Środowisko

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  

Przyłęk,dn.10.07.2018 r.


GBO.6220.3.2018


Dotyczy: Budowy farmy fotowoltaicznej


 

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Autor: Leszek Rutkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-12 21:19:03 | Data modyfikacji: 2018-07-12 21:23:29.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 

GBO.6220.2.2015

Przyłęk,dn.10.02.2015r.

 ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania


Zgodnie z art.61 § 1 i 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 02.02.2015r. na wniosek złożony przez firmę Frontem Magdalena Gębal, Witowice 5a,
24-130 Końskowola zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia : Budowa zakładu rzemieślniczego produkującego fronty meblowe zlokalizowanego na działce nr ewid. 1050 w Mszadli Starej gm. Przyłęk.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty publikacji lub otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia, pokój nr 8b w Urzędzie Gminy w Przyłęku.

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-02-20 13:51:47.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 

GBO.6220.1.2015

Przyłęk,dn.10.02.2015r.


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art.61 § 1 i 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 02.02.2015r. na żądanie Powiatowego Zarządu Dróg w Zwoleniu, ul. Perzyny 86 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia : Przebudowa drogi powiatowej Nr 4526W Łagów - Przyłęk
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty publikacji lub otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

 

 

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-02-20 13:50:42 | Data modyfikacji: 2015-02-20 13:51:54.
 
GBO.6220.1.2014
Przyłęk, dn. 07.01.2014 r.

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowaniaZgodnie z art.61 § 1 i 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 02.01.2014r.. na wniosek złożony przez Pana Mateusz Janusz Ozga zam. Łagów 127, 26-704 Przyłęk zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku zakładu blacharsko-lakierniczego na dz. nr ew. 311/2 w miejscowości Łagów gmina Przyłęk.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty publikacji lub otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia, pokój nr 8A w Urzędzie Gminy w Przyłęku.
 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2014-01-13 14:20:21 | Data modyfikacji: 2014-01-13 14:29:44.
 
dot. wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

GBO.6220.3.2013
Przyłęk dnia 10.01.2014 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZYŁĘK
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachZgodnie z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 ze zm.) Wójt Gminy Przyłęk informuje, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:
Budowa ekologicznej elektrowni słonecznej polegającej na montażu konstrukcji metalowych niezwiązanych trwale z gruntem, z bateriami słonecznymi do produkcji energii elektrycznej na dz. nr ew. 573 w miejscowości Rudki gmina Przyłęk
W związku z powyższym informuje się, że z w/w decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Przyłęku, pokój nr 11 od poniedziałku do piątku w godzinach 700 do 1500.
Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Przyłęk, w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia
 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2014-01-13 14:18:03 | Data modyfikacji: 2014-01-13 14:30:56.
 

Przyłęk, dn. 15.11.2013r.


GBO.6220.3.2013


ZAWIADOMIENIE


o wszczęciu postępowania


Zgodnie z art.61 § 1 i 4  Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w dniu 07.11.2013r.. na wniosek złożony   przez firmę Energia Wodna Sp. z o.o., Al. 3 Maja 5 lok.46, 00-401 Warszawa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ekologicznej elektrowni słonecznej polegającej na montażu konstrukcji metalowych niezwiązanych trwale z gruntem, z bateriami słonecznymi do produkcji energii elektrycznej ekologicznej na dz. nr ew. 573 w miejscowości Rudki gmina Przyłęk.


W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty publikacji lub otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia,  pokój nr 8A w Urzędzie Gminy w Przyłęku.

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-11-21 10:18:31 | Data modyfikacji: 2013-11-21 10:19:07.
 

OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY PRZYŁĘK

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227 z zm.)informuję o możliwości zapoznania się z projektem opracowania pt. Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Przyłęk na lata 2013 – 2032.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Przyłęk, adres: Przyłęk 30, 26 – 704 Przyłęk oraz na stronie internetowej www.przylek.pl.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do projektu opracowania pt. Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Przyłęk na lata 2013 – 2032.

Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Przyłęku, adres: Przyłęk 30, 26 – 704 Przyłęk, ustnie do protokołu w siedzibie urzędu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej przylek@przylek.pl w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Przyłęk Marian Kuś. 


Obwieszczenie umieszczono na: 

1. tablicy ogłoszeń UG Przyłęk
2.  stronie internetowej www.przylek.pl
3. a/a 


Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Przyłęk na lata 2013 - 2032 – plik pdf

 

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-10-14 09:45:15 | Data modyfikacji: 2013-10-14 09:48:49.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 

Urząd Gminy w Przyłęku


26-704 Przyłęk


Przyłęk,dn.04.09.2013r.


GBO.6220.2.2013                                                   ZAWIADOMIENIE


o wszczęciu postępowania


                     Zgodnie z art.61 § 1 i 4  Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 04.09.2013r. na wniosek złożony w dniu 30.08.2013r. z urzędu przez Wójta Gminy Przyłęk zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: przebudowa drogi gminnej Łaguszów – Mszadla Dolna.         


          W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty publikacji zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia ( pokój nr 8A w Urzędzie Gminy w Przyłęku).


 


                                                                                       Wójt Gminy


                                                                                       Marian Kuś


 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-04 07:54:25 | Data modyfikacji: 2013-09-04 07:57:47.
dot. wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach 

GBO.6220.6.2012                                                              Przyłęk dnia 29.05.2012 r.


OBWIESZCZENIE


WÓJTA GMINY PRZYŁĘK


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


         Zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 ze zm.)  Wójt Gminy Przyłęk informuje, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:


przebudowa drogi  gminnej  w miejscowości Mszadla Stara        


         W związku z powyższym informuje się, że z w/w decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Przyłęku, pokój nr 11 od poniedziałku do piątku w godzinach 700  do 1500 . 


              Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Przyłęk, w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia


                                                                            Wójt Gminy


 

                                                                            Marian Kuś  

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-06-08 20:14:22 | Data modyfikacji: 2012-06-08 20:15:26.
dot. wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach 

GBO.6220.11.2011                                                    Przyłęk dnia 05.06.2012 r.


OBWIESZCZENIE


WÓJTA GMINY PRZYŁĘK


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


         Zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 ze zm.)  Wójt Gminy Przyłęk informuje, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:


zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zakład Wyrobu Wędlin „MARKO” zlokalizowany na działce o nr 659/4 w m. Załazy 2A Gm. Przyłęk.       


        W związku z powyższym informuje się, że z w/w decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Przyłęku, pokój nr 11 od poniedziałku do piątku w godzinach 700  do 1500 . 


        Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Przyłęk, w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia                                                                                   


                                                                                        Wójt


                                                                                        Marian Kuś

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-06-08 20:10:43 | Data modyfikacji: 2012-06-08 20:18:35.
dot. zmiany sposobu użytkowania budynku
gospodarczego na zakład wyrobu wędlin
„MARKO” 

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zakład wyrobu wędlin „MARKO”

 Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-06-05 12:27:21.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 

Urząd Gminy w Przyłęku


26-704 Przyłęk


GBO.6220.6.2012                                                          Przyłęk,dn.21.05.2012r.


ZAWIADOMIENIE


o wszczęciu postępowania


          Zgodnie z art.61 § 1 i 4  Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 21.05.2012r. na wniosek złożony w dniu 21.05.2012r. z urzędu przez Wójta Gminy Przyłęk zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Stara.


          W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty publikacji zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia ( pokój nr 11 w Urzędzie Gminy w Przyłęku).


                                                                                       Wójt Gminy

                                                                                       Marian Kuś  

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-05-21 12:33:33 | Data modyfikacji: 2012-05-21 12:35:49.
dot. wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach 

GBO.6220.4.2012                                                    Przyłęk dnia 12.04.2012 r.


OBWIESZCZENIE


WÓJTA GMINY PRZYŁĘK


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


         Zgodnie z art. 21 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Przyłęk informuje, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:


Budowa zbiornika wodnego w ramach ochrony żółwia błotnego w dolinie Zwolenki w miejscowości Andrzejów

         W związku z powyższym informuje się, że z w/w decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Przyłęku, pokój nr 11 od poniedziałku do piątku w godzinach 700  do 1500.

Postanowienie Regionalnego Dyrekrora Środowiska w Warszawie - plik pdf

Opinia sanitarna - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-04-12 14:36:10.
dot. wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach  

GBO.6220.3.2011                                                    Przyłęk dnia 23.03.2012 r.


OBWIESZCZENIE


WÓJTA GMINY PRZYŁĘK


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


         Zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 ze zm.)  Wójt Gminy Przyłęk informuje, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:


Przebudowa drogi  Andrzejów (Borowiec) przez wieś odcinek o długości 310 mb i szerokości 3,5 m


         W związku z powyższym informuje się, że z w/w decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Przyłęku, pokój nr 11 od poniedziałku do piątku w godzinach 700  do 1500 . 


              Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Przyłęk, w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia


 


                                                                            Wójt Gminy

                                                                            Marian Kuś  

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-03-29 09:42:46 | Data modyfikacji: 2012-03-29 09:44:08.
dot. budowy fermy drobiu w miejscowości
Okrężnica 

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-03-21 14:11:15 | Data modyfikacji: 2012-03-22 09:17:24.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 

GBO.6220.4.2012                                                             Przyłęk,dn.12.03.2012r.


ZAWIADOMIENIE


o wszczęciu postępowania


Zgodnie z art.61 § 1 i 4  Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w dniu 12.03.2012r. na wniosek złożony   przez Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, ul. Radomska 7, 26-670 Pionki zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: Budowa zbiornika wodnego w ramach projektu ochrony żółwia błotnego w dolinie Zwolenki w miejscowości Andrzejów.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty publikacji lub otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia,  pokój nr 11 w Urzędzie Gminy w Przyłęku. 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-03-15 09:06:54.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 

GBO.6220.1.2012                                                         Przyłęk,dn.13.02.2012r.


ZAWIADOMIENIE


o wszczęciu postępowania


          Zgodnie z art.61 § 1 i 4  Kodeksu Postępowania Administracyjnego


(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 22.12.2011r. na żądanie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., ul. Lubicz 25, 31-503 Kraków zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia  polegającego na prowadzeniu prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w granicach obszaru koncesyjnego Pionki-Kazimierz Nr 48/2001/p połączonego z robotami geologicznymi wykonywanymi z użyciem materiałów wybuchowych wraz z wierceniem otworów poszukiwawczych o głębokości większej niż 1000 m.         


          W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-02-17 12:13:22 | Data modyfikacji: 2012-03-15 09:07:29.
dot. wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach 

Przyłęk dnia 09.02.2012 r.


Urząd Gminy w Przyłęku


26-704 Przyłęk


GBO.6220.2.2011


OBWIESZCZENIE


         Zgodnie z art. 33-36 i 38 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Urząd Gminy w Przyłęku informuje, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:


Przebudowa drogi Andrzejów (Borowiec) przez wieś. 


Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Przyłęk, organem właściwym do wydania opinii i uzgodnień jest  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie.


W związku z powyższym informuje się, że z dokumentacją w tej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Przyłęku, pokój nr 11 od poniedziałku do piątku w godzinach 700  do 1500. 


Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:


1)     w formie pisemnej


2)      ustnie do protokołu


3)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym


w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy w Przyłęku , pokój nr 11 od poniedziałku do piątku w godzinach 700  do 1500.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Przyłęk. 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-02-09 12:57:24.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 

GBO.6220.2.2012                                                          Przyłęk,dn.24.01.2012r.


ZAWIADOMIENIE


o wszczęciu postępowania


Zgodnie z art. 61 § 1 i 4  Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 10.01.2012 r. na wniosek złożony przez Mazowiecko – Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, ul. Radomska 7, 26-670 Pionki zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: Budowa i bieżąca konserwacja urządzeń wodnych w ramach ochrony żółwia błotnego w dolinie rzeki Zwolenki w miejscowości Andrzejów.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty publikacji lub otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia,  pokój nr 11 w Urzędzie Gminy w Przyłęku.  

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-01-27 00:44:26 | Data modyfikacji: 2012-01-27 00:45:10.
dot. wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach 

GBO.6220.9.2011                                                    Przyłęk dnia 05.01.2012 r.


OBWIESZCZENIE


WÓJTA GMINY PRZYŁĘK


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


         Zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 ze zm.)  Wójt Gminy Przyłęk informuje, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:


 Budowa stacji demontażu pojazdów na terenie działki nr 72 w Przyłęku


W związku z powyższym informuje się, że z w/w decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Przyłęku, pokój nr 11 od poniedziałku do piątku w godzinach 700  do 1500.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Przyłęk, w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia  

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-01-11 22:14:07 | Data modyfikacji: 2012-01-11 22:20:02.
dot. zmiany sposobu użytkowania budynku  

Urząd Gminy w Przyłęku


26-704 Przyłęk


GBO.6220.11.2011                                                          Przyłęk,dn.02.12.2011r.


ZAWIADOMIENIE


o wszczęciu postępowania


Zgodnie z art.61 § 1 i 4  Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 18.11.2011r. na wniosek złożony   przez Pana Mariusz Kowalczyk zam. Załazy 3A, 26-704 Przyłęk zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zakład Wyrobu Wędlin „MARKO” zlokalizowany na działce o nr 659/4 w m. Załazy 2A Gm. Przyłęk.


          W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty publikacji lub otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi,  pokój nr 11 w Urzędzie Gminy w Przyłęku.


 


                                                                              Wójt Gminy


                                                                              Marian Kuś

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-05 11:17:32.
dot. wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach 

Przyłęk dnia 01.12.2011 r.


Urząd Gminy w Przyłęku


26-704 Przyłęk


GBO.6220.9.2011


OBWIESZCZENIE


         Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Urząd Gminy w Przyłęku informuje, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:Budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działkach nr ewidencyjny 346 i 347/1 obręb Okrężnica, gmina Przyłęk.Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Przyłęk, organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zwoleniu oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie.


W związku z powyższym informuje się, że z dokumentacją w tej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Przyłęku, pokój nr 11 od poniedziałku do piątku w godzinach 700  do 1500. 


Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia:


1)    w formie pisemnej


2)    ustnie do protokołu


3)    za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w siedzibie Urzędu Gminy w Przyłęku , pokój nr 11 od poniedziałku do piątku w godzinach 700  do 1500.


Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Przyłęk


 


Wójt Gminy


Marian Kuś

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-05 11:14:43.
dot. wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach  

Urząd Gminy w Przyłęku


26-704 Przyłęk


GBO.6220.10.2011                                                          Przyłęk,dn.28.11.2011r.


ZAWIADOMIENIE


o wszczęciu postępowania


          Zgodnie z art.61 § 1 i 4  Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 09.09.2011r. na wniosek złożony   przez Panią Renatę Bąk-Jaroszek Pełnomocnika firmy Galion Grupa Producentów Drobiu Sp. z o.o., ul. Malenicka 81, 26-600 Radom zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:


Budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działkach nr ewidencyjny 346 i 347/1 obręb Okrężnica, gmina Przyłęk.


          W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty publikacji lub otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi,  pokój nr 11 w Urzędzie Gminy w Przyłęku.


 


                                                                                 Wójt Gminy


                                                                                 Marian Kuś

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-05 11:07:27 | Data modyfikacji: 2011-12-05 11:07:51.
dot. wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach 

Przyłęk dnia 01.12.2011 r.


Urząd Gminy w Przyłęku


26-704 Przyłęk


GBO.6220.9.2011


OBWIESZCZENIE


         Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Urząd Gminy w Przyłęku informuje, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:


Budowa stacji demontażu pojazdów na terenie działki nr 72 w Przyłęku. 


Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Przyłęk, organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zwoleniu oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie.


W związku z powyższym informuje się, że z dokumentacją w tej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Przyłęku, pokój nr 11 od poniedziałku do piątku w godzinach 700  do 1500. 


Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:


1)     w formie pisemnej


2)     ustnie do protokołu


3)     za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym


w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy w Przyłęku , pokój nr 11 od poniedziałku do piątku w godzinach 700  do 1500.


Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Przyłęk


Wójt Gminy


Marian Kuś

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-01 19:21:37 | Data modyfikacji: 2011-12-05 11:08:51.
dot. wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach  

GBO.6220.9.2011                                                          Przyłęk,dn.28.11.2011r.


ZAWIADOMIENIE


o wszczęciu postępowania


Zgodnie z art.61 § 1 i 4  Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w dniu 24.08.2011r. na wniosek złożony   przez Pana Mariana Puton zam. Radom ul. Lesiowska 1 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: Budowa stacji demontażu pojazdów na terenie działki nr 72 w Przyłęku.


W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty publikacji lub otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia,  pokój nr 11 w Urzędzie Gminy w Przyłęku.


 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-11-28 13:58:06 | Data modyfikacji: 2011-12-05 11:20:54.
dot. wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach 

GBO.6220.6.2011                                                    Przyłęk dnia 25.08.2011 r.OBWIESZCZENIE


WÓJTA GMINY PRZYŁĘK


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach         Zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 ze zm.)  Wójt Gminy Przyłęk informuje, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:przebudowa drogi  powiatowej nr 1937 Chotcza-Lucimia w m. Andrzejów (Borowiec).           


         W związku z powyższym informuje się, że z w/w decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Przyłęku, pokój nr 11 od poniedziałku do piątku w godzinach 700  do 1500 .   


         Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Przyłęk, w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia                                                                            Wójt Gminy                                                                            Marian Kuś

 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-08-30 13:01:21 | Data modyfikacji: 2011-08-30 13:03:31.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 

Urząd Gminy w Przyłęku


26-704 PrzyłękGBO.6220.6.2011                                                          Przyłęk,dn.29.07.2011r.ZAWIADOMIENIE


o wszczęciu postępowania 


          Zgodnie z art.61 § 1 i 4  Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) i art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z pożn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 25.03.2011r. na wniosek złożony w dniu 25.03.2011r.  przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, ul. Perzyny 86 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: przebudowa drogi  powiatowej nr 1937W Chotcza-Lucimia w m. Andrzejów(Borowiec).         


          W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty publikacji zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia,  pokój nr 11 w Urzędzie Gminy w Przyłęku.


 


                                                                                       Wójt Gminy


                                                                                       Marian Kuś

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-08-04 09:48:52 | Data modyfikacji: 2011-08-04 09:52:20.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach 

GBO.6220.7.2011


Przyłęk dnia 13.06.2011 r.


OBWIESZCZENIE


WÓJTA GMINY PRZYŁĘK


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


        Zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)   oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 ze zm.)  Wójt Gminy Przyłęk informuje, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:


Budowa i bieżąca konserwacja urządzeń wodnych w ramach ochrony żółwia błotnego w dolinie rzeki Zwolenki w miejscowości Mierziączka


         W związku z powyższym informuje się, że z w/w decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Przyłęku, pokój nr 11 od poniedziałku do piątku w godzinach 700  do 1500 . 


              Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Przyłęk, w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia


Wójt Gminy


Marian Kuś


 

 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-06-15 22:38:15 | Data modyfikacji: 2011-06-15 22:49:58.
dot. wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach 

Przyłęk dnia 05.04.2011 r.


GBO.6220.4.2011


OBWIESZCZENIE


WÓJTA GMINY PRZYŁĘK


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


 


         Zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 ze zm.)  Wójt Gminy Przyłęk informuje, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:przebudowa drogi  gminnej Andrzejów – Andrzejów (Borowiec) o długości 950 mb.         


W związku z powyższym informuje się, że z w/w decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Przyłęku, pokój nr 11 od poniedziałku do piątku w godzinach 700  do 1500 . 


Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Przyłęk, w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia


 


Wójt Gminy


Marian Kuś

 Obiweszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-04-05 19:26:30 | Data modyfikacji: 2011-04-05 19:30:25.
dot. wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach  

Przyłęk dnia 05.04.2011 r.


GBO.6220.3.2011


OBWIESZCZENIE


WÓJTA GMINY PRZYŁĘK


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


 


         Zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 ze zm.)  Wójt Gminy Przyłęk informuje, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:


przebudowa drogi dojazdowej do wałów przeciwpowodziowych oraz pól w miejscowości Lucimia o długości 1150 mb.   


W związku z powyższym informuje się, że z w/w decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Przyłęku, pokój nr 11 od poniedziałku do piątku w godzinach 700  do 1500. 


Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Przyłęk, w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia


 


Wójt Gminy


Marian Kuś

 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-04-05 19:14:44 | Data modyfikacji: 2011-04-05 19:19:10.
 

Urząd Gminy w Przyłęku


26-704 Przyłęk


GBO.6220.4.2011                                                          Przyłęk,dn.03.03.2011r.


ZAWIADOMIENIE


o wszczęciu postępowania


          Zgodnie z art.61 § 1 i 4  Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 03.03.2011r. na wniosek złożony w dniu 03.03.2011r. z urzędu przez Wójta Gminy Przyłęk zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: przebudowa drogi  gminnej Andrzejów – Andrzejów (Borowiec) o długości 950 mb.         


          W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty publikacji zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (pokój nr 11 w Urzędzie Gminy w Przyłęku).


 


                                                                                       Wójt Gminy


                                                                                       Marian Kuś

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-03-03 17:51:29.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 

Urząd Gminy w Przyłęku


26-704 Przyłęk


GBO.6220.3.2011                                                          Przyłęk,dn.03.03.2011r.


ZAWIADOMIENIE


o wszczęciu postępowania


          Zgodnie z art.61 § 1 i 4  Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 03.03.2011r. na wniosek złożony w dniu 03.03.2011r. z urzędu przez Wójta Gminy Przyłęk zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: przebudowa drogi dojazdowej do wałow przeciwpowodziowych oraz pól w miejscowości Lucimia o długości 1150 mb.         


          W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty publikacji zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia ( pokój nr 11 w Urzędzie Gminy w Przyłęku).


 


                                                                          Wójt Gminy


                                                                          Marian Kuś

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-03-03 17:43:56 | Data modyfikacji: 2011-03-03 17:49:24.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 

Urząd Gminy w Przyłęku


26-704 PrzyłękGBO.6220.2.2011                                                          Przyłęk,dn.03.03.2011r.


 


ZAWIADOMIENIE


o wszczęciu postępowania


 


          Zgodnie z art.61 § 1 i 4  Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 03.03.2011r. na wniosek złożony w dniu 03.03.2011r. z urzędu przez Wójta Gminy Przyłęk zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: przebudowa drogi Andrzejów (Borowiec) przez wieś odcinek o długości 310 mb.         


          W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty publikacji zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia ( pokój nr 11 w Urzędzie Gminy w Przyłęku).


 


                                                                                       Wójt Gminy


                                                                                       Marian Kuś

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-03-03 13:44:44 | Data modyfikacji: 2011-03-03 17:46:03.
dot. wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach 

GBO-7624/4/2010                                                     Przyłęk dnia 28.02.2011 r.


OBWIESZCZENIE


WÓJTA GMINY PRZYŁĘK


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


 


         Zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 ze zm.)  Wójt Gminy Przyłęk informuje, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:


budowa sieci wodociągowej z przyłączami na działkach  gruntów położonych w miejscowości Andrzejów w gminie Przyłęk


          W związku z powyższym informuje się, że z w/w decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Przyłęku, pokój nr 11 od poniedziałku do piątku w godzinach 700  do 1500 . 


               Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Przyłęk, w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia


  


                                                                            Wójt Gminy


                                                                            Marian Kuś

 Obieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-03-03 13:40:17 | Data modyfikacji: 2011-03-03 18:07:45.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 

Wójt Gminy Przyłęk
26-704 Przyłęk

 

GBO-7624/4/10/11                                                          Przyłęk,dn.31.01.2011r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

          Zgodnie z art.61 § 1 i 4  Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 17.11.2010r. na żądanie Kierownika Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska z Urzędu Gminy w Przyłęku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Andrzejów.         

          W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od

daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia ( pokój nr 11 w Urzędzie Gminy w Przyłęku).

 

                                                                                       Wójt Gminy

                                                                                       Marian Kuś

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-02-02 22:25:09 | Data modyfikacji: 2011-02-02 22:34:13.
 
 Wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych i wywozem nieczystości na terenie Gminy Przyłęk

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2009-12-09 12:38:38.
Informacja o punktach zbierania odpadów
niebezpiecznych 
Urząd Gminy w Przyłęku informuje, że w miesiącu grudniu 2009 roku został uruchomiony punkt zbierania odpadów niebezpiecznych.
Adres punktu: Przyłęk /dawny plac GS „SCh” – magazyn/ tel. kontaktowy /048/ 6773016.
Odpady niebezpieczne takie jak: zużyte baterie, akumulatory, świetlówki, puste opakowania po środkach ochrony roślin, olejach, zużyte filtry, opakowania po farbach, klejach będą przyjmowane do kontenera w magazynie w każdy drugi poniedziałek miesiąca przez cały rok w godzinach: 8.00-15.00.
 

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2009-12-09 12:30:14.
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego 
Urząd Gminy w Przyłęku informuje, że w miesiącu grudniu 2009 r. został uruchomiony punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Adres punktu:Przyłęk /dawny plac GS "SCh" - magazyn/

Zużyty sprzęt będzie przyjmowany do magazynu w każdy drugi poniedziałek miesiąca przez cały rok w godzinach: 8.00-15.00.  tel. (0-48)6773016 

Opublikowane przez: Jerzy Kamionka | Data wprowadzenia: 2009-12-04 10:48:00 | Data modyfikacji: 2009-12-14 08:12:51.
Data wprowadzenia: 2009-12-04 10:48:00
Data modyfikacji: 2009-12-14 08:12:51
Opublikowane przez: Jerzy Kamionka