza się pojazd z klimatyzacją manualną?Odpowiedź


Zamawiający nie dopuszcza pojazdu z klimatyzacją manualną.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-07-17 13:21:31 Informację zaktualizowano 2012-07-17 13:22:23, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na
wsparcie realizacji zadań publicznych 

Ogłoszenie


Wójta Gminy Przyłęk


z dnia 17.07.2012 r.


         Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536) informuję, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu krajoznawstwa, turystyki i rekreacji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, oraz ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym wybrano następującą ofertę:Nazwa oferenta:


Chorągiew Mazowiecka ZHP, Hufiec Lipsko, ul. Rynek 16, 27-300 Lipsko 


Nazwa zadania publicznego:


Wspieranie akcji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin wychowawczo niewydolnych i zagrożonych patologią. Zorganizowanie w okresie wakacji 10 dniowej kolonii w miejscowości nadmorskiej, nad jeziorem lub w górach dla 20 dzieci dotkniętych przemocą, w wieku od 8 do 17 lat realizujących program profilaktyczny z elementami profilaktyki uzależnień.Wysokość przyznanych środków publicznych: 19.920,00 zł

 
Data wprowadzenia informacji 2012-07-17 11:58:31 Informację zaktualizowano 2012-07-17 11:59:11, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zakup specjalnego samochodu do wsparcia działań
przeciwpowodziowych dla OSP Grabów nad Wisłą 

Przyłęk: Zakup specjalnego samochodu do wsparcia działań przeciwpowodziowych dla OSP Grabów nad Wisłą
Numer ogłoszenia: 151981 - 2012; data zamieszczenia: 12.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup specjalnego samochodu do wsparcia działań przeciwpowodziowych dla OSP Grabów nad Wisłą.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup specjalnego samochodu do wsparcia działań przeciwpowodziowych dla OSP Grabów nad Wisłą.2.Kod CPV 34144210-3 - wozy strażackie.3.Założenia ogólne: wymagania zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia zostały wyszczególnione w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ 4.Wykonawca przedmiotu zamówienia przekaże Zamawiającemu pojazd wraz z wymaganą dokumentacją, w tym instrukcję obsługi w języku polskim, dokumenty gwarancji i świadectwo homologacji. 5.Samochód musi być fabrycznie nowy, nieużywany.6.Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji, które wraz z opisem technicznym potwierdzającym podane parametry należy załączyć do oferty.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - plik pdf

Opis przedmiotu zamówienia - plik pdf

Formularz ofertowy - plik pdf

Oświadczenie - plik pdf

Projekt umowy - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-07-12 10:38:18, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji
zadań publicznych 

Wójt Gminy Przyłęk


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy


z dnia 24 kwietnia 2003 r.


o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.I.    Rodzaje zadań.


 Z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu


Zadanie – „Rozwój kultury fizycznej sportu masowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych”.II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.Na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.


Zadanie - „Rozwój kultury fizycznej sportu masowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych”.  Gmina Przyłęk przeznaczy kwotę 30.000,00. zł., /słownie trzydzieści tysięcy złotych/


 Kwota na realizację w/w zadania może ulec zmianie. 


III.  Zasady przyznawania dotacji.


1.      Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działające na terenie Gminy Przyłęk lub na rzecz jej mieszkańców.


2.      Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty, ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).


3.      Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.


4.      Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.


5.      Ofertę opracowaną techniką komputerową należy składać w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu oferenta wraz z podaniem     pełnej nazwy przewidzianego do realizacji zadania określonego w ogłoszeniu konkursu.


6.      Podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostaną powiadomione o zleceniu zadania publicznego.


7.      Wysokość dotacji do wybranej oferty określona będzie w odpowiedniej umowie.


8.      Dotacja będzie przekazywana w transzach, przy czym uruchomienie kolejnej transzy będzie uwarunkowane rozliczeniem poprzedniej transzy.


IV. Termin i warunki realizacji zadania.


1.      Realizacja zadania powinna nastąpić w terminie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2012r.


2.      Koszty realizacji zadania poniesione przez oferenta przed podpisaniem umowy nie podlegają refundacji przez gminę


3.      Szczegółowe terminy i warunki realizacji zadania każdorazowo określone będą w zawartej umowie.V. Termin składania ofert.


     Wyznacza się termin składania ofert na dzień 23.07.2012 r. do godz. 10.00 w sekretariacie   Urzędu Gminy w Przyłęku ( pokój nr 4), Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk.VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru oferty.


1.      Złożone oferty sprawdzane będą pod względem formalnym i merytorycznym w terminie 7    dni od daty jej złożenia przez Komisję konkursową powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Przyłęk.


2.      Przy ocenie oferty komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:


     a) ocena merytoryczna :


-        zawartość merytoryczna oferty,


-        dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji tego typu zadań,


-        możliwości realizacji zadania przez oferenta w tym posiadane zasoby kadrowe, i rzeczowe,


-        wymierne efekty.


     b) ocena formalna :


-        oferta została złożona przez uprawniony podmiot,


-        oferta została złożona w terminie,


-        oferta została sporządzona na obowiązującym formularzu,


-        oferta została opatrzona pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu,


-        oferta posiada wszystkie wymagane załączniki, opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania (kserokopie dokumentów zostały prawidłowo potwierdzone za zgodność z oryginałem),


-        termin realizacji zadania jest zgodny z terminem wymaganym w ogłoszeniu,


-        oferent przewiduje finansowy i (lub) osobowy wkład własny,


-        realizacja zadania przedstawionego w ofercie mieści się w zakresie przedmiotowym konkursu ofert.


3.      Komisja przygotowuje opinie wraz z propozycją wysokości dotacji.


4.      Ostatecznego wyboru oferty wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Wójt Gminy Przyłęk.


VII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa  w art. 3 ust. 3.


  Przyznanie dotacji jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty, ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).


Gmina Przyłęk nie realizowała zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w roku 2011 oraz 2012


Wzór druku oferty znajduje się w Dz. U. z 2011 nr 6, poz. 25. Informacji udziela referat oświatowo - gospodarczy w Urzędzie Gminy w Przyłęku, tel. 048 677-30-16.VIII. Do oferty należy ponadto dołączyć:


1. Ostatni aktualny wyciąg z rejestru, a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami, inny dokument stanowiący o podstawie prawnej działalności.


2. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011.


3. Sprawozdanie finansowe za rok 2011 – sporządzone na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) i składające się z trzech elementów: bilansu,  rachunku zysku i strat oraz informacji dodatkowej.


4. Aktualny statut organizacji.


5. Zaświadczenie z Banku lub kserokopia wyciągu rachunku bankowego informujące o aktualnym numerze rachunku bankowego podmiotu.


W przypadku złożenia kserokopii ww. dokumentów, osoby reprezentujące podmiot, występujące o dotację zobowiązane są potwierdzić je za zgodność z oryginałem.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-29 14:11:19 Informację zaktualizowano 2012-06-29 14:16:27, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych 

Wójt Gminy Przyłęk


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych. 


I.    Rodzaje zadań.Z zakresu krajoznawstwa, turystyki i rekreacji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, oraz ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym


Zadanie – „Wspieranie akcji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin wychowawczo niewydolnych i zagrożonych patologią. Zorganizowanie w okresie wakacji 10 dniowej kolonii w miejscowości nadmorskiej, nad jeziorem lub w górach dla 20 dzieci dotkniętych przemocą, w wieku od 8 do 17 lat realizujących program profilaktyczny z elementami profilaktyki uzależnień”.II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. 


Na realizację zadania z zakresu krajoznawstwa, turystyki i rekreacji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.


Zadanie - „Wspieranie akcji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin wychowawczo niewydolnych i zagrożonych patologią. Zorganizowanie w okresie wakacji 10 dniowej kolonii w miejscowości nadmorskiej, nad jeziorem lub w górach dla 20 dzieci dotkniętych przemocą, w wieku od 8 do 17 lat realizujących program profilaktyczny z elementami profilaktyki uzależnień”. Gmina Przyłęk przeznaczy kwotę ok.  20 tys. zł.


 Kwota na realizację w/w zadania może ulec zmianie.


III.  Zasady przyznawania dotacji.


1.      Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działające na terenie Gminy Przyłęk lub na rzecz jej mieszkańców.


2.      Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty, ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).


3.      Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.


4.      Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.


5.      Ofertę opracowaną techniką komputerową należy składać w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu oferenta wraz z podaniem pełnej nazwy przewidzianego do realizacji zadania określonego w ogłoszeniu konkursu.


6.      Podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostaną powiadomione o zleceniu zadania publicznego.


7.      Wysokość dotacji do wybranej oferty określona będzie w odpowiedniej umowie.


IV. Termin i warunki realizacji zadania.


od 25.07.2012r. do 30.08.2012r.


Warunki zadań zostaną określone w odpowiedniej umowie.


V. Termin składania ofert.


     Wyznacza się termin składania ofert na dzień 12.07.2012 r. do godz. 10.00 w sekretariacie   Urzędu Gminy w Przyłęku ( pokój nr 4), Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk. 


VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru oferty.


1.      Złożone oferty sprawdzane będą pod względem formalnym i merytorycznym w terminie 7    dni od daty jej złożenia przez Komisję konkursową powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Przyłęk.


2.      Przy ocenie oferty komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:


     a) ocena merytoryczna :


-        zawartość merytoryczna oferty,


-        dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji tego typu zadań,


-        możliwości realizacji zadania przez oferenta w tym posiadane zasoby kadrowe, i rzeczowe,


-        wymierne efekty.


     b) ocena formalna :


-        oferta została złożona przez uprawniony podmiot,


-        oferta została złożona w terminie,


-        oferta została sporządzona na obowiązującym formularzu,


-        oferta została opatrzona pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu,


-        oferta posiada wszystkie wymagane załączniki, opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania (kserokopie dokumentów zostały prawidłowo potwierdzone za zgodność z oryginałem),


-        termin realizacji zadania jest zgodny z terminem wymaganym w ogłoszeniu,


-        oferent przewiduje finansowy i (lub) osobowy wkład własny,


-        realizacja zadania przedstawionego w ofercie mieści się w zakresie przedmiotowym konkursu ofert.


3.      Komisja przygotowuje opinie wraz z propozycją wysokości dotacji.


4.      Ostatecznego wyboru oferty wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Wójt Gminy Przyłęk.


VII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa  w art. 3 ust. 3.


  Przyznanie dotacji jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty, ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).


Gmina Przyłęk nie realizowała zadań publicznych z zakresu krajoznawstwa, turystyki i rekreacji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, oraz ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym  w roku 2011 oraz 2012


Wzór druku oferty znajduje się w Dz. U. z 2011 nr 6, poz. 25. Informacji udziela referat oświatowo - gospodarczy w Urzędzie Gminy w Przyłęku, tel. 048 677-30-16.


VIII. Do oferty należy ponadto dołączyć:


1. Ostatni aktualny wyciąg z rejestru, a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami, inny dokument stanowiący o podstawie prawnej działalności.


2. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011.


3. Sprawozdanie finansowe za rok 2011 – sporządzone na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) i składające się z trzech elementów: bilansu,  rachunku zysku i strat oraz informacji dodatkowej.


4. Aktualny statut organizacji.


5. Program profilaktyczny z elementami profilaktyki uzależnień.

6.Certyfikaty dokumentujące profesjonalizm realizatorów programu oraz ewentualne referencje.  
Data wprowadzenia informacji 2012-06-20 13:07:44 Informację zaktualizowano 2012-06-20 13:09:40, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie 

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk , powiat Zwoleń ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu marki Polonez Atu 1.6 KAT, rok produkcji 1998, nr rejestracyjny WZW X043.


Cena wywoławcza wynosi: 1500,00zł.


Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, nie później niż na jeden dzień poprzedzający przetarg na konto SP ZOZ Gminy Przyłęk w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu Nr 55 9157 0002 0000 0007 1143 0001.


Wadium oferentów, których oferta nie zostanie przyjęta zostanie zwrócone, natomiast oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.


Przetarg odbędzie się w dniu 03.07.2012 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Przyłęku o godz. 1000.


Kierownik SP ZOZ Gminy Przyłęk zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Przedmiot przetargu można oglądać w godzinach pracy SP ZOZ Gminy Przyłęk od dnia 28.06.2012r. do dnia02.07.2012 roku.


 

Przyłęk , dn. 08.06.2012 rok.

 

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-15 13:40:40 Informację zaktualizowano 2012-06-15 13:41:36, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Przyłęk, 08.06.2012 r.

GBO.271.09.2012

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / wykonawcach, których ofert zostały odrzucone / wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania.

 

Urząd Gminy w Przyłęku, działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na:

„Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mszadla Stara”.

została wybrana oferta firmy

 

PHU TRANSMAR Marek Sasin

ul. Placowa 38 m.1

26-600 Radom

 

cena oferty:

- 294.747,36 zł (brutto)

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100%, oferta nr 3 była najkorzystniejsza cenowo.

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:

 

Nr oferty

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

punktacja

 

1

 

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

 

 

87,45

 

2

 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego PERFEKT

Marek Jaworski i Henryk Karcz Spółka Jawna

ul. Rodziny Ziętalów 5A

26-618 Radom

 

 

88,08

 

3

 

PHU TRANSMAR Marek Sasin

ul. Placowa 38 m.1

26-600 Radom

 

 

100,00

 

4

 

„As” Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 8

26-600 Radom

 

90,46

 

5

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Doktora Perzyny 84A

26-700 Zwoleń

 

 

94,81

 

6

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy SA

ul. Składowa 1

24-100 Puławy

 

 

74,60

 

 

W powyższym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Termin zawarcia umowy

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. nie wcześniej niż w dniu 14.06.2012r. – art.94 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami)

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) dział VI „Środki ochrony prawnej” 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-08 10:36:20, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
 

Przyłęk, 05.06.2012 r.

GBO.271.07.2012

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / wykonawcach, których ofert zostały odrzucone / wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania.

 

Urząd Gminy w Przyłęku, działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na:

„Rozbudowę stacji wodociągowej w miejscowości Załazy”.

została wybrana oferta firmy

 

„PROMAR” Zakład Usługowy, Krzysztof Prokopczyk

ul. Skaryszewska 6

26-600 Radom

 

cena oferty:

- 264.861,59 zł (brutto)

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100%, oferta nr 4 była najkorzystniejsza cenowo.

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:

 

Nr oferty

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

punktacja

 

1

 

Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan

ul. 17 Stycznia 92

64 – 100 Leszno

 

 

86,47

 

2

 

Zakłady Produkcyjno Usługowe AQUA TECH sp. z o.o.

ul. Podmiejska 5E

83-000 Pruszcz Gdański

 

 

90,55

 

3

 

„Benerat i Syn” Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe Spółka Cywilna

ul. Żytnia 4

26-600 Radom

 

 

99,65

 

4

 

„PROMAR” Zakład Usługowy, Krzysztof Prokopczyk

ul. Skaryszewska 6

26-600 Radom

 

 

100,00

 

 

W powyższym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Termin zawarcia umowy

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. nie wcześniej niż w dniu 11.06.2012r. – art.94 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami)

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) dział VI „Środki ochrony prawnej”

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-05 14:19:07, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Przyłęk, 05.06.2012 r.

GBO.271.08.2012

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / wykonawcach, których ofert zostały odrzucone / wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania.

 

Urząd Gminy w Przyłęku, działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na:

Zakup 2000 ton kruszywa drogowego na bazie żużla stalowniczego o frakcji 0 – 16 mm siwego z bieżącej produkcji”.

została wybrana oferta firmy

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „MIREX” Mirosław Kwapiński

Szymanów 4A

27-300 Lipsko

 

cena oferty:

- 81.180,00 zł (brutto)

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100%, oferta nr 3 była najkorzystniejsza cenowo.

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:

 

Nr oferty

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

punktacja

 

1

 

ENERGYMINERALS s.c W.Tarabasz, Ł.Kowalski

ul. Rejowska 99

26-110 Skarżysko- Kamienna

 

 

-

 

2

 

„KRUSZYWOSORT” Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe.

 ul. Marglowa 83

26-600 Radom

 

 

96,40

 

3

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „MIREX”

Mirosław Kwapiński

Szymanów 4A

27-300 Lipsko

 

 

100,00

 

4

 

P.H.U. „DAW-TRANS” Sławomir Podstawka

Kostomłoty Drugie, ul. Bugajska 77

26-085 Miedziana Góra

 

 

78,57

 

 

 

5

 

Przedsiębiorstwo Sprzętowo Transportowo Handlowe

TRANS – SYP Dariusz Omiljanowicz

ul. Składowa 10

24-100 Puławy

 

 

96,35

 

Wykluczeni wykonawcy

         Na podstawie art.92ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) Zamawiający zawiadamia również, że wykluczył z postępowania następujących wykonawców:

ENERGYMINERALS s.c., W.Tarabasz, Ł.Kowalski

ul. Rejowska 99

26-110 Skarżysko- Kamienna

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający pismem z dnia 21.05.2012 r. zgodnie z art.26 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę w postępowaniu o uzupełnienie oferty o następujące dokumenty: 1) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, 2) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zamawiający wyznaczył termin na przesłanie wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, jednak w wyznaczonym terminie Zamawiający nie otrzymał wymaganych dokumentów.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art.24 ust.2 pkt.4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Oferty odrzucone

Oferta nr 1 złożona przez ENERGYMINERALS s.c.,  W.Tarabasz, Ł.Kowalski

ul. Rejowska 99, 26-110 Skarżysko- Kamienna.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art.24 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) ze względu na brak dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art.89 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Termin zawarcia umowy

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. nie wcześniej niż w dniu 11.06.2012r. – art.94 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami)

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) dział VI „Środki ochrony prawnej”

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-05 11:35:59 Informację zaktualizowano 2012-06-05 11:36:41, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Przyłęk, 24.05.2012 r.

GBO.271.06.2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / wykonawcach, których ofert zostały odrzucone / wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania.

 

Urząd Gminy w Przyłęku, działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na:

Adaptację budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury realizowaną w ramach projektu „Poprawa jakości życia społeczno – kulturalnego mieszkańców gminy poprzez remont i adaptację budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury”.

została wybrana oferta firmy

Zakład Remontowo Budowlany

Marian Wencel

ul. Brzozowa 3

26-611 Radom

cena oferty:

- 338.695,65 zł (brutto)

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100%, oferta nr 5 była najkorzystniejsza cenowo.

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:

 

Nr oferty

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

punktacja

 

1

 

SGW BUDOWNICTWO,Waldemar Stelmach

Spółka Komandytowa

ul. Mokra 2

26-600 Radom

 

-

 

2

 

(konsorcjum firm)

„DACH – BUD” Zakład Budowlano – Remontowy s.c.

J. Gregorczyk, M. Pietrasik, ul. Lubelska 69/71, 26-600 Radom

 

„BUDOPOL” Sp z o.o., ul. Śniadeckich 1/21, 26-600 Radom

 

 

-

 

3

 

„POL – GIPS” Tomasz Szewczyk

ul. Aleja Armii Krajowej 10,  27-300 Lipsko

 

 

-

 

4

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe„ WOMAX”, ul. Zielna 3 m.1, 26-606 Radom

 

 

-

 

 

 

5

 

Zakład Remontowo – Budowlany, Marian Wencel

ul. Brzozowa 3, 26-611 Radom

 

 

100,00 pkt.

 

6

 

Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANA”

ul. Kilińskiego 15/17

26-600 Radom

 

 

92,05 pkt

 

7

 

Zakład Remontowo - Budowlany

Piotr Poszytek

ul. Grzebieniowa 20C

26-600 Radom

 

 

-

 

 

Wykluczeni wykonawcy

         Na podstawie art.92ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) Zamawiający zawiadamia również, że wykluczył z postępowania następujących wykonawców:

 

1. SGW BUDOWNICTWO,Waldemar Stelmach Spółka Komandytowa, ul. Mokra 2, 26-600 Radom

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający pismem z dnia 15.05.2012 r. zgodnie z art.85 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) zwrócił się do wszystkich Wykonawców którzy złożyli ofertę w postępowaniu o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 20 dni do dnia 08.06.2012 r.

Zamawiający wyznaczył termin na przesłanie pisma wyrażającego zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 18.05.2012 r. W wyznaczonym terminie Zamawiający nie otrzymał pisma wyrażającego zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art.24 ust.2 pkt.2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą

 

2. (konsorcjum firm) DACH – BUD” Zakład Budowlano – Remontowy s.c. J. Gregorczyk, M. Pietrasik, ul. Lubelska 69/71, 26-600 Radom i „BUDOPOL” Sp z o.o., ul. Śniadeckich 1/21, 26-600 Radom

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający pismem z dnia 15.05.2012 r. zgodnie z art.85 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) zwrócił się do wszystkich Wykonawców którzy złożyli ofertę w postępowaniu o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 20 dni do dnia 08.06.2012 r.

Zamawiający wyznaczył termin na przesłanie pisma wyrażającego zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 18.05.2012 r. W wyznaczonym terminie Wykonawca poinformował Zamawiającego o nie wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art.24 ust.2 pkt.2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą

 

3. „POL – GIPS” Tomasz Szewczyk, ul. Aleja Armii Krajowej 10,  27-300 Lipsko

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający pismem z dnia 15.05.2012 r. zgodnie z art.85 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) zwrócił się do wszystkich Wykonawców którzy złożyli ofertę w postępowaniu o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 20 dni do dnia 08.06.2012 r.

Zamawiający wyznaczył termin na przesłanie pisma wyrażającego zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 18.05.2012 r. W wyznaczonym terminie Zamawiający nie otrzymał pisma wyrażającego zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art.24 ust.2 pkt.2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą

 

4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe„ WOMAX”, ul. Zielna 3 m.1, 26-606 Radom

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający pismem z dnia 15.05.2012 r. zgodnie z art.85 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) zwrócił się do wszystkich Wykonawców którzy złożyli ofertę w postępowaniu o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 20 dni do dnia 08.06.2012 r.

Zamawiający wyznaczył termin na przesłanie pisma wyrażającego zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 18.05.2012 r. W wyznaczonym terminie Zamawiający nie otrzymał pisma wyrażającego zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art.24 ust.2 pkt.2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą

 

5. Zakład Remontowo – Budowlany, Piotr Poszytek, ul. Grzebieniowa 20C, 26-600 Radom

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający pismem z dnia 15.05.2012 r. zgodnie z art.85 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) zwrócił się do wszystkich Wykonawców którzy złożyli ofertę w postępowaniu o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 20 dni do dnia 08.06.2012 r.

Zamawiający wyznaczył termin na przesłanie pisma wyrażającego zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 18.05.2012 r. W wyznaczonym terminie Zamawiający nie otrzymał pisma wyrażającego zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art.24 ust.2 pkt.2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą

 

Oferty odrzucone

1. Oferta nr 1 złożona przez SGW BUDOWNICTWO,Waldemar Stelmach Spółka Komandytowa, ul. Mokra 2, 26-600 Radom

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art.24 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) ze względu na brak zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art.89 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

2. Oferta nr 2 złożona przez (konsorcjum firm) DACH – BUD” Zakład Budowlano – Remontowy s.c. J. Gregorczyk, M. Pietrasik, ul. Lubelska 69/71, 26-600 Radom i „BUDOPOL” Sp z o.o., ul. Śniadeckich 1/21, 26-600 Radom

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art.24 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) ze względu na brak zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art.89 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

3. Oferta nr 3 złożona przez „POL – GIPS” Tomasz Szewczyk, ul. Aleja Armii Krajowej 10,  27-300 Lipsko

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art.24 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) ze względu na brak zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art.89 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

4. Oferta nr 4 złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe„ WOMAX”, ul. Zielna 3 m.1, 26-606 Radom

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art.24 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) ze względu na brak zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art.89 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

5. Oferta nr 7 złożona przez Zakład Remontowo – Budowlany, Piotr Poszytek, ul. Grzebieniowa 20C, 26-600 Radom

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art.24 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) ze względu na brak zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art.89 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Termin zawarcia umowy

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. nie wcześniej niż w dniu 31.05.2012r. – art.94 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) dział VI „Środki ochrony prawnej” 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-25 13:40:13, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Dot. Przetargu na rozbudowę stacji wodociągowej
w miejscowości Załazy 

Przyłęk, dnia 17.05.2012r.


Zamawiający: Urząd Gminy w Przyłęku


Informacja dla wykonawców 


Zmiana treści  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


 


    Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 


1.Zmienia się zapis pkt VII SIWZ który otrzymuje brzmienie:


Wymagany termin wykonania zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy do 31.08.2012r.


2.Zmianie ulega treść  załącznika nr 5 – projekt umowy który otrzymuje brzmienie


Zał. Nr 5 – projekt umowy


3.Powyższe zmiany są wiążące dla wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.


4.Pozostałe zapisy w treści SIWZ pozostają bez zmian.


4.W wyniku niniejszej zmiany treści SIWZ, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, uznając czas pozostały do składania ofert za wystarczający.


 

 Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-05-17 13:00:49 Informację zaktualizowano 2012-05-17 13:08:28, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na rozbudowę stacji wodociągowej w miejscowości Załazy


1.Zapytanie (wniosek)


Wnosimy o wykreślenie zapisów odnoszących się do wizji lokalnej.


Odpowiedź:


Zamawiający zaleca ale nie zobowiązuje Wykonawców do dokonywania wizji lokalnej. Nieobecność Wykonawcy w miejscu planowanej do realizacji inwestycji nie będzie skutkować dla nich negatywnymi konsekwencjami, np. w postaci wykluczenia z postępowania czy odrzucenia oferty.


2.Zapytanie


Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych do wskazanych w dokumentacji projektowej i przedmiarach.


Odpowiedź:


Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych do wskazanych w dokumentacji projektowej i przedmiarach.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-17 12:53:55 Informację zaktualizowano 2012-05-17 12:59:18, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla
Stara 

Numer ogłoszenia: 102495 - 2012; data zamieszczenia: 09.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Stara.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: - wykonanie prac przygotowawczych. - wykonanie podbudowy: - doprofilowanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym , dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm (doprofilowanie) na odcinku 1300,00 mb * 4,20m + 36,0 m2 + 36,0 m2 + 56,00 m2; dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm (doprofilowanie) na odcinku 80,0 mb* 4,20m - wykonanie nawierzchni: z mieszanek mineralno - asfaltowych st.II, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi (1380,0 mb * 4,00 m + 36,0 m2 + 36,0 m2 + 56,00 m2 - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. (1380,0m *2*0,50 m).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: - wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

kosztorys ofertowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30,26-704 Przyłęk, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - plik pdf

Oferta - plik pdf

Projekt umowy - plik pdf

Oświadczenie - plik pdf

Przedmiar robót - plik pdf

Kosztorys ofertowy - plik pdf

Specyfikacja techniczna wykonania i dbioru robót - plik pdf

Wykaz robót - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 12:52:21 Informację zaktualizowano 2012-05-09 13:09:53, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zakup 2000 ton kruszywa drogowego 

Zakup 2000 ton kruszywa drogowego na bazie żużla stalowniczego o frakcji 0-16 mm siwego z bieżącej produkcji
Numer ogłoszenia: 102365 - 2012; data zamieszczenia: 09.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup 2000 ton kruszywa drogowego na bazie żużla stalowniczego o frakcji 0-16 mm siwego z bieżącej produkcji.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: zakup i transport 2000 ton kruszywa drogowego na bazie żużla stalowniczego o frakcji 0-16 mm siwego z bieżącej produkcji z przeznaczeniem na remont dróg gminnych na terenie gminy Przyłęk.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.00.00.00-1, 60.10.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

zaparafowany projekt umowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - plik pdf

Oferta - plik pdf

Umowa - plik pdf

Oświadczenie - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 11:59:59 Informację zaktualizowano 2012-05-09 13:10:54, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie wyników postępowania 

GBO.271.03.2012.                                                        Przyłęk dnia 07.05.2012 r.

             

Ogłoszenie wyników postępowania

                                                                                                                                          

                 Urząd Gminy w Przyłęku, stosownie do ustaleń art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 17.04.2012r.  na:

Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wysocin

została wybrana oferta firmy

 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „TRANSMAR”

Marek Sasin

ul. Placowa 38 m.1

26-600 Radom

                                  

cena oferty:

- 158.060,23 zł (brutto)

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100%, oferta nr 4 była najkorzystniejsza cenowo.

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:

Nr oferty

Nazwa oferenta, adres

punktacja

1

„As” Sp z o.o.

ul. Wrocławska 8

26-600 Radom

89,35

2.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Doktora Perzyny 84A

26-700 Zwoleń

95,68

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A.

ul. Składowa 1

24-100 Puławy

77,87

4

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „TRANSMAR” Marek Sasin

ul. Placowa 38 m.1

26-600 Radom

100,00

5

Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji

Góry 85

24-173 Markuszów

94,93

6

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

92,87

 

W powyższym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-07 14:17:02, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
dot. rozbudowy stacji wodociągowej w
miejscowości Załazy 

Przyłęk: Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Załazy
Numer ogłoszenia: 100049 - 2012; data zamieszczenia: 07.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Załazy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Załazy. Przedmiot zamówienia obejmuje:-montaż projektowanego stalowego terenowego zbiornika wody na projektowanym fundamencie, -wykonanie uzbrojenia technologicznego wody, kanalizacji związanych z projektowanym zbiornikiem, roboty elektryczne..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.20-5, 45.23.13.00-8, 45.11.00.00-1, 45.31.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3) gwarancjach bankowych;4) gwarancjach ubezpieczeniowych;5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu, winno być wpłacone przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu Nr 53 9157 0002 0050 0505 3888 0006 Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: - dysponują osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, które są wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, - wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali co najmniej 2 roboty budowlane o wartości minimum 100.000,00 zł brutto każda, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium 2. kosztorys ofertowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - plik pdf

Oferta - plik pdf

Projekt umowy - plik pdf

Oświadczenie - plik pdf

Wykaz robót - plik pdf

Przedmiar robót budowlanych - plik pdf

Przedmiar robót elektrycznych - plik pdf

Kosztorys ofertowy budowlany - plik pdf

Kosztorys ofertowy elektr. - plik pdf

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - plik pdf

Projekt techniczny - plik rar

Projekt instalacji elektrycznych - plik rar

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-07 11:48:45, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie wyników postępowania 

GBO.271.05.2012.                                                        Przyłęk dnia 02.05.2012 r.

Ogłoszenie wyników postępowania

Urząd Gminy w Przyłęku, stosownie do ustaleń art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) zawiadamia, że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 17.04.2012r.  na:

Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mszadla Dolna

została wybrana oferta firmy

 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „TRANSMAR”

Marek Sasin

ul. Placowa 38 m.1

26-600 Radom

                                  

cena oferty:

- 308.966,78 zł (brutto)

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100%, oferta nr 5 była najkorzystniejsza cenowo.

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:

Nr oferty

Nazwa oferenta, adres

punktacja

1

Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót  Drogowych „TRAKT” Sp z o.o.

Górki Szczukowskie 1 k/Kielc

26-065 Piekoszów

83,30

2

„As” Sp z o.o.

ul. Wrocławska 8

26-600 Radom

89,02

3.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Doktora Perzyny 84A

26-700 Zwoleń

97,00

4

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A.

ul. Składowa 1

24-100 Puławy

85,67

5

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „TRANSMAR” Marek Sasin

ul. Placowa 38 m.1

26-600 Radom

100,00

6

Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji

Góry 85

24-173 Markuszów

94,21

7

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

92,22

W powyższym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-04 17:15:25, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie wyników postępowania 

GBO.271.04.2012.                                                        Przyłęk dnia 02.05.2012 r

Ogłoszenie wyników postępowania

                                                                                                                                          

Urząd Gminy w Przyłęku, stosownie do ustaleń art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) zawiadamia, że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 17.04.2012r.  na:

Przebudowę drogi Andrzejów (Borowiec) przez wieś odcinek o dł. 310 mb w km:0+000 – 0+310.

została wybrana oferta firmy

 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „TRANSMAR”

Marek Sasin

ul. Placowa 38 m.1

26-600 Radom

                                  

cena oferty:

- 87.703,92 zł (brutto)

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100%, oferta nr 3 była najkorzystniejsza cenowo.

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:

Nr oferty

Nazwa oferenta, adres

punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Doktora Perzyny 84A

26-700 Zwoleń

98,64

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A.

ul. Składowa 1

24-100 Puławy

69,80

3

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „TRANSMAR” Marek Sasin

ul. Placowa 38 m.1

26-600 Radom

100,00

4

Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji

Góry 85

24-173 Markuszów

97,33

5

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

95,91

W powyższym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.  
Data wprowadzenia informacji 2012-05-04 17:11:40 Informację zaktualizowano 2012-05-04 17:12:39, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ 

Dotyczy: Adaptacja budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury realizowana w ramach projektu „Poprawa jakości życia społeczno-kulturalnego mieszkańców gminy poprzez remont i adaptację budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury”

 Odpowiedzi na zapytania do SIWZ - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-17 15:11:03 Informację zaktualizowano 2012-04-17 15:11:42, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
dot. Adaptacja budynku szkolnego w Rudkach na dom
kultury  

Przyłęk: Adaptacja budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury realizowana w ramach projektu Poprawa jakości życia społeczno - kulturalnego mieszkańców gminy poprzez remont i adaptację budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury.
Numer ogłoszenia: 79051 - 2012; data zamieszczenia: 05.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury realizowana w ramach projektu Poprawa jakości życia społeczno - kulturalnego mieszkańców gminy poprzez remont i adaptację budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: - roboty wewnętrzne budowlane i wymiana wod -kan. - wymiana podłóg drewnianych - wymiana podłóg - remont instalacji elektrycznych - roboty elektryczne - instalacja c.o. - termomodernizacja budynku - docieplenie ścian zewnętrznych - ogrodzenie i utwardzenie placu kostką brukową - ogrodzenie panelowe i nawierzchnie z kostki brukowej.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu, winno być wpłacone przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu Nr 53 9157 0002 0050 0505 3888 0006 Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: - dysponują osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, które są wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, - wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali co najmniej 2 roboty budowlane polegające na remoncie budynków o wartości minimum 300.000,00 zł brutto każda, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. kserokopia dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium 2. Kosztorys ofertowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Działanie Odnowa i Rozwój Wsi objęte PROW na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - plik pdf

Oferta - plik pdf

Projekt umowy - plik pdf

Oświadczenie - plik pdf

Wykaz robót - plik pdf

Wykaz osób - plik pdf

Przedmiar robót - plik pdf

Specyfikacje techniczne - plik rar

Instalacja elektryczna - plik rar

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-05 13:56:49, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
dot. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Mszadla Dolna 

Przyłęk: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Dolna
Numer ogłoszenia: 74889 - 2012; data zamieszczenia: 02.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Dolna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: - wykonanie prac przygotowawczych. - poszerzenie jezdni: koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości do 20 cm w gruntach kat II-IV; dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm. - naprawa przełomu: wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1 - wykonanie podbudowy: koryta wykonane na całej szerokości jezdni o głębokości do 20 cm w gruntach kat II-IV; dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm (oprofilowanie) na odcinku 1250,00 mb * 4,20m; dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm (doprofilowanie) (162,00 mb+15,00 mb+20,00 mb)* 4,20m+ 2*16,00m2 - wykonanie nawierzchni: wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1 (1412,0 mb +15,0 mb +20 mb)*4,0 m+2*16,0 m2 - roboty wykończeniowe: wykonanie poboczy gruntowych na szerokości 0,50 cm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. (1412,0mb +15,0 mb + 20 mb)*2*0,5 m Przedmiar robót stanowi załącznik do specyfikacji.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca posiada uprawnienia uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - prowadzi działalność obejmującą przedmiot zamówienia

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

SIWZ - plik pdf

Oferta - plik pdf

Umowa - plik pdf

Oświadczenie - plik pdf

Wykaz robót - plik pdf

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - plik pdf

Kosztorys ofertowy - plik pdf

Przedmiar robót - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-02 14:13:12, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
dot. Przebudowa drogi Andrzejów (Borowiec) przez
wieś  

Przyłęk: Przebudowa drogi Andrzejów (Borowiec) przez wieś odcinek o dł. 310mb w km: 0+000 - 0+310
Numer ogłoszenia: 74565 - 2012; data zamieszczenia: 02.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi Andrzejów (Borowiec) przez wieś odcinek o dł. 310mb w km: 0+000 - 0+310.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:- wykonanie prac przygotowawczych. - wykonanie przepustów: wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 60 cm, na ławie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 cm) wraz z głowicami betonowymi czołowymi (przepust na włączeniu do drogi powiatowej), wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm, na ławie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 cm) wraz z głowicami betonowymi czołowymi - wykonanie podbudowy: wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat II - IV materiał pozyskany na miejscu, dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczaniu 20 cm (doprofilowanie) na odcinku o długości 310,00 mb i szerokości 3,70 m, - wykonanie nawierzchni: obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na ławie betonowej, spoiny wypełnione zaprawą betonową, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, szczeliny wypełniane piaskiem, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1. - roboty wykończeniowe: oprofilowanie (uzupełnienie ziemią urodzajną zaniżonych) poboczy śr. 25 cm wraz z zagęszczeniem; ustawienie znaków pionowych: słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm- 8 szt. , znaki drogowe(znaki średnie grupy A, B) - 10 szt., tabliczki T-1 pod znaki A7 150m - 4 szt., oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową . Przedmiar robót stanowi załącznik do specyfikacji.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - prowadzi działalność obejmującą przedmiot zamówienia

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - plik pdf

Oferta - plik pdf

Umowa - plik pdf

Oświadczenie - plik pdf

Wykaz robót - plik pdf

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - plik pdf

Kosztorys ofertowy - plik pdf

Przedmiar robót - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-02 13:58:34 Informację zaktualizowano 2012-04-02 13:59:34, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wysocin 

Przyłęk: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wysocin
Numer ogłoszenia: 70121 - 2012; data zamieszczenia: 27.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wysocin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: - wykonanie prac przygotowawczych. - wykonanie odwodnienia: wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 60 cm, na ławie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm) z głowicami czołowymi - wykonanie podbudowy: dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczaniu 12 cm (doprofilowanie) na odcinku o długości 480,00 mb i szerokości 4,00 m, dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm (doprofilowanie) na odcinku o długości 285,00 mb i szerokości 3,50 m. - wykonanie nawierzchni: wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1 na odcinku o długości 765 mb. - wykonanie poboczy: z kruszywa łamanego na szerokości 20 cm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. (480,00 mb *2*0,20 m). - ustawienie znaków pionowych: słupki do znaków drogowych z rur stalowych, znaki drogowe trójkątne - 3 szt. Przedmiar robót stanowi załącznik do specyfikacji.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - prowadzi działalność obejmującą przedmiot zamówienia

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 2.zaparafowany projekt umowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 11..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - plik pdf

Oferta - plik pdf

Umowa - plik pdf

Oświadczenie - plik pdf

Wykaz robót - plik pdf

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - plik pdf

Kosztorys ofertowy - plik pdf

Przedmiar robót - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-27 14:22:07, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o rokowaniach po II przetargu 

Wójt Gminy Przyłęk ogłasza rokowania po II przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na  zbycie  udziału  we współwłasności nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Ławeczko Stare, gm. Przyłęk, na którą składa się działka oznaczona w ewidencji gruntów za numerem 1044/2 w jednostce ewidencyjnej Przyłęk, obręb Ławeczko Stare, jednostka rejestrowa G.382 nr mapy 1, mającą urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu KW Nr 19291.

Powierzchnia ogólna nieruchomości wynosi 0,99 ha. Udział Gminy Przyłęk we współwłasności gruntu wynosi 78160/89580. Gmina jest też właścicielem  dwu kondygnacyjnego budynku po byłej Szkole Podstawowej o pow. zabudowy 587 m2 , pow. użytkowej 822 m2 i kubaturze 3430 m3 , budynku gospodarczego o pow. użytkowej 76,2m2 oraz budynku mieszkalnego drewnianego o powierzchni użytkowej 125,00 m2. Współwłaścicielem pozostałej części gruntu wynoszącej 11420/89580 oraz odrębnej własności lokalu w szkole oraz pozostałych budynków i budowli są osoby fizyczne.
Przeznaczenie nieruchomości określone jest jako tereny usług.  

Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym to: 12.08.2011r.  i 17.01.2012r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 95.000,00 zł.
Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie  art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. Z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z póżn. zm.) upłynął w dniu 29.06.2011r.

Nieruchomość  nie jest obciążona, nie ciążą na niej żadne zobowiązania.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach z napisem „Rokowania – nieruchomość zabudowana położona w miejscowości Ławeczko Stare”  w Urzędzie Gminy w Przyłęku pokój nr 4 do dnia 27.03.2012r. do godz. 1000.

Zgłoszenie winno zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot
 2. datę sporządzenia zgłoszenia
 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
 4. proponowaną cenę i sposób zapłaty
 5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań
 6. kopia dowodu wpłaty zaliczki

Rokowania odbędą się w dniu 30.03.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy w Przyłęku o godz. 1000, w pokoju nr 8.
W rokowaniach mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną. Przystępujący do rokowań zobowiązani są wpłacić zaliczkę w kwocie: 5.000,00 zł  na konto Urzędu Gminy w Przyłęku w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu Nr 53915700020050050538880006 do dnia 27.03.2012r. Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań nie później jednak niż przed upływem 3 dni, z tym że zaliczkę wniesioną w pieniądzu przez uczestnika rokowań, który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Komisji przetargowej należy  przedłożyć: dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych, w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualny wypis z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zawiadomiona zostanie w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli ustalony nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Wójt Gminy Przyłęk może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisu nabytego prawa w księdze wieczystej ponosi wygrywający rokowania
Budynek można obejrzeć w terminie uzgodnionym z Urzędem Gminy w Przyłęku, od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1300 tel. (048)6773016.

Wójt Gminy Przyłęk zastrzega sobie możliwość odwołania oraz zamknięcia rokowań bez wyboru nabywcy nieruchomości.
Dodatkowych informacji udziela pracownik Urzędu – Leszek Rutkowski, tel.(048) 6773016 wew.43.
 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-20 13:51:54, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie wyników postępowania 

GBO.271.02.2012.                                                        Przyłęk dnia 17.02.2012 r.

                                   Ogłoszenie wyników postępowania

Urząd Gminy w Przyłęku, stosownie do ustaleń art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 15.02.2012r.  na:

Zakup paliw płynnych/ etylina 95, olej napędowy/ do autobusu szkolnego, samochodów osobowych i samochodów strażackich z terenu gminy Przyłęk w 2012 roku.

została wybrana oferta firmy

„PETRORAD” Sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 36/30/1

00-116 Warszawa

cena oferty:

- 110.029,65 zł (brutto)

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100%, oferta nr 1 była najkorzystniejsza cenowo.

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:

Nr oferty

Nazwa oferenta, adres

punktacja

1

„PETRORAD” Sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 36/30/1

01-116 Warszawa

100,00

W powyższym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-17 10:31:12, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
dot. Zakup paliw płynnych 

Przyłęk: Zakup paliw płynnych/etylina 95, olej napędowy/ do autobusu szkolnego, samochodów osobowych i samochodów strażackich z terenu gminy Przyłęk w 2012 roku.
Numer ogłoszenia: 30585 - 2012; data zamieszczenia: 07.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup paliw płynnych/etylina 95, olej napędowy/ do autobusu szkolnego, samochodów osobowych i samochodów strażackich z terenu gminy Przyłęk w 2012 roku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych / etylina 95, olej napędowy / do autobusu szkolnego, samochodów osobowych i samochodów strażackich z terenu gminy Przyłęk w 2012 roku. a) Całkowita dostawa szacowana jest na: - etylina bezołowiowa (Pb 95) - ok. 3.500 litrów - olej napędowy (ON) - ok. 16.000 litrów b) Ilości zamawianego paliwa są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega, że ilość kupowanego paliwa może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb. Zamawiający będzie płacił za faktycznie pobrane ilości wymienionych produktów. c) Tankowanie paliwa będzie odbywać się doraźnie w formie bezgotówkowej w miarę potrzeb Zamawiającego. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego listę osób upoważnionych do tankowania wraz z określeniem pojazdów, które mogą być tankowane. d) Cena za zakup 1 litra benzyny bezołowiowej (Pb 95) oraz 1 litra oleju napędowego (ON) będzie zmienna i wynikać będzie z dziennej ceny sprzedaży obowiązującej na stacji pomniejszonej o zaoferowany przez Wykonawcę rabat. Rabat jest stały i obowiązuje przez cały okres na który zostanie zawarta umowa. e) Wykonawca zagwarantuje, że paliwa posiadać będą własności fizykochemiczne gwarantujące odpowiednią jakość oraz spełniać będą wymagania określone przepisami i obowiązującymi normami. f) W przypadku wątpliwości, co do jakości paliwa Zamawiający zleci wykonanie badań paliwa w uprawnionym laboratorium. W razie stwierdzenia niezgodności z obowiązującymi normami kosztami badania laboratoryjnego zostanie obciążony Wykonawca dostawy paliwa. g) Wobec stwierdzenia powyższego Wykonawca pokryje również koszty związane z usunięciem ewentualnych awarii układu napędowego samochodów i sprzętu zasilanych tym paliwem oraz koszty związane z oczyszczeniem układu napędowego samochodów i sprzętu. h) Wykonawca zapewni możliwość tankowania paliwa na stacji w odległości do. 15 km od siedziby Zamawiającego. i) Regulowanie należności za zakup paliwa odbywać się będzie w formie bezgotówkowej. Wykonawca wystawi fakturę każdorazowo po tankowaniu przez uprawnioną osobę. Termin płatności faktury wynosi 21 dni od daty wystawienia. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie zgodnie z potrzebami Zamawiającego w terminie do 31.12.2012 r..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy oraz koncesję, o której mówi art.32 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz.625 z poźn. zm.)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca przedłoży zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, oraz zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające , że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. formularz cenowy(załącznik nr 2) 2. parafowany projekt umowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 25-704 Przyłęk, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - plik pdf

Formularz cenowy - plik pdf

Oferta - plik pdf

Oświadczenie - plik pdf

Umowa - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-07 12:55:26, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie wyników postępowania 

GBO.271.1.2012                                                          Przyłęk dnia 26.01.2012 r.

                                   Ogłoszenie wyników postępowania

Urząd Gminy w Przyłęku, stosownie do ustaleń art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) zawiadamia, że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 23.01.2012r. na:

„Selektywną zbiórkę odpadów komunalnych z terenu gminy Przyłęk w okresie 01.02.2012-31.12.2012 r.”

została wybrana oferta firmy:

ATK Recykling

Ul. Chorzowska 3

26-600 Radom

cena oferty:

- 130.680,00 zł (brutto)

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100%, oferta nr 2 była najkorzystniejsza cenowo.

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:

Nr oferty

Nazwa oferenta, adres

punktacja

1

Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych

„ALMAX” Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom

52,00

2

ATK Recykling

ul. Chorzowska 3

26-600 Radom

100,00

W powyższym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 Ogłoszenie wyników postępowania - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-27 00:29:23 Informację zaktualizowano 2012-01-27 00:34:22, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Wyjaśnienia do treści SIWZ 

GBO.271.01.2012


Przyłęk, 18.01.2012 r.


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „selektywną zbiórkę odpadów komunalnych z terenu gminy Przyłęk w okresie 01.02.2012 – 31.12.2012 r.”


         W odpowiedzi na zapytania wykonawcy zamawiający odpowiada:


Pytanie 1 – Zamawiający w SIWZ w rozdziale III określił, że wykonawca zaopatrzy nieodpłatnie każde domostwo w pojemnik metalowy lub plastikowy o pojemności 100 – 140 litrów. Jaka jest ilość  domostw na terenie Gminy Przyłęk?


Odpowiedź: Na terenie Gminy Przyłęk jest 1770 domostw.


Pytanie 2 – W jakim celu Zamawiający wskazuje wyposażenie mieszkańców w czarne worki na odpady bytowe, jeżeli odbiór ma się odbywać z pojemników o pojemności 100 – 140 litrów, w które Wykonawca ma wyposażyć każdą posesję?


Odpowiedź: Zamawiający w SIWZ przewiduje odbiór odpadów bytowych zarówno z dostarczonych przez Wykonawcę pojemników o pojemności 100 – 140 litrów jak i z przeznaczonych do tego czarnych worków, w związku z powyższym Wykonawca będzie zobowiązany wyposażyć każde domostwo w czarne worki przeznaczone do odbioru odpadów bytowych.


Pytanie 3 – Czy odbiór odpadów ma następować z pojemników czy mieszkańcy mają wystawiać worki do głównej drogi i odbiór następuje z worka?


Odpowiedź: Odbiór odpadów bytowych ma następować zarówno z pojemników jak i z przeznaczonych do tego worków w kolorze czarnym, wystawianych do trasy przejazdu określonej na mapie stanowiącej załącznik do SIWZ.

 Wyjaśnienia do treści SIWZ - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-19 10:23:42 Informację zaktualizowano 2012-01-19 10:28:08, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych z terenu
gminy Przyłęk w okresie 01.02.2012 - 31.12.2012. 

Numer ogłoszenia: 13767 - 2012; data zamieszczenia: 13.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Selektywna zbiórka odpadów komunalnych z terenu gminy Przyłęk w okresie 01.02.2012 - 31.12.2012..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych z terenu gminy Przyłęk w okresie 01.02.2012 - 31.12.2012.Kod CPV 90.51.10.00-2. Przedmiot zamówienia obejmuje: Obsługa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmie teren 31 sołectw: Nazwa miejscowości Liczba mieszkańców1.Andrzejów 126 2.Babin 357 3.Baryczka 149 4.Grabów nad Wisłą 472 5.Helenów 110 6.Ignaców 74 7.Kulczyn 116 8. Krzywda 129 9.Lipiny 181 10.Lucimia 337 11.Łagów 521 12.Łaguszów 281 13.Ławeczko Nowe 90 14.Ławeczko Stare 140 15.Mierziączka 222 16.Mszadla Dolna 237 17.Mszadla Nowa 193 18. Mszadla Stara 255 19.Okrężnica 265 20.Pająków 120 21.Przyłęk 510 22.Ruda 31 23.Rudki 283 24.Stefanów 182 25.Szlachecki Las 104 26.Wysocin 128 27.Wólka Łagowska 134 28.Wólka Zamojska 98 29.Załazy 263 30. Zamość Stary 221 31.Zamość Nowy 167 RAZEM: 6496 Obowiązkiem wykonawcy będzie obsługa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych terenu gminy Przyłęk wg następujących zasad: odpady bytowe 1 raz w miesiącu (luty,marzec, listopad, grudzień), 2 razy w miesiącu (kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik) odbiór bezpośrednio z gospodarstw na terenie gminy Przyłęk a) pojemnik metalowy lub plastikowy o pojemności 100 - 140 l b) odpady bytowe - worek czarny. W całym okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru odpadów bytowych wystawionych w pojemnikach jak i w przeznaczonych do tego workach w kolorze czarnym. Odpady wyselekcjonowane ( szkło, plastik, makulatura, złom) - raz w miesiącu - odbiór bezpośrednio z gospodarstw na terenie gminy Przyłęk. Odpady wyselekcjonowane w czterech kolorach worków:a) szkło białe i kolorowe -worek zielony,b) plastik - worek żółty, c) makulatura - worek biały,d) złom -worek niebieski. Odpady niebezpieczne (zużyte baterie, akumulatory, świetlówki, puste opakowania po środkach ochrony roślin, olejach, zużyte filtry, opakowania po farbach, klejach) oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - dwa razy w okresie obowiązywania umowy w miesiącach: maj, listopad - odbiór bezpośrednio z gospodarstw na terenie gminy Przyłęk oraz z punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych , zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (były plac GS SCh w Przyłęku ) za pokwitowaniem odbioru. Odpady komunalne wielkogabarytowe - dwa razy w okresie obowiązywania umowy w miesiącach: czerwiec i październik - z punktów odbioru znajdujących się w: Publicznym Gimnazjum w Przyłęku, Publicznym Gimnazjum w Wólce Zamojskiej, Publicznej Szkole Podstawowej w Babinie, Publicznej Szkole Podstawowej w Grabowie nad Wisłą, Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Mszadli Starej, Gminnej Bibliotece Publicznej w Przyłęku oraz filiach w Łagowie i Grabowie nad Wisłą, Ośrodku Zdrowia w Przyłęku, Ośrodku Zdrowia w Załazach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyłęku, Ochotniczej Straży Pożarnej w Załazach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Ławeczku Starym, Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Ignacowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszadli Nowej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaguszowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszadli Starej, Punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych , zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (były plac GS SCh w Przyłęku ). Odpady bytowe z pojemnika KP-7 znajdującego się przy Urzędzie Gminy w Przyłęku - jeden raz w miesiącu po uprzednim telefonicznym zawiadomieniu Wykonawcy. Odbiór odpadów może nastąpić najpóźniej 3 dnia po dokonanym zawiadomieniu. Odpady wszelkiego rodzaju zebrane w ramach tzw. Sprzątania Świata - raz w okresie trwania umowy - w termie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, o którym Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca sporządzi Harmonogram odbioru odpadów zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Daty odbioru poszczególnych rodzajów odpadów określonych w SiWZ ujęte w harmonogramie nie mogą się pokrywać. Harmonogram będzie stanowił integralną część umowy zawartej z Wykonawcą. Odbiór odpadów z gospodarstw na terenie gminy Przyłęk będzie się odbywał wzdłuż trasy przejazdu określonej przez Zamawiającego. Mapa z trasą przejazdu pojazdów dokonujących selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Mapa z trasą przejazdu będzie stanowić integralną część umowy zawartej z Wykonawcą.Wykonawca zaopatrzy nieruchomości w worki z nadrukami do selektywnej zbiórki odpadów:a) szkło białe i kolorowe -worek zielony, b) plastik - worek żółty, c) makulatura - worek biały, d) złom -worek niebieski, e) odpady bytowe - worek czarny x 2, oraz zaopatrzy nieodpłatnie każde domostwo w pojemnik metalowy lub plastikowy o pojemności 100 - 140 litrów z przeznaczeniem na odpady bytowe. Pojemniki zostaną dostarczone przez Wykonawcę w terminie do 29.02.2012 r. bezpośrednio do domostw na terenie gminy Przyłęk. Wyselekcjonowane odpady Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. Wykonawca podpisze umowy z podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie gminy Przyłęk na odbiór odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania kwartalnych sprawozdań, przedkładanych wójtowi w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale którego dotyczy, zawierających dane określone w art.9n ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz.2008 z późn. zm.). Umowa zostanie zawarta na okres począwszy od 01 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 r..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1)pieniądzu;2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3)gwarancjach bankowych;4)gwarancjach ubezpieczeniowych;5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu, winno być wpłacone przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu Nr 53915700020050050538880006 Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale i obejmować cały okres związania ofertą. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawca przedłożony aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców , oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia potwierdzają, że razem spełniają wymagany warunek.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawca przedłoży oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające , że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. zaparafowany projekt umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), 2. Harmonogram selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (załącznik nr 4 do SIWZ), 3. Zaparafowana mapa z trasą przejazdu (załącznik nr 5 do SIWZ), 4. dokument potwierdzający wniesienie wadium

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - plik pdf

Harmonogram - plik pdf

Oferta - plik pdf

Oświadczenie - plik pdf

Umowa - plik pdf

Mapa - plik jpg

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-13 14:07:19, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
wersja do druku