rok 2010

Ogłoszenie o wyniku postępowania 

GBO-341/25/10                                                           Przyłęk dnia 20.12.2010 r.

 

Ogłoszenie wyników postępowania

 

                 Urząd Gminy w Przyłęku, stosownie do ustaleń art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w dniu 20.12.2010r  na:

Selektywną zbiórkę odpadów komunalnych z terenu gminy Przyłęk w okresie 01.01.2011 – 30.06.2011

została wybrana oferta firmy

 

            Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling

            ul. Chorzowska 3

            26- 600 Radom                                         

 

cena oferty:

- 9 844,00 zł (brutto) miesięcznie

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100% oferta nr 2 była najkorzystniejsza cenowo.

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:

 1. Usługi Ekologiczne „EKO – JAS” Krzysztof Janas, Garno, ul. Kasztanowa 21, 26-625 Wolanów – 65,80 pkt.
 2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling, ul. Chorzowska 3, 26-600 Radom – 100 pkt.
 3. Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych „Almax” Sp z o.o., ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom – 46,70 pkt.
 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-21 17:58:06 | Data modyfikacji: 2010-12-21 18:01:28.
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych 

Przyłęk: Selektywna zbiórka odpadów komunalnych z terenu gminy Przyłęk w okresie 01.01.2011-30.06.2011
Numer ogłoszenia: 356111 - 2010; data zamieszczenia: 10.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Selektywna zbiórka odpadów komunalnych z terenu gminy Przyłęk w okresie 01.01.2011-30.06.2011.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Selektywna zbiórka odpadów komunalnych z terenu gminy Przyłęk w okresie 01.01.2011-30.06.2011.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2.000,00 zł /słownie: dwa tysiące złotych 00/100/ Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1. Pieniądzu, 2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. Gwarancjach bankowych, 4. Gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu, winno być wpłacone przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu Nr 5391570002 0050 0505 3888 0006 Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykaz usług o podobnym charakterze za lata 2008-2010 wraz z referencjami

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Parafowany projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pok. nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - plik pdf

Formularz ofertowy - plik pdf

Umowa - plik pdf

Oświadczenie - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-10 15:18:19.
Ogłoszenie o wyniku postępowania 

GBO-341/24/10                                                           Przyłęk dnia 27.10.2010 r.


                                           Ogłoszenie o wyniku postępowania


                 Urząd Gminy w Przyłęku, stosownie do ustaleń art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w dniu 26.10.2010r  na:


Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 2 000 000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2010 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań


została wybrana oferta firmy


Bank Spółdzielczy w Zwoleniu


Oddział w Przyłęku


26-704 Przyłęk                                      


cena oferty:


- 257.204,20 zł.


W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100% oferta nr 2 była najkorzystniejsza cenowo.


Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:


1. Bank Ochrony Środowiska S.A., Centrala – Centrum Korporacyjne w Warszawie, ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa – 88,61 pkt.


2. Bank Spółdzielczy w Zwoleniu, Oddział w Przyłęku, 26-704 Przyłęk – 100,00 pkt.


3. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, II Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie, Centrum Korporacyjne w Radomiu, ul. Czachowskiego 21 A, 26-600 Radom – 88,72 pkt

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-10-27 15:28:02.
Wyjaśnienia do treści SIWZ 

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2010 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.


Wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Na wniosek wykonawcy dotyczący przekazania dodatkowych informacji celem uzupełnienia dokumentacji przetargowej o następujące informacje:


1. Zaświadczenie REGON


2. Zaświadczenie NIP


3. Uchwała budżetowa Rady Gminy na aktualny rok budżetowy – 2010 wraz z załącznikami


4. Sprawozdanie ( opisowe ) z wykonania budżetu za rok 2009


5. Wykaz posiadanych kredytów i pożyczek z uwzględnieniem nazwy Kredytodawcy, kwoty pozostałej do spłaty, daty udzielenia kredytu/pożyczki oraz terminu spłaty.


6. Oświadczenie, że posiadane kredyty i pożyczki są spłacane terminowo.


7. Opinia RIO nt projektu budżetu na rok 2010


8. Sprawozdanie o wydatkach na 31.12.2009 Rb- 28s


9. Czy Gmina wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji?Urząd Gminy w Przyłęku odpowiada:ad.1) Dokument został dołączony jako załącznik do odpowiedzi pod nazwą: REGONad.2) Dokument został dołączony jako załącznik do odpowiedzi pod nazwą: NIPad.3) Dokument wraz z załącznikami jest zamieszczony na naszej stronie pod adresami : http://bip.przylek.pl/upload/330.pdf oraz http://bip.przylek.pl/upload/Tab_2.pdfad.4) Dokument jest zamieszczony na naszej stronie pod adresem: http://bip.przylek.pl/upload/zarzadzenie_9_2010.pdfad.5)


- Bank Spółdzielczy w Zwoleniu, kwota pozostała do spłaty - 1.312.500,00 zł, data udzielenia kredytu -  20.08.2008 r., końcowy termin spłaty - 19.08.2013 r.


- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, kwota udzielenia pożyczki - 249.000,00 zł, data udzielenia pożyczki - 26.07.2010 r., termin końcowej spłaty pożyczki -  30.11.2013 r.ad.6) Gmina Przyłęk informuje,  że terminowo reguluje wszelkie dotychczasowe zobowiązania wynikające z  posiadanych kredytów i pożyczek.ad.7) Dokument został dołączony jako załącznik do odpowiedzi pod nazwą: Opinia RIOad.8) Dokument został dołączony jako załącznik do odpowiedzi pod nazwą: Rb-28Sad.9) Tak. Gmina wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

REGON

NIP

Opinia RIO

Rb-28S

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-10-21 09:05:28 | Data modyfikacji: 2010-10-21 09:06:39.
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu  

Przyłęk: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 2 000 000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2010 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Numer ogłoszenia: 334176 - 2010; data zamieszczenia: 18.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 2 000 000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2010 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 2 000 000 zł (słownie dwa miliony złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2010 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 2. Okres kredytowania: 01.11.2010 r.-31.12.2015 r. 3. Okres karencji w spłacie kapitału - do 30.06.2011 r. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania kredytu w transzach w zależności od potrzeb zamawiającego. Uruchomienie transz kredytu następować będzie na podstawie dyspozycji zamawiającego w terminach i kwotach określonych każdorazowo przez zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem. 5. Maksymalny termin wykorzystania środków z kredytu - 31.12.2010 r. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości niższej od planowanej nie będzie to skutkować rozwiązaniem umowy kredytowej oraz nie będzie powodować żadnych innych roszczeń w stosunku do zamawiającego. 7. Spłata kapitału następować będzie w ratach miesięcznych (w ostatnim dniu każdego miesiąca) po okresie karencji tj. od 31.07.2011 r. do 31.12.2015 r. Terminy i wysokość spłat rat:2011 r. 6 rat po 37 037 zł ,2012 r. 12 rat po 37 037 zł, 2013 r. 12 rat po 37 037 zł, 2014 r. 12 rat po 37 037 zł , 2015 r. 11 rat po 37 037 zł, 1 rata po 37 039 zł. W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu raty kapitałowe będą spłacane na w/w warunkach poza wysokością raty która zostanie wyliczona poprzez podzielenie kwoty uruchomionego kredytu przez ilość rat kapitałowych przypadających do spłaty w okresie kredytowania. 8. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych (w ostatnim dniu każdego miesiąca) bezpośrednio po uruchomieniu kredytu. Spłata odsetek odbywać się będzie tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu na podstawie zawiadomienia z banku o wysokości naliczonych odsetek w terminie 5 dni przed datą płatności. 9. Kredyt oprocentowany będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1M ogłaszanej przez NBP dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększoną o marżę banku przedstawioną w ofercie. Marża banku nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy kredytowej. 10. Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki będą naliczane za okres faktycznego wykorzystania kredytu i nie pobrane zostaną żadne opłaty z tego tytułu. 11. Zamawiający nie przewiduje żadnych prowizji bankowych z tytułu uruchomienia kredytu 12. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklarację wekslową. 13. Postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego nie późnej niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy. 14. Bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w SIWZ. 15. Jeżeli termin spłaty odsetek lub rat kapitałowych przypada w sobotę, niedzielę, święto lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek lub rat kapitałowych nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy posiadają zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego lub Prezesa Narodowego Banku Polskiego na utworzenie banku. W przypadku banku, który rozpoczął działalność przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo bankowe i nie posiada zezwolenia na utworzenie banku Wykonawca składa oświadczenie, że nie ma obowiązku posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z art. 177 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r Nr 72, poz.665 ze zm.)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.10.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

SIWZ

Prognoza kwoty długu na rok 2010 i lata nast.

Uchwały Rady Gminy

Uchwały RIO

RB-N rok 2009

RB-N rok 2010

RB-NDS rok 2009

RB-NDS rok 2010

RB-Z rok 2009

RB-Z rok 2010

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-10-18 12:07:41.
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 

GBO-431/22/10                                                          Przyłęk, dnia 14.10.2010 r.Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania            Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późn. zmianami) Urząd Gminy w Przyłęku unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na:


Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wysocin (Górny ) 


Uzasadnienie:         Zamawiający zabezpieczył w budżecie gminy na rok bieżący na w/w zadanie  kwotę w wysokości 90.000,00 zł.


         Cena oferty najkorzystniejszej w wysokości 224.716,38 zł, przewyższa kwotę którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-10-15 13:27:25 | Data modyfikacji: 2010-10-15 13:29:39.
Ogłoszenie o rokowaniach po II przetargu 

Wójt Gminy Przyłęk ogłasza rokowania po II przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na  zbycie  udziału  we współwłasności nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Ławeczko Stare, gm. Przyłęk, na którą składa się działka oznaczona w ewidencji gruntów za numerem 1044/2 w jednostce ewidencyjnej Przyłęk, obręb Ławeczko Stare, jednostka rejestrowa G.382 nr mapy 1, mającą urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu KW Nr 19291.

Powierzchnia ogólna nieruchomości wynosi 0,99 ha. Udział Gminy Przyłęk we współwłasności gruntu wynosi 78160/89580. Gmina jest też właścicielem  dwu kondygnacyjnego budynku po byłej Szkole Podstawowej o pow. zabudowy 587 m2 , pow. użytkowej 822 m2 i kubaturze 3430 m3 , budynku gospodarczego o pow. użytkowej 76,2m2 oraz budynku mieszkalnego drewnianego o powierzchni użytkowej 125,00 m2. Współwłaścicielem pozostałej części gruntu wynoszącej 11420/89580 oraz odrębnej własności lokalu w szkole oraz pozostałych budynków i budowli są osoby fizyczne.
Przeznaczenie nieruchomości określone jest jako tereny usług.  

Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym to: 18.02.2010r.  i 18.05.2010r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 120.000,00 zł.
Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie  art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. Z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z póżn. zm.) upłynął w dniu 30.12.2009r.

Nieruchomość  nie jest obciążona, nie ciążą na niej żadne zobowiązania.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach z napisem „Rokowania – nieruchomość zabudowana położona w miejscowości Ławeczko Stare”  w Urzędzie Gminy w Przyłęku pokój nr 4 do dnia 12.11.2010r. do godz. 1000.

Zgłoszenie winno zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot
 2. datę sporządzenia zgłoszenia
 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
 4. proponowaną cenę i sposób zapłaty
 5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań
 6. kopia dowodu wpłaty zaliczki

Rokowania odbędą się w dniu 15.11.2010r. w siedzibie Urzędu Gminy w Przyłęku o godz. 1000, w pokoju nr 8.
W rokowaniach mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną. Przystępujący do rokowań zobowiązani są wpłacić zaliczkę w kwocie: 10.000,00 zł  na konto Urzędu Gminy w Przyłęku w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu Nr 53915700020050050538880006 do dnia 12.11.2010r. Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań nie później jednak niż przed upływem 3 dni, z tym że zaliczkę wniesioną w pieniądzu przez uczestnika rokowań, który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Komisji przetargowej należy  przedłożyć: dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych, w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualny wypis z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zawiadomiona zostanie w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli ustalony nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Wójt Gminy Przyłęk może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisu nabytego prawa w księdze wieczystej ponosi wygrywający rokowania
Budynek można obejrzeć w terminie uzgodnionym z Urzędem Gminy w Przyłęku, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 13.00, tel. (048)6773016.

Wójt Gminy Przyłęk zastrzega sobie możliwość odwołania oraz zamknięcia rokowań bez wyboru nabywcy nieruchomości.
Dodatkowych informacji udziela pracownik Urzędu – Leszek Rutkowski, tel.(048) 6773016 wew.43.

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-10-14 19:38:35.
Ogłoszenie wyników postępowania 

GBO-341/23/10                                                           Przyłęk dnia 12.10.2010 r.

 

Ogłoszenie wyników postępowania

                          

                 Urząd Gminy w Przyłęku, stosownie do ustaleń art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia, że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w dniu 12.10.2010r  na:

Sprzedaż i transport 3000 ton kruszywa drogowego na bazie żużla stalowniczego o frakcji 0-16 mm siwego z bieżącej produkcji z przeznaczeniem na remont dróg gminnych na terenie gminy Przyłęk została wybrana oferta firmy

 

            Przedsiębiorstwo Sprzętowo Transportowo Handlowe TRANS–SYP

            Dariusz Omiljanowicz

            ul. Składowa 10

            24-100 Puławy

                                          

cena oferty:

- 141 642,00 zł (brutto)

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100% oferta nr 1 (Wasza) była najkorzystniejsza cenowo.

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:

 1. Przedsiębiorstwo Sprzętowo Transportowo Handlowe „TRANS – SYP” Dariusz Omiljanowicz, ul. Składowa 10, 24-100 Puławy – 100 pkt.
 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-10-12 20:11:46 | Data modyfikacji: 2010-10-12 20:13:02.
Zakup i transport 3000 ton kruszywa drogowego na
bazie żużla stalowniczego 

Przyłęk: Zakup i transport 3000 ton kruszywa drogowego na bazie żużla stalowniczego o frakcji 0-16 mm siwego z bieżącej produkcji z przeznaczeniem na remont drogi gminnej Zamość Nowy - Mszadla Dolna na terenie gminy Przyłęk .
Numer ogłoszenia: 268971 - 2010; data zamieszczenia: 30.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i transport 3000 ton kruszywa drogowego na bazie żużla stalowniczego o frakcji 0-16 mm siwego z bieżącej produkcji z przeznaczeniem na remont drogi gminnej Zamość Nowy - Mszadla Dolna na terenie gminy Przyłęk ..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i transport 3000 ton kruszywa drogowego na bazie żużla stalowniczego o frakcji 0-16 mm siwego z bieżącej produkcji z przeznaczeniem na remont drogi gminnej Zamość Nowy - Mszadla Dolna na terenie gminy Przyłęk ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.00.00.00-1, 60.10.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 •  

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Parafowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.10.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ

Oferta

Oświadczenie

Umowa

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-10-01 13:56:57.
Przebudowa drogi w miejscowości Wysocin (Górny) 

Przyłęk: Przebudowa drogi w miejscowości Wysocin (Górny)
Numer ogłoszenia: 267965 - 2010; data zamieszczenia: 29.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi w miejscowości Wysocin (Górny).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi w miejscowości Wysocin (Górny), polegająca na: - mechanicznym profilowaniu dróg gruntowych - wykonaniu przepustu pod drogą - wykonaniu rowu przydrożnego - wykonaniu warstwy odsączającej z piasku wykonanej i zagęszczonej mechanicznie na całej szerokości drogi, grubość warstwy 20 cm - wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm (doprofilowanie) - wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych st.II, grubość warstwy po zagęszczeniu5 cm. - wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,75 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - wykonaniu oznakowania pionowego. Przedmiar robót stanowi załącznik do specyfikacji.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Parafowany projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.10.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ

Oferta

Oświadczenie

Umowa

Przedmiar robót

Specyfikacja techniczna

Kosztorys ofertowy

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-09-29 13:44:49.
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 

Przyłęk, dnia 23.09.2010 r.


 


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


 


            Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późn. zmianami) Urząd Gminy w Przyłęku unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na:


Przebudowa drogi gminnej Zamość Nowy- Mszadla Dolna.Uzasadnienie:         Zamawiający zabezpieczył w budżecie gminy na rok bieżący na w/w zadanie  kwotę w wysokości 250.000,00 zł.


         Cena oferty najkorzystniejszej w wysokości 424 598,43 zł, przewyższa kwotę którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


 

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-09-27 08:11:02 | Data modyfikacji: 2010-09-27 08:12:56.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Przyłęk 30.08.2010

GBO-341/13/10       

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Dot: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na :

„Przebudowę drogi gminnej nr 450330W Lucimia - Brześce”

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych informujemy, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 4

                                    Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy SA

                                   ul. Składowa 1

                                   24-100 Puławy

 

Oferta otrzymała 100 pkt.

 

UZASADNIENIE

Powyższa oferta jest najtańsza z pośród ofert spełniających wymogi Prawa Zamówień Publicznych oraz treści SIWZ.

Podstawą prawną wyboru jest art. 91 ust 1 PZP oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty.

 

Nr. Oferty.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Ilość pkt.

 

1.

 

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

 

419 589,93

 

84,25 pkt.

 

2.

 

TRANSPEC SP.J. R.Wielocha

ul. Kozienicka 70

26-600 Radom

 

326 475,43

Oferta odrzucona

(niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, art. 89 ust 2 PZP)

 

3.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Sp. z o.o.

ul. Doktora Perzyny 84A

26-700 Zwoleń

 

363 347,84

 

97,29 pkt.

 

4.

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy SA

ul. Składowa 1

24-100 Puławy

 

353 522,88

 

100 pkt.

 

 1. Na podstawie art. 92 ust.1 pkt.2 PZP Zamawiający informuje że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona 1 oferta.
 2. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.3 PZP Zamawiający informuje że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 2 PZP Zamawiający informuje o terminie, ustalonym zgodnie z art. 94 ust.1 pk2 w/w ustawy, po upływie którego umowa z wyłonionym wykonawca może zostać zawarta- tj. po upływie 10 dni od dnia  przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-08-30 13:39:06.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Przyłęk 30.08.2010

GBO-341/12/10                                                                                  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Dot: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na :

„Przebudowę drogi gminnej nr 450326W Lucimia przez wieś”

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych informujemy, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 2

 

                                   Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

                                   ul. Doktora Perzyny 84A

                                   26-700 Zwoleń

 

Oferta otrzymała 100 pkt.

 

UZASADNIENIE

Powyższa oferta jest najtańsza z pośród ofert spełniających wymogi Prawa Zamówień Publicznych oraz treści SIWZ.

Podstawą prawną wyboru jest art. 91 ust 1 PZP oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty.

 

Nr. Oferty.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Ilość pkt.

 

1

 

TRANSPEC SP.J. R.Wielocha

ul. Kozienicka 70

26-600 Radom

 

166 338,19

Oferta odrzucona

(niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, art. 89 ust 2 PZP)

 

2.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Sp. z o.o.

ul. Doktora Perzyny 84A

26-700 Zwoleń

 

181 544,05

 

100 pkt.

 

3.

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy SA

ul. Składowa 1

24-100 Puławy

 

183 956,60

 

98,69 pkt.

 

 1. Na podstawie art. 92 ust.1 pkt.2 PZP Zamawiający informuje że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona 1 oferta.
 2. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.3 PZP Zamawiający informuje że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 3. Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 2 PZP Zamawiający informuje o terminie, ustalonym zgodnie z art. 94 ust.1 pk2 w/w ustawy, po upływie którego umowa z wyłonionym wykonawca może zostać zawarta- tj. po upływie 10 dni od dnia  przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-08-30 13:37:27.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Przyłęk 30.08.2010

GBO-341/16/10                                                                                  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Dot: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na :

„Przebudowę drogi gminnej nr 450327W w miejscowości Zamość Stary”

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych informujemy, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 3

 

                                   Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

                                   ul. Doktora Perzyny 84A

                                   26-700 Zwoleń

 

Oferta otrzymała 100 pkt.

 

UZASADNIENIE

Powyższa oferta jest najtańsza z pośród ofert spełniających wymogi Prawa Zamówień Publicznych oraz treści SIWZ.

Podstawą prawną wyboru jest art. 91 ust 1 PZP oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty.

 

Nr. Oferty.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Ilość pkt.

 

1.

 

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

 

224 538,05

 

61,38 pkt.

 

2.

 

TRANSPEC SP.J. R.Wielocha

ul. Kozienicka 70

26-600 Radom

 

124 738,90

Oferta odrzucona

(niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, art. 89 ust 2 PZP)

 

3.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Sp. z o.o.

ul. Doktora Perzyny 84A

26-700 Zwoleń

 

137 832,67

 

100 pkt.

 

4.

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy SA

ul. Składowa 1

24-100 Puławy

 

151 449,58

 

91 pkt.

 

 1. Na podstawie art. 92 ust.1 pkt.2 PZP Zamawiający informuje że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona 1 oferta.
 2. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.3 PZP Zamawiający informuje że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 3. Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 2 PZP Zamawiający informuje o terminie, ustalonym zgodnie z art. 94 ust.1 pk2 w/w ustawy, po upływie którego umowa z wyłonionym wykonawca może zostać zawarta- tj. po upływie 10 dni od dnia  przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-08-30 13:36:03.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Przyłęk 30.08.2010

GBO-341/15/10                                                                                  

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Dot: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na :

„Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Łaguszów”

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych informujemy, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 3

 

                                   Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

                                   ul. Doktora Perzyny 84A

                                   26-700 Zwoleń

 

 

 

Oferta otrzymała 100 pkt.

 

UZASADNIENIE

Powyższa oferta jest najtańsza z pośród ofert spełniających wymogi Prawa Zamówień Publicznych oraz treści SIWZ.

Podstawą prawną wyboru jest art. 91 ust 1 PZP oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty.

 

Nr. Oferty.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Ilość pkt.

 

1.

 

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

 

419 589,93

 

71,42 pkt.

 

2.

 

TRANSPEC SP.J. R.Wielocha

ul. Kozienicka 70

26-600 Radom

 

290 835,80

Oferta odrzucona

(niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, art. 89 ust 2 PZP)

 

3.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Sp. z o.o.

ul. Doktora Perzyny 84A

26-700 Zwoleń

 

299 691,05

 

100 pkt.

 

4.

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy SA

ul. Składowa 1

24-100 Puławy

 

371 136,20

 

80,74 pkt.

 

 1. Na podstawie art. 92 ust.1 pkt.2 PZP Zamawiający informuje że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona 1 oferta.
 2. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.3 PZP Zamawiający informuje że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 2 PZP Zamawiający informuje o terminie, ustalonym zgodnie z art. 94 ust.1 pk2 w/w ustawy, po upływie którego umowa z wyłonionym wykonawca może zostać zawarta- tj. po upływie 10 dni od dnia  przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-08-30 13:33:42.
Przebudowa drogi gminnej Zamość Nowy - Mszadla
Dolna 

Przyłęk: Przebudowa drogi gminnej Zamość Nowy - Mszadla Dolna
Numer ogłoszenia: 265902 - 2010; data zamieszczenia: 26.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Zamość Nowy - Mszadla Dolna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie przebudowy drogi gminnej Zamość Nowy - Mszadla Dolna, polegającej na: - remoncie cząstkowym nawierzchni emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi (naprawa średnich uszkodzeń pokrowca bitumicznego od 2-4 cm o nienaruszonej podbudowie) - wykonaniu górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm na odcinku o długości 290,0m i szer. 4,20m - wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm (doprofilowanie)na odcinku o długości 1115,0m i szer. 4,20m - wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5cm na odcinku o długości 1405,0m i szer. 4,0 m. Przedmiar robót stanowi załącznik do specyfikacji..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Parafowany projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pok.nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.09.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ

Oferta

Oświadczenie

Umowa

Przedmiar robót

Specyfikacja techniczna

Kosztorys ofertowy

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-08-26 11:40:11.
Ogłoszenie o wyniku postępowania - Dowóz i
odwóz około 492 uczniów wraz z opieką 
 Ogłoszenie - plik w formacie pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-08-25 09:27:49.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Zakup i transport kruszywa drogowego 
 Zawiadomienie - plik w formacie pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-08-25 08:44:43.
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 

Przyłęk, dnia 20.08.2010 r.


GBO-431/11/10                                                         Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania            Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późn. zmianami) Urząd Gminy w Przyłęku unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na:


Przebudowa drogi gminnej Zamość Nowy- Mszadla Dolna. 


Uzasadnienie:         Zamawiający zabezpieczył w budżecie gminy na rok bieżący na w/w zadanie  kwotę w wysokości 250.000,00 zł.


         Cena oferty najkorzystniejszej w wysokości 409.416,14 zł, przewyższa kwotę którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-08-23 12:34:42 | Data modyfikacji: 2010-08-23 23:15:04.
Dowóz i odwóz około 492 uczniów wraz z opieką 

Przyłęk: Dowóz i odwóz około 492 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy Przyłęk w roku szkolnym 2010/2011
Numer ogłoszenia: 251512 - 2010; data zamieszczenia: 16.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz i odwóz około 492 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy Przyłęk w roku szkolnym 2010/2011.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz i odwóz około 492 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy Przyłęk w roku szkolnym 2010/2011.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.00.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wykaz usług realizowanych w przeciągu 3 lat o podobnym charakterze. 2.Dokumenty stwierdzające, że osoby które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia. 3.Wykaz środków transportu ( autobusy ), które wykorzystane będą do wykonywania niniejszego zamówienia. 4.Kopia koncesji na przewóz osób 5.Parafowany projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ

Oferta

Oświadczenie

Umowa

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-08-16 15:16:34.
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania -
dowóz i odwóz około 600 uczniów wraz z opieką 
 Ogłoszenie - plik w formacie pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-08-16 15:08:20 | Data modyfikacji: 2010-08-16 15:12:05.
 

Przyłęk: Budowa placu zabaw dla dzieci przy PSP Babin Radosna Szkoła.
Numer ogłoszenia: 217737 - 2010; data zamieszczenia: 12.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placu zabaw dla dzieci przy PSP Babin Radosna Szkoła..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw dla dzieci przy Publicznej Szkole Podstawowej w Babinie w ramach Rządowego Programu - Radosna Szkoła, o sztucznej nawierzchni. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie: Placu zabaw o wymiarach 20,0 m x 15,0 m. Nawierzchni sztucznej - SAFEPLAY 60 z atestem na upadek Ogrodzenia prefabrykowanego z paneli bez podmurówki wysokości 1,50m. Kolorystyka placu zabaw: kolor wg. RAL2011 Kolorystyka komunikacji - kolor wg. RAL5003 oraz wyposażenie placu zabaw tj. -tablica regulaminowa szt.1 -płaszczyzna z siatki linowej (EA-L1) szt.1 -drabinka skośna szczeblowa (EH-01) szt.1 -równoważnia ruchoma (EB-03) szt.1 -przejście linowe (EC-06) szt.1 -trap z poręczami, trudny dostęp,H=1000, (ED-T5) szt.1 -trap ze skałkami, trudny dostęp,H=1500, (ED-11) szt.1 -drabinka wejsciowa,H=1500, (EG-03) szt.1 -komin z opon H=1500 i trzy barierki (EJ-02) szt.1 -rura zjazdowa H=2000 (EN -01) szt.1 -zjeżdżalnia boki metalowe, ocynk. H=1000 (EM-04) szt.1 -wieża sześcioboczna jednopoz., H=1500 (EP-12) szt.1 -wieża kwadratowa z dachem dwuspad., H=1500 (ER-12) szt.1 -wieża kwadratowa z dachem dwusp,,H =1000, (ER-12) szt.1 -barierka balkonowa (EL-03) szt.2 -barierka do zjeżdżalni (EL-07) szt.2 -osłona -szczebel metalowy (ET-03) szt.6 -barierka pełna (ET-03) szt.4 -uchwyt pionowy (ET-06) szt.2 -huśtawka wagowa (PC-02) szt. 1 -huśtawka podwójna standard (PB-06) szt.1 -równoważnia na podporach (SZ-10) szt.1 -poręcze (SZ-11) szt.1 -ławostół (UA-11) szt.1 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w przedmiarze robót (załącznik nr 4). Zamawiający informuje, że pokazane w projekcie ilustracje mają charakter poglądowy i obrazują elementy placu zabaw, jakie spodziewa się uzyskać Zamawiający. Akceptowane będą również elementy placu zabaw, które spełniać będą takie same funkcje i parametry jak pokazano w projekcie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 37.53.52.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pozostałe dokumenty wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pok. nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.08.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pok. nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja istotnych warunków zamółwienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Kosztorys ofertowy

Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym

Umowa

Informacje o zakresie zamówienia

Specyfikacje

Projekt

Rysunki

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-08-12 10:44:19.
Dostawa Kruszywa drogowego 

Przyłęk: Zakup i transport kruszywa drogowego.
Numer ogłoszenia: 216347 - 2010; data zamieszczenia: 11.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i transport kruszywa drogowego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i transport 5000 ton kruszywa drogowego na bazie żużla stalowniczego o frakcji 0-10 mm siwego z bieżącej produkcji z przeznaczeniem na remont dróg gminnych na terenie gminy Przyłęk..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.00.00.00-1, 60.10.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Parafowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pokój nr 11..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja

Oferta

Oświadczenie

Wzór umowy

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-08-11 11:25:04.
Przebudowa drogi gminnej Zamość Nowy - Mszadla
Dolna 

Przyłęk: Przebudowa drogi gminnej Zamość Nowy - Mszadla Dolna.
Numer ogłoszenia: 207359 - 2010; data zamieszczenia: 03.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Zamość Nowy - Mszadla Dolna..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie przebudowy drogi gminnej Zamość Nowy - Mszadla Dolna, polegającej na: - wykonaniu trzech przepustów pod drogą: jeden fi 60cm i dł. 9,0m, drugi fi 40cm i dł. 9,0m i trzeci fi 40cm i dł. 4,0m - wykonaniu górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm na odcinku o długości 290,0m i szer. 4,20m - wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm na odcinku o długości 1115,0m i szer. 4,20m - wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5cm na odcinku o dł. 600,0m i szer. 5,0m i na odcinku o dł. 1405m i szer. 4,0m..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Parafowany projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ

Oferta

Oświadczenie

Umowa

Przedmiar robót

Specyfikacja techniczna

Kosztorys ofertowy

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-08-03 12:10:35.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość
Stary 

Przyłęk: Przebudowa drogi gminnej Nr 450327W w miejscowości Zamość Stary.
Numer ogłoszenia: 207213 - 2010; data zamieszczenia: 03.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Nr 450327W w miejscowości Zamość Stary..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie przebudowy drogi gminnej Nr 450327W w miejscowości Zamość Stary polegającej na: - wykonaniu górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o grubości warstwy po zagęszczeniu 8cm na odcinku o długości 45,0m i szer. 4,20m - wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5cm na odcinku o dł. 810,0m i szer. 4,0m.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Parafowany projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ

Oferta

Oświadczenie

Umowa

Przedmiar robót

Specyfikacja techniczna

Kosztorys ofertowy

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-08-03 12:04:30.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Łaguszów 

Przyłęk: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaguszów.
Numer ogłoszenia: 207289 - 2010; data zamieszczenia: 03.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaguszów..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Łaguszów polegającej na: - wykonanie przepustu z rur PEHD fi 40cm i dł. 10,0m - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o grubości warstwy po zagęszczeniu 8cm na odcinku o długości 1390,0m i szer. 4,20m - wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5cm na odcinku o dł. 1390,0m i szer. 4,0m.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Parafowany projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ

Oferta

Oświadczenie

Umowa

Przedmiar robót

Specyfikacja techniczna

Kosztorys ofertowy

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-08-03 11:48:19.
Dowóz i odwóz około 600 uczniów wraz z opieką
 

Przyłęk: Dowóz i odwóz około 600 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy Przyłęk w roku szkolnym 2010/2011
Numer ogłoszenia: 229614 - 2010; data zamieszczenia: 29.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz i odwóz około 600 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy Przyłęk w roku szkolnym 2010/2011.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz i odwóz około 600 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy Przyłęk w roku szkolnym 2010/2011.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.00.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

1. Wykaz usług realizowanych w przeciągu 3 lat o podobnym charakterze. 2. Dokumenty stwierdzające, że osoby które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia 3. Wykaz środków transportu ( autobusy), które wykorzystane będą do wykonywania niniejszego zamówienia 4. Kopia koncesji na przewóz osób 5. Prafowany projekt umowy stanowiący załącznik do Siwz

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ

Oferta

Oświadczenie

Umowa

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-07-29 13:22:14.
Przebudowa drogi gminnej nr 450330W Lucimia -
Brześce 

Przyłęk: Przebudowa drogi gminnej nr 450330W Lucimia - Brześce
Numer ogłoszenia: 227398 - 2010; data zamieszczenia: 28.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 450330W Lucimia - Brześce.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 450330W Lucimia - Brześce, polegająca na: - mechanicznym wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową,. - wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych standard II, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Przedmiar robót stanowi załącznik do specyfikacji..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Parafowany projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pok. nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ

Oferta

Oświadczenie

Umowa

Przedmiar robót

Specyfikacja techniczna

Kosztorys ofertowy

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-07-28 13:49:12.
Przebudowa drogi gminnej nr 450326W Lucimia przez
wieś 

Przyłęk: Przebudowa drogi gminnej nr 450326W Lucimia przez wieś
Numer ogłoszenia: 227286 - 2010; data zamieszczenia: 28.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 450326W Lucimia przez wieś.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 450326W w m. Lucimia, polegająca na: - mechanicznym wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową,.- wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm. Przedmiar robót stanowi załącznik do specyfikacji.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Parafowany projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pok. nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ

Oferta

Oświadczenie

Umowa

Przedmiar robót

Specyfikacja techniczna

Kosztorys ofertowy

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-07-28 13:44:02.
Budowa placu zabaw dla dzieci przy PSP Babin
Radosna Szkoła 

Przyłęk: Budowa placu zabaw dla dzieci przy PSP Babin Radosna Szkoła
Numer ogłoszenia: 218920 - 2010; data zamieszczenia: 21.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placu zabaw dla dzieci przy PSP Babin Radosna Szkoła.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw dla dzieci przy Publicznej Szkole Podstawowej w Babinie w ramach Rządowego Programu - Radosna Szkoła, o sztucznej nawierzchni. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie: Placu zabaw o wymiarach 20,0 m x 15,0 m. Nawierzchni sztucznej - SAFEPLAY 60 z atestem na upadek Ogrodzenia prefabrykowanego z paneli bez podmurówki wysokości 1,50m. Kolorystyka placu zabaw: kolor wg. RAL2011 Kolorystyka komunikacji - kolor wg. RAL5003 oraz wyposażenie placu zabaw tj. -tablica regulaminowa szt.1 -płaszczyzna z siatki linowej (EA-L1) szt.1 -drabinka skośna szczeblowa (EH-01) szt.1 -równoważnia ruchoma (EB-03) szt.1 -przejście linowe (EC-06) szt.1 -trap z poręczami, trudny dostęp,H=1000, (ED-T5) szt.1 -trap ze skałkami, trudny dostęp,H=1500, (ED-11) szt.1 -drabinka wejsciowa,H=1500, (EG-03) szt.1 -komin z opon H=1500 i trzy barierki (EJ-02) szt.1 -rura zjazdowa H=2000 (EN -01) szt.1 -zjeżdżalnia boki metalowe, ocynk. H=1000 (EM-04) szt.1 -wieża sześcioboczna jednopoz., H=1500 (EP-12) szt.1 -wieża kwadratowa z dachem dwuspad., H=1500 (ER-12) szt.1 -wieża kwadratowa z dachem dwusp,,H =1000, (ER-12) szt.1 -barierka balkonowa (EL-03) szt.2 -barierka do zjeżdżalni (EL-07) szt.2 -osłona -szczebel metalowy (ET-03) szt.6 -barierka pełna (ET-03) szt.4 -uchwyt pionowy (ET-06) szt.2 -huśtawka wagowa (PC-02) szt. 1 -huśtawka podwójna standard (PB-06) szt.1 -równoważnia na podporach (SZ-10) szt.1 -poręcze (SZ-11) szt.1 -ławostół (UA-11) szt.1 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w przedmiarze robót (załącznik nr 4). Zamawiający informuje, że pokazane w projekcie ilustracje mają charakter poglądowy i obrazują elementy placu zabaw, jakie spodziewa się uzyskać Zamawiający. Akceptowane będą również elementy placu zabaw, które spełniać będą takie same funkcje i parametry jak pokazano w projekcie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 37.53.52.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pozostałe dokumenty wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pok. nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-07-21 14:42:44.
Ogłoszenie o wyniku postępowania 

GBO-341/10/10                                                           Przyłęk dnia 05.07.2010 r.

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

                           

Urząd Gminy w Przyłęku, stosownie do ustaleń art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w dniu 30.06.2010r  na:

Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ławeczko Stare

została wybrana oferta firmy

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Doktora Perzyny 86

26-700 Zwoleń

                                         

cena oferty:

- 21 413,44 zł (brutto)

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100% oferta nr 2 była najkorzystniejsza cenowo.

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:

 1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A., ul. Składowa 1, 24-100 Puławy – 73,74 pkt.
 2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń – 100 pkt.
TRANSPEC Sp. J. R. Wielocha, ul. Kozienicka 70, 26-600 Radom – 92,11 pkt. 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-07-06 12:32:39.
Ogłoszenie o wyniku postępowania 

GBO-341/09/10                                                           Przyłęk dnia 05.07.2010 r.

                                                        

Ogłoszenie o wyniku postępowania

                           

Urząd Gminy w Przyłęku, stosownie do ustaleń art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w dniu 30.06.2010r  na:

Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kulczyn

została wybrana oferta firmy

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Doktora Perzyny 86

26-700 Zwoleń

                                         

cena oferty:

- 153 187,35 zł (brutto)

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100% oferta nr 2 była najkorzystniejsza cenowo.

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:

 1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A., ul. Składowa 1, 24-100 Puławy – 80,46 pkt.
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń – 100 pkt. 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-07-06 12:31:23.
Ogłoszenie o wyniku postępowania 

GBO-341/08/10                                                           Przyłęk dnia 05.07.2010 r.

                                                       

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Urząd Gminy w Przyłęku, stosownie do ustaleń art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w dniu 30.06.2010r  na:

Przebudowę drogi gminnej Wólka Zamojska - Przyłęk

została wybrana oferta firmy

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Doktora Perzyny 86

26-700 Zwoleń

                                         

cena oferty:

- 187 927,82 zł (brutto)

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100% oferta nr 2 była najkorzystniejsza cenowo.

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:

 1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A., ul. Składowa 1, 24-100 Puławy – 93,81 pkt.
 2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń – 100 pkt.
TRANSPEC Sp. J. R. Wielocha, ul. Kozienicka 70, 26-600 Radom – 82,91 pkt. 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-07-06 12:30:04.
Ogłoszenie o wyniku postępowania 

GBO-341/07/10                                                           Przyłęk dnia 05.07.2010 r.

                                       

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Urząd Gminy w Przyłęku, stosownie do ustaleń art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w dniu 30.06.2010r  na:

Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ławeczko Nowe

została wybrana oferta firmy

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Doktora Perzyny 86

26-700 Zwoleń

                                         

cena oferty:

- 131 617,02 zł (brutto)

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100% oferta nr 2 była najkorzystniejsza cenowo.

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:

 1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A., ul. Składowa 1, 24-100 Puławy – 80,48 pkt.
 2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń – 100 pkt.
TRANSPEC Sp. J. R. Wielocha, ul. Kozienicka 70, 26-600 Radom – 82,91 pkt. 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-07-06 12:28:36.
Ogłoszenie o wyniku postępowania 

GBO-341/06/10                                                           Przyłęk dnia 24.06.2010 r.

                                                       

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

                 Urząd Gminy w Przyłęku, stosownie do ustaleń art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w dniu 22.06.2010r  na:

Przebudowę drogi gminnej nr 450327W relacji Zamość Stary – Stefanów w miejscowości Babin

została wybrana oferta firmy

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Doktora Perzyny 86

26-700 Zwoleń

                                         

cena oferty:

- 164 913,50 zł (brutto)

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100% oferta nr 1 była najkorzystniejsza cenowo.

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:

 1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń – 100 pkt.
 2. Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji, Góry 85, 24-173 Markuszów – 72,30 pkt.
 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-06-24 13:12:58.
Ogłoszenie o wyniku postępowania 

GBO-341/05/10                                                           Przyłęk dnia 21.06.2010 r.

                                                                    

Ogłoszenie o wyniku postępowania

                                    

                 Urząd Gminy w Przyłęku, stosownie do ustaleń art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w dniu 16.06.2010r  na:

Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Grabów nad Wisłą

została wybrana oferta firmy

 

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „Bocar” Sp. z o.o.

Korwinów, ul. Okólna 15

42-263 Wrzosowa

                                         

cena oferty:

- 588 500,00 zł (brutto)

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100% oferta nr 1 była najkorzystniejsza cenowo.

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:

 1. Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „Bocar” Sp. z o.o., Korwinów, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa – 100 pkt.
 2. Pojazdy Specjalistyczne, Zbigniew Szczęśniak, Sp. z o.o., ul. Wapienicka 36, 43-382 Bielsko - Biała – 93,22 pkt.
 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-06-22 09:07:53.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ławeczko
Stare 

Przyłęk: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ławeczko Stare
Numer ogłoszenia: 166156 - 2010; data zamieszczenia: 14.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ławeczko Stare.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: - wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, sortowanego o grubości warstwy 12,0 cm, na odcinku o długości 100 mb i szerokości 4,20 m - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5,0 cm, na odcinku o długości 100 mb i szerokości 4,0 m ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Parafowany projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pok. nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ

Oferta

Oświadczenie

Umowa

Przedmiar robót

Specyfikacja techniczna

Kosztorys ofertowy

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-06-14 14:07:44.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kulczyn 

Przyłęk: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kulczyn.
Numer ogłoszenia: 162760 - 2010; data zamieszczenia: 10.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kulczyn..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: - wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, sortowanego o grubości warstwy 8,0 cm, na odcinku o długości 855 mb i szerokości 4,20 m - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5,0 cm, na odcinku o długości 855 mb i szerokości 4,0 m.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Parafowany projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pok. nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ

Oferta

Oświadczenie

Umowa

Przedmiar robót

Specyfikacja techniczna

Kosztorys ofertowy

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-06-10 15:43:49 | Data modyfikacji: 2010-06-10 15:44:29.
Przebudowa drogi gminnej Wólka Zamojska -
Przyłęk 

Przyłęk: Przebudowa drogi gminnej Wólka Zamojska-Przyłęk
Numer ogłoszenia: 163096 - 2010; data zamieszczenia: 10.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Wólka Zamojska-Przyłęk.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: - wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, sortowanego o grubości warstwy 8,0 cm, na odcinku o długości 1060 mb i szerokości 4,20 m - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5,0 cm, na odcinku o długości 1060 mb i szerokości 4,0 m ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                  wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                   

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Parafowany projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pok. nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

SIWZ

Oferta

Oświadczenie

Umowa

Przedmiar robót

Specyfikacja techniczna

Kosztorys ofertowy

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-06-10 15:25:21 | Data modyfikacji: 2010-06-10 15:27:22.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ławeczko
Nowe 

Przyłęk: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ławeczko Nowe
Numer ogłoszenia: 163498 - 2010; data zamieszczenia: 10.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

·                        Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ławeczko Nowe.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: - wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, sortowanego o grubości warstwy 8,0 cm, na odcinku o długości 710 mb i szerokości 4,20 m i na odcinku o długości 20 mb i szerokości 5,20 m. - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5,0 cm, na odcinku o długości 710 mb i szerokości 4,0 m i na odcinku o długości 20 mb i szerokości 5,0..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

·                        Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·                   III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                        wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·                   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                        aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                        aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                         

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Parafowany projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pok. nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ

Oferta

Oświadczenie

Umowa

Przedmiar robót

Specyfikacja techniczna

Kosztorys ofertowy

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-06-10 15:08:23.
Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu
ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP
Grabów nad Wisłą 

Przyłęk: Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Grabów nad Wisłą
Numer ogłoszenia: 158476 - 2010; data zamieszczenia: 08.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY                

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Grabów nad Wisłą.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Grabów nad Wisłą. Samochód musi posiadać Świadectwo Dopuszczenia Wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, wydane przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie, ważne na dzień składania ofert. Szczegółowy zakres przedmiotu dostawy został określony w załączniku nr 5 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Świadectwo Dopuszczenia Wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, wydane przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie - ważne na dzień składania ofert. 2. Opis parametrów techniczno - użytkowych- z wykorzystaniem zał. nr 5 do SIWZ. 3. Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru zał. nr 1 do SIWZ 4. Parafowany projekt umowy - z wykorzystaniem wzoru zał. nr 6 do SIWZ 5. Pełnomocnictwa wynikającego z wymogów art. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pok.nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pokój nr4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Odpowiedź na zapytanie

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-06-08 11:53:35 | Data modyfikacji: 2010-06-08 11:55:28.
Przebudowa drogi gminnej nr 450327W relacji
Zamość Stary-Stefanów w miejscowości Babin 

Przyłęk: Przebudowa drogi gminnej nr 450327W relacji Zamość Stary-Stefanów w miejscowości Babin
Numer ogłoszenia: 139723 - 2010; data zamieszczenia: 31.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 450327W relacji Zamość Stary-Stefanów w miejscowości Babin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: - wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego, sortowanego o grubości warstwy 7,0 cm, na odcinku o długości 900 mb i szerokości 4,20 m. - wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5,0 cm, na odcinku o długości 900 mb i szerokości 4,0 m..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Parafowany projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.06.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ

Oferta

Oświadczenie

Umowa

Przedmiar robót

SST - podbudowa

SST - nawierzchnia

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-05-31 13:52:11.
Ogłoszenie o wyniku postępowania 

Urząd Gminy w Przyłęku, stosownie do ustaleń art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w dniu 12.05.2010r  na:

Przebudowę drogi gminnej Szlachecki Las - Rudki

została wybrana oferta firmy

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.,

ul. Doktora Perzyny 86

26-700 Zwoleń

                                         

cena oferty:

- 210. 002,02 zł (brutto)

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100% oferta nr 2 była najkorzystniejsza cenowo.

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:

 1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A. ul. Składowa 1, 24-100 Puławy – 90,59 pkt.
 2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń – 100 pkt.
Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji, Góry 85A, 24-173 Markuszów – 74,20 pkt. 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-05-18 11:51:46.
Ogłoszenie o wyniku postępowania 

Urząd Gminy w Przyłęku, stosownie do ustaleń art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w dniu 12.05.2010r  na:

Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Lucimia ( 3 odcinki )

została wybrana oferta firmy

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.,

ul. Doktora Perzyny 86

26-700 Zwoleń

                                         

cena oferty:

- 60.997,90 zł (brutto)

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100% oferta nr 2 była najkorzystniejsza cenowo.

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:

 1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A. ul. Składowa 1, 24-100 Puławy – 93,54 pkt.
 2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń – 100 pkt.
 3. Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji, Góry 85A, 24-173 Markuszów – 73,15 pkt.
 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-05-18 11:49:28.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Dot: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na :

„Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przyłęk”

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych informujemy, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 5

 

THORN LIGHTING POLSKA Sp. z o.o.

ul. Gazowa 26A

50-513 Wrocław

 

Oferta otrzymała 100 pkt.

 

UZASADNIENIE

Powyższa oferta jest najtańsza z pośród ofert spełniających wymogi Prawa Zamówień Publicznych oraz treści SIWZ.

Podstawą prawną wyboru jest art. 91 ust 1 PZP oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty.

 

Nr. Oferty.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Ilość pkt.

 

1

 

 

„MADO” Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe

Andrzej Mróz

ul. Leśna 3

08-330 Kosów Lacki

 

462 507,40

Oferta odrzucona

(niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, art. 89 ust 2 PZP)

 

2.

 

 

MANSTEL Bednarczyk, Słowik, Wiącek sp.j

ul. Pienińska 40

34-436 Maniowy

 

572920,45

 

91,64 pkt

 

3

 

 

Centrum Zaopatrzenia Energetyki

„ELTAST Sp. z o.o.

ul.Toruńska 9

26-600 Radom

 

545 943,78

 

96,16 pkt

5

 

 

ZBT sp. z o.o.

ul. Wielkopolska 5

26-600 Radom

 

805 911,32

Oferta odrzucona

(niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, art. 89 ust 2 PZP)

 

5.

 

 

THORN LIGHTING POLSKA Sp. z o.o.

ul. Gazowa 26A

05-513 Wrocław

 

525 000,01

 

100 pkt

 

 1. Na podstawie art. 92 ust.1 pkt.2 PZP Zamawiający informuje że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone 2 oferty.
 2. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.3 PZP Zamawiający informuje że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 3. Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 2 PZP Zamawiający informuje o terminie, ustalonym zgodnie z art. 94 ust.1 pk2 w/w ustawy, po upływie którego umowa z wyłonionym wykonawca może zostać zawarta- tj. po upływie 10 dni od dnia  przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej ofert.
 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-05-13 10:47:25.
Ogłoszenie o wyniku postępowania 

 Przyłęk dnia 29.04.2010 r. 


                 Urząd Gminy w Przyłęku, stosownie do ustaleń art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w dniu 22.04.2009r  na:


Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Mszadla Dolna, Mszadla Stara, Baryczka, Mszadla Nowa i Ławeczko Stare


została wybrana oferta firmy 


P.W.”HYDROSAN”


Jerzy Skowronek


ul. 1-go Maja 11


21-100 Lubartów                                


cena oferty:


- 350.625,79 zł (brutto)


W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100% oferta nr 4 była najkorzystniejsza cenowo.


Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:1. „MELBUD” Spółka cywilna, Socha A., Kiziewicz S., Cerekiew 2 D, 26-652 Zakrzew – 81,70 pkt.


2. Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych, Józef Piwnicki, Kozłów 91, 26-613 Radom – 70,68 pkt. 


3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WIMAR” Waldemar Markowski, Stary Kobylnik 19,  26-806 Stara Błotnica – 91,11 pkt. 


4. P.W. „HYDROSAN” Jerzy Skowronek, ul. 1-go Maja 11, 21-100 Lubartów – 100,00 pkt.

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-04-30 12:39:46 | Data modyfikacji: 2010-05-13 14:53:50.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lucimia
(3 odcinki) 

Przyłęk: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lucimia (3 odcinki)
Numer ogłoszenia: 93151 - 2010; data zamieszczenia: 22.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lucimia (3 odcinki).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej w m. Lucimia ( 3 odcinki), polegająca na: 1 odcinek o długości 168 mb - wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy do 10 cm, na odcinku o długości 148 mb i szerokości 4,2 m. - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy powyżej 10 cm, na odcinku o długości 20 mb i szerokości 4,2 m. - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych standard I, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, na odcinku o długości 168 mb i szerokości 4 m. 2 odcinek o długości 90 mb - wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy do 10 cm, na odcinku o długości 40 mb i szerokości 4,2 m. - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy powyżej 10 cm, na odcinku o długości 50 mb i szerokości 4,2 m. - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych standard I, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm, na odcinku o długości 90 mb i szerokości 4 m. 3 odcinek o długości 104 mb - wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy do 10 cm, na odcinku o długości 80 mb i szerokości 4,2 m. - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy powyżej 10 cm, na odcinku o długości 24 mb i szerokości 4,2 m. - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych standard I, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm, na odcinku o długości 104 mb i szerokości 4 m..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Parafowany projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.05.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ

Oferta

Oświadczenie

Umowa

Przedmiar robót 1

Przedmiar robót 2

Przedmiar robót 3

SST nawierzchnia

SST podbudowa

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-04-22 13:30:46 | Data modyfikacji: 2010-04-22 13:31:14.
Przebudowa drogi gminnej Szlachecki Las - Rudki 

Przyłęk: Przebudowa drogi gminnej Szlachecki Las - Rudki
Numer ogłoszenia: 92855 - 2010; data zamieszczenia: 22.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Szlachecki Las - Rudki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy do 10 cm, na odcinku o długości 1090 mb, i szerokości 4,2 m - wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni lub chodników, o głębokości 15 cm, na odcinku o długości 1090 mb, i szerokości 0,5 m x 2 - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, na odcinku o długości 1090 mb, i szerokości 0,5 m. x 2 - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych standard I, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm, na odcinku o długości 1090 mb, i szerokości 4 m..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Parafowany projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.05.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ

Oferta

Oświadczenie

Umowa

Przedmiar robót

SST - nawierzchnia

SST - podbudowa

SST - koryto

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-04-22 13:19:41.
Przetarg na zbycie budynku wraz z działką w
miejscowości Ławeczko Stare 

Wójt Gminy Przyłęk ogłasza ustny nieograniczony przetarg na  zbycie  udziału  we współwłasności nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Ławeczko Stare, gm. Przyłęk, na którą składa się działka oznaczona w ewidencji gruntów za numerem 1044/2 w jednostce ewidencyjnej Przyłęk, obręb Ławeczko Stare, jednostka rejestrowa G.382 nr mapy 1, mającą urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu KW Nr 19291.

Powierzchnia ogólna nieruchomości wynosi 0,99 ha. Udział Gminy Przyłęk we współwłasności gruntu wynosi 78160/89580. Gmina jest też właścicielem  dwu kondygnacyjnego budynku po byłej Szkole Podstawowej o pow. zabudowy 587 m2 , pow. użytkowej 822 m2 i kubaturze 3430 m3 , budynku gospodarczego o pow. użytkowej 76,2m2 oraz budynku mieszkalnego drewnianego o powierzchni użytkowej 125,00 m2. Współwłaścicielem pozostałej części gruntu wynoszącej 11420/89580 oraz odrębnej własności lokalu w szkole oraz pozostałych budynków i budowli są osoby fizyczne.
Przeznaczenie nieruchomości określone jest jako tereny usług.  

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 167.760,00 zł.
Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie  art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. Z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z póżn. zm.) upłynął w dniu 30.12.2009r.

Nieruchomość  nie jest obciążona, nie ciążą na niej żadne zobowiązania.
Przetarg odbędzie się w dniu 18.05.2010r. w siedzibie Urzędu Gminy w Przyłęku o godz. 1000, pokój nr 8.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w kwocie: 20.000,00 zł  na konto Urzędu Gminy w Przyłęku w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu Nr 53915700020050050538880006 do dnia 14.05.2010r. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu nie później jednak niż przed upływem 3 dni, z tym że wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Komisji przetargowej należy również przedłożyć: dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych, w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualny wypis z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zawiadomiona zostanie w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli ustalony nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Wójt Gminy Przyłęk może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisu nabytego prawa w księdze wieczystej ponosi wygrywający przetarg.
Budynek można obejrzeć w terminie uzgodnionym z Urzędem Gminy w Przyłęku, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 13.00, tel. (048)6773016.

Wójt Gminy Przyłęk może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu.
Dodatkowych informacji udziela pracownik Urzędu – Leszek Rutkowski, tel.(048) 6773016 wew.43.

  

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-04-07 14:46:57.
Przetarg nieograniczony na budowę sieci
wodociągowej  

Przyłęk: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Mszadla Dolna, Mszadla Stara , Baryczka, Mszadla Nowa i Ławeczko Stare.
Numer ogłoszenia: 85290 - 2010; data zamieszczenia: 25.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Mszadla Dolna, Mszadla Stara , Baryczka, Mszadla Nowa i Ławeczko Stare..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Mszadla Dolna, Mszadla Stara , Baryczka, Mszadla Nowa i Ławeczko Stare w tym: 1. Sieć wodociągowa z rur PVC ø 110 mm - o dł. 8056 mb; 2. Przyłącza wodociągowe z rur PE ø 40 mm - o dł. 685 mb/11 szt. 3. Hydranty Ø 80 mm - szt. 8.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 zł /słownie: pięć tysięcy złotych 00/100/ Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1. Pieniądzu, 2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. Gwarancjach bankowych, 4. Gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu, winno być wpłacone przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu Nr 5391570002 0050 0505 3888 0006 Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.04.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ

Oferta

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Umowa

Wykaz osób

Projekt budowlany sieci wodociągowej

Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej

Rysunek nr 1

Rysunek nr 2

Rysunek nr 3

Rysunek nr 4

Rysunek nr 5

Rysunek nr 6

Rysunek nr 7

Rysunek nr 8

Rysunek nr 9

Rysunek nr 10

Rysunek nr 11

Rysunek nr 12

Rysunek nr 13

Kosztorys ofertowy

Przedmiar robót

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-03-25 12:11:15 | Data modyfikacji: 2010-03-25 13:15:44.
Przetarg nieograniczony na modernizację
oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przyłęk 

Przyłęk: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przyłęk.
Numer ogłoszenia: 76956 - 2010; data zamieszczenia: 18.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przyłęk..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przyłęk obejmująca: a) Demontaż opraw oświetlenia ulicznego - 861 kpl. b) Montaż wysięgników z oprzewodowaniem i bezpiecznikowymi złączami oświetleniowymi - 640 kpl. c) Montaż nowych opraw sodowych ze źródłami światła: - 70 W - 375 kpl. - 100 W - 258 kpl. - 150 W - 4 kpl. d) Montaż/wyniesienie punktów zapalania oświetlenia poza stacje transformatorowe -71szt..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9, 45.31.12.00-2, 45.31.23.11-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000 zł w formie przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu nr 53915700020050050538880006, lub w innej formie/art. 45 ust.6 pkt. 2, 3, 4 i 5 ustawy o zamówieniach publicznych/. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do dokumentów ofertowych. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy powołanej na wstępie

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 10 do SIWZ. (Wykonawcy składający ofertę wspólną winni złożyć jeden wspólny wykaz). Wykaz musi zawierać co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, remoncie lub modernizacji oświetlenia ulicznego o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto każda, poparta dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru końcowego).

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 6 do SIWZ. (Wykonawcy składający ofertę wspólną winni złożyć jeden wspólny wykaz). Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania minimum 1 pracownikiem z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - kierownika budowy - branża elektryczna. Wymaga się również aby wykonawca dysponował co najmniej jedną brygadą przeszkoloną i wyposażoną w sprzęt umożliwiający pracę pod napięciem.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        - Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę co najmniej 200.000,00 zł, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa). - Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 100000zł;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia
 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.04.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4 - poz. 1

Załącznik nr 4 - poz. 2

Załącznik nr 4 - poz. 3

Załącznik nr 4 - poz. 4

Załącznik nr 4 - poz. 5

Załącznik nr 4 - poz. 6

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Załącznik nr 12

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

Odpowiedzi na zapytanie do SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-03-19 17:07:25.
Ogłoszenie o przetargu 

Wójt Gminy Przyłęk ogłasza ustny nieograniczony przetarg na  zbycie  udziału  we współwłasności nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Ławeczko Stare, gm. Przyłęk, na którą składa się działka oznaczona w ewidencji gruntów za numerem 1044/2 w jednostce ewidencyjnej Przyłęk, obręb Ławeczko Stare, jednostka rejestrowa G.382 nr mapy 1, mającą urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu KW Nr 19291.

Powierzchnia ogólna nieruchomości wynosi 0,99 ha. Udział Gminy Przyłęk we współwłasności gruntu wynosi 78160/89580. Gmina jest też właścicielem  dwu kondygnacyjnego budynku po byłej Szkole Podstawowej o pow. zabudowy 587 m2 , pow. użytkowej 822 m2 i kubaturze 3430 m3 , budynku gospodarczego o pow. użytkowej 76,2m2 oraz budynku mieszkalnego drewnianego o powierzchni użytkowej 125,00 m2. Współwłaścicielem pozostałej części gruntu wynoszącej 11420/89580 oraz odrębnej własności lokalu w szkole oraz pozostałych budynków i budowli są osoby fizyczne.
Przeznaczenie nieruchomości określone jest jako tereny usług.  

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 209.700,00 zł.
Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie  art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. Z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z póżn. zm.) upłynął w dniu 30.12.2009r.

Nieruchomość  nie jest obciążona, nie ciążą na niej żadne zobowiązania.
Przetarg odbędzie się w dniu 18.02.2010r. w siedzibie Urzędu Gminy w Przyłęku o godz. 1000, pokój nr 8.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w kwocie: 20.000,00 zł  na konto Urzędu Gminy w Przyłęku w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu Nr 53915700020050050538880006 do dnia 15.02.2010r. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu nie później jednak niż przed upływem 3 dni, z tym że wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Komisji przetargowej należy również przedłożyć: dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych, w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualny wypis z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zawiadomiona zostanie w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli ustalony nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Wójt Gminy Przyłęk może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisu nabytego prawa w księdze wieczystej ponosi wygrywający przetarg.
Budynek można obejrzeć w terminie uzgodnionym z Urzędem Gminy w Przyłęku, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 13.00, tel. (048)6773016.

Wójt Gminy Przyłęk może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu.
Dodatkowych informacji udziela pracownik Urzędu – Leszek Rutkowski, tel.(048) 6773016 wew.43.

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2010-01-14 13:37:36 | Data modyfikacji: 2010-03-19 08:57:24.
Data wprowadzenia: 2010-01-14 13:37:36
Data modyfikacji: 2010-03-19 08:57:24
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk