rok 2009

Ogłoszenie wyników postępowania 
Urząd Gminy w Przyłęku, stosownie do ustaleń art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w dniu 18.12.2009r  na:
Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Przyłęk w 2010 r.
została wybrana oferta firmy
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling
Kucharczyk Tomasz
ul. Chorzowska 3
26-600 Radom
                                          
cena oferty:
- 15.729,00 zł (brutto) miesięcznie
W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100% oferta nr 2  była najkorzystniejsza cenowo.
Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:  
1. Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych „ALMAX” Sp. z o.o., ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom-  50,34 pkt.
2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling, Kucharczyk Tomasz, ul. Chorzowska 3, 26-600 Radom –  100,00 pkt.  

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-22 10:01:06 | Data modyfikacji: 2010-03-21 15:27:54.
Wyjaśnienia do treści specyfikacji 
Wyjaśnienia do treści specyfikacji na:selektywną zbiórkę odpadów komunalnych z terenu gminy Przyłęk .
Urząd Gminy w Przyłęku udziela odpowiedzi na pytania oferenta.
1. W pkt III specyfikacji „Opis przedmiotu zamówienia” wykreśla się zapis
- od jednostek podległych Urzędowi Gminy tj.
Publiczne Gimnazjum w Przyłęku,
Publiczne Gimnazjum w Wólce Zamojskiej
Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabowie nad Wisłą,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaguszowie,
Publiczna Szkoła podstawowa w Mszadli Starej
Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku oraz filie w Łagowie i Grabowie nad Wisłą,
Ośrodek Zdrowia w Przyłęku,
Ośrodek Zdrowia w Załazach,
Ochotnicza Straż Pożarna w Przyłęku,
Ochotnicza Straż Pożarna w Załazach,
Ochotnicza Straż Pożarna w Ławeczku Starym,
Ochotnicza Straż Pożarna w Łagowie,
Ochotnicza Straż Pożarna w Ignacowie,
Ochotnicza Straż Pożarna w Mszadli Nowej,
Ochotnicza Straż Pożarna w Łaguszowie,
Ochotnicza Straż Pożarna w Mszadli Starej,
Dodaje się zapis:
- odbiór zmieszanych odpadów komunalnych (kontener KP-7) przy Urzedzie Gminy w Przyłęku- w skali roku odbiór ok. 15 szt. kontenerów.
2.W roku 2008 odebrano następujące ilości odpadów komunalnych:
- niesegregowane odpady komunalne 365 Mg
- odpady segregowane (wyselekcjonowane) 63,20 Mg
3.Przewidywana ilość odpadów niebezpiecznych to około 10 kontenerów KP-7.
4.W roku ubiegłym nie było odpadów wielkogabarytowych, tak że trudno oszacować ile będzie w roku 2010.
5.Odbiór odpadów niebezpiecznych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie się odbywał z jednego punktu zbiórki tj. (były plac GS „SCh” w Przyłęku-magazyn)
6.Odbiór odpadów wielkogabarytowych na takiej same zasadzie jak odbiór komunalnych niesegregowanych i segregowanych (zbiórka na terenie całej gminy).
7.Do odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw domowych przewiduje się pojemniki o poj. od 100-120 litrów i worki o poj. 100-150 litrów. Do odbioru odpadów segregowanych worki o poj. od 100 do 150 litrów.
8.Szacowana ilość odpadów w ramach „Sprzątania Świata” to około 20 kontenerów KP-7 i odbiór z ok. 7 punktów.
 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-16 13:40:34 | Data modyfikacji: 2010-03-21 15:28:23.
Ogłoszenie o przetargu 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Przyłęk w 2010 r.


1) Urząd Gminy w Przyłęku, reprezentowany przez Wójta Gminy – Pana Mariana Kuś, z siedzibą: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk.
2) Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.)
3) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pok. nr 11 lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Przyłęku www.bip.przylek.pl 
4) Przedmiotem zamówienia jest: „Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Przyłęk w 2010 r.”
5) Nie przewiduje się złożenia ofert wariantowych
6) Termin realizacji zamówienia: termin wykonania zamówienia do 31.12.2010 roku.
7) W postępowaniu mogą brać udział dostawcy, którzy spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia „Prawo zamówień publicznych” (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.)
8) Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3.000 PLN w formie:
- przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu  
Nr 5391570002 0050 0505 3888 0006, lub w innej formie /art.45 ust.6 pkt 2,3,4 i 5   ustawy o zamówieniach publicznych/.  Dowód przelania wadium na r-k bankowy należy dołączyć do dokumentów ofertowych. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy powołanej na wstępie.
9) Podstawowym kryterium oceny ofert jest cena.
10) Miejsce i termin składania ofert. Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pok. nr 4. do godz. 0900, 18 grudnia 2009 roku.
11) Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych zamówienia, nie dłużej jednak niż 30 dni.
12) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 grudnia 2009 roku, o godz. 0915 w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pok. nr 8
13) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Leszek Rutkowski,  pok. nr 11 tel. /048/ 677 30 16
14) Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
15) Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
16) Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 


 

Specyfikacja istotnych warunków zamównienia

Oświadczenie

Formularz ofertowy

Umowa

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-12-11 10:44:33 | Data modyfikacji: 2010-03-21 15:28:46.
Ogłoszenie o przetragu 
Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi  gminnej nr G327W Stefanów – Zamość Stary, polegającej na:
- wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego, sortowanego o grubości warstwy 12,0 cm, na odcinku o długości 900 mb i szerokości 4,20 m.
- wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5,0 cm, na odcinku o długości 900 mb i szerokości 4,0 m.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia do 10.12.2009r.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 10.11.2009 r. do godziny 1000.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 10.11.2009 r. o godzinie 1015.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

Oferta

Specyfikacja

Specyfikacja techniczna - podbudowa

Specyfikacja techniczna - nawierzchnia

Umowa

Oświadczenie

Przedmiar robót

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-10-21 07:19:46 | Data modyfikacji: 2010-03-21 15:30:59.
Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Urząd Gminy w Przyłęku, stosownie do ustaleń art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w dniu 22.09.2009r na:
zakup i transport 3000 ton żużla stalowniczego została wybrana oferta firmy :
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „MIREX” Mirosław Kwapiński
Szymanów 4A, 27-300 Lipsko                                            
cena oferty:
- 83.220,00 zł (brutto)
W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100% oferta nr 1 była najkorzystniejsza cenowo.
Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:
1.Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „MIREX” Mirosław Kwapiński Szymanów 4A, 27-300 Lipsko - 100 pkt.
2.Przedsiębiorstwo Sprzętowo Transportowo Handlowe Dariusz Omilianowicz, ul. Składowa 10, 24-100 Puławy  – 65,90 pkt.
3.FUH „OKSANA TRANS” Oksana Bińczak, Grochocice, 27-530 Ożarów – 64,48 pkt.
4.„KRUSZYWOSORT” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Wiktor Siadaczka, ul. Marglowa 83, 26-600 Radom – 60,65 pkt.
 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-30 13:35:11 | Data modyfikacji: 2010-03-21 15:31:19.
Ogłoszenie o wyniku postępowania  

Urząd Gminy w Przyłęku, stosownie do ustaleń art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w dniu 15.09.2009r  na:
Przebudowę kładki na rzece Zwolence w miejscowości Andrzejów-Kijanka
została wybrana oferta firmy
Budownictwo Przemysłowe
„ICOR” Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 50
39-400 Tarnobrzeg
cena oferty:
- 207.828,87 zł (brutto)
W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100% oferta nr 1  była najkorzystniejsza cenowo.
Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:
1. Budownictwo Przemysłowe „ICOR” Sp. z o.o., ul. Zakładowa 50, 39-400 Tarnobrzeg – 100,00 pkt
2. Gospodarstwo Pomocnicze w Radomiu przy WZM i UW w Warszawie, ul. Wernera 4A, 26-600 Radom – 87,14 pkt
3. P.W. „A-Z Bud” Zbigniew Frąk, ul. Zientarskiego 1A L.114, 26-600 Radom – 65,28 pkt

 

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-16 12:12:54 | Data modyfikacji: 2010-03-21 15:31:36.
Ogłoszenie o przetargu 
Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na: Zakup i transport 3000 ton kruszywa drogowego na bazie żużla stalowniczego o frakcji 0-12,8 mm siwego z bieżącej produkcji z przeznaczeniem na remont dróg gminnych na terenie gminy Przyłęk.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres:
www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia do 31.10.2009r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 22.09.2009 r. do godziny 900.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 22.09.2009 r. o godzinie 915.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Oferta

Oświadczenie

Specyfikacja

Umowa

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-11 11:54:04 | Data modyfikacji: 2010-03-21 15:31:53.
Ogłoszenie wyników postępowania 
Urząd Gminy w Przyłęku, stosownie do ustaleń art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w dniu 28.08.2009r  na:
Przebudowę drogi gminnej nr G311W w m. Mszadla Stara została wybrana oferta firmy
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
ul. Doktora Perzyny 86
26-700 Zwoleń                                         
cena oferty:
- 275.698,28 zł (brutto)
Uzasadnienie wyboru – jedna oferta.
Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:
1.Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń – 100 pkt.  

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-03 12:07:51 | Data modyfikacji: 2010-03-21 15:32:19.
Ogłoszenie wyników postępowania 
Urząd Gminy w Przyłęku, stosownie do ustaleń art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w dniu 28.08.2009r  na:
Przebudowę drogi gminnej nr G315W w m. Przyłęk (Gościniec Szkolny) została wybrana oferta firmy
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
ul. Doktora Perzyny 86
26-700 Zwoleń                                          
cena oferty:
- 127.676,42 zł (brutto)
Uzasadnienie wyboru – jedna oferta.
Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:
1.Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń – 100 pkt.
 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-03 12:04:01 | Data modyfikacji: 2010-03-21 15:32:36.
Ogłoszenie wyników postępowania 

Urząd Gminy w Przyłęku, stosownie do ustaleń art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w dniu 28.08.2009r  na:
Przebudowę drogi gminnej nr G302W w m. Łagów (Karczonki) została wybrana oferta firmy
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
ul. Doktora Perzyny 86
26-700 Zwoleń                                         
cena oferty:
- 320.138,87 zł (brutto)
Uzasadnienie wyboru – jedna oferta.
Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:
1.Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń – 100 pkt.

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-03 12:02:12 | Data modyfikacji: 2010-03-21 15:32:55.
Ogłoszenie wyników postępowania 

Urząd Gminy w Przyłęku, stosownie do ustaleń art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w dniu 28.08.2009r  na: Przebudowę drogi gminnej w m. Mszadla Dolna została wybrana oferta firmy
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
ul. Doktora Perzyny 86
26-700 Zwoleń                                       
cena oferty:
- 125.026,38 zł (brutto)
Uzasadnienie wyboru – jedna oferta.
Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:
1.Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń – 100 pkt.

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-09-03 12:01:16 | Data modyfikacji: 2010-03-21 15:33:18.
Ogłoszenie o wyniku postępowania 

Urząd Gminy w Przyłęku, stosownie do ustaleń art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia, że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w dniu 24.08.2009r  na: Termomodernizację budynku PSP w Łaguszowie została wybrana oferta firmy

P.P.H.U.”DAWBUD”
Paweł Grzywacz
ul. Krótka 16
26-670 Pionki                                 
cena oferty:
- 146.399,84 zł (brutto)
W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100% oferta nr 4  była najkorzystniejsza cenowo.
Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:
  
1. „POL-GIPS” Tomasz Szewczyk, ul. Spacerowa 23, 27-300 Lipsko – 90,40 pkt
2. TOMADOM Tomasz Orczykowski, ul. Lipska 3/24, 26-600 Radom – 73,23 pkt.
3. „INTEGRA” Przedsiębiorstwo Usługowe, Anna Grzyb, ul. Botaniczna 13, 26-613 Radom – 76,75 pkt
4. P.P.H.U.”DAWBUD” Paweł Grzywacz, ul. Krótka 16, 26-670 Pionki – 100,00 pkt
5. PRACE OGÓLNOBUDOWLANE Jacek Kuciński, Brzóza ul. Przecinka 7, 26-903 Głowaczów – 99,18 pkt.
6. P.U.H. „AK-BUD” Andrzej Klimowicz, ul. Targowa 111, 26-700 Zwoleń – 87,48
pkt

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-08-27 08:38:47 | Data modyfikacji: 2010-03-21 15:33:34.
Ogłoszenie o przetargu 
Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowę kładki  na rzece Zwolence  w miejscowości Andrzejów-Kijanka.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres:
www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia do 30.11.2009 r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 15.09.2009 r. do godziny 900.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 15.09.2009 r. o godzinie 915.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

Oferta

Specyfikacja

Szczegółowa specyfikacja techniczna

Kosztorys

Oświadczenio

Umowa

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-08-21 13:24:09 | Data modyfikacji: 2010-03-21 15:33:55.
Ogłszenie o wyniku postępowania 

Urząd Gminy w Przyłęku, stosownie do ustaleń art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w dniu 31.07.2009r  na:
Termomodernizację budynku PSP w Grabowie nad Wisłą została wybrana oferta firmy 
„RAF-BUD” Rafał Jankowski,  ul. J. Kochanowskiego 12, 26-720 Policzna                                      
cena oferty:
- 159.182,29 zł (brutto)
W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100% oferta nr 6 była najkorzystniejsza cenowo.
Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:  
1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „SEMAX”, Artur Bąk, ul. Towarowa 26, 28-200 Staszów – 70,30 pkt
2. P.P.H.U. „DAWBUD” Paweł Grzywacz, 26-720 Pionki, ul. Krótka 16 – 67,65 pkt
3. P.U.H. „AK-BUD” Andrzej Klimowicz, ul. Targowa 111, 26-700 Zwoleń – 89,70 pkt
4. MAX-BUD – Mariusz Krzysztof Okoń, Atalin 25, 26-700 Zwoleń – 88,51 pkt
5. Usługi Remontowo-Budowlane „ROGOWSKI”, Strzelce 19, 28-220 Oleśnica – 80,67 pkt.
6. „RAF-BUD” Rafał Jankowski, ul. J. Kochanowskiego 12, 26-720 Policzna – 100,00 pkt.
7. „INTEGRA” Przedsiębiorstwo Usługowe, Anna Grzyb, ul. Botaniczna 13, 26-613 Radom – 91,97 pkt
8. „POL-GIPS” Tomasz Szewczyk, ul. Spacerowa 23, 27-300 Lipsko –  92,55 pkt

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-08-21 13:21:41 | Data modyfikacji: 2010-03-21 15:34:12.
Ogłoszenie o przetargu 
Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi  gminnej w m. Mszadla Dolna, polegającej na:
- wykonaniu koryta o głębokości 10,0 cm na odcinku o długości 346 mb i szerokości 4,20 m
- wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego, sortowanego o grubości warstwy 20,0 cm, na odcinku o długości 346 mb i szerokości 4,20 m.
- wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, o grubości 4,0 cm, na odcinku o długości 653 mb i szerokości 4,0 m.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia do 15.10.2009r.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 28.08.2009 r. do godziny 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 28.08.2009 r. o godzinie 10.15.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

Przedmiar robót

Specyfikacja

Specyfikacja techniczna - nawierzchnia

Specyfikacja techniczna - podbudowa

Oferta

Oświadczenie

Umowa

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-08-06 13:02:20 | Data modyfikacji: 2010-03-21 15:34:34.
Ogłoszenie o przetargu 
Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi  gminnej nr G311W w m. Mszadla Stara, polegającej na:
- mechanicznym wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, na odcinku o długości 1730 mb
- wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, na odcinku o długości 1730 mb i szerokości 4,0 m.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia do 15.10.2009r.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 28.08.2009 r. do godziny 1000.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 28.08.2009 r. o godzinie 1100.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

Przedmiar robót

Specyfikacja techniczna - nawierzchnia

Oferta

Oświadczenie

Specyfikacja

Umowa

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-08-06 12:58:22 | Data modyfikacji: 2010-03-21 15:34:55.
Ogłoszenie o przetargu 
Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi  gminnej nr G302W w m. Łagów (Karczonki), polegającej na:
- wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy – średnio 7 cm na odcinku o długości 2031 mb i szerokości 4,20 m.
- wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, na odcinku o długości 2031 mb i szerokości 4,0 m.
- wykonaniu przepustów rurowych pod zjazdami, z rur betonowych o średnicy  40 cm  i długości 20 m.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia do 15.10.2009r.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 28.08.2009 r. do godziny 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 28.08.2009 r. o godzinie 10.30.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

Oferta

Przedmiar robót

Specyfikacja techniczna - nawierzchnia

Specyfikacja techniczna - podbudowa

Oświadczenie

Specyfikacja

Umowa

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-08-06 12:50:32 | Data modyfikacji: 2010-03-21 15:35:13.
Ogłoszenie o przetargu 

Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi  gminnej nr G315W w m. Przyłęk (Gościniec Szkolny), polegającej na:
- wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,  grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4,0 cm, na odcinku o długości 1168 mb i szerokości 4,00 m. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia do 15.10.2009r.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 28.08.2009 r. do godziny 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 28.08.2009 r. o godzinie 10.45.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
 

Oferta

Specyfikacja

Przedmiar

Specyfikacja techniczna - nawierzchnia

Oświadczenie

Umowa

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-08-06 12:45:08 | Data modyfikacji: 2010-03-21 15:35:45.
Ogłoszenie o przetargu 
Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na:  Termomodernizację budynku PSP w Łaguszowie, polegający na:
- termomodernizacji ścian zewnętrznych  budynku w systemie lekko mokrym.
- wykonaniu obróbek blacharskich.
- wymianie stolarki okiennej.
- wykonaniu opaski wokół budynku z kostki brukowej wibroprasowanej
- robotach dotyczących instalacji piorunochronnych
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia do 15.10.2009r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 24.08.2009 r. do godziny 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 24.08.2009 r. o godzinie 10.15.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Oferta

Oświadczenie

Specyfikacja

Umowa

Wykaz stolarki okiennej

Przedmiar 1

Przedmiar 2

Przedmiar 3

Przedmiar 4

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna cd

Specyfikacja techniczna cd

Specyfikacja techniczna cd

Specyfikacja techniczna cd

Specyfikacja techniczna cd

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-08-03 11:11:35 | Data modyfikacji: 2010-03-21 15:36:08.
Ogłoszenie o wynikach postępowania 

Urząd Gminy w Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
Tel. (048) 677 30 16, fax. (048) 677 30 01
Niniejszym informuję o wyniku postępowania na:
Przebudowę drogi gminnej  w miejscowości  Łagów na odcinku o długości 220 mb,  wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń.
Cena oferty – 29.894,39 zł (brutto)
Uzasadnienie wyboru – jedna oferta.
Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:
1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń – 100 pkt

Urząd Gminy w Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
Tel. (048) 677 30 16, fax. (048) 677 30 01
Niniejszym informuję o wyniku postępowania na:
Przebudowę drogi gminnej nr G317W w miejscowości  Mszadla Nowa na odcinku o długości 668 mb,  wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń.
Cena oferty – 82.816,59 zł (brutto)
Uzasadnienie wyboru – jedna oferta.
Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:
1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń – 100 pkt.

Urząd Gminy w Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
Tel. (048) 677 30 16, fax. (048) 677 30 01
Niniejszym informuję o wyniku postępowania na:
Przebudowę drogi gminnej nr G318W w miejscowości  Załazy na odcinku o długości 225 mb,  wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń.
Cena oferty – 26.874,26 zł (brutto)
Uzasadnienie wyboru – jedna oferta.
Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:
1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń – 100 pkt.

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-08-03 11:08:55 | Data modyfikacji: 2010-03-21 15:36:48.
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

Urząd Gminy w Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
tel. (048)6773016, fax (048)6762418
niniejszym informuje o wyniku postępowania na:
Dowóz i odwóz około 612 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Przyłęk w roku szkolnym 2009/2010.
Wybrano ofertę firmy:
Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej
26-600 Radom
ul. 1905 Roku Nr 47
Cena oferty: 180.540,00 zł (brutto).
Uzasadnienie wyboru – w oparciu przyjęte kryterium oceny ofert cena 100% oferta nr 2 była najkorzystniejsza cenowo..
Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:
1.Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Czesław Irański ul. Wojska Polskiego 85, 26-700 Zwoleń – 96,72 pkt.
2. Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, ul. 1905 Roku Nr 47, 26-600 Radom – 100 pkt.

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-22 13:06:27 | Data modyfikacji: 2010-03-21 15:37:03.
Ogłoszenie o wyniku postępowania 
Urząd Gminy w Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
Tel. (048) 677 30 16, fax. (048) 677 30 01
Niniejszym informuje o wyniku postępowania na:
Modernizację kotłowni węglowej na olejową w budynku PSP w Łaguszowie została wybrana oferta firmy: P.W. „INSTAL-BUD” Waldemar Stelmach, Krzyżanowice 171, 27-100 Iłża.
Cena oferty – 99.139,51 zł (brutto)
Uzasadnienie wyboru – w oparciu przyjęte kryterium oceny ofert cena 100% oferta nr 3 była najkorzystniejsza cenowo..
Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:
1. P.W. „INSTAL – BUD” Waldemar Stelmach, Krzyżanowice 171, 27-100 Iłża– 100 pkt.
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROBPOL” Jan Nowak, 18-400 Łomża, Al. Legionów 96 – 74,82 pkt.
3.”EKO-TERM” Sp.c. Paweł Węska, Jarosław Żak, ul. Paderewskiego 29A, 25-017 Kielce – 78,47 pkt.
 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-20 09:22:32 | Data modyfikacji: 2010-03-21 15:37:24.
Ogłoszenie o wyniku postępowania 

Urząd Gminy w Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
Tel. (048) 677 30 16, fax. (048) 677 30 01
Niniejszym informuje o wyniku postępowania na:
Przebudowę drogi gminnej nr G309W w miejscowości  Okrężnica na odcinku o długości 1590 mb,  wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń.
Cena oferty – 228.696,81 zł (brutto)
Uzasadnienie wyboru – jedna oferta.
Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:
1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń – 100 pkt.

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-20 09:21:30 | Data modyfikacji: 2010-03-21 15:37:40.
Ogłoszenie o przetargu 

Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na:  Termomodernizację budynku PSP w Grabowie nad Wisłą, polegający na:
- termomodernizacji ścian zewnętrznych  budynku w systemie lekko mokrym.
- wykonaniu obróbek blacharskich.
- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.
- wykonaniu chodników i opaski wokół budynku z kostki brukowej wibroprasowanej
- robotach dotyczących instalacji piorunochronnych
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia do 30.09.2009r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 31.07.2009 r. do godziny 1000.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 31.07.2009 r. o godzinie 1015.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Oferta

Oświadczenie

Specyfikacja

Szczegółowa specyfikacja techniczna

Umowa

Rysunek

Przedmiar-1

Przedmiar-2

Przedmiar-3

Przedmiar-4

Przedmiar-5

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-08 12:07:03 | Data modyfikacji: 2010-03-21 15:38:00.
Unieważnienie przetargu 

Urząd Gminy w Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk

Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Tekst jednolity Dz.U. 2007. nr 223, poz.1655 z późn. zm.) Urząd Gminy w Przyłęku unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na „Termomodernizację budynku PSP w Grabowie nad Wisłą”.

Uzasadnienie:

Przedmiar robót załączony w ogłoszeniu o przetargu nie zawiera pełnego zakresu robót, które zamawiający zamierza zrealizować.

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-08 12:01:46 | Data modyfikacji: 2010-03-21 15:38:25.
Ogłoszenie o przetargu 

Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na: Dowóz i odwóz około 612 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy Przyłęk w roku szkolnym 2009/2010.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres:
www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy do końca roku szkolnego 2009/2010..
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 14.07.2009r. do godziny 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 14.07.2009r. o godzinie 10.15.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Oferta

Specyfikacja

Oświadczenie

Umowa

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-03 13:35:52 | Data modyfikacji: 2010-03-21 15:38:42.
Ogłoszenie o przetargu 

Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi  gminnej nr G318W w m. Załazy, polegającej na:
- wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym o grubości warstwy do 10 cm ( średnio 7 cm), na odcinku o długości 225 mb i szerokości 2,70 m.
- wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,  grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4,0 cm, na odcinku o długości 225 mb i szerokości 2,5 m.
- wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami, z rur betonowych o średnicy 40 cm i długości 10,0 m.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia do 31.08.2009r.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 23.07.2009 r. do godziny 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 23.07.2009 r. o godzinie 10.30.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

Specyfikacja

Przedmiar

Specyfikacja techniczna - nawierzchnia

Specyfikacja techniczna - podbudowa

Oferta

Oświadczenie

Umowa

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-01 10:51:22 | Data modyfikacji: 2010-03-21 15:39:34.
Ogłoszenie o przetargu 

Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi  gminnej nr G317W w m. Mszadla Nowa, polegającej na:
- wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,  grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5,0 cm, na odcinku o długości 668 mb i szerokości 4,0 m.
- wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami, z rur betonowych o średnicy 40 cm i długości 6,0 m.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia do 31.08.2009 r..
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 23.07.2009 r. do godziny 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 23.07.2009 r. o godzinie 10.15.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

Specyfikacja

Przedmiar

Specyfikacja techniczna - nawierzchnia

Oświadczenie

Oferta

Umowa

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-01 10:38:01 | Data modyfikacji: 2010-03-21 15:41:20.
Ogłoszenie o przetargu 

Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi  w m. Łagów, polegającej na:
- wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym o grubości warstwy do 10 c(m średnio 7 cm), na odcinku o długości 220 mb i szerokości 3,20 m.
- wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,  grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4,0 cm, na odcinku o długości 220 mb i szerokości 3,00 m.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia do 31.08.2009r.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 23.07.2009 r. do godziny 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 23.07.2009 r. o godzinie 10.45.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

Specyfikacja

Oferta

Przedmiar

Specyfikacja techniczna - nawierzchnia

Specyfikacja techniczna - podbudowa

Oświadczenie

Umowa

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-01 10:30:06 | Data modyfikacji: 2010-03-21 15:41:36.
Ogłoszenie o przetargu 

Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi  gminnej nr G309W w m. Okrężnica, polegającej na:
- wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym o grubości warstwy średnio 7 cm, na odcinku o długości 1590 mb i szerokości 3,70 m.
- wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,  grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4,0 cm, na odcinku o długości 1590 mb i szerokości 3,50 m.
- wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami, z rur betonowych o średnicy 40 cm i długości 12,0 m

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia do 31.08.2009r.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 15.07.2009 r. do godziny 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 15.07.2009 r. o godzinie 10.15.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

Specyfikacja

Oferta

Przedmiar Robót

Specyfikacja techniczna - nawierzchnia

Specyfikacja techniczna - podbudowa

Oświadczenie

Umowa

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-06-24 12:55:42 | Data modyfikacji: 2010-03-21 15:41:54.
Ogłoszenie o przetargu 
Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na:  Modernizację kotłowni węglowej na olejową w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaguszowie, polegający na:
-  wykonaniu i przebudowie instalacji technologicznej kotłowni węglowej na olejową  w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaguszowie.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres:
www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia do 15.09.2009r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 03.07.2009 r. do godziny 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 03.07.2009 r. o godzinie 10.30.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Oferta

Oświadczenie

Przedmiar robót

Specyfikacja techniczna

Przedmiar robót cd

Specyfikacja techniczna 1

Specyfikacja istotnych warunków

Umowa

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-06-12 10:48:51 | Data modyfikacji: 2010-03-21 15:42:16.
Ogłoszenie o przetargu 
Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na:  Termomodernizację budynku PSP w Grabowie nad Wisłą, polegający na:
- termomodernizacji ścian zewnętrznych  budynku w systemie lekko mokrym.
- wykonaniu obróbek blacharskich.
- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.
- wykonaniu opaski wokół budynku z kostki brukowej wibroprasowanej
- robotach dotyczących instalacji piorunochronnych
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres:
www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia do 30.09.2009r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 03.07.2009 r. do godziny 1000.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 03.07.2009 r. o godzinie 1015.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Oferta

Umowa

Przedmiar robót

Szczegółowa specyfikacja

Oświadczenie

Rysunek

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-06-12 10:32:59 | Data modyfikacji: 2010-03-21 15:42:38.
Ogłoszenia o przetargu 
Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi  gminnej nr G332W Lucimia-Andrzejów (Borowiec), polegającej na:
- wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego, sortowanego o grubości warstwy 12,0 cm, na odcinku o długości 1625 mb i szerokości 4,20 m.
- wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, o grubości 5,0 cm, na odcinku o długości 1625 mb i szerokości 4,0 m.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia do 19.06.2009r.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 07.05.2009 r. do godziny 1000.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 07.05.2009 r. o godzinie 1015.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

Specyfikacja

Oferta

Umowa

Oświadczenie

Przedmiar robót

Specyfikacja techniczna - podbudowa

Specyfikacja techniczna - nawierzchnia

Specyfikacja techniczna-cd

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-15 13:28:06 | Data modyfikacji: 2010-03-21 15:43:04.
Ogłoszenie o wyniku postępowania 
Urząd Gminy w Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
Tel. (048) 677 30 16, fax. (048) 677 30 01
Niniejszym informuje o wyniku postępowania na:
Dostawę ambulansu sanitarnego wybrano ofertę firmy AMZ-KUTNO Sp. z o.o.
ul. Sklęczkowska 18, 99-300 Kutno
Cena oferty – 119.579,00 zł (brutto)
 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-03-24 11:31:18 | Data modyfikacji: 2010-03-21 15:43:18.
Wyjaśnienia do treści specyfikacji 

Wyjaśnienia do treści specyfikacji na: dostawę ambulansu sanitarnego.
Urząd Gminy w Przyłęku udziela odpowiedzi na pytania oferenta.

Odpowiedź 1: Zamawiający zgodnie z opisem w Załączniku Nr 1 wymaga dołączenia do oferty Homologacjj na pojazd skompletowany jako specjalny sanitarny, posiadanie homologacji jest jednoznaczne z autoryzacją importera na wykonanie adaptacji.

Odpowiedź 2: Zamawiający podtrzymuje wymogi postawione w SIWZ oraz Załączniku Nr 1

Odpowiedź 3: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza takie rozwiazanie.

Odpowiedź 4: Zamawiający podtrzymuje wymogi postawione w SIWZ oraz Załączniku Nr 1

Odpowiedź 5: Zamawiający podtrzymuje wymogi postawione w SIWZ oraz Załączniku Nr 1

Odpowiedź 6: Zamawiający w Załączniku Nr 1 okreslił minimalną ilość miejsc siedzących,  zaoferowanie dwóch foteli w przedziale medycznym nie jest wymagane ale Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-03-13 14:32:00 | Data modyfikacji: 2010-03-21 15:44:00.
Ogłoszenie o przetargu  
Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę ambulansu sanitarnego.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres:
www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy – 40 dni.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 20.03.2009 r. do godziny 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 20.03.2009r. o godzinie 10.15.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
.

Specyfikacja

Oferta

Oświadczenie

Umowa

Przedmiot zamówienie

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2009-03-09 10:40:36 | Data modyfikacji: 2010-03-21 15:44:18.
Data wprowadzenia: 2009-03-09 10:40:36
Data modyfikacji: 2010-03-21 15:44:18
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk