rok 2004

 

Przetarg nieograniczony na:

zakup paliw płynnych /etylina +olej napędowy /do autobusów szkolnych i samochodów strażackich z terenu Gminy Przyłęk.

 

Wójt Gminy Przyłęk

26-704 Przyłęk

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:
zakup paliw płynnych /etylina +olej napędowy /do autobusów szkolnych i samochodów strażackich z terenu Gminy Przyłęk.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Okres realizacji zamówienia od daty podpisania umowy – 31.12.2005r

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i ust. 2, ustawy „Prawo zamówień publicznych” i spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- cena /koszt/       100%

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 07.01.2005r. do godziny 900.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 07.01.2005r. o godzinie 915.

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2004-12-23 12:51:02 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:31:16.
Data wprowadzenia: 2004-12-23 12:51:02
Data modyfikacji: 2010-03-21 16:31:16
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk