Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Przyłęk  www.przylek.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy
Dane
Organy
Wójt Gminy
Z-ca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Rada Gminy
Referaty
Jednostki organizacyjne
DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Zarządzenia
Zawiadomienia o sesji
Posiedzenia Komisji
Baza Aktów Własnych
Uchwały
Protokoły z sesji
Protokoły z komisji
Budżet
Procedury naboru na stanowiska
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2005-2017
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Raport o stanie gminy za 2018 r.
Raport o stanie gminy za 2019 r.
Raport o stanie gminy za 2020 r.
Raport o stanie gminy za 2021 r.
Raport o stanie gminy za 2022 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Lokalna Strategia Rozwoju LGD na 2009-2015
Akty Prawa Miejscowego
Podatki i opłaty lokalne
Poradnictwo dla mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Inne
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Deklaracja dostępności
Jednostki organizacyjne gminy
Wybory
Ogłoszenia
Odpady
Sprawozdania
Konkursy
Spółki prawa handlowego
Środki UE 2014 - 2020
Przetargi
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
° rok 2020
° rok 2021
° rok 2022
° rok 2023
° rok 2024
Zapytania ofertowe
Rejestry i ewidencje
Protokóły z kontroli
Oświadczenia
Obwieszczenia
Dostęp do informacji publicznej
Wykaz nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Środowisko
Oferty inwestycyjne
Wykaz sołectw
Petycje
Skargi i wnioski
Pozostałe
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
ZOZ
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi > rok 2015 strona główna 

rok 2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

Dotyczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przyłęk
Numer ogłoszenia: 186245 - 2015; data zamieszczenia: 17.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 163669 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku, , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przyłęk.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Przyłęk w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Obsługa zbiórki odpadów komunalnych obejmuje teren 31 sołectw: Nazwa miejscowości, Liczba mieszkańców 1.Andrzejów 124,2.Babin 353, 3.Baryczka 150,4.Grabów n/Wisłą 470,5.Helenów 106,6.Ignaców 69, 7.Kulczyn 122, 8.Krzywda 130, 9.Lipiny 187,10.Lucimia 311,11.Łagów 516,12.Łaguszów 276, 13.Ławeczko 82, 14.Ławeczko Stare 139, 15.Mierziączka 214, 16.Mszadla Dolna 226, 17.Mszadla Nowa 191, 18.Mszadla Stara 258, 19.Okrężnica 266, 20.Pająków 117, 21.Przyłęk 507, 22.Ruda 31, 23.Rudki 278, 24. Stefanów 179, 25.Szlachecki Las 102, 26.Wysocin 123, 27.Wólka Łagowska 135, 28.Wólka Zamojska 93, 29.Załazy 259, 30.Zamość Stary 220, 31.Zamość Nowy 166, RAZEM: 6400 1. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór wszystkich odpadów komunalnych gromadzonych zarówno w sposób selektywny jak i zmieszanych, bezpośrednio z nieruchomości położonych na terenie gminy Przyłęk oraz ich zagospodarowanie w instalacjach wskazanych w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. Nr 211/12 w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 - 2017 z uwzględnieniem lat 2018 - 2023 z załącznikami oraz uchwale Nr 212/12 w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 - 2017 z uwzględnieniem lat 2018 - 2023. W przypadku gdy Sejmik Województwa Mazowieckiego rozszerzy i zatwierdzi nową listę instalacji regionalnych do obsługi Regionu Radomskiego lub wejdą w życie przepisy prawne regulujące inny sposób przekazania odpadów do instalacji regionalnych, odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych będą mogły być przekazane do nowych Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji w tym zielone oraz pozostałości z sortowania, przeznaczone do składowania, należy przekazać do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z w/w przepisami. W gminie Przyłęk zbiórka odpadów komunalnych odbywać się będzie przy wykorzystaniu pojemników i worków. Obowiązkiem Wykonawcy jest zaopatrzenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów w cenie oferty. Przedmiot zamówienia obejmuje:1 Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z segregowania - 1 raz w miesiącu gromadzonych w sposób następujący:- z gospodarstw domowych w pojemnikach ( 120 lub 240 litrów) lub workach koloru czarnego o pojemności 120 litrów. 2 Odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych - 1 raz w miesiącu gromadzonych w 4 rodzajach worków:- NIEBIESKI - z przeznaczeniem na papier i tekturę,- ŻÓŁTY - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe,- BIAŁY - z przeznaczeniem na szkło bezbarwne, ZIELONY - z przeznaczeniem na szkło kolorowe 3 Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z segregowania z pojemnika KP-7 znajdującego się przy Urzędzie Gminy w Przyłęku - 1 raz w miesiącu po uprzednim telefonicznym zawiadomieniu Wykonawcy. Odbiór odpadów może nastąpić najpóźniej 3 dnia po dokonanym zawiadomieniu. Wykonawca zobowiązany jest opracować szczegółowy harmonogram odbioru odpadów z podziałem na frakcje, który po uzgodnieniu z Zamawiającym będzie załącznikiem do umowy. Wykonawca wydrukuje ulotki z harmonogramem odbioru odpadów w ilości 3.000 sztuk - w cenie oferty. Wykonawca rozprowadzi ulotki wśród mieszkańców gminy oraz dostarczy ulotki do Urzędu Gminy w Przyłęku w ilości co najmniej 400 sztuk. 2. Tworzy się punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Przyłęk. Gmina Przyłęk wskaże plac i udostępni pomieszczenie magazynowe w celu organizacji PSZOK. Na teren wskazanego placu Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć i ustawić pojemniki przeznaczone do zbiórki: - papieru i tektury - pojemnik koloru niebieskiego - tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe - pojemnik koloru żółtego - szkła bezbarwnego - pojemnik koloru białego - szkło kolorowe - pojemnik koloru zielonego Pojemniki powinny być wykonane z trwałego materiału, posiadać zamknięcie uniemożliwiające otwarcie ich przez nieuprawnione osoby oraz posiadać napis informujący na jaki rodzaj odpadów jest przeznaczony. Ponadto na placu Wykonawca ustawi kontenery przeznaczone do odbioru : - odpadów budowlanych pochodzących z drobnych remontów (odkryty kontener gruzownik)- odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji (kontener o poj. 5 - 10 m3 ) - odzieży i tekstyliów (kontener o poj. 5 - 10 m3 ) - zużytych opon, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (kontener odkryty ) - niesegregowanych , zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z segregowania (kontener o poj. 5 - 10 m3 ) Kontenery powinny posiadać napis informujący na jaki rodzaj odpadów są przeznaczone. Zamawiający udostępni pomieszczenie magazynowe a Wykonawca będzie zobowiązany wyposażyć je w pojemniki przeznaczone do odbioru: - przeterminowanych leków i chemikaliów ( np. leki, środki ochrony roślin i opakowania po nich, detergenty, rozpuszczalniki, farby, kleje i inne niebezpieczne odpady chemiczne, które mogą powstać w gospodarstwach domowych. Zamawiający nie obejmuje przedmiotem zamówienia podmiotów gospodarczych, zakładów produkcyjnych, przemysłowych, a więc nie będą to odpady przemysłowe) - ,( 2 pojemniki 120 litrów lub 1 pojemnik o pojemności 240 litrów) - zużyte baterie i akumulatory ( 2 pojemniki 120 litrów lub 1 pojemnik o pojemności 240 litrów) - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ( 2 pojemniki o pojemności 240 litrów) - inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych ( 2 pojemniki o pojemności 240 litrów) Pojemniki powinny być wykonane z trwałego materiału oraz posiadać napis informujący na jaki rodzaj odpadów jest przeznaczony. Wykonawca zapewni funkcjonowanie PSZOK ( część usytuowana na wskazanym placu) przez cały okres obowiązywania umowy, dwa razy w miesiącu ( 1 raz w dzień roboczy, 1 raz w sobotę), przez 5 godzin. Część PSZOK usytuowana w pomieszczeniu magazynowym będzie obsługiwana przez pracownika Urzędu Gminy w Przyłęku, a odpady tam zgromadzone będą odbierane przez Wykonawcę po uprzednim zgłoszeniu konieczności odbioru przez Zamawiającego. Dni i godziny otwarcia PSZOK zostaną ustalone przez Zamawiającego i po uzgodnieniu z Wykonawcą dane te zostaną uwzględnione w harmonogramie na dany rok kalendarzowy, który będzie załącznikiem do umowy. Wykonawca zobowiązany będzie monitorować stan zapełnienia pojemników i odbierać odpady w takiej częstotliwości, aby nie powodowało to przepełnienia tych pojemników, jednak nie rzadziej niż raz na 2 miesiące. 3. Odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, opon, odzieży i tekstyliów będzie dokonywany bezpośrednio sprzed posesji. Odbiór nastąpi 1 raz w II połowie roku 2016. Termin odbioru powyższych odpadów zostanie ustalony przez Zamawiającego i po uzgodnieniu z Wykonawcą dane te zostaną uwzględnione w harmonogramie na dany rok kalendarzowy, który będzie załącznikiem do umowy. 4. Odbiór odpadów budowlanych odbywa się na podstawie indywidualnej umowy cywilnoprawnej zawartej między właścicielem nieruchomości a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami. Odbiór za odpłatnością właściciela posesji po wcześniejszym ustaleniu z Wykonawcą. 5. Odbiór popiołu i żużla paleniskowego odbywa się na podstawie indywidualnej umowy cywilnoprawnej zawartej między właścicielem nieruchomości a uprawnionymi do odbioru przedsiębiorcami. Odbiór za odpłatnością właściciela posesji po wcześniejszym ustaleniu z Wykonawcą. 6. Odbiór odpadów komunalnych zebranych w ramach tzw.sprzątania świata. Odbiór nastąpi 1 raz w II połowie 2016 roku. Termin i miejsce odbioru odpadów zostanie wskazany przez Zamawiającego a Wykonawca zostanie o tym poinformowany pisemnie z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem. 7. Pojemniki (o pojemności 120 lub 240 litrów) oraz worki do prowadzenia zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych o pojemności 120 litrów obowiązkowo dostarcza właścicielom nieruchomości Wykonawca. Każda nieruchomość zostanie wyposażona w co najmniej 1 pojemnik oraz 2 worki każdego rodzaju. Przy odbiorze odpadów Wykonawca każdorazowo będzie dostarczał co najmniej tyle worków ile odbierze worków z odpadami. Zamawiający wymaga również zabezpieczenia worków w ilości 1000 sztuk każdego koloru, które zostaną złożone w siedzibie Zamawiającego przed rozpoczęciem terminu realizacji usługi. 8. Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru odpadów, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów ( np. w worku przeznaczonym na odpady segregowane będą znajdować się odpady zmieszane, gdy w worku przeznaczonym na daną frakcję odpadów segregowanych będą znajdować się odpady innej frakcji) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej powyżej sytuacji do pisemnego (faxem) poinformowania Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację fotograficzną i protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia w/w zdarzenia. - Wykonawca będzie dostarczać Zamawiającemu kwartalne sprawozdania zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. - Wykonawca odbierający odpady komunalne jest obowiązany spełnić wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013r. poz. 122) - Wykonawca w trakcie obowiązywania umowy zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności: - ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) - ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) - W sezonie zimowym odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie z dróg objętych stałym zimowym utrzymaniem bez względu na warunki pogodowe, natomiast z pozostałych dróg gdy ze względu na nieprzejezdność, niemożliwy będzie odbiór i wywóz odpadów Wykonawca zobowiązany jest do ich odbioru w terminie do 2 dni od dnia w którym drogi staną się przejezdne. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w dniu, w którym powinien być dokonany odbiór o fakcie i przyczynie nie odebrania odpadów z poszczególnych sołectw. - Usługa będzie wykonywana w dni robocze ( pon. - pt.) w godzinach od 7:00 do 20:00 - Załadunek i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu oraz środków transportu, które muszą być w dyspozycji Wykonawcy. 9. Wykonawca odpowiedzialny jest za osiągnięcie poziomów odzysku odpadów komunalnych z uwzględnieniem poziomów odzysku wskazanych w ustawie z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012r. poz. 645) oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz.U. z 2012r. poz.676).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.12.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling, ul. Chorzowska 3, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 324000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 349920,00
• Oferta z najniższą ceną: 349920,00 / Oferta z najwyższą ceną: 400619,52
• Waluta: PLN .

 

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-17 17:48:47 Informację zaktualizowano 2015-12-17 17:49:23, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

Dotyczy: Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Przyłęk i jej jednostek organizacyjnych
Numer ogłoszenia: 344180 - 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 170435 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku, , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Przyłęk i jej jednostek organizacyjnych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Gminy Przyłęk i jej jednostek organizacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.12.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku Kamiennej, Al. Marszałka J.Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko - Kamienna, kraj/woj. świętokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 221729,62 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 284505,33
• Oferta z najniższą ceną: 284505,33 / Oferta z najwyższą ceną: 312842,01
• Waluta: PLN .

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-16 09:15:57, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/
wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania 

Przyłęk, 07.12.2015 r.
GBO.271.10.2015

Dotyczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Przyłęk

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-07 10:00:01, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Przyłęk, 02.12.2015 r.
GBO.271.11.2015

Dotyczy: Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Przyłęk i jej jednostek organizacyjnych

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-02 13:52:42, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Wyjaśnienia do treści SIWZ 

Przyłęk, dnia 25.11.2015 r.
GBO.271.11.2015
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Przyłęk i jej jednostek organizacyjnych.”

Wyjaśnienia do treści SIWZ nr 1 - plik pdf

Wyjaśnienia do treści SIWZ nr 2 - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-25 17:00:33, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Wyjaśnienia do treści SIWZ 

Przyłęk, dnia 17.11.2015 r.
GBO.271.10.2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Przyłęk”.

 Wyjaśnienia do treści SIWZ - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-11-23 11:26:43, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru
Gminy Przyłęk i jej jednostek organizacyjnych 

Numer ogłoszenia: 170435 - 2015; data zamieszczenia: 20.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.przylek.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Przyłęk i jej jednostek organizacyjnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Gminy Przyłęk i jej jednostek organizacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia..
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy. Zamówienia uzupełniające będą dotyczyły zakresu zamówienia określonego w dokumentacji. Zamówienie uzupełniające będzie w zakresie do 20 % zamówienia podstawowego
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2018.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i posiada możliwość sprzedaży energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej właściwego OSD działającego na terenie punktów poboru energii określonych w opisie przedmiotu zamówienia
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowych wymagań
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowych wymagań
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowych wymagań
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowych wymagań
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 1) w przypadku gdy konieczność dokonania takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 2) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, 3) w przypadku zmiany ilości poszczególnych punktów poboru energii- zmiana załącznika nr 2 do Umowy Sprzedaży, 4) w przypadku zmiany grupy taryfowej i/lub mocy umownej dla poszczególnych punktów poboru energii - zmiana Załącznika nr 2 do Umowy, których to zmian nie można było przewidzieć wcześniej, a zmiany te są w obrębie wycenionych w ofercie grup przyłączeniowych
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

SIWZ - plik pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - plik pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - plik pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - plik pdf

Załącznik nr 4 do SIWZ - plik pdf

Załącznik nr 5 do SIWZ - plik pdf

Załącznik nr 6 do SIWZ - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-20 18:45:56, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zmiana treści SIWZ 

Przyłęk, 16.11.2015 r.
GBO.271.10.2015

Dotyczy: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przyłęk”

1. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia rozdział XIV zostaje zmieniona treść punktu 1, który otrzymuje brzmienie:
„Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 25.11.2015 r. do godz.1000 w pokoju nr 3 Urzędu Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk”.
2. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia rozdział XV zostaje zmieniona treść punktu 1, który otrzymuje brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2015 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 4”.

Zmiana treści SIWZ - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-16 13:51:19 Informację zaktualizowano 2015-11-16 13:54:34, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Dotyczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przyłęk 

166701 - 2015; data zamieszczenia: 16.11.2015

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 163669 - 2015 data 10.11.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, fax. 0-48 6773001.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk.
• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-16 13:40:55 Informację zaktualizowano 2015-11-16 13:49:24, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie gminy Przyłęk 

Numer ogłoszenia: 163669 - 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przyłęk.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Przyłęk w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Obsługa zbiórki odpadów komunalnych obejmuje teren 31 sołectw: Nazwa miejscowości, Liczba mieszkańców 1.Andrzejów 124,2.Babin 353, 3.Baryczka 150,4.Grabów n/Wisłą 470,5.Helenów 106,6.Ignaców 69, 7.Kulczyn 122, 8.Krzywda 130, 9.Lipiny 187,10.Lucimia 311,11.Łagów 516,12.Łaguszów 276, 13.Ławeczko 82, 14.Ławeczko Stare 139, 15.Mierziączka 214, 16.Mszadla Dolna 226, 17.Mszadla Nowa 191, 18.Mszadla Stara 258, 19.Okrężnica 266, 20.Pająków 117, 21.Przyłęk 507, 22.Ruda 31, 23.Rudki 278, 24. Stefanów 179, 25.Szlachecki Las 102, 26.Wysocin 123, 27.Wólka Łagowska 135, 28.Wólka Zamojska 93, 29.Załazy 259, 30.Zamość Stary 220, 31.Zamość Nowy 166, RAZEM: 6400 1. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór wszystkich odpadów komunalnych gromadzonych zarówno w sposób selektywny jak i zmieszanych, bezpośrednio z nieruchomości położonych na terenie gminy Przyłęk oraz ich zagospodarowanie w instalacjach wskazanych w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. Nr 211/12 w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 - 2017 z uwzględnieniem lat 2018 - 2023 z załącznikami oraz uchwale Nr 212/12 w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 - 2017 z uwzględnieniem lat 2018 - 2023. W przypadku gdy Sejmik Województwa Mazowieckiego rozszerzy i zatwierdzi nową listę instalacji regionalnych do obsługi Regionu Radomskiego lub wejdą w życie przepisy prawne regulujące inny sposób przekazania odpadów do instalacji regionalnych, odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych będą mogły być przekazane do nowych Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji w tym zielone oraz pozostałości z sortowania, przeznaczone do składowania, należy przekazać do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z w/w przepisami. W gminie Przyłęk zbiórka odpadów komunalnych odbywać się będzie przy wykorzystaniu pojemników i worków. Obowiązkiem Wykonawcy jest zaopatrzenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów w cenie oferty. Przedmiot zamówienia obejmuje:1 Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z segregowania - 1 raz w miesiącu gromadzonych w sposób następujący:- z gospodarstw domowych w pojemnikach ( 120 lub 240 litrów) lub workach koloru czarnego o pojemności 120 litrów. 2 Odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych - 1 raz w miesiącu gromadzonych w 4 rodzajach worków:- NIEBIESKI - z przeznaczeniem na papier i tekturę,- ŻÓŁTY - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe,- BIAŁY - z przeznaczeniem na szkło bezbarwne, ZIELONY - z przeznaczeniem na szkło kolorowe 3 Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z segregowania z pojemnika KP-7 znajdującego się przy Urzędzie Gminy w Przyłęku - 1 raz w miesiącu po uprzednim telefonicznym zawiadomieniu Wykonawcy. Odbiór odpadów może nastąpić najpóźniej 3 dnia po dokonanym zawiadomieniu. Wykonawca zobowiązany jest opracować szczegółowy harmonogram odbioru odpadów z podziałem na frakcje, który po uzgodnieniu z Zamawiającym będzie załącznikiem do umowy. Wykonawca wydrukuje ulotki z harmonogramem odbioru odpadów w ilości 3.000 sztuk - w cenie oferty. Wykonawca rozprowadzi ulotki wśród mieszkańców gminy oraz dostarczy ulotki do Urzędu Gminy w Przyłęku w ilości co najmniej 400 sztuk. 2. Tworzy się punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Przyłęk. Gmina Przyłęk wskaże plac i udostępni pomieszczenie magazynowe w celu organizacji PSZOK. Na teren wskazanego placu Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć i ustawić pojemniki przeznaczone do zbiórki: - papieru i tektury - pojemnik koloru niebieskiego - tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe - pojemnik koloru żółtego - szkła bezbarwnego - pojemnik koloru białego - szkło kolorowe - pojemnik koloru zielonego Pojemniki powinny być wykonane z trwałego materiału, posiadać zamknięcie uniemożliwiające otwarcie ich przez nieuprawnione osoby oraz posiadać napis informujący na jaki rodzaj odpadów jest przeznaczony. Ponadto na placu Wykonawca ustawi kontenery przeznaczone do odbioru : - odpadów budowlanych pochodzących z drobnych remontów (odkryty kontener gruzownik)- odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji (kontener o poj. 5 - 10 m3 ) - odzieży i tekstyliów (kontener o poj. 5 - 10 m3 ) - zużytych opon, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (kontener odkryty ) - niesegregowanych , zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z segregowania (kontener o poj. 5 - 10 m3 ) Kontenery powinny posiadać napis informujący na jaki rodzaj odpadów są przeznaczone. Zamawiający udostępni pomieszczenie magazynowe a Wykonawca będzie zobowiązany wyposażyć je w pojemniki przeznaczone do odbioru: - przeterminowanych leków i chemikaliów ( np. leki, środki ochrony roślin i opakowania po nich, detergenty, rozpuszczalniki, farby, kleje i inne niebezpieczne odpady chemiczne, które mogą powstać w gospodarstwach domowych. Zamawiający nie obejmuje przedmiotem zamówienia podmiotów gospodarczych, zakładów produkcyjnych, przemysłowych, a więc nie będą to odpady przemysłowe) - ,( 2 pojemniki 120 litrów lub 1 pojemnik o pojemności 240 litrów) - zużyte baterie i akumulatory ( 2 pojemniki 120 litrów lub 1 pojemnik o pojemności 240 litrów) - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ( 2 pojemniki o pojemności 240 litrów) - inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych ( 2 pojemniki o pojemności 240 litrów) Pojemniki powinny być wykonane z trwałego materiału oraz posiadać napis informujący na jaki rodzaj odpadów jest przeznaczony. Wykonawca zapewni funkcjonowanie PSZOK ( część usytuowana na wskazanym placu) przez cały okres obowiązywania umowy, dwa razy w miesiącu ( 1 raz w dzień roboczy, 1 raz w sobotę), przez 5 godzin. Część PSZOK usytuowana w pomieszczeniu magazynowym będzie obsługiwana przez pracownika Urzędu Gminy w Przyłęku, a odpady tam zgromadzone będą odbierane przez Wykonawcę po uprzednim zgłoszeniu konieczności odbioru przez Zamawiającego. Dni i godziny otwarcia PSZOK zostaną ustalone przez Zamawiającego i po uzgodnieniu z Wykonawcą dane te zostaną uwzględnione w harmonogramie na dany rok kalendarzowy, który będzie załącznikiem do umowy. Wykonawca zobowiązany będzie monitorować stan zapełnienia pojemników i odbierać odpady w takiej częstotliwości, aby nie powodowało to przepełnienia tych pojemników, jednak nie rzadziej niż raz na 2 miesiące. 3. Odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, opon, odzieży i tekstyliów będzie dokonywany bezpośrednio sprzed posesji. Odbiór nastąpi 1 raz w II połowie roku 2016. Termin odbioru powyższych odpadów zostanie ustalony przez Zamawiającego i po uzgodnieniu z Wykonawcą dane te zostaną uwzględnione w harmonogramie na dany rok kalendarzowy, który będzie załącznikiem do umowy. 4. Odbiór odpadów budowlanych odbywa się na podstawie indywidualnej umowy cywilnoprawnej zawartej między właścicielem nieruchomości a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami. Odbiór za odpłatnością właściciela posesji po wcześniejszym ustaleniu z Wykonawcą. 5. Odbiór popiołu i żużla paleniskowego odbywa się na podstawie indywidualnej umowy cywilnoprawnej zawartej między właścicielem nieruchomości a uprawnionymi do odbioru przedsiębiorcami. Odbiór za odpłatnością właściciela posesji po wcześniejszym ustaleniu z Wykonawcą. 6. Odbiór odpadów komunalnych zebranych w ramach tzw.sprzątania świata. Odbiór nastąpi 1 raz w II połowie 2016 roku. Termin i miejsce odbioru odpadów zostanie wskazany przez Zamawiającego a Wykonawca zostanie o tym poinformowany pisemnie z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem. 7. Pojemniki (o pojemności 120 lub 240 litrów) oraz worki do prowadzenia zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych o pojemności 120 litrów obowiązkowo dostarcza właścicielom nieruchomości Wykonawca. Każda nieruchomość zostanie wyposażona w co najmniej 1 pojemnik oraz 2 worki każdego rodzaju. Przy odbiorze odpadów Wykonawca każdorazowo będzie dostarczał co najmniej tyle worków ile odbierze worków z odpadami. Zamawiający wymaga również zabezpieczenia worków w ilości 1000 sztuk każdego koloru, które zostaną złożone w siedzibie Zamawiającego przed rozpoczęciem terminu realizacji usługi. 8. Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru odpadów, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów ( np. w worku przeznaczonym na odpady segregowane będą znajdować się odpady zmieszane, gdy w worku przeznaczonym na daną frakcję odpadów segregowanych będą znajdować się odpady innej frakcji) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej powyżej sytuacji do pisemnego (faxem) poinformowania Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację fotograficzną i protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia w/w zdarzenia. - Wykonawca będzie dostarczać Zamawiającemu kwartalne sprawozdania zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. - Wykonawca odbierający odpady komunalne jest obowiązany spełnić wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013r. poz. 122) - Wykonawca w trakcie obowiązywania umowy zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności: - ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) - ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) - W sezonie zimowym odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie z dróg objętych stałym zimowym utrzymaniem bez względu na warunki pogodowe, natomiast z pozostałych dróg gdy ze względu na nieprzejezdność, niemożliwy będzie odbiór i wywóz odpadów Wykonawca zobowiązany jest do ich odbioru w terminie do 2 dni od dnia w którym drogi staną się przejezdne. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w dniu, w którym powinien być dokonany odbiór o fakcie i przyczynie nie odebrania odpadów z poszczególnych sołectw. - Usługa będzie wykonywana w dni robocze ( pon. - pt.) w godzinach od 7:00 do 20:00 - Załadunek i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu oraz środków transportu, które muszą być w dyspozycji Wykonawcy. 9. Wykonawca odpowiedzialny jest za osiągnięcie poziomów odzysku odpadów komunalnych z uwzględnieniem poziomów odzysku wskazanych w ustawie z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012r. poz. 645) oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz.U. z 2012r. poz.676)..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł. ( słownie: pięć tysięcy złotych ) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu, 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z poźn. zm.) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu Nr 53915700020050050538880006. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale i obejmować cały okres związania ofertą.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje główne usługi polegające na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w tym: 2 usługi, z których każda była wykonana lub jest wykonywana w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy i obejmowały obszar zamieszkały przez min. 5000 osób
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca winien wykazać , że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej niżej wymienionym sprzętem: a) co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z systemem kompaktującym b) co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnym z systemem kompaktującym c) co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej d) co najmniej 1 pojazdem do wjazdu w wąskie uliczki z utrudnionym dojazdem e) co najmniej 1 pojazdem hakowym do przewozu kontenerów ( KP - 7 oraz kontenerów wymaganych do wyposażenia PSZOK)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
• wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Aktualne zezwolenie na transport odpadów i informację o wpisie do rejestru działalności regulowanej Gminy Przyłęk. Dokument potwierdzający wniesienie wadium
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 96
• 2 - termin płatności - 4
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - plik pdf

Oferta - plik pdf

Oświadczenie - plik pdf

Projekt umowy - plik pdf

Lista podmiotów - plik pdf

Wykaz usług - plik pdf

Wykaz sprzętu - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-10 15:54:58, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla
Stara 

Numer ogłoszenia: 160611 - 2015; data zamieszczenia: 04.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 142821 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku, , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Stara.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym (0,387 km) 2. Poszerzenie jezdni - koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości 35 cm w gruntach kat. II - IV (270,00 m2 ) - warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm (270,00 m2 ) - dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (270,00 m2 ) 3. Nawierzchnia jezdni - koryta wykonane na całej szerokości jezdni o głębokości 35 cm w gruntach kat. II - IV (444,00 m2) - warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr .warstwy po zagęszczeniu 10 cm (444,00 m2) - dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (444,00 m2) - mechaniczne profilowanie dróg (1.548,00 m2) - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (1.548,00 m2) 4. Pobocza - doprofilowanie (ścinka zawyżonych lub uzupełnienie ziemią urodzajną zaniżonych ) poboczy śr. 15 cm wraz z zagęszczeniem na szerokości 0,50 m (387,00 m2 ) Przedmiar robót stanowi załącznik do specyfikacji.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.11.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Władysław Sałek, ul. Dr. Perzyny 17, 26-700 Zwoleń, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 52633,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 47907,27
• Oferta z najniższą ceną: 47907,27 / Oferta z najwyższą ceną: 152461,13
• Waluta: PLN .

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-04 14:16:49 Informację zaktualizowano 2015-11-04 14:17:11, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/
wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania 

Przyłęk, 20.10.2015 r.
GBO.271.09.2015

Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Stara

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-10-20 12:31:02, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Wyjaśnienia do treści SIWZ 

Przyłęk, dnia 13.10.2015 r.
GBO.271.09.2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Stara”.

 Wyjaśnienia do treści SIWZ - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-10-13 12:27:14, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

Budowa sieci wodociągowej Załazy - Zamość Stary

Numer ogłoszenia: 149157 - 2015; data zamieszczenia: 13.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 131203 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku, , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej Załazy - Zamość Stary.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: - rurociąg przesyłowy z rur PCV śr. 160 mm - 571,00 m - hydranty nadziemne p.poż. śr. 80 mm - 1 kpl. - zasuwy sieciowe, hydrantowe kołnierzowe do zabudowy doziemnej śr. 80 mm - 1 szt. - zasuwy sieciowe kołnierzowe do zabudowy naziemnej śr. 150 mm - 1 szt. Zakres prac do wykonania ujęty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej zamawiającego i stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. Zamawiający załącza do niniejszej SIWZ przedmiar robót, który służy tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między opisami robót do wykonania w dokumentacji projektowej a opisami robót w załączonych przedmiarach, podstawą do określenia opisu robót jest dokumentacja projektowa. Zgodnie z zasadą wynagrodzenia określonego w pkt. XVI niniejszej SIWZ zaleca się Wykonawcom sporządzenie własnych przedmiarów celem wyliczenia ceny oferty. Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej i wykonanie niezbędnych pomiarów z natury..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8, 45.23.21.50-8, 45.23.11.12-3, 45.33.22.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych HYDROSERVICE Kamiński Stanisław, ul. Wiejska 46/1, 20-134 Lublin, kraj/woj. lubelskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48918,49 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 44939,66
• Oferta z najniższą ceną: 44939,66 / Oferta z najwyższą ceną: 54975,47
• Waluta: PLN .

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-13 12:22:54 Informację zaktualizowano 2015-10-13 12:24:11, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.850.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2015 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
Numer ogłoszenia: 144943 - 2015; data zamieszczenia: 05.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 126587 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku, , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.850.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2015 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 1 850 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na 2015 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 2. Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2025 r. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania kredytu w transzach w zależności od potrzeb zamawiającego. Uruchomienie transz kredytu następować będzie na podstawie pisemnej dyspozycji zamawiającego określającej wysokość transzy. Maksymalny termin uruchomienia transzy od dnia złożenia dyspozycji wynosi 3 dni robocze. 4. Maksymalny termin wykorzystania środków z kredytu - 31.12.2015 r. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości niższej od planowanej, nie będzie to skutkować rozwiązaniem umowy kredytowej oraz nie będzie powodować żadnych innych roszczeń w stosunku do zamawiającego. 6. Spłata kapitału następować będzie w ratach kwartalnych ( w ostatnim dniu każdego kwartału - zaczynając od 31.03.2016 r., a kończąc 31.12.2025 r.). Raty kapitałowe w wysokości 46.250,00 zł. każda. W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu raty kapitałowe będą spłacane na w/w warunkach, poza wysokością rat kapitałowych, które zostaną wyliczone poprzez podzielenie kwoty faktycznie zaciągniętego kredytu na 40 równych rat kapitałowych. 7. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych (w ostatnim dniu każdego miesiąca) bezpośrednio po uruchomieniu kredytu. Spłata odsetek odbywać się będzie tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu na podstawie zawiadomienia z banku o wysokości naliczonych odsetek w terminie 5 dni przed datą płatności. 8. Kredyt oprocentowany będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1M ogłaszanej przez NBP dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększoną o marżę banku przedstawioną w ofercie. Marża banku nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy kredytowej. 9. Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, zarówno częściowej jak i całkowitej. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki będą naliczane za okres faktycznego wykorzystania kredytu i nie pobrane zostaną żadne opłaty z tego tytułu. 10. Zamawiający nie przewiduje żadnych prowizji bankowych z tytułu uruchomienia kredytu 11. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklarację wekslową. 12. Postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego nie późnej niż w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy. 13. Bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w SIWZ. 14. Jeżeli termin spłaty odsetek lub rat kapitałowych przypada w sobotę, niedzielę, święto lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek lub rat kapitałowych nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.10.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Bank Spółdzielczy w Iłży, ul. Rynek 1, 27-100 Iłża, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 246730,34 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 223811,35
• Oferta z najniższą ceną: 223811,35 / Oferta z najwyższą ceną: 261743,91
• Waluta: PLN .

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-05 09:05:49, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla
Stara 

Numer ogłoszenia: 142821 - 2015; data zamieszczenia: 30.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Stara.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym (0,387 km) 2. Poszerzenie jezdni - koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości 35 cm w gruntach kat. II - IV (270,00 m2 ) - warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm (270,00 m2 ) - dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (270,00 m2 ) 3. Nawierzchnia jezdni - koryta wykonane na całej szerokości jezdni o głębokości 35 cm w gruntach kat. II - IV (444,00 m2) - warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr .warstwy po zagęszczeniu 10 cm (444,00 m2) - dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (444,00 m2) - mechaniczne profilowanie dróg (1.548,00 m2) - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (1.548,00 m2) 4. Pobocza - doprofilowanie (ścinka zawyżonych lub uzupełnienie ziemią urodzajną zaniżonych ) poboczy śr. 15 cm wraz z zagęszczeniem na szerokości 0,50 m (387,00 m2 ) Przedmiar robót stanowi załącznik do specyfikacji.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
kosztorys ofertowy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 90
• 2 - okres gwarancji na wykonane roboty - 10
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - plik pdf

Oferta - plik pdf

Oświadczenie - plik pdf

Projekt umowy - plik pdf

Specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robót - plik pdf

Przedmiar robót - plik pdf

Kosztorys ofertowy - plik pdf

Lista podmiotów - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-30 08:44:31, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/
wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania  

Przyłęk, 28.09.2015 r.
GBO.271.08.2015


Dotyczy: Budowa sieci wodociągowej Załazy –Zamość Stary

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-09-29 08:26:07, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/
wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania 

Przyłęk, 10.09.2015 r.
GBO.271.07.2015

Dotyczy: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.850.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2015 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-09-10 15:45:40, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Budowa sieci wodociągowej Załazy - Zamość
Stary 

Numer ogłoszenia: 131203 - 2015; data zamieszczenia: 04.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej Załazy - Zamość Stary.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: - rurociąg przesyłowy z rur PCV śr. 160 mm - 571,00 m - hydranty nadziemne p.poż. śr. 80 mm - 1 kpl. - zasuwy sieciowe, hydrantowe kołnierzowe do zabudowy doziemnej śr. 80 mm - 1 szt. - zasuwy sieciowe kołnierzowe do zabudowy naziemnej śr. 150 mm - 1 szt. Zakres prac do wykonania ujęty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej zamawiającego i stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. Zamawiający załącza do niniejszej SIWZ przedmiar robót, który służy tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między opisami robót do wykonania w dokumentacji projektowej a opisami robót w załączonych przedmiarach, podstawą do określenia opisu robót jest dokumentacja projektowa. Zgodnie z zasadą wynagrodzenia określonego w pkt. XVI niniejszej SIWZ zaleca się Wykonawcom sporządzenie własnych przedmiarów celem wyliczenia ceny oferty. Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej i wykonanie niezbędnych pomiarów z natury.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8, 45.23.21.50-8, 45.23.11.12-3, 45.33.22.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
kosztorys ofertowy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 90
• 2 - okres gwarancji na wykonane roboty - 10
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - plik pdf

Oferta - plik pdf

Oświadczenie - plik pdf

Projekt umowy - plik pdf

Specyfikacja techniczna - plik pdf

Przedmiar robót - plik pdf

Projekt budowlany - plik rar

Kosztorys ofertowy - plik pdf

Lista - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-04 13:01:33, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 

Przyłęk, 3.09.2015 r.
GBO.271.06.2015

Dotyczy: Budowy sieci wodociągowej Załazy –Zamość Stary

 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-09-03 11:51:45, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Wyjaśnienia do treści SIWZ 

Przyłęk, dnia 31.08.2015 r.
GBO.271.07.2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.850.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na 2015 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów”.

 Wyjaśnienia do treści SIWZ - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-08-31 13:35:50, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w
wysokości 1.850.000,00 zł na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu gminy na 2015 rok
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek
i kredytów 

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.850.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2015 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Numer ogłoszenia: 126587 - 2015; data zamieszczenia: 26.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.850.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2015 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 1 850 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na 2015 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 2. Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2025 r. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania kredytu w transzach w zależności od potrzeb zamawiającego. Uruchomienie transz kredytu następować będzie na podstawie pisemnej dyspozycji zamawiającego określającej wysokość transzy. Maksymalny termin uruchomienia transzy od dnia złożenia dyspozycji wynosi 3 dni robocze. 4. Maksymalny termin wykorzystania środków z kredytu - 31.12.2015 r. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości niższej od planowanej, nie będzie to skutkować rozwiązaniem umowy kredytowej oraz nie będzie powodować żadnych innych roszczeń w stosunku do zamawiającego. 6. Spłata kapitału następować będzie w ratach kwartalnych ( w ostatnim dniu każdego kwartału - zaczynając od 31.03.2016 r., a kończąc 31.12.2025 r.). Raty kapitałowe w wysokości 46.250,00 zł. każda. W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu raty kapitałowe będą spłacane na w/w warunkach, poza wysokością rat kapitałowych, które zostaną wyliczone poprzez podzielenie kwoty faktycznie zaciągniętego kredytu na 40 równych rat kapitałowych. 7. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych (w ostatnim dniu każdego miesiąca) bezpośrednio po uruchomieniu kredytu. Spłata odsetek odbywać się będzie tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu na podstawie zawiadomienia z banku o wysokości naliczonych odsetek w terminie 5 dni przed datą płatności. 8. Kredyt oprocentowany będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1M ogłaszanej przez NBP dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększoną o marżę banku przedstawioną w ofercie. Marża banku nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy kredytowej. 9. Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, zarówno częściowej jak i całkowitej. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki będą naliczane za okres faktycznego wykorzystania kredytu i nie pobrane zostaną żadne opłaty z tego tytułu. 10. Zamawiający nie przewiduje żadnych prowizji bankowych z tytułu uruchomienia kredytu 11. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklarację wekslową. 12. Postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego nie późnej niż w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy. 13. Bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w SIWZ. 14. Jeżeli termin spłaty odsetek lub rat kapitałowych przypada w sobotę, niedzielę, święto lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek lub rat kapitałowych nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2025.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego lub Prezesa Narodowego Banku Polskiego na utworzenie banku. W przypadku banku, który rozpoczął działalność przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo bankowe i nie posiada zezwolenia na utworzenie banku Wykonawca składa oświadczenie, że nie ma obowiązku posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z art. 177 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012r., poz. 1376 z późn. zm.).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 98
• 2 - czas uruchomienia transzy kredytu od dnia złożenia dyspozycji wypłaty transzy - 2
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 SIWZ - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-08-26 13:19:15 Informację zaktualizowano 2015-08-26 13:36:04, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/
wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania  

Przyłęk, 19.08.2015 r.
GBO.271.06.2015

Dotyczy: Budowy sieci wodociągowej Załazy –Zamość Stary

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-08-19 12:38:56, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

Dowóz i odwóz około 588 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy Przyłęk w roku szkolnym 2015/2016
Numer ogłoszenia: 104221 - 2015; data zamieszczenia: 14.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 72697 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku, , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz i odwóz około 588 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy Przyłęk w roku szkolnym 2015/2016.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz około 588 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy Przyłęk w roku szkolnym 2015/2016 Kod CPV 63.00.00.00-9. Przedmiot zamówienia obejmuje: Dowóz i odwóz około 588 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy Przyłęk w roku szkolnym 2015/2016. I. Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie II. Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Wisłą III. Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaguszowie IV. Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Mszadli Starej V. Do Publicznego Gimnazjum w Przyłęku VI. Do Publicznego Gimnazjów w Wólce Zamojskiej Trasa I autobusu: Dowóz: Helenów - Łaguszów - Łagów - PG Wólka Zamojska - Przyłęk (Szkoła) - Przyłęk Gościniec(III) - Kulczyn - Mszadla Dolna - Mszadla Szkoła - Mszadla Dolna - Mszadla Nowa - Mszadla Stara Szkoła -Mszadla Stara Wieś - Mszadla Stara Szkoła - POSTÓJ . Odwóz : PSP Mszadla Stara - Mszadla Dolna - Kulczyn - Przyłęk - PG Wólka Zamojska -Łagów - Łaguszów - Helenów - do PSP Mszadli Starej - Mszadla Dolna - Mszadla Nowa - Kulczyn - Przyłęk Gościniec III, Gościniec II Razem przejazdy dzienne na tych trasach o dł. ok. 130 km. Trasa II autobusu: Dowóz: Szkoła Mszadla - Pająków - trasa puławska - Wólka Łagowska - Karczonki - Załazy - PG Wólka Zamojska - Łagów - Korczonki Łagowskie - Wólka Łagowska - PSPŁaguszów - Ławeczko Stare - Ławeczko Nowe - Helenów - Ignaców - Łaguszów Szkoła - POSTÓJ Odwóz: PSP Łaguszów - Ławeczko Stare - Ławeczko Nowe - Helenów - Ignaców - Pająków - PSP Łaguszów - Wólka Łagowska - T12 - Korczonki - Łagów - Łagów Krzyżówka - Załazy - PG Wólka Zamojska - Załazy - T12 - Korczonki - T12 Pająków - PSP Łaguszów - Ławeczko Stare - Ławeczko Nowe - Helenów - Ignaców - koło szkoły - Pająków - PSP Łaguszów - przez Wólke Łagowską koło cmentarza T12 - Korczonki - Łagów krzyżówka - Załazy Razem przejazdy dzienne na tych trasach o dł. ok.106 km. Trasa III autobusu: Dowóz: Łaguszów - Mieczysławów - Michalin - Szczęście - Zielonka - Grabów B - Grabów Stary - Grabów Nowy - Celestynów - Ługi - do BP - PG Wólka Zamojska - PG Wólka - BP - Celestynów - Grabów Nowy - PSP Grabów S - Mieczysławów - Michalin - Szczęście - Zielonka - Grabów B - PSP Grabów - Grabów Nowy - Celestynów - T12 - Załazy - Łagów - koło szkoły Pająków - PSP Łaguszów (POSTÓJ) Odwóz: PSP Łaguszów - PSP Grabów - Grabów B - Zielonka - Szczęście - Mieczysławów - Michalin - Celestynów - Ługi - Grabów Nowy - PG Wólka Zamojska - Zamość Stacja BP - Celestynów - Grabów Nowy - Grabów Szkoła - Grabów B - Zielonka - Szczęście - Mieczysławów - Michalin - PSP Grabów - Grabów Nowy - T12 - Stacja BP - Zamość PG Szkoła Razem przejazdy dzienne na tych trasach o dł. ok.150 km Trasa IV autobusu: Dowóz: Rudki - Mszadla Nowa - Przyłęk PG - Przyłęk - Mszadla Stara - Mszadla Dolna - Przyłęk PG - Przyłęk - Baryczka - Rudki - Mszadla Nowa - Przyłęk Nadbłocie - Okrężnica (Las) Odwóz: Babin - Mszadla Nowa - Rudki -Baryczka - Babin -Przyłęk Nad Błocie - Okrężnica (Las) - Mszadla Nowa - Rudki - Przyłęk - Mszadla Dolna - Mszadla Stara - Przyłęk - Rudki - Mszadla Nowa Razem przejazdy dzienne na tych trasach o dł. ok. 156 km Trasa V autobusu: Dowóz: Lucimia - Andrzejów - PG Przyłęk - Wysocin - Okrężnica - PG Przyłęk - Lucimia - Babin Półn. - Babin Połud. - PSP Babin. Odwóz: PSP Babin - Wysocin - Krzywda - Andrzejów - Lucimia - PSP Babin - Babin Półn. - Babin Połud. - Andrzejów - Lucimia - PG Przyłęk - Babin - Wysocin - PG Przyłęk - Lucimia Razem przejazdy dzienne na tych trasach o dł. ok.158 km Łączna długość tras wynosi ok. 700 km Uwaga: po 1 września 2015 r. może ulec zmianie: - ilość kilometrów przejazdu dziennego, ale nie więcej niż o 10% w górę lub w dół - ilość dowożonych dzieci, ale nie więcej niż o 10% osób w górę lub w dół..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.00.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.06.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o., ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 321224,40 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 293412,00
• Oferta z najniższą ceną: 293412,00 / Oferta z najwyższą ceną: 323400,00
• Waluta: PLN.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-15 13:15:34 Informację zaktualizowano 2015-07-15 13:16:04, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Budowa sieci wodociągowej Załazy - Zamość
Stary 

Numer ogłoszenia: 103483 - 2015; data zamieszczenia: 13.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej Załazy - Zamość Stary.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: - rurociąg przesyłowy z rur PCV śr. 160 mm - 571,00 m - hydranty nadziemne p.poż. śr. 80 mm - 1 kpl. - zasuwy sieciowe, hydrantowe kołnierzowe do zabudowy doziemnej śr. 80 mm - 1 szt. - zasuwy sieciowe kołnierzowe do zabudowy naziemnej śr. 150 mm - 1 szt. Zakres rzeczowy robót zgodny z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Integralną częścią umowy są: specyfikacja istotnych warunków zamówienia, oferta i kosztorys ofertowy..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8, 45.23.21.50-8, 45.23.11.12-3, 45.33.22.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
kosztorys ofertowy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 90
• 2 - okres gwarancji na udzielone roboty - 10
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - plik pdf

Oferta - plik pdf

Oświadczenie - plik pdf

Projekt umowy - plik pdf

Specyfikacja techniczna - plik pdf

Przedmiar robót - plik pdf

Projekt budowlany - plik rar

Kosztorys ofertowy - plik pdf

Lista - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-13 11:13:14, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

Modernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie
Numer ogłoszenia: 101227 - 2015; data zamieszczenia: 08.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 77831 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku, , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa strażnicy OSP w Mszadli Nowej. Rozbudowa będzie polegać na budowie świetlicy i węzła sanitarnego od północnej strony istniejącego budynku, wykonaniu szamba zlokalizowanego w południowo - zachodniej części działki, przebudowie układu komunikacyjnego - dojścia, chodniki, opaska wokół budynku wykonaniu masztu stalowego pod flagę, przebudowie lokalizacji masztu z syreną alarmową oraz remoncie istniejącego budynku polegającym na wymianie stolarki, skuciu starych posadzek, wykonaniu nowych posadzek wraz z ułożeniem gresu, wykonaniu gładzi z malowaniem, wykonaniu kratek odwadniających w garażach i pomieszczeniu technicznym nr 3, zamurowaniu 2 par drzwi w pomieszczeniu technicznym nr 3, wyburzeniu ściany pomiędzy garażem a magazynem - pom. nr 5, wykonaniu przejścia między budynkami w miejscu istniejącego okna 176 x 142 cm Zakres prac do wykonania ujęty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej zamawiającego i stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. Zamawiający załącza do niniejszej SIWZ przedmiar robót, który służy tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między opisami robót do wykonania w dokumentacji projektowej a opisami robót w załączonych przedmiarach, podstawą do określenia opisu robót jest dokumentacja projektowa. Zgodnie z zasadą wynagrodzenia określonego w pkt. XVI niniejszej SIWZ zaleca się Wykonawcom sporządzenie własnych przedmiarów celem wyliczenia ceny oferty. Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej i wykonanie niezbędnych pomiarów z natury. Zasilenie placu budowy w energię elektryczną i wodę Wykonawca zobowiązany będzie wykonać na własny koszt po uzgodnieniu warunków z dostawcami mediów. Zużycie mediów będzie rozliczane na podstawie zamontowanych przez Wykonawcę urządzeń pomiarowych. Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów określonych w dokumentacji technicznej. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych i jakości potwierdzonej certyfikatem. Użyte w dokumentacji projektowej nazwy wyrobów i elementów , które wskazują lub mogłyby się kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta lecz wskazanie na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy - parametry techniczne w czasie wbudowania i eksploatacji nie gorsze od podanych w projekcie. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał ( wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały ( wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. Zamawiający informuje, że: - wykonawca zobowiązany będzie do codziennego utrzymania czystości i porządku na terenie wykonywania robót budowlanych ( bieżące usuwanie gruzu i odpadów materiałowych, po zakończeniu dnia porządkowanie narzędzi pracy).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 45.33.11.00-7, 45.33.22.00-5, 45.32.10.00-3, 45.31.00.00-3, 45.21.40.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.07.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• ARCHIBUD Małgorzata Pluta, ul. Gazowa 4, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 504404,04 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 453088,58
• Oferta z najniższą ceną: 453088,58 / Oferta z najwyższą ceną: 789566,73
• Waluta: PLN.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-08 10:23:18, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/
wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania  

Przyłęk, 26.06.2015 r.
GBO.271.05.2015

Dotyczy: Modernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie 

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-06-26 16:08:21 Informację zaktualizowano 2015-06-26 16:09:21, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty
budowlane 

Rozbudowa strażnicy OSP w Mszadli Nowej
Numer ogłoszenia: 93807 - 2015; data zamieszczenia: 25.06.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 67651 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku, , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa strażnicy OSP w Mszadli Nowej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa strażnicy OSP w Mszadli Nowej. Rozbudowa będzie polegać na budowie świetlicy i węzła sanitarnego od północnej strony istniejącego budynku, wykonaniu szamba zlokalizowanego w południowo - zachodniej części działki, przebudowie układu komunikacyjnego - dojścia, chodniki, opaska wokół budynku wykonaniu masztu stalowego pod flagę, przebudowie lokalizacji masztu z syreną alarmową oraz remoncie istniejącego budynku polegającym na wymianie stolarki, skuciu starych posadzek, wykonaniu nowych posadzek wraz z ułożeniem gresu, wykonaniu gładzi z malowaniem, wykonaniu kratek odwadniających w garażach i pomieszczeniu technicznym nr 3, zamurowaniu 2 par drzwi w pomieszczeniu technicznym nr 3, wyburzeniu ściany pomiędzy garażem a magazynem - pom. nr 5, wykonaniu przejścia między budynkami w miejscu istniejącego okna 176 x 142 cm Zakres prac do wykonania ujęty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej zamawiającego i stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. Zamawiający załącza do niniejszej SIWZ przedmiar robót, który służy tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między opisami robót do wykonania w dokumentacji projektowej a opisami robót w załączonych przedmiarach, podstawą do określenia opisu robót jest dokumentacja projektowa. Zgodnie z zasadą wynagrodzenia określonego w pkt. XVI niniejszej SIWZ zaleca się Wykonawcom sporządzenie własnych przedmiarów celem wyliczenia ceny oferty. Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej i wykonanie niezbędnych pomiarów z natury. Zasilenie placu budowy w energię elektryczną i wodę Wykonawca zobowiązany będzie wykonać na własny koszt po uzgodnieniu warunków z dostawcami mediów. Zużycie mediów będzie rozliczane na podstawie zamontowanych przez Wykonawcę urządzeń pomiarowych. Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów określonych w dokumentacji technicznej. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych i jakości potwierdzonej certyfikatem. Użyte w dokumentacji projektowej nazwy wyrobów i elementów , które wskazują lub mogłyby się kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta lecz wskazanie na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy - parametry techniczne w czasie wbudowania i eksploatacji nie gorsze od podanych w projekcie. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał ( wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały ( wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. Zamawiający informuje, że: - wykonawca zobowiązany będzie do codziennego utrzymania czystości i porządku na terenie wykonywania robót budowlanych ( bieżące usuwanie gruzu i odpadów materiałowych, po zakończeniu dnia porządkowanie narzędzi pracy).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.43.20.00-3, 45.33.11.00-7, 45.33.12.10-1, 45.31.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.06.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• ARCHIBUD Małgorzata Pluta, ul. Gazowa 4, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 382730,92 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 340018,04
• Oferta z najniższą ceną: 340018,04 / Oferta z najwyższą ceną: 480642,49
• Waluta: PLN.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-25 10:57:02, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/
wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania 

Przyłęk, 18.06.2015 r.
GBO.271.04.2015

dotczy: Dowóz i odwóz około 588 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy Przyłęk w roku szkolnym 2015/2016

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-06-18 14:50:58, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/
wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania  

Przyłęk, 17.06.2015 r.
GBO.271.03.2015

dotczy: Rozbudowa strażnicy OSP w Mszadli Nowej

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-06-17 12:54:00, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Wyjaśnienie do treści SIWZ do przetargu na
„Modernizację budynku Publicznej Szkoły
Podstawowej w Babinie” 

Dotyczy: przedmiaru robót na modernizację instalacji elektrycznych w budynku.

Do wyceny należy doliczyć montaż 76 kpl opraw oświetleniowych nasufitowych 2x36W, co jest ujęte w projekcie technicznym, a nie ma w przedmiarze robót.
Jednocześnie informuje się, że nie przedłuża się terminu składania ofert.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-10 12:56:51, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Modernizacja budynku Publicznej Szkoły
Podstawowej w Babinie 

Numer ogłoszenia: 77831 - 2015; data zamieszczenia: 28.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie polegająca na: 1) Roboty rozbiórkowe i demontażowe: - demontaż większości drzwi, ościeżnic i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych wg wykazu stolarki - rozbiórka ścianki drewnianej pokoju intendentki - demontaż wykładzin PCV - rozbiórki podłóg drewnianych, legarów i izolacji - wykucie parapetów wewnętrznych z lastryka - inne rozbiórki i demontaże (osłony grzejnikowe) - wywóz materiałów z rozbiórki na wysypisko wraz z opłatą za ich utylizację 2) Roboty remontowe wewnętrzne: - wykonanie nowych ścianek działowych g - k na ruszcie stalowym dla pom. intendentki - jednocześnie z niewielkim jego powiększeniem - wymiana ościeżnic stalowych i skrzydeł płytowych drzwiowych na skrzydła drzwiowe płycinowe, trzyzawiasowe wraz z ościeżnicą stalową, z uszczelką na obwodzie, wewnętrzne jednodzielne pełne, fabrycznie wykończone kompletne w klamki, szyldy i zamek z wkładką - kolor dobrać jak istniejące wymienione wcześniej przez Użytkownika - wykonanie okładziny ściennej płytkami glazurowanymi - okładzina w pomieszczeniu kuchni - wymiana podłóg drewnianych na posadzki z wykładzin obiektowych PCV na parterze, piętrze i klatce schodowej ( bez sali gimnastycznej, pokoju Dyrektora, wiatrołapu ) budynku szkoły - wykonanie gładzi gipsowych dwuwarstwowych na sufitach i ścianach - pomalowanie wewnętrznych ścian i sufitów dwukrotnie farbą akrylową - kolory pastelowe uzgodnić z Użytkownikiem - malowanie ścian do wysokości 2,00 m farbami ftalowymi matowymi - montaż parapetów wewnętrznych ze sztucznego marmuru - montaż desek odbojowych, osłon grzejnikowych w korytarzach w miejscach wskazanych przez Użytkownika - inne prace towarzyszące np. przenoszenie mebli, sprzętu, ewentualnie rozkręcanie i ponowne skręcanie, ustawianie i zabezpieczenie powyższego - naprawa murków oporowych przy głównym wejściu do budynku szkoły od strony frontowej 3) Roboty instalacyjne elektryczne - demontaż opraw oświetleniowych, przewodów, tablic bezpiecznikowych i gniazd wtyczkowych - montaż tablic rozdzielczych, osprzętu, opraw oświetleniowych, układanie przewodów - wykonanie pomiarów 4) Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania i hydrauliczne - wykonanie instalacji c.o. - rurociągi wraz z izolacją termiczną, rozdzielnic wraz z armaturą i grzejnikami - wykonanie instalacji zimnej wody Zakres prac do wykonania ujęty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej zamawiającego i stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. Zamawiający załącza do niniejszej SIWZ przedmiar robót, który służy tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między opisami robót do wykonania w dokumentacji projektowej a opisami robót w załączonych przedmiarach, podstawą do określenia opisu robót jest dokumentacja projektowa. Zgodnie z zasadą wynagrodzenia określonego w pkt. XVI niniejszej SIWZ zaleca się Wykonawcom sporządzenie własnych przedmiarów celem wyliczenia ceny oferty. Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej i wykonanie niezbędnych pomiarów z natury. Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów określonych w dokumentacji technicznej. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych i jakości potwierdzonej certyfikatem. Użyte w dokumentacji projektowej nazwy wyrobów i elementów , które wskazują lub mogłyby się kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta lecz wskazanie na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy - parametry techniczne w czasie wbudowania i eksploatacji nie gorsze od podanych w projekcie. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał ( wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały ( wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. Zamawiający informuje, że: - wykonawca zobowiązany będzie do codziennego utrzymania czystości i porządku na terenie wykonywania robót budowlanych ( bieżące usuwanie gruzu i odpadów materiałowych, po zakończeniu dnia porządkowanie narzędzi pracy).
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 45.33.11.00-7, 45.33.22.00-5, 45.32.10.00-3, 45.31.00.00-3, 45.21.40.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł. ( słownie: pięć tysięcy złotych ) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu, 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z poźn. zm.) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu Nr 53915700020050050538880006. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale i obejmować cały okres związania ofertą. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 robót budowlanych których przedmiotem był remont budynku o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł. brutto każda, wraz z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, poświadczonej, że została ona wykonana w sposób należyty oraz, że została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi na zasadach określonych w ustawie Prawo budowlane w specjalności: konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń -co najmniej jedna osoba, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych - co najmniej 1 osoba, instalacyjnej - w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - co najmniej 1 osoba, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych - co najmniej 1 osoba
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca: wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 zł, jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium, kosztorys ofertowy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 90
• 2 - okres gwarancji na udzielone roboty - 10
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - plik pdf

Oferta - plik pdf

Oświadczenie - plik pdf

Wykaz robót - plik pdf

Wykaz osób - plik pdf

Oświadczenie o uprawnieniach - plik pdf

Projekt umowy - plik pdf

Lista podmiotów - plik pdf

Załączniki branża budowlana - archiwum rar

Załączniki branża elektryczna - archiwum rar

Załączniki branża sanitarno - instalacyjna - archiwum rar

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-28 13:26:03, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Zamojska - Kulczyn
Numer ogłoszenia: 126934 - 2015; data zamieszczenia: 28.05.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 54079 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku, , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Zamojska - Kulczyn.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Zamojska - Kulczyn Kod CPV 45.23.30.00-9. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Prace przygotowawcze: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym (0,596 km) - profilowanie terenu (616 m2) 2. Podbudowa - warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm (616,00 m2 ) - dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (616,00 m2 ) - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (523,00 m2 ) - dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm (2088,00 m2 ) 3. Nawierzchnia - Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1(2492,00 m2 ) 4. Roboty wykończeniowe - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (596,00 m2 ) - słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm (3 szt.) - znaki drogowe (znaki średnie grupy A) (3 szt.) Przedmiar robót stanowi załącznik do specyfikacji.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.05.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84A, 26-700 Zwoleń, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 144017,52 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 146780,48
• Oferta z najniższą ceną: 146780,48 / Oferta z najwyższą ceną: 157880,98
• Waluta: PLN.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-28 09:07:38, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Dowóz i odwóz około 588 uczniów wraz z opieką
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa do Publicznych Szkół
Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy Przyłęk
w roku szkolnym 2015/2016 

Numer ogłoszenia: 72697 - 2015; data zamieszczenia: 20.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz i odwóz około 588 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy Przyłęk w roku szkolnym 2015/2016..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz około 588 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy Przyłęk w roku szkolnym 2015/2016 Kod CPV 63.00.00.00-9. Przedmiot zamówienia obejmuje: Dowóz i odwóz około 588 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy Przyłęk w roku szkolnym 2015/2016. I. Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie II. Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Wisłą III. Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaguszowie IV. Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Mszadli Starej V. Do Publicznego Gimnazjum w Przyłęku VI. Do Publicznego Gimnazjów w Wólce Zamojskiej Trasa I autobusu: Dowóz: Helenów - Łaguszów - Łagów - PG Wólka Zamojska - Przyłęk (Szkoła) - Przyłęk Gościniec(III) - Kulczyn - Mszadla Dolna - Mszadla Szkoła - Mszadla Dolna - Mszadla Nowa - Mszadla Stara Szkoła -Mszadla Stara Wieś - Mszadla Stara Szkoła - POSTÓJ . Odwóz : PSP Mszadla Stara - Mszadla Dolna - Kulczyn - Przyłęk - PG Wólka Zamojska -Łagów - Łaguszów - Helenów - do PSP Mszadli Starej - Mszadla Dolna - Mszadla Nowa - Kulczyn - Przyłęk Gościniec III, Gościniec II Razem przejazdy dzienne na tych trasach o dł. ok. 130 km. Trasa II autobusu: Dowóz: Szkoła Mszadla - Pająków - trasa puławska - Wólka Łagowska - Karczonki - Załazy - PG Wólka Zamojska - Łagów - Korczonki Łagowskie - Wólka Łagowska - PSPŁaguszów - Ławeczko Stare - Ławeczko Nowe - Helenów - Ignaców - Łaguszów Szkoła - POSTÓJ Odwóz: PSP Łaguszów - Ławeczko Stare - Ławeczko Nowe - Helenów - Ignaców - Pająków - PSP Łaguszów - Wólka Łagowska - T12 - Korczonki - Łagów - Łagów Krzyżówka - Załazy - PG Wólka Zamojska - Załazy - T12 - Korczonki - T12 Pająków - PSP Łaguszów - Ławeczko Stare - Ławeczko Nowe - Helenów - Ignaców - koło szkoły - Pająków - PSP Łaguszów - przez Wólke Łagowską koło cmentarza T12 - Korczonki - Łagów krzyżówka - Załazy Razem przejazdy dzienne na tych trasach o dł. ok.106 km. Trasa III autobusu: Dowóz: Łaguszów - Mieczysławów - Michalin - Szczęście - Zielonka - Grabów B - Grabów Stary - Grabów Nowy - Celestynów - Ługi - do BP - PG Wólka Zamojska - PG Wólka - BP - Celestynów - Grabów Nowy - PSP Grabów S - Mieczysławów - Michalin - Szczęście - Zielonka - Grabów B - PSP Grabów - Grabów Nowy - Celestynów - T12 - Załazy - Łagów - koło szkoły Pająków - PSP Łaguszów (POSTÓJ) Odwóz: PSP Łaguszów - PSP Grabów - Grabów B - Zielonka - Szczęście - Mieczysławów - Michalin - Celestynów - Ługi - Grabów Nowy - PG Wólka Zamojska - Zamość Stacja BP - Celestynów - Grabów Nowy - Grabów Szkoła - Grabów B - Zielonka - Szczęście - Mieczysławów - Michalin - PSP Grabów - Grabów Nowy - T12 - Stacja BP - Zamość PG Szkoła Razem przejazdy dzienne na tych trasach o dł. ok.150 km Trasa IV autobusu: Dowóz: Rudki - Mszadla Nowa - Przyłęk PG - Przyłęk - Mszadla Stara - Mszadla Dolna - Przyłęk PG - Przyłęk - Baryczka - Rudki - Mszadla Nowa - Przyłęk Nadbłocie - Okrężnica (Las) Odwóz: Babin - Mszadla Nowa - Rudki -Baryczka - Babin -Przyłęk Nad Błocie - Okrężnica (Las) - Mszadla Nowa - Rudki - Przyłęk - Mszadla Dolna - Mszadla Stara - Przyłęk - Rudki - Mszadla Nowa Razem przejazdy dzienne na tych trasach o dł. ok. 156 km Trasa V autobusu: Dowóz: Lucimia - Andrzejów - PG Przyłęk - Wysocin - Okrężnica - PG Przyłęk - Lucimia - Babin Półn. - Babin Połud. - PSP Babin. Odwóz: PSP Babin - Wysocin - Krzywda - Andrzejów - Lucimia - PSP Babin - Babin Półn. - Babin Połud. - Andrzejów - Lucimia - PG Przyłęk - Babin - Wysocin - PG Przyłęk - Lucimia Razem przejazdy dzienne na tych trasach o dł. ok.158 km Łączna długość tras wynosi ok. 700 km Uwaga: po 1 września 2015 r. może ulec zmianie: - ilość kilometrów przejazdu dziennego, ale nie więcej niż o 10% w górę lub w dół - ilość dowożonych dzieci, ale nie więcej niż o 10% osób w górę lub w dół..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.00.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem aktualnej licencji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie zalegają w płatnościach należnego podatku wobec Urzędu Skarbowego oraz w płatnościach należnych na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne do ZUS lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz posiadają opłaconą polisę ubezpieczenia OC, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - polisa winna być ważna przez cały okres wykonywania zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 90
• 2 - parametry techniczne - rok produkcji samochodów - 10
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

SIWZ - plik pdf

Oferta - plik pdf

Oświadczenie - plik pdf

Projekt umowy - plik pdf

Lista podmiotów - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-20 12:47:16, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Rozbudowa strażnicy OSP w Mszadli Nowej 

Numer ogłoszenia: 67651 - 2015; data zamieszczenia: 12.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa strażnicy OSP w Mszadli Nowej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa strażnicy OSP w Mszadli Nowej Kod CPV 45.21.00.00-2. - Roboty budowlane w zakresie budynków 45.43.20.00-3. - Instalacje sanitarne w zakresie wod. - kan. 45.33.11.00-7. - Instalacje centralnego ogrzewania 45.33.12.10-1. - Instalowanie wentylacji 45.31.00.00-3. - Roboty instalacyjne elektryczne Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa strażnicy OSP w Mszadli Nowej. Rozbudowa będzie polegać na budowie świetlicy i węzła sanitarnego od północnej strony istniejącego budynku, wykonaniu szamba zlokalizowanego w południowo - zachodniej części działki, przebudowie układu komunikacyjnego - dojścia, chodniki, opaska wokół budynku wykonaniu masztu stalowego pod flagę, przebudowie lokalizacji masztu z syreną alarmową oraz remoncie istniejącego budynku polegającym na wymianie stolarki, skuciu starych posadzek, wykonaniu nowych posadzek wraz z ułożeniem gresu, wykonaniu gładzi z malowaniem, wykonaniu kratek odwadniających w garażach i pomieszczeniu technicznym nr 3, zamurowaniu 2 par drzwi w pomieszczeniu technicznym nr 3, wyburzeniu ściany pomiędzy garażem a magazynem - pom. nr 5, wykonaniu przejścia między budynkami w miejscu istniejącego okna 176 x 142 cm Zakres prac do wykonania ujęty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej zamawiającego i stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. Zamawiający załącza do niniejszej SIWZ przedmiar robót, który służy tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między opisami robót do wykonania w dokumentacji projektowej a opisami robót w załączonych przedmiarach, podstawą do określenia opisu robót jest dokumentacja projektowa. Zgodnie z zasadą wynagrodzenia określonego w pkt. XVI niniejszej SIWZ zaleca się Wykonawcom sporządzenie własnych przedmiarów celem wyliczenia ceny oferty. Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej i wykonanie niezbędnych pomiarów z natury. Zasilenie placu budowy w energię elektryczną i wodę Wykonawca zobowiązany będzie wykonać na własny koszt po uzgodnieniu warunków z dostawcami mediów. Zużycie mediów będzie rozliczane na podstawie zamontowanych przez Wykonawcę urządzeń pomiarowych. Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów określonych w dokumentacji technicznej. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych i jakości potwierdzonej certyfikatem. Użyte w dokumentacji projektowej nazwy wyrobów i elementów , które wskazują lub mogłyby się kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta lecz wskazanie na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy - parametry techniczne w czasie wbudowania i eksploatacji nie gorsze od podanych w projekcie. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał ( wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały ( wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. Zamawiający informuje, że: - wykonawca zobowiązany będzie do codziennego utrzymania czystości i porządku na terenie wykonywania robót budowlanych ( bieżące usuwanie gruzu i odpadów materiałowych, po zakończeniu dnia porządkowanie narzędzi pracy)..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.43.20.00-3, 45.33.11.00-7, 45.33.12.10-1, 45.31.00.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł. ( słownie: pięć tysięcy złotych ) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu, 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z poźn. zm.) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu Nr 53915700020050050538880006. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale i obejmować cały okres związania ofertą. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 robót budowlanych których przedmiotem była budowa lub przebudowa budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego ( w rozumieniu ustawy Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł. brutto każda, wraz z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, poświadczonej, że została ona wykonana w sposób należyty oraz, że została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi na zasadach określonych w ustawie Prawo budowlane w specjalności: -konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń -co najmniej jedna osoba, -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych - co najmniej 1 osoba, -instalacyjnej - w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - co najmniej 1 osoba, -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych - co najmniej 1 osoba
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca: -wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 zł -jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium, Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 90
• 2 - okres gwarancji na udzielone roboty - 10
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - plik pdf

Oferta - plik pdf

Oświadczenie - plik pdf

Wykaz robót budowlanych - plik pdf

Wykaz osób - plik pdf

Oświadczenie o uprawnieniach osób - plik pdf

Projekt umowy - plik pdf

Lista podmiotów - plik pdf

Dokumentacja techniczna - archiwum rar

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-12 11:37:03, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/
wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania 

Przyłęk, 07.05.2015 r.
GBO.271.02.2015

dotczy: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Zamojska - Kulczyn

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-05-07 12:20:41 Informację zaktualizowano 2015-05-07 12:21:47, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka
Zamojska - Kulczyn 

Numer ogłoszenia: 54079 - 2015; data zamieszczenia: 17.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Zamojska - Kulczyn.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Zamojska - Kulczyn Kod CPV 45.23.30.00-9. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Prace przygotowawcze: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym (0,596 km) - profilowanie terenu (616 m2) 2. Podbudowa - warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm (616,00 m2 ) - dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (616,00 m2 ) - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (523,00 m2 ) - dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm (2088,00 m2 ) 3. Nawierzchnia - Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1(2492,00 m2 ) 4. Roboty wykończeniowe - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (596,00 m2 ) - słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm (3 szt.) - znaki drogowe (znaki średnie grupy A) (3 szt.) Przedmiar robót stanowi załącznik do specyfikacji.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.07.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 robót budowlanych polegających na przebudowie drogi o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł. brutto każda, wraz z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, poświadczonej, że została ona wykonana w sposób należyty oraz, że została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 90
• 2 - okres gwarancji na udzielone roboty - 10
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - plik pdf

Oferta - plik pdf

Oświadczenie - plik pdf

Wykaz robót budowlanych - plik pdf

Projekt umowy - plik pdf

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - plik pdf

Przedmiar robót - plik pdf

Kosztorys ofertowy - plik pdf

Lista podmiotów - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-17 18:07:41, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty
budowlane 

Remont budynku Urzędu Gminy w Przyłęku
Numer ogłoszenia: 46187 - 2015; data zamieszczenia: 02.04.2015
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 23405 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku, , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku Urzędu Gminy w Przyłęku.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont budynku Urzędu Gminy w Przyłęku Kod CPV 45.42.00.00-7. 45.43.00.00-0 45.44.00.00-3 45.45.00.00-6 Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Remont piętra 1.1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 1.2. Wymiana drzwi 1.3. Wymiana podłóg 1.4. Przedłużenie płyty podestowej klatki schodowej 1.5. Malowanie wewnętrzne, gładzie 2. Remont łazienek I piętro (męska pełny zakres, kobiet - wymiana urządzeń sanitarnych, naprawa okładzin) 2.1. Instalacje sanitarne 2.2. Roboty budowlane 2.3. Instalacje elektryczne 3. Remont parter 3.1. Roboty remontowe Przedmiar robót stanowi załącznik do specyfikacji Roboty będą wykonywane etapami poprzez wydzielenie pomieszczeń dla wykonywania prac; dlatego wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przepierzeń oddzielających pomieszczenia czynne w celu zabezpieczenia przed hałasem, kurzem itp. W trakcie realizowanych robót wykonawca ma obowiązek zapewnić ciągłość pracy sieci elektrycznej, teleinformatycznej i telefonicznej. Wszelkie roboty powodujące przerwy w działaniu w/w instalacji wymagają uprzedniego uzgodnienia z zamawiającym. Wykonawca ma obowiązek ograniczyć przerwy w działalności w/w sieci do minimum. Wykonawca zobowiązany będzie do codziennego utrzymania czystości i porządku na terenie wykonywania prac remontowych w takim zakresie aby nie stanowiły one utrudnienia w normalnej pracy urzędu.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 45.45.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.03.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Zakład Usługowy Remontowo - Budowlany Andrzej Skrok, ul. PCK 7 m. 22, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 111163,01 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 99889,81
• Oferta z najniższą ceną: 99889,81 / Oferta z najwyższą ceną: 176240,65
• Waluta: PLN

 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-03 12:19:15 Informację zaktualizowano 2015-04-03 12:22:03, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/
wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania  

Przyłęk, 18.03.2015 r.
GBO.271.01.2015

dotyczy: Remont budynku Urzędu Gminy w Przyłęku

 Zawiadomienie - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-03-18 10:35:17, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Remont budynku Urzędu Gminy w Przyłęku 

Numer ogłoszenia: 23405 - 2015; data zamieszczenia: 20.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku Urzędu Gminy w Przyłęku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont budynku Urzędu Gminy w Przyłęku Kod CPV 45.42.00.00-7. 45.43.00.00-0 45.44.00.00-3 45.45.00.00-6 Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Remont piętra 1.1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 1.2. Wymiana drzwi 1.3. Wymiana podłóg 1.4. Przedłużenie płyty podestowej klatki schodowej 1.5. Malowanie wewnętrzne, gładzie 2. Remont łazienek I piętro (męska pełny zakres, kobiet - wymiana urządzeń sanitarnych, naprawa okładzin) 2.1. Instalacje sanitarne 2.2. Roboty budowlane 2.3. Instalacje elektryczne 3. Remont parter 3.1. Roboty remontowe Przedmiar robót stanowi załącznik do specyfikacji Roboty będą wykonywane etapami poprzez wydzielenie pomieszczeń dla wykonywania prac; dlatego wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przepierzeń oddzielających pomieszczenia czynne w celu zabezpieczenia przed hałasem, kurzem itp. W trakcie realizowanych robót wykonawca ma obowiązek zapewnić ciągłość pracy sieci elektrycznej, teleinformatycznej i telefonicznej. Wszelkie roboty powodujące przerwy w działaniu w/w instalacji wymagają uprzedniego uzgodnienia z zamawiającym. Wykonawca ma obowiązek ograniczyć przerwy w działalności w/w sieci do minimum. Wykonawca zobowiązany będzie do codziennego utrzymania czystości i porządku na terenie wykonywania prac remontowych w takim zakresie aby nie stanowiły one utrudnienia w normalnej pracy urzędu..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 45.45.00.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 robót budowlanych polegających na remoncie budynku o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł. brutto każda, wraz z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, poświadczonej, że została ona wykonana w sposób należyty oraz, że została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona). Dowodami o których mowa powyżej są dokumenty określone w §1 ust.2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2013 r. poz.231
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 90
• 2 - okres gwarancji na udzielone roboty - 10
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-7004 Przyłęk.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - plik pdf

Oferta - plik pdf

Oświadczenie - plik pdf

Wykaz robót budowlanych - plik pdf

Projekt umowy - plik pdf

Załączniki 5 - plik rar

Przedmiar robót - plik pdf

Lista podmiotów - plik pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-20 13:21:51, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Przyłęk
Numer ogłoszenia: 16141 - 2015; data zamieszczenia: 06.02.2015
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 265037 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku, , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Przyłęk.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Przyłęk w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Obsługa zbiórki odpadów komunalnych obejmuje teren 31 sołectw:Nazwa miejscowości, Liczba mieszkańców1.Andrzejów 125 2.Babin 354 3.Baryczka 151 4.Grabów n/Wisłą 470 5.Helenów 108 6.Ignaców 69 7.Kulczyn 122 8.Krzywda 130 9.Lipiny 187 10.Lucimia 311 11.Łagów 515 12.Łaguszów 276 13.Ławeczko Nowe 83 14.Ławeczko Stare 139 15.Mierziączka 214 16.Mszadla Dolna 227 7.Mszadla Nowa 191 18.Mszadla Stara 258 19.Okrężnica 266 20.Pająków 117 21.Przyłęk 508 22.Ruda 31 23.Rudki 278 24.Stefanów 179 25.Szlachecki Las 104 26.Wysocin 123 27.Wólka Łagowska 135 28.Wólka Zamojska 93 29.Załazy 259 30.Zamość Stary 220 31.Zamość Nowy 79 RAZEM: 6403 1.Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór wszystkich odpadów komunalnych gromadzonych zarówno w sposób selektywny jak i zmieszanych, bezpośrednio z nieruchomości położonych na terenie gminy Przyłęk oraz ich zagospodarowanie w instalacjach wskazanych w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. Nr 211/12 w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 - 2017 z uwzględnieniem lat 2018 - 2023 z załącznikami oraz uchwale Nr 212/12 w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 - 2017 z uwzględnieniem lat 2018 - 2023. W przypadku gdy Sejmik Województwa Mazowieckiego rozszerzy i zatwierdzi nową listę instalacji regionalnych do obsługi Regionu Radomskiego lub wejdą w życie przepisy prawne regulujące inny sposób przekazania odpadów do instalacji regionalnych, odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych będą mogły być przekazane do nowych Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji w tym zielone oraz pozostałości z sortowania, przeznaczone do składowania, należy przekazać do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z ww przepisami. W gminie Przyłęk zbiórka odpadów komunalnych odbywać się będzie przy wykorzystaniu pojemników i worków. Obowiązkiem Wykonawcy jest zaopatrzenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów w cenie oferty. Przedmiot zamówienia obejmuje:1 Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z segregowania - 1 raz w miesiącu gromadzonych w sposób następujący:z gospodarstw domowych w pojemnikach ( 120 lub 240 litrów) lub workach koloru czarnego o pojemności 120 litrów. 2 Odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych - 1 raz w miesiącu gromadzonych w 4 rodzajach worków:NIEBIESKI z przeznaczeniem na papier i tekturę, ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe,BIAŁY z przeznaczeniem na szkło bezbarwne, ZIELONY z przeznaczeniem na szkło kolorowe 3 Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z segregowania z pojemnika KP-7 znajdującego się przy Urzędzie Gminy w Przyłęku - 1 raz w miesiącu po uprzednim telefonicznym zawiadomieniu Wykonawcy. Odbiór odpadów może nastąpić najpóźniej 3 dnia po dokonanym zawiadomieniu. Wykonawca zobowiązany jest opracować szczegółowy harmonogram odbioru odpadów z podziałem na frakcje, który po uzgodnieniu z Zamawiającym będzie załącznikiem do umowy. 2. Tworzy się punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Przyłęk. Gmina Przyłęk wskaże plac i udostępni pomieszczenie magazynowe w celu organizacji PSZOK. Na teren wskazanego placu Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć i ustawić pojemniki przeznaczone do zbiórki: papieru i tektury - pojemnik koloru niebieskiego tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe - pojemnik koloru żółtego szkła bezbarwnego - pojemnik koloru białego szkło kolorowe - pojemnik koloru zielonego Pojemniki powinny być wykonane z trwałego materiału, posiadać zamknięcie uniemożliwiające otwarcie ich przez nieuprawnione osoby oraz posiadać napis informujący na jaki rodzaj odpadów jest przeznaczony. Ponadto na placu Wykonawca ustawi kontenery przeznaczone do odbioru : - odpadów budowlanych pochodzących z drobnych remontów (odkryty kontener gruzownik) odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji (kontener o poj. 5 - 10 m3 ) odzieży i tekstyliów (kontener o poj. 5 - 10 m3 ) zużytych opon, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (kontener odkryty ) niesegregowanych , zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z segregowania (kontener o poj. 5 - 10 m3 ) Kontenery powinny posiadać napis informujący na jaki rodzaj odpadów są przeznaczone. Zamawiający udostępni pomieszczenie magazynowe a Wykonawca będzie zobowiązany wyposażyć je w pojemniki przeznaczone do odbioru: przeterminowanych leków i chemikaliów ( np. leki, środki ochrony roślin i opakowania po nich, detergenty, rozpuszczalniki, farby, kleje i inne niebezpieczne odpady chemiczne, które mogą powstać w gospodarstwach domowych. Zamawiający nie obejmuje przedmiotem zamówienia podmiotów gospodarczych, zakładów produkcyjnych, przemysłowych, a więc nie będą to odpady przemysłowe) - ,( 2 pojemniki 120 litrów lub 1 pojemnik o pojemności 240 litrów) zużyte baterie i akumulatory ( 2 pojemniki 120 litrów lub 1 pojemnik o pojemności 240 litrów) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ( 2 pojemniki o pojemności 240 litrów) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych ( 2 pojemniki o pojemności 240 litrów) Pojemniki powinny być wykonane z trwałego materiału oraz posiadać napis informujący na jaki rodzaj odpadów jest przeznaczony. Wykonawca zapewni funkcjonowanie PSZOK ( część usytuowana na wskazanym placu) przez cały okres obowiązywania umowy, dwa razy w miesiącu ( 1 raz w dzień roboczy, 1 raz w sobotę), przez 5 godzin. Część PSZOK usytuowana w pomieszczeniu magazynowym będzie obsługiwana przez pracownika Urzędu Gminy w Przyłęku, a odpady tam zgromadzone będą odbierane przez Wykonawcę po uprzednim zgłoszeniu konieczności odbioru przez Zamawiającego. Dni i godziny otwarcia PSZOK zostaną ustalone przez Zamawiającego i po uzgodnieniu z Wykonawcą dane te zostaną uwzględnione w harmonogramie na dany rok kalendarzowy, który będzie załącznikiem do umowy. Wykonawca zobowiązany będzie monitorować stan zapełnienia pojemników i odbierać odpady w takiej częstotliwości, aby nie powodowało to przepełnienia tych pojemników, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał 3. Odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, opon, odzieży i tekstyliów będzie dokonywany bezpośrednio sprzed posesji. Odbiór nastąpi 1 raz w I połowie 2015 roku i 1 raz w II połowie roku 2015. Termin odbioru powyższych odpadów zostanie ustalony przez Zamawiającego i po uzgodnieniu z Wykonawcą dane te zostaną uwzględnione w harmonogramie na dany rok kalendarzowy, który będzie załącznikiem do umowy. 4. Odbiór odpadów budowlanych odbywa się na podstawie indywidualnej umowy cywilnoprawnej zawartej między właścicielem nieruchomości a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami. Odbiór za odpłatnością właściciela posesji po wcześniejszym ustaleniu z Wykonawcą. 5. Odbiór popiołu i żużla paleniskowego odbywa się na podstawie indywidualnej umowy cywilnoprawnej zawartej między właścicielem nieruchomości a uprawnionymi do odbioru przedsiębiorcami. Odbiór za odpłatnością właściciela posesji po wcześniejszym ustaleniu z Wykonawcą. 6. Odbiór odpadów komunalnych zebranych w ramach tzw. sprzątania świata. Odbiór nastąpi 1 raz w II połowie 2015 roku. Termin i miejsce odbioru odpadów zostanie wskazany przez Zamawiającego a Wykonawca zostanie o tym poinformowany pisemnie z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem. 7. Pojemniki (o pojemności 120 lub 240 litrów) oraz worki do prowadzenia zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych o pojemności 120 litrów obowiązkowo dostarcza właścicielom nieruchomości Wykonawca. Każda nieruchomość zostanie wyposażona w co najmniej 1 pojemnik oraz 2 worki każdego rodzaju. Przy odbiorze odpadów Wykonawca każdorazowo będzie dostarczał co najmniej tyle worków ile odbierze worków z odpadami. Zamawiający wymaga również zabezpieczenia worków w ilości 1000 sztuk każdego koloru, które zostaną złożone w siedzibie Zamawiającego przed rozpoczęciem terminu realizacji usługi. 8. Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru odpadów, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów ( np. w worku przeznaczonym na odpady segregowane będą znajdować się odpady zmieszane, gdy w worku przeznaczonym na daną frakcję odpadów segregowanych będą znajdować się odpady innej frakcji) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej powyżej sytuacji do pisemnego (faxem) poinformowania Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację fotograficzną i protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww zdarzenia. Wykonawca będzie dostarczać Zamawiającemu kwartalne sprawozdania zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wykonawca odbierający odpady komunalne jest obowiązany spełnić wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013r. poz. 122) Wykonawca w trakcie obowiązywania umowy zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) W sezonie zimowym odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie z dróg objętych stałym zimowym utrzymaniem bez względu na warunki pogodowe, natomiast z pozostałych dróg gdy ze względu na nieprzejezdność, niemożliwy będzie odbiór i wywóz odpadów Wykonawca zobowiązany jest do ich odbioru w terminie do 2 dni od dnia w którym drogi staną się przejezdne. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w dniu, w którym powinien być dokonany odbiór o fakcie i przyczynie nie odebrania odpadów z poszczególnych sołectw. Usługa będzie wykonywana w dni robocze ( pon. - pt.) w godzinach od 7:00 do 20:00 Załadunek i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu oraz środków transportu, które muszą być w dyspozycji Wykonawcy. 9. Wykonawca odpowiedzialny jest za osiągnięcie poziomów odzysku odpadów komunalnych z uwzględnieniem poziomów odzysku wskazanych w ustawie z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012r. poz. 645) oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz.U. z 2012r. poz.676).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling, ul. Chorzowska 3, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 252000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 349920,00
• Oferta z najniższą ceną: 349920,00 / Oferta z najwyższą ceną: 349920,00
• Waluta: PLN.

 

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-06 09:26:13 Informację zaktualizowano 2015-02-06 09:27:58, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

Dostawa wyposażenia dla 4 Szkół Podstawowych z terenu Gminy Przyłęk w ramach Projektu Systemowego, Poddziałanie 9.1.1 w zakresie modernizacji oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Numer ogłoszenia: 14327 - 2015; data zamieszczenia: 03.02.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 266161 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku, , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia dla 4 Szkół Podstawowych z terenu Gminy Przyłęk w ramach Projektu Systemowego, Poddziałanie 9.1.1 w zakresie modernizacji oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia dla 4 Szkół Podstawowych z terenu Gminy Przyłęk w ramach Projektu Systemowego, Poddziałanie 9.1.1 w zakresie modernizacji oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Na przedmiot zamówienia składa się dostawa wraz z montażem wyposażenia określonego szczegółowo w załączniku nr 6 do SIWZ. 3. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia ponosi Wykonawca w tym m.in. dostarczenia, montażu, załadunku, rozładunku przedmiotu umowy, ubezpieczenia transportu przedmiotu umowy do czasu odbioru, gwarancji jakości na dostarczony towar. Wykonawca dokona montażu mebli, urządzeń, rolet okiennych oraz dokona zabudowy grzejników, stanowiących przedmiot zamówienia w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego. 4. Wszelkie meble, sprzęt i wyposażenie muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych. Dostarczone towary (produkty) muszą posiadać aktualne atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności producentów na podstawie pozytywnych badań przeprowadzonych w laboratoriach posiadających akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji i spełniać wszystkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Deklaracja oferenta, że wszystkie oferowane produkty mają atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniają wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Wymagany okres gwarancji na dostarczone towary - 3 lata 5. Nazwy własne użyte w opisie przedmiotu zamówienia, określające typ produktu lub producenta, zostały podane przykładowo w celu określenia minimalnych parametrów jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych produktu. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w SIWZ jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów jakościowych, użytkowych i funkcjonalnych, które muszą być na poziomie nie niższym od wskazanych przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółowy opis, specyfikację oraz zdjęcie - na podstawie opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem do oferty, z których w sposób niebudzący wątpliwości Zamawiającego powinno wynikać , że oferowany produkt ma nie gorsze parametry jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe, niż określony przez Zamawiającego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.10.00-8, 39.16.21.00-6, 30.20.00.00-1, 32.30.00.00-6, 30.30.20.00-6, 37.50.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt nr UDA - POKL.09.01.01-14-123/13-00 pt.Przedszkola przy szkołach w Gminie Przyłęk, w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 16.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 14.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Biur Pol Zbigniew Sobień, ul. 1905 roku 60, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 239392,94 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 260286,41
• Oferta z najniższą ceną: 254206,56 / Oferta z najwyższą ceną: 359091,12
• Waluta: PLN.

 

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-03 11:00:50, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/
wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania 

Przyłęk, 16.01.2015 r.
GBO.271.31.2014

dotyczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Przyłęk

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-01-16 15:16:33, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/
wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z
postępowania  

Przyłęk, 15.01.2015 r.
GBO.271.32.2014

dotyczy: Dostawa wyposażenia dla 4 Szkół Podstawowych z terenu Gminy Przyłęk w ramach Projektu Systemowego, Poddziałanie 9.1.1 w zakresie modernizacji oddziałów podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 Zawiadomienie - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-01-15 14:04:11, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ 

dotyczy: Dostawa wyposażenia dla 4 Szkół Podstawowych z terenu Gminy Przyłęk

 Odpowiedzi na zapytania do SIWZ - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-01-08 07:46:11, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
dotyczy: Dostawa wyposażenia dla 4 Szkół
Podstawowych z terenu Gminy Przyłęk 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 266161-2014 z dnia 2014-12-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Przyłęk
1. Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia dla 4 Szkół Podstawowych z terenu Gminy Przyłęk w ramach Projektu Systemowego, Poddziałanie 9.1.1 w zakresie modernizacji oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w...
Termin składania ofert: 2015-01-08
________________________________________
Numer ogłoszenia: 1619 - 2015; data zamieszczenia: 07.01.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 266161 - 2014 data 31.12.2014 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, fax. 0-48 6773001.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.01.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk.
• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.01.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk.
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).
• W ogłoszeniu jest: Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 16.02.2015.
• W ogłoszeniu powinno być: Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 18.02.2015..

 

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-07 13:41:55, wprowadzający: Andrzej Szewczyk
wersja do druku