bip.przylek.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.przylek.pl
Ogłoszenia strona główna 

Ogłoszenia
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na
świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego w 2024 r.  
 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2024-01-08 15:50:57.
Informacja z przeprowadzonych konsultacji
społecznych projektu uchwały Rady Gminy
Przyłęk w sprawie „Programu współpracy Gminy
Przyłęk z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2024 rok.  
  Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-11-06 11:13:06.
Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych
Gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi  

Informacja o rozpoczęciu konsultacji - plik pdf

Zarządzenie nr 122/2023 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 6 października 2023 r. - plik pdf

Załacznik nr 1 do Zarządzenia nr 122/2023 - plik pdf

Załacznik nr 2 do Zarządzenia nr 122/2023 - plik pdf

Klauzula informacyjna - plik pdf

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-10-05 15:38:42.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r.

 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2023-03-31 12:59:48 | Data modyfikacji: 2023-03-31 13:00:13.
Ogłoszenie o przystąpieniu przez Gminę
Przyłęk do preferencyjnego zakupu paliwa
stałego przeznaczonego dla gospodarstw domowych
na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym
paliwa stałego dla gospodarstw domowych od dnia
1 stycznia 2023 r. 
  Ogłoszenie - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-12-19 16:23:55.
Informacja z przeprowadzonych konsultacji
społecznych projektu uchwały Rady Gminy
Przyłęk w sprawie „Programu współpracy Gminy
Przyłęk z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2023 rok.  
 Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-11-07 16:05:31.
Ogłoszenie o przystąpieniu przez Gminę
Przyłęk do preferencyjnego zakupu paliwa
stałego przeznaczonego dla gospodarstw domowych
na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym
paliwa stałego dla gospodarstw domowych 
 Ogłoszenie - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-11-03 11:46:17 | Data modyfikacji: 2022-11-03 11:49:41.
Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych
dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy
Przyłęk na lata 2022-2030. 
 Informacja o rozpoczęciu konsultacji - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-10-19 16:12:54 | Data modyfikacji: 2022-10-21 10:15:23.
INFORMACJA O PRZEPROWADZANIU PRZEZ OSOBY
POSIADAJĄCE KWALIFIKACJE KOMINIARSKIE OKRESOWEJ
KONTROLI ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA 

 

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 poz. 1692 ze zm.) w związku z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869, z późn. zm.) informuję niniejszym, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.
Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają – osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
To oznacza, że każdy kto posiada i zgłosił piec podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 719, z późn. zm.). Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-10-11 09:45:01 | Data modyfikacji: 2022-10-11 09:45:32.
Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych
Gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi  

Informacja o rozpoczęciu konsultacji - plik pdf

Zarządzenie nr 144/2022 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 7 października 2022 r. - plik pdf

Załacznik nr 1 do Zarządzenia nr 144/2022 - plik pdf

Załacznik nr 2 do Zarządzenia nr 144/2022 - plik pdf

Klauzula informacyjna - plik pdf

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-10-07 11:58:20.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego WA.ZUZ.4.4210.38.2022.MM 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.4.4210.38.2022.MM- plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-04-20 13:49:39.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego WA.ZUZ.4.4210.37.2022.MM 
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.4.4210.37.2022.MM - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-04-20 13:48:25.
OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 11 ust. 1 pkt 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Przyłęk Nr 247/XLVII/21 w sprawie Programu współpracy Gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Wójt Gminy Przyłęk
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r.

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY PRZYŁĘK W SPRAWIE OGŁOSZENIA OTWAREGO KONKURSU OFERT

OGŁOSZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

NABÓR CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ - OGŁOSZENIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-02-04 19:51:48 | Data modyfikacji: 2022-02-04 20:11:39.
Ankieta dla mieszkańca - ocena stanu i
potencjału Gminy Przyłęk 

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem diagnozy dla potrzeb Strategii Rozwoju Gminy Przyłęk na lata 2022-2030,
uprzejmie prosimy o wypełnienie przeznaczonej dla Państwa ankiety dotyczącej oceny stanu i potencjału Gminy Przyłęk. Państwa
opinie oraz wskazania będą stanowić kluczowy element procesu planowania strategicznego w gminie, a także pokażą w jakim kierunku powinna rozwija się nasza Gmina.

 

Ankieta dla mieszkańca - ocena stanu i potencjału Gminy Przyłęk - pobierz i wypełnij

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-02-04 07:46:03 | Data modyfikacji: 2022-02-11 07:30:38.
Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego (WA.ZUZ.4.4210.176.2021.MGI) 
 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (WA.ZUZ.4.4210.176.2021.MGI) - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-12-16 13:39:10.
Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego (WA.ZUZ.4.4210.175.2021.MGI) 
 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (WA.ZUZ.4.4210.175.2021.MGI) - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-12-16 13:37:41.
Informacja z przeprowadzonych konsultacji
społecznych projektu uchwały Rady Gminy
Przyłęk w sprawie „Programu współpracy Gminy
Przyłęk z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2022 rok.  
  Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-11-04 11:23:30 | Data modyfikacji: 2021-11-04 11:28:47.
Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych
Gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi 

Informacja o rozpoczęciu konsultacji - plik pdf

Zarządzenie nr 109/2021 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 21 września 2021 r. - plik pdf

Załacznik nr 1 do Zarządzenia nr 109/2021 - plik pdf

Załacznik nr 2 do Zarządzenia nr 109/2021 - plik pdf

Klauzula informacyjna - plik pdf

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-09-21 14:14:54.
RLOŚ.272.2.2021 informacja o udzieleniu
zamówienia na wykonanie UPUL i ISL dla lasów
niestanowiących własności Skarbu Państwa
położonych w granicach administracyjnych Gminy
Przyłęk 
 RLOŚ.272.2.2021 informacja o udzieleniu zamówienia na wykonanie UPUL i ISL dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w granicach administracyjnych Gminy Przyłęk - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-08-04 12:58:25.
Wójt Gminy Przyłęk podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
użyczenia 
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2021-07-06 11:20:54.
Informacja z przeprowadzonych konsultacji
społecznych projektu uchwały Rady Gminy
Przyłęk w sprawie „Programu współpracy Gminy
Przyłęk z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2021 rok. 
 Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-12-04 10:42:12.
Zarządzenie Nr 130/2020 Wójta Gminy Przyłęk
z dnia 12 października 2020 r.  

w sprawie stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika SP ZOZ w Przyłęku

 Zarządzenie Nr 130/2020 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-10-14 15:02:52.
Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych
Gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi  

Informacja o rozpoczęciu konsultacji - plik pdf

Zarządzenie nr 127/2020 Wójta Gminy Przyłek z dnia 7 października 2020 r. - plik pdf

Załacznik nr 1 do Zarządzenia nr 127/2020 - plik pdf

Załacznik nr 2 do Zarządzenia nr 127/2020 - plik pdf

Klauzula informacyjna - plik pdf

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-10-07 13:06:05.
Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Przyłęk
z dnia 18 sierpnia 2020 r.  

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Haliny Mirosławskiej w Grabowie nad Wisłą

 Zarządzenie Nr 100/2020 - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-08-18 12:56:31 | Data modyfikacji: 2020-08-18 12:59:23.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-07-22 15:25:52.
Ogłoszenie Wójta Gminy Przyłęk dot. godzin
pracy Urzędu Gminy w dniu 24.12.2019 roku 

Wójt Gminy Przyłęk uprzejmie informuje, iż w dniu 24.12.2019 r. Urząd Gminy bedzie czynny w godz. 7:00-12:00.

 

Opublikowane przez: Piotr Frąk | Data wprowadzenia: 2019-12-20 15:07:53 | Data modyfikacji: 2019-12-20 15:10:30.
Informacja  

z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Przyłęk w sprawie „Programu współpracy Gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

 Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2019-11-10 20:47:39 | Data modyfikacji: 2019-11-10 20:51:28.
Ogłoszenie Wójta Gminy Przyłęk 
 Wykaz Nieruchomości Przeznaczonych do Użyczenia - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2019-11-04 12:00:20.
Informacja o Rozpoczęciu Konsultacji Społecznych
z Organizacjami Pozarządowymi 

Zarządzenie Wójta Gminy Przyłęk - plik pdf

Informacja o rozpoczęciu konsultacji - plik pdf

Załącznik nr 2-Formularz zgłaszania uwag i opinii - plik pdf

Załącznik Nr 1 - Projekt Programu współpracy - plik pdf

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2019-10-11 00:11:46 | Data modyfikacji: 2019-10-11 00:17:28.
Informacja o Wynikach Konsultacji Społecznych 
 Informacja o Wynikach Konsultacji Społecznych z Mieszkańcami Gminy Przyłęk - plik pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2019-09-06 11:20:58.
Informacja o Rozpoczęciu Konsulatacji  

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI GMINY PRZYŁĘK


DOTYCZĄCYCH STATUTÓW SOŁECTW GMINY PRZYŁĘK


 

Zarządzenie Nr 90/2019

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 90/2019 – PROJEKTY STATUTÓW SOŁECTW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 90/2019

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 90/2019

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 90/2019 – wersja edytowalna

Obowiązek Informacyjny

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2019-08-29 19:31:10 | Data modyfikacji: 2019-08-30 21:37:29.
Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych
Gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi 

Informacja o rozpoczęciu konsultacji

Zarządzenie nr 88/2018 - plik pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 88/2018 - plik pdf

Załącznik nr 2 do Zarządzenie nr 88/2018 - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-05 21:28:01 | Data modyfikacji: 2018-11-05 21:36:16.
Informacja o przeprowadzonych kosultacjach 

Informacja o przeprowadzonych kosultacjach społecznych projeku uchwały Rady Gminy w Przyłęku w sprawie „Programu współpracy Gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

 Informacja o przeprowadzonych kosultacjach - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-11 12:46:22.
Informacja o rozpoczęciu konsultacji  

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
GMINY PRZYŁĘK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI


Wójt Gminy Przyłęk zgodnie z Zarządzeniem Nr 58/2017 z dnia  15 września 2017 r. zarządza przeprowadzenie konsultacji w sprawie „Programu współpracy Gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”. Opinię składać w terminie od 18 września 2017 r. do 10 października 2017 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Przyłęk, przesyłać drogą listowną na adres Urzędu Gminy Przyłęk lub pocztą elektroniczna na adres e-mail: przylek@przylek.pl (decydująca jest data wpływu formularza do Urzędu Gminy).

Wójt Gminy
/-/ mgr Marian Kuś

 

 Zarządzenie nr 58/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 15 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczącej Programu Współpracy Gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-18 12:12:26 | Data modyfikacji: 2017-09-18 14:21:37.
Informacja z przeprowadzonych konsultacji
społecznych 
 Informacja - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-05 12:41:07 | Data modyfikacji: 2016-10-05 12:45:21.
 

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
GMINY PRZYŁĘK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Wójt Gminy Przyłęk zgodnie z Zarządzeniem Nr 82/2016 z dnia 15 września 2016 r. zarządza przeprowadzenie konsultacji w sprawie „Programu współpracy Gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.
Opinię składać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w Sekretariacie Urzędu Gminy Przyłęk, przesyłać drogą listowną na adres Urzędu Gminy Przyłęk lub pocztą elektroniczna na adres e-mail: przylek@przylek.pl (decydująca jest data wpływu formularza do Urzędu Gminy).

Wójt Gminy
/-/ mgr Marian Kuś

W załączeniu:

Zarządzenie Nr 82/2016 - plik pdf

Załacznik nr 1 do Zarządzenia Nr 82/2016 - plik pdf

Załacznik nr 2 do Zarządzenia Nr 82/2016 - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-15 12:56:51.
Stanowisko Nr 1/2016 Rady Powiatu w Otwocku  

z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego

 Stanowisko Nr 1/2016 Rady Powiatu w Otwocku - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-02-02 13:13:38.
 

INORMACJA


z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Przyłęk w sprawie „Programu współpracy Gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 3 listopada 2015 r. do 16 listopada 2015 r. w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Program współpracy Gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały zamieszczono na stronie internetowej Urzędu http://bip.przylek.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy. W ogłoszeniu wskazano sposób, miejsce i termin zgłaszania opinii. W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.

Wójt Gminy
/-/mgr Marian Kus

Przyłęk, dnia 17.11.2015 r.

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-11-17 14:25:20 | Data modyfikacji: 2015-11-17 14:26:17.
 

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
GMINY PRZYŁĘK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Wójt Gminy Przyłęk zgodnie z Zarządzeniem Nr 98/2015 z dnia 3 listopada 2015 r. zarządza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”.
Opinię składać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w Sekretariacie Urzędu Gminy Przyłęk, przesyłać drogą listowną na adres Urzędu Gminy Przyłęk lub pocztą elektroniczna na adres e-mail: przylek@przylek.pl (decydująca jest data wpływu formularza do Urzędu Gminy).

Wójt Gminy
/-/ mgr Marian Kuś

W załączeniu:

Zarządzenie Nr 98/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 3 listopada 2015 r. - plik pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2015 - plik pdf

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 98/2015 - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-11-04 07:47:06 | Data modyfikacji: 2015-11-04 14:19:51.
NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA
KADENCJĘ 2016-2019 

W związku z upływem kadencji ławników sądowych uprzejmie informuję, że zgodnie z 162 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.) Rada Gminy Przyłęk przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników na nową kadencję 2016-2019 do Sądu Rejonowego w Zwoleniu, gdzie ma być wybranych 2 ławników do orzekania w sprawach z zakresu: prawa cywilnego i prawa karnego.

Wójt Gminy
mgr Marian Kuś

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ławników - plik pdf

Wzór karty zgłoszenia - plik pdf

Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika - plik pdf

Oświadczenie kandydata (postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe) - plik pdf

Oświadczenie kandydata (władza rodzicielska) - plik pdf

Zaświadczenie lekarskie - plik pdf

Zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego drogą tradycyjną - plik docx

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-05-28 09:31:56 | Data modyfikacji: 2015-05-28 09:53:28.
Informacja 

Informacja

z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Przyłęk w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2012-2015

         Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 22  czerwca 2011 r. do 5 lipca 2011 r. w celu poznania opinii organizacji pozarządowych  i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu „Wieloletniego programu współpracy Gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2012-2015”.       Ogłoszenie
o konsultacjach wraz z projektem uchwały zamieszczono na stronie internetowej Urzędu
http://bip.przylek.pl/  oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy.
W ogłoszeniu wskazano sposób, miejsce i termin zgłaszania opinii.

         W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag
i wniosków.

                                                                                              Wójt Gminy

  /-/ Marian Kus

Przyłęk, 6 lipca 2011 r.

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-02-17 12:11:27.
OGŁOSZENIE 

Na podstawie art.5a ust.2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536) Wójt Gminy informuje, że rozpoczęto prace nad przygotowaniem projektu uchwały w sprawie
„Wieloletniego programu współpracy Gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2012-2015”.  Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnego wyrażenia opinii z możliwością przesłania jej drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia przez podmioty Programu ogólnych propozycji, kierunków oraz obszarów działań do projektu Programu. Opinię składać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w Sekretariacie Urzędu Gminy Przyłęk, przesyłać drogą listowną na adres Urzędu Gminy Przyłęk lub pocztą elektroniczna na adres e-mail: przylek@przylek.pl (decydująca jest data wpływu formularza do Urzędu Gminy).

 

W załączeniu:                                                           Wójt Gminy

1)projekt uchwały                                                   /-/ mgr Marian Kuś

2)formularz

 

Przyłęk, dnia 22 czerwca 2011 r.

Projekt uchwały - plik pdf

Formularz - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-06-22 13:15:29 | Data modyfikacji: 2011-06-22 13:16:00.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
2011 

 Wójt Gminy Przyłęk – Gminny Komisarz Spisowy

o g ł a s z a

nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w celu przeprowadzenia w dniach od 01 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 roku Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

 I.  WYMAGANIA

Kandydat na rachmistrza spisowego musi spełniać podstawowe wymagania stawiane rachmistrzom. Wymagania te są następujące:

1)     ukończone 18 lat, korzystanie z pełni praw publicznych i niekaralność za przestępstwa umyślne (w tym skarbowe),

2)     wykształcenie co najmniej średnie (wskazane jest aby rachmistrzami byli studenci lub osoby z wyższym wykształceniem),

3)     pełna sprawność fizyczna, ze względu na specyfikę pracy,

4)     posiadanie umiejętności interpersonalnych, takich jak asertywność, łatwe nawiązywanie kontaktów, sprawne i skuteczne komunikowanie się, wzbudzanie zaufania, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, obowiązkowość, rzetelność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,

5)     znajomość obsługi komputera ,

6)     znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa w podstawowym zakresie,

7)     zamieszkanie lub praca na terenie gminy Przyłęk,

8)     dyspozycyjność (praca na 3 miesiące)

9)     pożądana znajomość systemu GPS i praktyczna umiejętność wykorzystywania  map cyfrowych.

Spełnienie powyższych wymagań nie stanowi jedynie i wyłącznie o zatrudnieniu kandydata.

Wszyscy kandydaci na rachmistrzów zobligowani są do wzięcia udziału w 4-dniowym szkoleniu
(24 godziny) w okresie od 5 stycznia do 25 lutego 2011 r.. Szkolenie to będzie obejmować metodologię i organizację spisu oraz udział w warsztatach n/t posługiwania się terminalami
i zainstalowanymi na nich  aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Rachmistrze spisowi będą powoływani przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego, po uzyskaniu pozytywnej   oceny egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 Ustawy o statystyce publicznej.

Rachmistrze spisowi będą uczestniczyć w obchodzie przedspisowym, który zostanie przeprowadzony w dniach od 1 marca 2011 r. do 17 marca 2011 r. oraz w spisie w dniach od 1 kwietnia   do
30 czerwca 2011 r.

Uwaga !

Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy, jako bezrobotne, mają obowiązek zgłosić zawarcie umowy zlecenia w terminie 7 dni od  jej zawarcia w Urzędzie Pracy. 

II.   HARMONOGRAM ZADAŃ RACHMISTRZA SPISOWEGO:

1)     w dniach od 6 do 20 grudnia 2010 r. - złożenie dokumentów jako kandydat na rachmistrza spisowego,

2)     w dniach od 5 stycznia  do 25 lutego 2011 r.  -  odbycie szkolenia,

3)     w dniach od 1 marca do 17 marca 2011 r. - obchód przedspisowy,

4)     w dniach od 1 – 7 kwietnia 2011 r.  -  udział w  odprawie  przedspisowej,

5)     w dniach od 8 kwietnia – 30 czerwca 2011 r. - przeprowadzenie spisu,

6)     1 – 21 lipca 2011 r. - rozliczenie finansowe z rachmistrzem.

III.  WYMAGANE DOKUMENTY

W  zgłoszeniu swojej kandydatury należy podać następujące dane :

1)     imię i nazwisko,

2)     adres zamieszkania,

3)     adres e-mail, nr telefonu kontaktowego,

4)     datę urodzenia,

5)     dokument poświadczający wykształcenie – kserokopia,

6)     zawód wyuczony – w przypadku studentów należy dołączyć kserokopię legitymacji studenckiej,

7)     miejsce zatrudnienia – nazwa i adres zakładu pracy,

8)     w  przypadku pobierania renty lub emerytury – numer emerytury lub renty,

9)     w przypadku braku pracy – określenie bezrobotny

oraz dołączyć n/w oświadczenia :

1)     oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

2)     oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w tym przestępstwa skarbowe),

IV.  FORMA i TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Gminy pok. nr 4 w dniach od 6  do 20 grudnia 2010 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy z dopiskiem na kopercie Zgłoszenie kandydata na rachmistrza w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011”. 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu, po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Liczba rachmistrzów przewidzianych do przeprowadzenia spisu na terenie gminy Przyłęk wynosi 3 osoby.

Gminny Komisarz Spisowy

/-/   Marian Kuś

Wójt Gminy Przyłęk

 

 

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-08 18:24:37 | Data modyfikacji: 2010-12-08 18:26:37.
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych  

Powszechny Spis Rolny 2010

Wójt Gminy Przyłęk – Gminny Komisarz Spisowy

o g ł a s z a

nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w celu przeprowadzenia w dniach
 od 01 września 2010 r. do 31 października 2010 roku Powszechnego Spisu Rolnego.

 I.  WYMAGANIA

Kandydat na rachmistrza spisowego musi spełniać podstawowe wymagania stawiane rachmistrzom. Wymagania te są następujące :

1)     ukończone 18 lat, korzystanie z pełni praw publicznych i niekaralność za przestępstwa umyślne (w tym skarbowe),

2)     wykształcenie co najmniej średnie (wskazane aby rachmistrzami byli studenci uczelni rolniczych, geodezyjnych lub ekonomicznych),

3)     pełna sprawność fizyczna, ze względu na specyfikę pracy,

4)     posiadanie umiejętności interpersonalnych, takich jak asertywność, łatwe nawiązywanie kontaktów, sprawne i skuteczne komunikowanie się, wzbudzanie zaufania, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, obowiązkowość oraz umiejętność organizacji własnej pracy,

5)     znajomość obsługi komputera ,

6)     znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa w podstawowym zakresie,

7)     zamieszkanie, praca na terenie gminy Przyłęk,

8)     dyspozycyjność,

9)     pożądana znajomość systemu GPS i praktyczna umiejętność wykorzystywania  map cyfrowych.

Spełnienie powyższych wymagań nie stanowi jedynie i wyłącznie o zatrudnieniu kandydata.

Wszyscy kandydaci na rachmistrzów zobligowani są do wzięcia udziału w 4-dniowym szkoleniu
(24 godziny) w okresie od 20 czerwca do 31 lipca 2010 r.. Szkolenie to będzie obejmować metodologię i organizację spisu oraz udział w warsztatach n/t posługiwania się terminalami
i zainstalowanymi na nich  aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Rachmistrze spisowi będą powoływani przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego, po uzyskaniu pozytywnej   oceny egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 Ustawy o statystyce publicznej.

Rachmistrze spisowi będą uczestniczyć w obchodzie przedspisowym, który zostanie przeprowadzony w dniach od 9 sierpnia 2010 r. do 23 sierpnia 2010 r. oraz w spisie w dniach od 1 września  do 31 października 2010 r.

Uwaga !

Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy, jako bezrobotne, mają obowiązek zgłosić zawarcie umowy zlecenia w terminie 7 dni od  jej zawarcia w Urzędzie Pracy.

 

 

II.   HARMONOGRAM ZADAŃ RACHMISTRZA SPISOWEGO:

1)     w dniach od 1 do 15 czerwca - złożenie dokumentów jako kandydat na rachmistrza spisowego,

2)     w dniach od 20 czerwca do 31 lipca  -  odbycie szkolenia,

3)     w dniach od 9 sierpnia – 23 sierpnia 2010 r. - obchód przedspisowy,

4)     w dniach od 6  – 7 września 2010 r.  -  udział w  odprawie  przedspisowej,

5)     w dniach od 8 września – 31 października 2010 r. - przeprowadzenie spisu rolnego,

6)     listopad 2010 r. - rozliczenie finansowe z rachmistrzem.

III.  WYMAGANE DOKUMENTY

W  zgłoszeniu swojej kandydatury należy podać następujące dane :

1)     imię i nazwisko,

2)     adres zamieszkania,

3)     adres e-mail, nr telefonu kontaktowego,

4)     datę urodzenia,

5)     dokument poświadczający wykształcenie – kserokopia,

6)     zawód wyuczony – w przypadku studentów należy dołączyć kserokopię legitymacji studenckiej,

7)     miejsce zatrudnienia – nazwa i adres zakładu pracy,

8)     w  przypadku pobierania renty lub emerytury – numer emerytury lub renty,

9)     w przypadku braku pracy – określenie bezrobotny

oraz dołączyć n/w oświadczenia :

1)     oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

2)     oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w tym przestępstwa skarbowe),

IV.  FORMA i TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Gminy pok. nr 4 w dniach od 1  do 15 czerwca 2010 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy z dopiskiem na kopercie Zgłoszenie kandydata na rachmistrza w Powszechnym Spisie Rolnym 2010”. 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu, po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

                                                                                                           Gminny Komisarz Spisowy

                                                                                                  /-/   Marian Kuś

                                                                                                                                                          Wójt Gminy Przyłęk 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-06-02 07:59:07.
Sprzedaż nieruchomości 
 Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2008-04-03 12:02:27.
Data wprowadzenia: 2008-04-03 12:02:27
Opublikowane przez: Jerzy Kamionka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przylek.pl