rok 2008

 

Uchwała Nr 169/XX/08
R a d y   G m i n y  w  P r z y ł ę k u
z dnia 11 lutego 2008r.
w sprawie planu pracy Rady Gminy w Przyłęku

Uchwała Nr 170/XX/08
R a d y G m i n y w P r z y ł ę k u
z dnia 11 lutego 2008r.
w sprawie planu pracy Komisji Rady Gminy w Przyłęku

Uchwała Nr 171/XX/08
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 11 lutego 2008r.
W sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Przyłęk

Uchwała Nr 172/XX/08
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 11 lutego 2008r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2008 roku

 169-172.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2008-03-21 09:56:53.
 

Uchwała Nr 173/XXI/08
R a d y  G m i n y w  P r z y ł ę k u
z dnia  29 lutego 2008r.
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 36/1 w Lipinach.

Uchwała Nr 174/XXI/08 
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 29 lutego 2008r.
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie przygotowania i utrzymania inwestycji pod nazwą „Przebudowa kładki na rzece Zwolence w miejscowościach Andrzejów-Kijanka”

Uchwała Nr 175/XXI/08
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 29 lutego 2008r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2008 roku.

 173-175.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2008-03-21 09:59:58.
 

Uchwała Nr 176/XXII/08  
R a d y  G m i n y w  P r z y ł ę k u
z dnia 30 marca 2008 roku
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 36/1 w Lipinach.

Uchwała Nr 177/XXII/08                                         
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 31 marca 2008 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej

Uchwała Nr 178/XXII/08                          
R a d y  G m i n y  w  P r z y ł ę k u
z dnia 31 marca 2008 roku
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego Uchwałą Nr 150/XVII/07
z dnia 27 listopada 2007 roku.

Uchwała Nr 179/XXII/08                
Rady Gminy Przyłęk
z dnia 31 marca 2008 roku
w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Przyłęk” na lata 2008-2013

Uchwała Nr 180/XXII/08               
Rady Gminy Przyłęk
z dnia 31 marca 2008 roku
w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Lipiny” na lata 2008-2013

Uchwała Nr 181/XXII/08          
Rady Gminy Przyłęk
z dnia  31 marca 2008 roku
w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Babin” na lata 2008-2013

Uchwała Nr 182/XXII/08           
Rady Gminy Przyłęk
z dnia 31 marca 2008 roku
w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Grabów nad Wisłą” na lata 2008-2013

Uchwała Nr 183/XXII/08
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 31 marca 2008 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2008 roku.

Sprostowanie do uchwały nr 176/XXII/08

 176-183.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2008-05-27 13:54:39.
 

Uchwała Nr 184/XXIII/08                   
R a d y  G m i n y  w  P r z y ł ę k u
z dnia 30 kwietnia 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk z siedzibą w Załazach za rok 2007.

Uchwała Nr 185/XXIII/08                   
R a d Y  G m i n y  w  P r z y ł ę k u
z dnia 30 kwietnia 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku.za rok 2007.

Uchwała Nr 186/XXIII/08                           
R a d y G m i n y w P r z y ł ę k u
z dnia 30 kwietnia 2008 roku
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Przyłęk.

Uchwała nr 187/XXIII/08      
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia  30 kwietnia 2008 r.
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy

Uchwała nr 188/XXIII/08   
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia  30 kwietnia 2008 r.
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Przyłęk

Uchwała Nr 189/XXIII/08
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 30 kwietnia  2008 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2008 roku.

 184-189.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2008-05-27 13:56:15.
 

Uchwała Nr 190/XXIV/08
R a d y  G m i n y  w  P r z y ł ę k u
z dnia  21 maja 2008 roku
w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk.

Uchwała Nr 191/XXIV/08
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 21 maja 2008 r.
w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia
„Dziedzictwo i Rozwój” z siedzibą w Zwoleniu

Uchwała Nr 192/XXIV/08
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 21 maja 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łaguszów

Uchwała Nr 193/XXIV/08
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 21 maja 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mszadla Stara

Uchwała Nr 194/XXIV/08
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 21 maja 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ławeczko Stare

Uchwała Nr 195/XXIV/08
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia  21 maja 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rudki

Uchwała nr 196/XXIV/08
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 21.05.2008 roku
w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała Nr 197/XXIV/08
R a d y   G m i n y   w   P r z y ł ę k u 
z dnia 21 maja 2008 roku
w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Załazy -  Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk z siedzibą w Załazach.

Uchwała  Nr 198/XXIV/08
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 21 maja  2008 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2008 roku.

UCHWAŁA  NR  199/XXIV/08
RADY GMINY  W Przyłęku
z dnia  21 maja 2008 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2008

 190--199.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2008-05-29 11:17:47 | Data modyfikacji: 2008-07-16 10:06:25.
 

Uchwała Nr 200/XXV/08
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących mienie komunalne na rzecz Publicznego Gimnazjum w Przyłęku.

Uchwała Nr 201/XXV/08
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących mienie komunalne na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Mirosławskiej w Grabowie nad Wisłą.

Uchwała Nr  202/XXV/08
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących mienie komunalne na rzecz Publicznego Gimnazjum w Wólce Zamojskiej.

Uchwała Nr  203/XXV/08
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących mienie komunalne na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej im. ppłk. AK Józefa Pawlaka „Brzoza” w Łaguszowie

Uchwała Nr  204/XXV/08
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących mienie komunalne na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie.

Uchwała Nr  205/XXV/08
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących mienie komunalne na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej w Mszadli Starej.

Uchwała Nr 206/XXV/08
R a d y  G m i n y  w  P r z y ł ę k u
z dnia  16 czerwca 2008 roku
w sprawie uchylenia uchwały Nr 190/XXIV/08 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk

Uchwała Nr 207/XXV/08
R a d y  G m i n y  w  P r z y ł ę k u
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk z siedzibą w Załazach.

Uchwała Nr 208/XXV/08
R a d y  G m i n y  w  P r z y ł ę k u
z dnia  16 czerwca 2008 roku
w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk.

Uchwała Nr 209/XXV/08
R a d y  G m i n y  w  P r z y ł ę k u
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie zakupu nieruchomości zabudowanych wraz z istniejącymi budynkami, budowlami
i urządzeniami

Uchwała Nr 210/XXV/08                  
R a d y   G m i n y   w   P r z y ł ę k u
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie zakresu i formy informacji z wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2008 r.                                                                                             

Uchwała Nr 211/XXV/08
R a d y   G m i n y   w   P r z y ł ę k u
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie zakresu i formy informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku.

Uchwała  Nr 212/XXV/ 08
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia  16 czerwca 2008 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2008 roku.

 200-212.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2008-07-09 13:15:39.
 

Uchwała  Nr 213 /XXVI/ 08
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia  30 czerwca 2008 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2008 roku.

UCHWAŁA  NR 214/XXVI/08
RADY GMINY  W Przyłęku
z dnia  30 czerwca 2008
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2008

 213-214.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2008-07-09 13:22:23.
 

Uchwała Nr 215/XXVII/08
R a d y G m i n y w P r z y ł ę k u
z dnia 20 sierpnia 2008 roku
w sprawie zakupu nieruchomości.

Uchwała Nr 216/XXVII/08
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 20 sierpnia 2008 roku
w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Przyłęku Nr 132/XIV/07 z dnia
28 września 2007 roku w sprawie oddania nieruchomości w wieczyste użytkowanie

Uchwała Nr 217/XXVII/08
Rady Gminy Przyłęk
z dnia  20 sierpnia 2008r.
w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych  Publicznego Gimnazjum w Przyłęku

Uchwała Nr 218/XXVII/08
Rady Gminy Przyłęk
z dnia  20 sierpnia 2008 roku
w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych Publicznego Gimnazjum w Wólce Zamojskiej

Uchwała Nr 219/XXVII/08
Rady Gminy Przyłęk
z dnia 20 sierpnia 2008 roku
w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych  Publicznej Szkoły Podstawowej im. ppłk. AK Józefa Pawlaka „Brzoza” w Łaguszowie

Uchwała Nr 220/XXVII/08
Rady Gminy Przyłęk
z dnia 20 sierpnia 2008 roku
w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych  Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie

Uchwała Nr 221/XXVII/08
Rady Gminy Przyłęk
z dnia  20 sierpnia 2008 roku
w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych  Publicznej Szkoły Podstawowej w Mszadli Starej.

Uchwała Nr 222 /XXVII/08
Rady Gminy Przyłęk
z dnia 20 sierpnia 2008 roku
w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych  Publicznej Szkoły Podstawowej H. Mirosławskiej w Grabowie nad Wisłą

Uchwała Nr 223 /XXVII/08
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia  20 sierpnia 2008 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2008 roku.

 215-223.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2008-10-03 09:49:33.
 

Uchwała Nr 224/XXVIII/08
R a d y  G m i n y  w  P r z y ł ę k u
z dnia  29 września 2008 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2009.

Uchwała Nr 225/XXVIII/08
R a d y  G m i n y  w  P r z y ł ę k u
z dnia  29 września  2008 roku
w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru  na 2009 rok.

Uchwała Nr 226/XXVIII/08
R a d y  G m i n y  w  P r z y ł ę k u
z dnia 29 września  2008 roku
w sprawie ustalenia zasad poboru i wysokości dziennych stawek opłaty targowej w 2009 r.

Uchwała Nr 227/XXVIII/08
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 29 września 2008 roku
w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt 

Uchwała Nr 228/XXVIII/08
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 29 września 2008 r.
w sprawie uchylenia  uchwały nr 171/XX/08 z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Przyłęk

Uchwała Nr 229/XXVIII/08          
R a d y  G m i n y  w  P r z y ł ę k u
z dnia  29 września 2008 roku
w sprawie  zmiany  uchwały nr 209/XXV/08 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 16 czerwca 2008 r.
w sprawie zakupu nieruchomości zabudowanych wraz z istniejącymi budynkami, budowlami i urządzeniami

Uchwała  Nr  230 /XXVIII/ 08 
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia  29 września 2008 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2008 roku.

 224-230.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2008-10-16 10:05:48.
 

UCHWAŁA  NR  231/XXIX/08
RADY GMINY  W Przyłęku
z dnia  8 października  2008
w sprawie zmiany uchwały Nr 214/XXVI/08 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2008

Uchwała  Nr  232 /XXIX/ 08 
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia  8 października 2008 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2008 roku.


Uchwała Nr 233/XXX/08
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 8 października 2008 roku
w sprawie udzielenia dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji z s. w Radomiu.

 231-233.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2008-10-16 10:12:13.
 

Uchwała Nr 234/XXX/08
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 4 listopada 2008 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 224/XXVIII/08 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 29 września 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2009.

Uchwała Nr 235/XXX/08
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 4 listopada 2008 roku
w sprawie uchylenia uchwały nr 233/XXIX/08 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 8 października 2008 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji z s. w Radomiu

Uchwała Nr 236/XXX/08
R a d y  G m i n y  w  P r z y ł ę k u
z dnia  4 listopada   2008 roku
w sprawie ustalenia ceny drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2009.

Uchwała Nr 237/XXX/08
R a d y  G m i n y  w  P r z y ł ę k u
z dnia   4 listopada 2008 roku.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2009 rok.

Uchwała Nr 238/XXX/08
Rady  Gminy w Przyłęku
z dnia  4 listopada 2008 r.
w sprawie :  ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.

Uchwała  nr 239/ XXX/2008
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 4 listopada 2008 r.
w sprawie: uchylenia uchwały nr 226/XXVIII/08 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 29 września 2008 roku w sprawie ustalenia zasad poboru i wysokości dziennych stawek opłaty targowej w 2009 r. 

Uchwała nr 240/XXX/2008
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 4 listopada 2008 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej.

Uchwała  Nr 241 /XXX/ 08 
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia  4  listopada 2008 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2008 roku.

 234-241.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2008-11-13 10:11:03.
 

UCHWAŁA NR 242/XXXI/08
RADY GMINY W PRZYŁĘKU
z dnia 14 listopada 2008r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.

Uchwała Nr 243/XXXI/08
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 14 listopada 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Przyłęk do ustanowionego przez RADĘ MINISTRÓW  Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011”. W ramach programu realizacja projektu pt. „Przebudowa drogi gminnej Lucimia-Andrzejów (Borowiec)”.

Uchwała Nr 244/XXXI/08     
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 14 listopada 2008r.
w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących mienie komunalne na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku

Uchwała Nr  246/XXXI/08
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 14 listopada 2008r.
w sprawie zmiany uchwały nr 162/XVIII/07  Rady Gminy w Przyłęku z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przyłęk na lata 2007 – 2013.

Uchwała Nr 247/XXXI/08
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 14 listopada 2008r.
w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2015.

 242-247.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2008-12-04 10:27:51.
 
Uchwała  Nr 248 /XXXI/ 08 
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia  14  listopada 2008r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2008 roku. 248.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2008-12-04 10:37:19.
 

Uchwała Nr 249/XXXII/08
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 4 grudnia 2008r.  
w sprawie zmiany uchwały nr 247/XXXI/08  Rady Gminy w Przyłęku z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008 – 2015.

Uchwała Nr 250/XXXII/08
RADY GMINY W PRZYŁĘKU
z dnia 4 grudnia 2008r.
w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Gminę Przyłęk na 2009 rok.

UCHWAŁA NR 251/XXXII/08
RADY GMINY W PRZYŁĘKU
z dnia 4 grudnia 2008r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 242/XXXI/08 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.

Uchwała  Nr 252/XXXII/08 
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia  4  grudnia  2008r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2008 roku.

 

 249-252.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2008-12-17 08:24:55.
 
Uchwała Nr  253/XXXIII/08 
Rady Gminy w Przyłęku z dnia  31 grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009.
 253.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2009-01-21 11:33:27.
 
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 253 Z-1.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2009-01-21 11:34:41.
 
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 253 Z-2.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2009-01-21 11:34:55.
 
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 253 Z-3.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2009-01-21 11:35:07.
 
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 253 Z-4.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2009-01-21 11:35:22.
 
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 253 Z-5.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2009-01-21 11:35:33.
 
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 253 Z-6.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2009-01-21 11:35:46.
 
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 253 Z-7.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2009-01-21 11:35:56.
 
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 253 Z-8.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2009-01-21 11:36:08.
 
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 253  Z-9.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2009-01-21 11:36:18 | Data modyfikacji: 2009-01-21 11:38:41.
 
Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 253 - Plan zadań zleconych. P_Z_Z.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2009-01-21 11:37:20.
 
Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 253 - Prognoza kwoty długu. P_K_D.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2009-01-21 11:38:02.
 
Uchwała  Nr 254/XXXIII/ 08 
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia  31 grudnia  2008 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2008 roku. 254.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2009-01-23 10:52:48.
 
Uchwała Nr 255/XXXIII/08
R a d y  G m i n y  w  P r z y ł ę ku
z dnia 31 grudnia 2008 roku
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Przyłęk na 2009 rok. 255.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2009-01-23 10:53:22.
Ogłoszenie o przetargu 
Urząd Gminy w  Przyłękuo głasza przetarg nieograniczony na: Budowę boiska sportowego w Mszadli Starej, polegającego na:
- budowie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 16,0x28,0m
- budowie boiska do piłki ręcznej o wymiarach 20,0x40,0 m.
- budowie bieżni okólnej o długości 205,0 mb.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia do 31.10.2008r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 21.07.2008 r. do godziny 900.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 21.07.2008 r. o godzinie 915
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Wadium w wysokości 2.000,00 PLN.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Przedmiar robót

Oferta

Oswiadczenie

Wzór umowy

Specyfikacja techniczna

Projekt zagospodarowania działki

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2008-07-01 09:21:20 | Data modyfikacji: 2010-03-21 15:58:53.
Data wprowadzenia: 2008-07-01 09:21:20
Data modyfikacji: 2010-03-21 15:58:53
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk