rok 2007

Ogłoszenie wyników postępowania 

Urząd Gminy w Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
Tel. (048) 677 30 16, fax. (048) 677 30 01
Niniejszym informuje o wyniku postępowania na:
Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Łagów na odcinku o długości 1003 mb. , wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń.

Urząd Gminy w Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
Tel. (048) 677 30 16, fax. (048) 677 30 01
Niniejszym informuje o wyniku postępowania na:
Przebudowę drogi gminnej Mszadla Stara-Załazy w miejscowości Zamość Nowy na odcinku o długości 680 mb. , wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń.


Urząd Gminy w Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
Tel. (048) 677 30 16, fax. (048) 677 30 01
Niniejszym informuje o wyniku postępowania na:
Budowę sieci wodociągowej Lipiny III etap w miejscowościach Przyłęk-Szlachecki Las, Przyłęk (Wólka Przyłęcka),  wybrano ofertę firmy Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji, Góry 85A, 14-173 Markuszów.

Urząd Gminy w Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
Tel. (048) 677 30 16, fax. (048) 677 30 01
Niniejszym informuje o wyniku postępowania na:
Dostawę transportem oferenta z przepompowaniem do zbiorników oleju opałowego EKOTERM około 28 tys. litrów do kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Przyłęku , wybrano ofertę firmy PETROLIS Sp. z o.o. ul. Władysława Jagiełły 10A/204, 26-700 Zwoleń.

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2007-10-09 13:00:28 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:10:59.
Ogłoszenie przetargu 
Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę transportem oferenta z przepompowaniem do zbiorników oleju opałowego, lekkiego EKOTERM około 28 tys. litrów do kotłowni w  budynku Urząd Gminy w Przyłęku o parametrach technicznych jak niżej:
- wartość opałowa co najmniej 42 MJ/kg
- zawartość siarki poniżej 0,3 %
- gęstość w temp. 150C 0,840- 0,845 g/cm3
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy  w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016             
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy- sezon grzewczy 2007/2008/ październik 2007 r.- kwiecień 2008 r./
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Przyłęku, pokój nr 4 do dnia 04.10.2007r.  do godz. 10.00 .
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Przyłęku, pokój nr 5 dnia 04.10.2007r. o godzinie 10.15.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Oferta

Umowa

Oświadczenie

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2007-09-26 08:29:25 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:11:41.
Ogłoszenie przetargu 
Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowę sieci wodociągowej Lipiny III etap w miejscowościach Przyłęk-Szlachecki Las, Przyłęk (Wólka Przyłęcka) w tym:
1. Sieć wodociągowa z rur PVC ø 110 mm – o dł. 1292 mb;
2. Przyłącza wodociągowe z rur PEHD ø 40 mm - o dł. 289 mb/8 szt.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy do dnia 31.10.2007r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 03.10.2007r. do godziny 900.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 03.10.2007r. o godzinie 915.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Oferta

Przedmiar robót

Specyfikacja techniczna

Opis projektu 1

Opis projektu 2

Opis projektu 3

Kosztorys ofertowy

Mapy

Wzór umowy

Oświadczenie

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2007-09-12 14:05:52 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:11:59.
Ogłoszenie o wyniku postępowania  

Urząd Gminy w Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
Tel. (048) 677 30 16, fax. (048) 677 30 01
Niniejszym informuje o wyniku postępowania na: Budowę boiska sportowego w Wólce Zamojskiej wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ,,AK-BUD” Andrzej Klimowicz,
ul. Targowa 111, 26-700 Zwoleń.

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2007-09-05 15:14:07 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:12:19.
Ogłoszenie przetargu 
Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na:  Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Łagów na odcinku o długości 1003 mb i szerokości 3,5 m polegającej na wykonaniu warstwy wiążącej o grubości 2,0 cm i warstwy ścieralnej o grubości 3,0 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy do 15.10.2007r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 26.09.2007 r. do godziny 900.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 26.09.2007 r. o godzinie 915.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Oferta

Oświadczenie

Umowa

Przedmiar 1

Przedmiar 2

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2007-09-05 15:07:59 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:12:38.
Ogłoszenie przetargu 
Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na:  Przebudowę drogi gminnej Mszadla Stara-Załazy w miejscowości Zamość Nowy na odcinku o długości 680 mb i szerokości 4,0 m polegającej na wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego o grubości 12 cm i nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 4,0 cm.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy do 31.10.2007r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 26.09.2007 r. do godziny 900.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 26.09.2007 r. o godzinie 930.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Oferta

Oświadczenie

Umowa

Przedmiar robót

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2007-09-05 15:04:35 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:12:51.
Ogłoszenie o wyniku postępowania 
Urząd Gminy w Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
Tel. (048) 677 30 16, fax. (048) 677 30 01
Niniejszym informuje o wyniku postępowania na:  Dowóz i odwóz około 500 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy Przyłęk w roku szkolnym 2007/2008 wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej ul. 1905 Roku 47, 26-600 Radom.  

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2007-08-20 12:09:18 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:13:08.
Ogłoszenie o wyniku postępowania 

Nr 1
Urząd Gminy w Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
Tel. (048) 677 30 16, fax. (048) 677 30 01
Niniejszym informuje o wyniku postępowania na:
Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Szlachecki Las na odcinku o długości 920 mb. , wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń.

Nr 2
Urząd Gminy w Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
Tel. (048) 677 30 16, fax. (048) 677 30 01
Niniejszym informuje o wyniku postępowania na:
Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rudki – Mszadla Nowa na odcinku o długości 1914 mb. , wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń.

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2007-08-01 10:40:11 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:13:27.
Ogłoszenie przetargu 
Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na: Dowóz i odwóz około 500 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy Przyłęk w roku szkolnym 2007/2008.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy do końca roku szkolnego 2007/2008..
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 10.08.2007r. do godziny 900.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 10.08.2007r. o godzinie 915.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Oferta

Umowa

Oświadczenia

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2007-08-01 10:17:24 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:13:41.
Ogłoszenie przetargu 
Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na: budowę boiska sportowego w Wólce Zamojskiej.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy do dnia 20.10.2007r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 23.08.2007r. do godziny 900.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 23.08.2007r. o godzinie 915.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Oferta

Przedmiar

Oświadczenie

Umowa

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2007-08-01 10:11:45 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:14:01.
Ogłoszenie przetargu 
Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na:  Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie, polegający na:
- dociepleniu ścian zewnętrznych - system .
- budowie chodnika.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia do 15.10.2007r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 08.08.2007 r. do godziny 900.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 08.08.2007 r. o godzinie 915.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Oferta

Oświadczenie

Wzór umowy

Przedmiar robót

Opis techniczny

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2007-07-19 13:12:40 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:14:17.
Ogłoszenie przetargu 
Urząd Gminy ogłasza przetarg nieograniczony na:  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szlachecki Las  na odcinku o długości 920 mb i szerokości 5,0 m polegającej na wykonaniu nawierzchni z mas mineralno – asfaltowych o grubości 4,0 cm.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia do 31.08.2007r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 31.07.2007 r. do godziny 900.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 31.07.2007 r. o godzinie 945.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Oferta

Umowa

Oświadczenie

Przedmiar robót

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2007-07-10 08:51:21 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:14:44.
Ogłoszenie przetargu 
Urząd Gminy w  Przyłęku ogłasza przetarg nieograniczony na:  Przebudowa drogi gminnej  Rudki – Mszadla Nowa na odcinku o długości 1914 mb i szerokości 5,0 m polegającej na wykonaniu nawierzchni z mas mineralno – asaltowych o grubości 4,0 cm.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy do 31.08.2007r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 31.07.2007 r. do godziny 900.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 31.07.2007 r. o godzinie 915.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Oferta

Umowa

Oświadczenie

Przedmiar robót

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2007-07-10 08:45:22 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:14:58.
Przetarg na selektywną zbiórke odpadów
komunalnych 

1) Urząd Gminy w Przyłęku, reprezentowany przez Wójta Gminy – Pana Mariana Kuś,
z siedzibą: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk.

2) Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn.zm.)

3) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy
w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pok. nr 11 lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Przyłęku www.bip.przylek.pl  

4) Przedmiotem zamówienia jest: „Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Przyłęk w latach 2007-2009

5) Nie przewiduje się złożenia ofert wariantowych
6) Termin realizacji zamówienia: termin wykonania zamówienia do 31.12.2009 roku.
7) W postępowaniu mogą brać udział dostawcy, którzy spełniają warunki wynikające z art. 22 i nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn.zm.).
8)
Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości
5.000 PLN w formie:

- przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu Nr 5391570002 0050 0505 3888 0006, lub w innej formie /art.45 ust.6 pkt 2,3,4 i 5 ustawy o zamówieniach publicznych/.  Dowód przelania wadium na r-k  bankowy należy dołączyć do dokumentów lub przedstawić w części jawnej postępowania przetargowego.
Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy powołanej na wstępie.  
9) Podstawowym kryterium oceny ofert jest cena.
10) Miejsce i termin składania ofert. Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pok. nr 4. do godz. 1000, 20 czerwca 2007 roku.
11) Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych zamówienia, nie dłużej jednak niż 30 dni.
12) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 czerwca 2007 roku, o godz. 1015 w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pok. nr 8
13) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Leszek Rutkowski,  pok. nr 11 tel. /048/ 677 30 16

14) Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.

15) Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

16) Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Oferta

Wzór umowy

Oświadczenie

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2007-06-05 11:47:10 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:15:15.
Przetarg na remont mostu 
Urząd Gminy w  Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
Ogłasza przetarg nieograniczony na: remont mostu na rzece Czerniawce w miejscowości Mszadla Dolna, gmina Przyłęk.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia – 15.07.2007 r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 22.05.2007r. do godziny 900.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 8 dnia 22.05.2007r. o godzinie 915.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Oferta

Przedmiar robót

Umowa

Oświadczenie

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2007-05-08 11:39:47 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:15:29.
Unieważnienie postępowania 
Urząd Gminy w Przyłęku unieważnia postępowanie przetargowe na ,,Remont cząstkowy następujących odcinków utwardzonych dróg gminnych:
- Rudki – Mszadla Nowa;
- Szlachecki Las przez wieś;
- Mszadla Stara przez wieś;
- Przyłęk (szkolny gościniec)” 
zamieszczone w portalu Urzędu Zamówień Publicznych za numerem OWP/2007/05/04-1605391.  

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2007-05-08 11:34:34 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:15:45.
Ogłoszenia o wynikach postępowania 

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Urząd Gminy w Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
Tel. (048)6773016, fax (048)6773001
niniejszym informuje o wyniku postępowania na:
prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Przyłęk w latach 2007-2008
wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling, ul.Chorzowska 3, 26-600 Radom


Ogłoszenie o wyniku postępowania
Urząd Gminy w Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
Tel. (048)6773016, fax (048)6773001
niniejszym informuje o wyniku postępowania na:
wywóz stałych odpadów komunalnych (kontenery KP-7) z terenie Gminy Przyłęk w latach 2007-2008
wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling,
ul.Chorzowska 3, 26-600 Radom

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2007-04-26 12:43:03 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:16:16.
Przetarg na wywóz stałych odpadów komunalnych
/kontenery KP-7/ 
Urząd Gminy w Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
wywóz stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Przyłęk
/kontenery KP-7/
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016              
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Okres realizacji zamówienia od daty podpisania umowy – do 31.12.2008r
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i ust. 2, ustawy „Prawo zamówień publicznych” i spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 23.04.2007r. do godziny 900.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 23.04.2007r. o godzinie 915.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Specyfikacja

Oferta

Wzór umowy

Oświadczenie

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2007-04-13 12:53:54 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:16:34.
Przetarg na wywóz odpadów komunalnych 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Przyłęk w latach 2007-2008

1) Urząd Gminy w Przyłęku, reprezentowana przez Wójta Gminy – Pana Mariana Kuś,
z siedzibą: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk.
2) Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn.zm.)
3) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy
w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pok. nr 11 lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Przyłęku
www.bip.przylek.pl 
4) Przedmiotem zamówienia jest: „Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Przyłęk w latach 2007-2008”
5) Nie przewiduje się złożenia ofert wariantowych
6) Termin realizacji zamówienia: termin wykonania zamówienia do 31.12.2008 roku.
7) W postępowaniu mogą brać udział dostawcy, którzy spełniają warunki wynikające z art. 22 i nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia „Prawo zamówień publicznych” ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn.zm.).
8) Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
9) Podstawowym kryterium oceny ofert jest cena.
10) Miejsce i termin składania ofert. Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pok. nr 4. do godz. 1000, 19 kwietnia 2007 roku.
11) Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych zamówienia, nie dłużej jednak niż 30 dni.
12) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 kwietnia 2007 roku, o godz. 1015 w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pok. nr 8
13) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Leszek Rutkowski,  pok. nr 11 tel. /048/ 677 30 16

Specyfikacja

Formularz oferty

Wzór umowy

Oświadczenie

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2007-04-12 10:14:21 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:16:52.
Przetarg na transport kruszywa drogowego 
Urząd Gminy w  Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
transport 10000 ton kruszywa drogowego na bazie żużla stalowniczego siwego  o frakcji 0-10 mm z odległości ok. 100 km od siedziby gminy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016           
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Okres realizacji zamówienia od daty podpisania umowy – do 30.06.2007r
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i ust. 2, ustawy „Prawo zamówień publicznych” i spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 22.01.2007r. do godziny 900.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 8 dnia 22.01.2007r. o godzinie 930.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Oferta

Wzór umowy

Oświadczenie

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2007-01-11 12:49:02 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:17:06.
Przetarg na zakup kruszywa drogowego 

Urząd Gminy w Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
Zakup 10000 ton kruszywa drogowego na bazie żużla stalowniczego o frakcji
0-10 mm siwego z bieżącej produkcji
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016              
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Okres realizacji zamówienia od daty podpisania umowy – do 30.06.2007r
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i ust. 2, ustawy „Prawo zamówień publicznych” i spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 22.01.2007r. do godziny 900.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 8 dnia 22.01.2007r. o godzinie 945.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Specyfikacja

Oferta

Wzór umowy

Oświadczenie

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2007-01-11 12:42:40 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:17:21.
Przetarg na wywóz odpadów komunalnych 

Urząd Gminy w Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
wywóz stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Przyłęk
/kontenery KP-7/ oraz obsługę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres:
www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016              
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Okres realizacji zamówienia od daty podpisania umowy – do 30.01.2008r
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i ust. 2, ustawy „Prawo zamówień publicznych” i spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 22.01.2007r. do godziny 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 22.01.2007r. o godzinie 9.15.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Oferta

Umowa

Oświadczenie

 Specyfikacja

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2007-01-11 12:38:16 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:17:40.
Data wprowadzenia: 2007-01-11 12:38:16
Data modyfikacji: 2010-03-21 16:17:40
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk