Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Przyłęk  www.przylek.pl
Transmisja Sesji Rady Gminy
Dane
Organy
Wójt Gminy
Z-ca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Rada Gminy
Referaty
Jednostki organizacyjne
DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Zarządzenia
Zawiadomienia o sesji
Posiedzenia Komisji
Baza Aktów Własnych
Uchwały
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° rok 2011
° rok 2012
° rok 2013
° rok 2014
° rok 2015
° rok 2016
° rok 2017
° rok 2018
° rok 2019
° rok 2020
° rok 2021
° rok 2022
° rok 2023
° rok 2024
Protokoły z sesji
Protokoły z komisji
Budżet
Procedury naboru na stanowiska
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2005-2017
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Raport o stanie gminy za 2018 r.
Raport o stanie gminy za 2019 r.
Raport o stanie gminy za 2020 r.
Raport o stanie gminy za 2021 r.
Raport o stanie gminy za 2022 r.
Zagospodarowanie przestrzenne
Lokalna Strategia Rozwoju LGD na 2009-2015
Akty Prawa Miejscowego
Podatki i opłaty lokalne
Poradnictwo dla mieszkańców
Ochrona danych osobowych
Inne
Inne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Deklaracja dostępności
Jednostki organizacyjne gminy
Wybory
Ogłoszenia
Odpady
Sprawozdania
Konkursy
Spółki prawa handlowego
Środki UE 2014 - 2020
Przetargi
Zapytania ofertowe
Rejestry i ewidencje
Protokóły z kontroli
Oświadczenia
Obwieszczenia
Dostęp do informacji publicznej
Wykaz nieruchomości
Informacje nieudostępnione
Środowisko
Oferty inwestycyjne
Wykaz sołectw
Petycje
Skargi i wnioski
Pozostałe
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
ZOZ
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > rok 2023 strona główna 

rok 2023
Uchwała Nr 339/LXVI/23 

Uchwała Nr 339/LXVI/23 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu
w Gminie Przyłęk stosowanej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych.

 Uchwała Nr 339/LXVI/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-01-31 08:14:58, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 340/LXVI/23  

Uchwała Nr 340/LXVI/23 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Przyłęk na 2023 rok.

 Uchwała Nr 340/LXVI/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-01-31 08:16:08, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 341/LXVI/23 

Uchwała Nr 341/LXVI/23 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Przyłęk na 2023 rok.

 Uchwała Nr 341/LXVI/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-01-31 08:18:29, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 342/LXVI/23  

Uchwała Nr 342/LXVI/23 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2023-2026.

 Uchwała Nr 342/LXVI/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-01-31 08:19:29, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 343/LXVI/23  

Uchwała Nr 343/LXVI/23 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2023.

 Uchwała Nr 343/LXVI/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-01-31 08:21:04 Informację zaktualizowano 2023-06-05 11:06:51, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 344/LXVI/23  

Uchwała Nr 344/LXVI/23 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyłęk w 2023 roku”.

 Uchwała Nr 344/LXVI/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-01-31 08:22:04, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 345/LXVI/23  

Uchwała Nr 345/LXVI/23 w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Przyłęk”. 

 Uchwała Nr 345/LXVI/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-01-31 08:22:59, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 346/LXVI/23  

Uchwała Nr 346/LXVI/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr 22/III/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem osłonowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 Uchwała Nr 346/LXVI/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-01-31 08:24:19, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 347/LXVI/23  

Uchwała Nr 347/LXVI/23 w sprawie sprawie zmiany Uchwały Nr 23/III/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 Uchwała Nr 347/LXVI/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-01-31 08:25:51, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 348/LXVI/23 

Uchwała Nr 348/LXVI/23 w sprawie przystąpienia Gminy Przyłęk do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 Uchwała Nr 348/LXVI/23- plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-01-31 08:38:02, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 349/LXVI/23 

Uchwała Nr 349/LXVI/23 w sprawie przyjęcia programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023”.

 Uchwała Nr 349/LXVI/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-01-31 08:39:25, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 350/LXVI/23  

Uchwała Nr 350/LXVI/23 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Przyłęk na lata 2023 – 2025.

 Uchwała Nr 350/LXVI/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-01-31 08:41:15 Informację zaktualizowano 2023-01-31 08:59:51, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 351/LXVI/23 

Uchwała Nr 351/LXVI/23 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2023 w szkołach prowadzonych przez Gminę Przyłęk.

 Uchwała Nr 351/LXVI/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-01-31 09:17:49, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 352/LXVI/23 

Uchwała Nr 352/LXVI/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chotcza.

 Uchwała Nr 352/LXVI/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-01-31 09:18:30, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 353/LXVII/23  

Uchwała Nr 353/LXVII/23 w sprawie rozpatrzenia skargi na sposób postępowania Pani Marii Madejskiej Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku w sprawie, dotyczącej wniosku o przyznanie dodatku węglowego.

 Uchwała Nr 353/LXVII/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-02-22 14:19:10 Informację zaktualizowano 2023-02-23 08:53:31, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 354/LXVII/23 

Uchwała Nr 354/LXVII/23 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2023-2026.

 Uchwała Nr 354/LXVII/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-02-22 14:41:09 Informację zaktualizowano 2023-02-23 08:55:19, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 355/LXVII/23  

Uchwała Nr 355/LXVII/23 wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2023.

 Uchwała Nr 355/LXVII/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-02-23 08:58:13, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 356/LXVII/23  

Uchwała Nr 356/LXVII/23 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym stanowiących dochody budżetu Gminy Przyłęk za pomocą innego instrumentu płatniczego.

 Uchwała Nr 356/LXVII/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-02-23 09:03:21, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 357/LXVIII/23  

Uchwała Nr 357/LXVIII/23w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Przyłęk na lata 2023 – 2026.

 Uchwała Nr 357/LXVIII/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-03-31 13:53:13 Informację zaktualizowano 2023-03-31 13:56:43, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 358/LXVIII/23  

Uchwała Nr 358/LXVIII/23 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Przyłęk, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Przyłęk”.

 Uchwała Nr 358/LXVIII/23
Data wprowadzenia informacji 2023-03-31 13:59:13, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 359/LXVIII/23 

Uchwała Nr 359/LXVIII/23 w sprawie ustalenia opłat za wynajem sal wiejskich i innych obiektów użyteczności publicznej.

 Uchwała Nr 359/LXVIII/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-03-31 14:01:02, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 360/LXVIII/23 

Uchwała Nr 360/LXVIII/23 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego.

 Uchwała Nr 360/LXVIII/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-03-31 14:02:21, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 361/LXVIII/23 

Uchwała Nr 361/LXVIII/23 w sprawie zmiany uchwały Nr 266/XLIX/22 Rady Gminy Przyłęk z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów Gminy Przyłęk.

 Uchwała Nr 361/LXVIII/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-03-31 14:03:30, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 362/LXVIII/23 

Uchwała Nr 362/LXVIII/23 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 99/XV/16 Rady Gminy Przyłęk w sprawie ustalenia opłat za wodę dostarczaną z gminnych urządzeń wodociągowych i wprowadzenie ścieków
do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych.

 Uchwała Nr 362/LXVIII/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-03-31 14:04:44, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 363/LXVIII/23 

Uchwała Nr 363/LXVIII/23 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2023-2026.

 Uchwała Nr 363/LXVIII/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-03-31 14:06:15 Informację zaktualizowano 2023-04-03 16:30:14, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 364/LXVIII/23  

Uchwała Nr 364/LXVIII/23 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2023.

 Uchwała Nr 364/LXVIII/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-03-31 14:08:01 Informację zaktualizowano 2023-03-31 14:19:02, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 365/LXVIII/23  

Uchwała Nr 365/LXVIII/23 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Przyłęk na lata 2022-2030.

 Uchwała Nr 365/LXVIII/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-03-31 14:16:01 Informację zaktualizowano 2023-04-03 10:06:43, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 366/LXIX/23  

Uchwała Nr 366/LXIX/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk za rok 2022.

 Uchwała Nr 366/LXIX/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-05-04 08:42:57, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 367/LXIX/23 

Uchwała Nr 367/LXIX/23 w sprawie rozpatrzenia skargi na sposób załatwienia skargi przez Radę Gminy Przyłęk, dotyczącej postępowania Pani Marii Madejskiej Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku.

 Uchwała Nr 367/LXIX/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-05-04 08:44:53, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 368/LXIX/23 

Uchwała Nr 368/LXIX/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zwoleńskiemu.

 Uchwała Nr 368/LXIX/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-05-04 08:48:25, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 369/LXIX/23 

Uchwała Nr 369/LXIX/23 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2023-2026.

 Uchwała Nr 369/LXIX/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-05-04 08:58:53, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 370/LXIX/23 

Uchwała Nr 370/LXIX/23 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2023.

 Uchwała Nr 370/LXIX/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-05-04 09:00:12 Informację zaktualizowano 2023-05-08 16:01:20, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 371/LXX/23 

Uchwała Nr 371/LXX/23 w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników.

 Uchwała Nr 371/LXX/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-06-02 14:58:56 Informację zaktualizowano 2023-06-05 10:12:37, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 372/LXX/23 

Uchwała Nr 372/LXX/23 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2023-2026.

 Uchwała Nr 372/LXX/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-06-02 14:59:57, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 373/LXX/23  

Uchwała Nr 373/LXX/23 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2023.

 Uchwała Nr 373/LXX/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-06-02 15:01:14 Informację zaktualizowano 2023-06-13 13:43:19, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 374/LXXI/23 

Uchwała Nr 374/LXXI/23 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2023-2026.

 Uchwała Nr 374/LXXI/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-06-13 13:42:58 Informację zaktualizowano 2023-06-13 13:43:51, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 375/LXXI/23  

Uchwała Nr 375/LXXI/23 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2023.

 Uchwała Nr 375/LXXI/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-06-13 13:44:54 Informację zaktualizowano 2023-06-13 13:54:19, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 376/LXXII/23  

Uchwała Nr 376/LXXII/23 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

 Uchwała Nr 376/LXXII/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-07-06 07:39:05 Informację zaktualizowano 2023-07-07 11:47:38, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 377/LXXII/23  

Uchwała Nr 377/LXXII/23 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2022 rok.

 Uchwała Nr 377/LXXII/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-07-07 11:51:15, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 378/LXXII/23 

Uchwała Nr 378/LXXII/23 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

 Uchwała Nr 378/LXXII/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-07-07 11:52:16, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 379/LXXII/23 

Uchwała Nr 379/LXXII/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zwoleńskiemu.

 Uchwała Nr 379/LXXII/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-07-07 11:53:17, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 380/LXXII/23 

Uchwała Nr 380/LXXII/23 w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk.

 Uchwała Nr 380/LXXII/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-07-07 11:54:53, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 381/LXXII/23 

Uchwała Nr 381/LXXII/23 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2023-2026.

 Uchwała Nr 381/LXXII/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-07-07 11:57:01 Informację zaktualizowano 2023-07-07 12:01:28, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 382/LXXII/23  

Uchwała Nr 382/LXXII/23 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2023.

 Uchwała Nr 382/LXXII/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-07-07 11:57:40 Informację zaktualizowano 2023-07-07 12:00:05, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 383/LXXII/23 

Uchwała Nr 383/LXXII/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zwoleńskiemu.

 Uchwała Nr 383/LXXII/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-07-07 11:58:40, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 384/LXXIII/23 

Uchwała Nr 384/LXXIII/23 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2023-2026.

 Uchwała Nr 384/LXXIII/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-08-02 13:09:17 Informację zaktualizowano 2023-08-02 13:13:13, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 385/LXXIII/23  

Uchwała Nr 385/LXXIII/23 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2023.

 Uchwała Nr 385/LXXIII/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-08-02 13:10:26 Informację zaktualizowano 2023-08-02 13:14:08, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 386/LXXIII/23 

Uchwała Nr 386/LXXIII/23 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zwspołu Interdyscyplinarnego.

 Uchwała Nr 386/LXXIII/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-08-02 13:11:50, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 387/LXXIV/23  

Uchwała Nr 387/LXXIV/23w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Przyłęku.

 Uchwała Nr 387/LXXIV/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-08-24 13:45:07, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 388/LXXIV/23  

Uchwała Nr 388/LXXIV/23 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2023 r. na terenie Gminy Przyłęk.

 Uchwała Nr 388/LXXIV/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-08-24 14:19:29, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 389/LXXIV/23  

Uchwała Nr 389/LXXIV/23 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2023.

 Uchwała Nr 389/LXXIV/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-08-24 14:20:17 Informację zaktualizowano 2023-08-24 14:21:53, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 390/LXXIV/23 

Uchwała Nr 390/LXXIV/23 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Przyłęk.

 Uchwała Nr 390/LXXIV/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-08-24 14:21:25, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 391/LXXV/23  

Uchwała Nr 391/LXXV/23 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2023-2026.

 Uchwała Nr 391/LXXV/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-09-19 07:46:39, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 392/LXXV/23  

Uchwała Nr 392/LXXV/23 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2023.

 Uchwała Nr 392/LXXV/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-09-19 07:47:50, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 393/LXXVI/23  

Uchwała Nr 393/LXXVI/23 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2023-2026.

 Uchwała Nr 393/LXXVI/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-09-28 15:24:31, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 394/LXXVI/23  

Uchwała Nr 394/LXXVI/23 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2023.

 Uchwała Nr 394/LXXVI/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-09-28 15:25:44 Informację zaktualizowano 2023-09-28 15:26:35, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 395/LXXVI/23  

Uchwała Nr 395/LXXVI/23 w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przyłęk.

 Uchwała Nr 395/LXXVI/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-09-28 15:28:19, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 396/LXXVII/23  

Uchwała Nr 396/LXXVII/23 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2023-2026.

 Uchwała Nr 396/LXXVII/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-10-24 11:13:22 Informację zaktualizowano 2023-10-24 11:14:52, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 397/LXXVII/23  

Uchwała Nr 397/LXXVII/23 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2023.

 Uchwała Nr 397/LXXVII/23
Data wprowadzenia informacji 2023-10-24 11:16:08 Informację zaktualizowano 2023-10-24 11:17:08, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 398/LXXVIII/23  

Uchwała Nr 398/LXXVIII/23 w sprawie Programu współpracy Gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

 Uchwała Nr 398/LXXVIII/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-12-04 11:12:24 Informację zaktualizowano 2023-12-04 11:13:24, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 399/LXXVIII/23  

Uchwała Nr 399/LXXVIII/23 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

 Uchwała Nr 399/LXXVIII/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-12-04 11:15:00, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 400/LXXVIII/23  

Uchwała Nr 400/LXXVIII/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

 Uchwała Nr 400/LXXVIII/23
Data wprowadzenia informacji 2023-12-04 11:15:48, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 401/LXXVIII/23  

Uchwała Nr 401/LXXVIII/23 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem osłonowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

 Uchwała Nr 401/LXXVIII/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-12-04 11:16:59, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 402/LXXVIII/23  

Uchwała Nr 402/LXXVIII/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zwoleńskiemu.

 Uchwała Nr 402/LXXVIII/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-12-04 11:33:33, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 403/LXXVIII/23  

Uchwała Nr 403/LXXVIII/23 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2024.

 Uchwała Nr 403/LXXVIII/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-12-04 11:34:46, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 404/LXXVIII/23  

Uchwała Nr 404/LXXVIII/23 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.

 Uchwała Nr 404/LXXVIII/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-12-04 11:35:42, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 405/LXXVIII/23  

Uchwała Nr 405/LXXVIII/23 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 Uchwała Nr 405/LXXVIII/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-12-04 11:36:51, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 406/LXXVIII/23 

Uchwała Nr 406/LXXVIII/23 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2023-2026.

 Uchwała Nr 406/LXXVIII/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-12-04 11:37:48, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 407/LXXVIII/23 

Uchwała Nr 407/LXXVIII/23 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2023.

 Uchwała Nr 407/LXXVIII/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-12-04 11:39:33 Informację zaktualizowano 2023-12-14 10:58:20, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 408/LXXIX/23  

Uchwała Nr 408/LXXIX/23 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.

 Uchwała Nr 408/LXXIX/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-12-14 10:50:14, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 409/LXXIX/23  

Uchwała Nr 409/LXXIX/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.

 Uchwała Nr 409/LXXIX/23 -plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-12-14 10:51:50, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 410/LXXIX/23  

Uchwała Nr 410/LXXIX/23 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem osłonowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.

 Uchwała Nr 410/LXXIX/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-12-14 10:53:06, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 411/LXXIX/23  

Uchwała Nr 411/LXXIX/23 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2027

 Uchwała Nr 411/LXXIX/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-12-14 10:54:18, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 412/LXXIX/23 

Uchwała Nr 412/LXXIX/23 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2023-2026.

 Uchwała Nr 412/LXXIX/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-12-14 10:55:06 Informację zaktualizowano 2023-12-18 09:30:56, wprowadzający: Administrator Gmina
Uchwała Nr 413/LXXIX/23  

Uchwała Nr 413/LXXIX/23 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2023.

 Uchwała Nr 413/LXXIX/23 - plik pdf
Data wprowadzenia informacji 2023-12-14 10:56:10, wprowadzający: Administrator Gmina
wersja do druku