rok 2006

Przetarg na zakup paliw płynnych do autobusów
szkolnych i samochodów strażackich 
 Urząd Gminy w Przyłęku
26-704 Przyłęk
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
zakup paliw płynnych do autobusów szkolnych i samochodów strażackich z terenu Gminy Przyłęk w ilości ok. 24000 litrów oleju napędowego i ok. 150 litrów etyliny 95.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Okres realizacji zamówienia od daty podpisania umowy – 31.12.2007r
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i ust. 2, ustawy „Prawo zamówień publicznych” i spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 22.12.2006r. do godziny 900.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 22.12.2006r. o godzinie 930.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.

Specyfikacja

Oferta

Oświadczenie

Projekt umowy

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2006-12-14 11:27:36 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:19:41.
Przetarg na budowę oświetlenia ulicznego 
Urząd Gminy w  Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
Ogłasza przetarg nieograniczony na: budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Łagów (Karczonki Łagowskie 1 i 2) na długości 1125 mb.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres:
www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016             
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy do dnia .15.11.2006r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 19.10.2006r.  do godz. 1000 .
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 19.10.2006r. o godzinie 1015.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Wzór oferty

Wzór umowy

Oświadczenie

Projekt techniczny

Przedmiar robót

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2006-10-12 09:35:42 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:20:18.
Wyjaśnienie do treści specyfikacji 
Wyjaśnienia do treści specyfikacji na dostawę oleju opałowego
Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie udziela odpowiedzi na pytania oferenta:
1. Sprzedaż oleju opałowego lekkiego nie będzie rozliczana w oparciu o temperaturę referencyjną +150C.
2. Zmianę ceny oleju przewiduje punkt XIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Cena ofertowa oleju opałowego w stosunku do ceny u producenta powinna być podana na dzień 02.10.2006r.  

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2006-09-29 10:23:08 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:20:49.
Wyjasnienie do treści specyfikacji 
Wyjaśnienia do treści specyfikacji na dostawę oleju opałowego
Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabowie nad Wisłą udziela odpowiedzi na pytania oferenta:
1. Sprzedaż oleju opałowego lekkiego nie będzie rozliczana w oparciu o temperaturę referencyjną +150C.
2. Zmianę ceny oleju przewiduje punkt XIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Cena ofertowa oleju opałowego w stosunku do ceny u producenta powinna być podana na dzień 02.10.2006r.  

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2006-09-29 09:42:26 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:21:06.
Wyjasnienie do treści specyfikacji 
Wyjaśnienia do treści specyfikacji na dostawę oleju opałowego
Publiczne Szkoła Podstawowa w Mszadli Starej udziela odpowiedzi na pytania oferenta:
1. Sprzedaż oleju opałowego lekkiego nie będzie rozliczana w oparciu o temperaturę referencyjną +150C.
2. Zmianę ceny oleju przewiduje punkt XIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Cena ofertowa oleju opałowego w stosunku do ceny u producenta powinna być podana na dzień 02.10.2006r.  

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2006-09-29 08:44:58 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:21:23.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Przełyku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
Tel. (048) 6773040, fax(048)6773001
niniejszym informuje o wyniku postępowania na:
„dostawę sprzętu na doposażenie stołówek w szkołach podległych”
Wybrano ofertę firmy: Multi Figro Sp.z.o.o.
ul. Bursaki 18
20-150 Lublin
Ceny oferty:
- 37 169,59 zł (brutto)
 Przyłęk, dn.27.09.2006r


 

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2006-09-28 10:50:17 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:21:50.
Wyjaśnienia do treści specyfikacji 

Publiczne Gimnazjum w Przyłęku udziela odpowiedzi na pytania oferenta:


1. Sprzedaż oleju opałowego lekkiego nie będzie rozliczana w oparciu o temperaturę referencyjną +150C.


2. Zmianę ceny oleju przewiduje punkt XIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


3. Cena ofertowa oleju opałowego w stosunku do ceny u producenta powinna być podana na dzień 02.10.2006r.


 

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2006-09-28 10:47:58 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:22:07.
Ogłoszenie wyników postępowania 

1. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

Urząd Gminy w Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
tel. (048)6773016, fax (048)6762418
niniejszym informuje o wyniku postępowania na:
dostawę transportem oferenta z przepompowaniem do zbiorników
oleju opałowego EKOTERM około 28 tys. litrów do kotłowni
w budynku Urzędu Gminy w Przyłęku
Wybrano ofertę firmy: PETROLIS Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 60,
26-700 Zwoleń za cenę: 2,18 zł/litr (brutto)
Przyłęk, dn.27.09.2006r.

2. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

Urząd Gminy w Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
tel. (048)6773016, fax (048)6762418
niniejszym informuje o wyniku postępowania na:
budowę studni nr 2 (awaryjnej) ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych
dla wodociągu grupowego w miejscowości Załazy, gmina Przyłęk
Wybrano ofertę firmy: Wiercenia Studzienne Eugeniusz Ozga, ul.Orkana 5/48
25-548 Kielce za cenę: 94.962,50 zł (brutto).

Przyłęk, dn.27.09.2006r.

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2006-09-27 14:41:59 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:22:24.
Przetarg na dostawę oleju opałowego 
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Mszadli Starej
 Mszadla Stara 39
26-704 Przyłęk
Ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę transportem oferenta z przepompowaniem do zbiorników oleju opałowego, lekkiego EKOTERM około 16 tys. litrów do kotłowni w  budynku Publicznej Szkole Podstawowej w Mszadli Starej o parametrach technicznych jak niżej:
- wartość opałowa co najmniej 42 MJ/kg
- zawartość siarki poniżej 0,3 %
- gęstość w temp. 150 0,840- 0,845 g/cm3
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres:
www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Publicznej Szkole Podstawowej w Mszadli Starej , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie tel. (048)6773220            
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy- sezon grzewczy 2006/2007/ październik 2006 r.- kwiecień 2007 r./
 W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Przyłęku, pokój nr 4 do dnia 04.10.2006r.  do godz. 1000 .
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Przyłęku, pokój nr 5 dnia 04.10.2006r. o godzinie 1100.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Oferta

Oświadczenie

Umowa

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2006-09-25 11:33:31 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:22:44.
Przetarg na dostawę oleju opałowego 
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Babinie
Babin 38
26-704 Przyłęk
Ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę transportem oferenta z przepompowaniem do zbiorników oleju opałowego, lekkiego EKOTERM około 28 tys. litrów do kotłowni w  budynku Publicznej Szkole Podstawowej w Babinie o parametrach technicznych jak niżej:
- wartość opałowa co najmniej 42 MJ/kg
- zawartość siarki poniżej 0,3 %
- gęstość w temp. 150 0,840- 0,845 g/cm3
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres:
www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Publicznej Szkole Podstawowej w Babinie , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie tel. (048)6773072            
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy- sezon grzewczy 2006/2007/ październik 2006 r.- kwiecień 2007 r./
 W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Przyłęku, pokój nr 4 do dnia 04.10.2006r.  do godz. 1000 .
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Przyłęku, pokój nr 5 dnia 04.10.2006r. o godzinie 1045.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Oferta

Oświadczenie

Umowa

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2006-09-25 11:15:42 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:22:58.
Przetarg na dostawę oleju opałowego 
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Grabowie nad Wisłą
Grabów 57
26-704 Przyłęk
Ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę transportem oferenta z przepompowaniem do zbiorników oleju opałowego, lekkiego EKOTERM około 30 tys. litrów do kotłowni w  budynku Publicznej Szkole Podstawowej w Grabowie  nad Wisłą o parametrach technicznych jak niżej:
- wartość opałowa co najmniej 42 MJ/kg
- zawartość siarki poniżej 0,3 %
- gęstość w temp. 150 0,840- 0,845 g/cm3
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres:
www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Publicznej Szkole Podstawowej w Grabowie nad Wisłą , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie tel. (048)6775862            
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy- sezon grzewczy 2006/2007/ październik 2006 r.- kwiecień 2007 r./
 W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Przyłęku, pokój nr 4 do dnia 04.10.2006r.  do godz. 1000 .
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Przyłęku, pokój nr 5 dnia 04.10.2006r. o godzinie 1030.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Oferta

Oświadczenie

Umowa

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2006-09-25 11:02:05 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:23:39.
Przetarg na dostawę oleju opałowego 

Publiczne Gimnazjum w  Przyłęku
Przyłęk 142
26-704 Przyłęk
Ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę transportem oferenta z przepompowaniem do zbiorników oleju opałowego, lekkiego EKOTERM około 30 tys. litrów do kotłowni w  budynku Publicznego Gimnazjum w Przyłęku o parametrach technicznych jak niżej:
- wartość opałowa co najmniej 42 MJ/kg
- zawartość siarki poniżej 0,3 %
- gęstość w temp. 150 0,840- 0,845 g/cm3
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres:
www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Publicznym Gimnazjum  w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 15 tel. (048)6773024             
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy- sezon grzewczy 2006/2007/ październik 2006 r.- kwiecień 2007 r./
 W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Przyłęku, pokój nr 4 do dnia 04.10.2006r.  do godz. 10.00 .
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Przyłęku, pokój nr 5 dnia 04.10.2006r. o godzinie 10.15.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Specyfikacja

Oferta

Oświadczenie

Umowa

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2006-09-25 10:36:19 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:23:58.
Na dostawę oleju napędowego 

Urząd Gminy w  Przyłęku


Przyłęk 30


26-704 Przyłęk


Ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę transportem oferenta z przepompowaniem do zbiorników oleju opałowego, lekkiego EKOTERM około 28 tys. litrów do kotłowni w  budynku Urzędu Gminy w Przyłęku o parametrach technicznych jak niżej:


- wartość opałowa co najmniej 42 MJ/kg


- zawartość siarki poniżej 0,3 %


- gęstość w temp. 150 0,840- 0,845 g/cm3


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016              


Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.


Termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy- sezon grzewczy 2006/2007/ październik 2006 r.- kwiecień 2007 r./


 W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


- cena /koszt/       100%


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 26.09.2006r.  do godz. 1000 .


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 26.09.2006r. o godzinie 1045.


Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.


Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.


Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.


Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.


Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Oferta

Oświadczenie

Umowa

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2006-09-18 11:34:05 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:24:12.
Przetarg na budowę studni głębinowej 

Urząd Gminy w  Przyłęku


Przyłęk 30


26-704 Przyłęk


Ogłasza przetarg nieograniczony na: budowę studni nr 2 (awaryjnej) ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych dla wodociągu grupowego ,,Załazy” w miejscowości Załazy, gmina Przyłęk.


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.


Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.


Termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy do 30.11.2006 r.


W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


- cena /koszt/       100%


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 26.09.2006r. do godziny 1000.


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 26.09.2006r. o godzinie 1015.


Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.


Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.


Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.


Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.


Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Przedmiar 1

Przedmiar 2

Schemat

Oferta

Umowa

Oświadczenie

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2006-09-15 09:20:34 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:24:30.
Przetarg na doposażenie stołówek 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Przyłęku


Przyłęk 30


26-704 Przyłęk


Ogłasza przetarg nieograniczony na: zakup, dostawa sprzętu na doposażenie stołówek w szkołach podległych Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przyłęku.


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 2 tel. (048)6773040              


Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.


Termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy do dnia 16.10.2006r.


W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


- cena /koszt/       100%


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 26.09.2006r.  do godz. 1000 .


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 26.09.2006r. o godzinie 1030.


Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.


Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.


Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.


Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.


Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

załącznik nr 1

oferta

umowa

oświadczenie

 specyfikacja4.doc

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2006-09-15 09:02:32 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:24:51.
Unieważnienie przetargu na doposażenie
stołówek 
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na: zakup i dostawę sprzętu na doposażenie stołówek przy Szkołach Podstawowych i Gminazjach na terenie Gminy Przyłęk.  

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2006-08-30 10:26:42 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:25:06.
Przetarg na doposażenie stołówek 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
Ogłasza przetarg nieograniczony na: zakup, dostawa sprzętu na doposażenie stołówek w szkołach podległych Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przyłęku.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 2 tel. (048)6773040              
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy do dnia 15.09.2006r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 17.08.2006r.  do godz. 1000 .
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 17.08.2006r. o godzinie 1030.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA:

Specyfikacja

Oferta

Oświadczenie

Umowa

Załącznik nr 1 po zapytaniach

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2006-08-04 11:23:00 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:25:21.
Modyfikacja specyfikacji 
Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia na budowę boiska sportowego przy PG w Przyłęku.
1.W załączniku do specyfikacji „kosztorys ofertowy” skreśla się pozycje kosztorysowe wykazane w załączniku do niniejszego ogłoszenia.
 pozycje skreślone

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2006-08-04 11:00:26 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:25:46.
Modyfikacje specyfikacji do dowozu dzieci 

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Dowóz i odwóz około 420 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy Przyłęk w roku szkolnym 2006/2007.
1. W pkt III specyfikacji  jest „Dowóz i odwóz około 450 uczniów „ winno być „Dowóz i odwóz około 420 uczniów”
2. Punkt XX otrzymuje brzmienie:
Tym wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w trakcie postępowania      w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) przepisów, przysługują środki odwoławcze:
• protest (art. 180 - 183 ustawy),

 

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2006-08-02 13:21:21 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:26:18.
Przetarg na budowę boiska spotrowego 

Urząd Gminy w  Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
Ogłasza przetarg nieograniczony na: budowę boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Przyłęku.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy do dnia 20.10.2006r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 17.08.2006r. do godziny 1000.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 17.08.2006r. o godzinie 1015.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

specyfikacja

oświadczenie

oferta

umowa

kosztorys ofertowy

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2006-08-02 12:46:19 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:26:33.
 
Urząd Gminy w  Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk

Ogłasza przetarg nieograniczony na: dowóz i odwóz około 420 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy Przyłęk w roku szkolnym 2006/2007.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej, adres: www.bip.przylek.pl  lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia od 01.09.2006r. do końca roku szkolnego 2006/2007.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 11.08.2006r. do godziny 1000.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 11.08.2006r. o godzinie 1015.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Specyfikacja

Oferta

Oświadczenia

Umowa

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2006-08-01 12:07:18 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:26:51.
Informacje dodatkowe dod przetargu na przebudowę
drogi w miejscowości Baryczka 

W przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Baryczka zamieszczonego w internecie w dniu 24.05.2006 r., zmienia się zapis :


,,Ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Baryczka na odcinku o długości 850 mb i szerokości 4,0 m i wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubość warstwy 4,0 cm na odcinku o długości 500,00 m i szerokości 4,00 i 5,00 m.”

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2006-06-02 11:12:15 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:27:04.
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi  

Gmina Przyłęk
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk

Ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Baryczka na odcinku o długości 850 mb i szerokości 4,0 m.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy do 15.07.2006r.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i ust. 2, ustawy „Prawo zamówień publicznych” i spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 12.06.2006r. do godziny 1000.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 12.06.2006r. o godzinie 1030.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2006-05-24 12:07:28 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:28:21.
Przetarg nieograniczony na remont mostu  

Gmina Przyłęk
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk

Ogłasza przetarg nieograniczony na remont mostu na rzece Czerniawce w miejscowości Łaguszów na drodze gminnej nr 3449010.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy do 30.08.2006r.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i ust. 2, ustawy „Prawo zamówień publicznych” i spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 12.06.2006r. do godziny 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 12.06.2006r. o godzinie 1015.

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2006-05-24 12:05:18 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:28:36.
Przetarg na budowę sieci wodociągowej z
przyłączami  

Wójt Gminy Przyłęk


26-704 Przyłęk


Ogłasza przetarg nieograniczony na: budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Ignaców, Helenów, Ławeczko Stare i Ławeczko Nowe ze strefową przepompownią wody w miejscowości Łaguszów, gm. Przyłęk.


W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji wykonany zostanie następujący zakres robót:


a) sieć wodociągowa z rur PVC Dz160 - o dł. 4639 m, Dz110 - o dł.


6278 m, sieć z rur PE Dz160 - o dł.339 m. Razem sieć - 11256 m


b) przyłącza wodociągowe z rur PE Dz40 o dł. 3437 m/104 szt.


c/ strefowa pompownia wody w miejscowości Łaguszów


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.


Cena specyfikacji – 10 zł.


Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.


Termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy do 30.09.2006r.


W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20.000 zł w formie: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu Nr 5391570002 0050 0505 3888 0006, lub w innej formie /art.45 ust.6 pkt 2,3,4 i 5 ustawy o zamówieniach publicznych/.


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


- cena /koszt/       100%


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 08.06.2006r. do godziny 1000.


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 08.06.2006r. o godzinie 1030.


Termin związania ofertą – 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.


Ogłoszenie o przetargu przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 07.04.2006r.

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2006-05-19 11:25:48 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:28:51.
Przetarg na remont budynku PSP w Babinie 

Gmina Przyłęk
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk

Ogłasza przetarg nieograniczony na remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie polegający na:

1.       Wymianie okien.

2.       Dociepleniu stropodachu, wymianie pokrycia dachowego i obróbek blacharskich.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy do 30.08.2006r.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i ust. 2, ustawy „Prawo zamówień pblicznych” i spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 - cena /koszt/ 100%

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 12.05.2006r. do godziny 1000.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 12.05.2006r. o godzinie 1015.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2006-04-20 12:33:11 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:29:12.
Korekta ogłoszeń o przetargach 

W ogłoszeniach o przetargach: na zakup kruszywa i transportu kruszywa z dnia 13.03.2006r. zmienia się zakres rzeczowy zamówienia. zamiast 5000 ton winno być 4000 ton. Pozostałe zapisy ogłoszenia zostają bez zmian.

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2006-03-16 10:54:20 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:29:29.
Zakup kruszywa 

Wójt Gminy Przyłęk


Przyłęk 30


26-704 Przyłęk


Ogłasza przetarg nieograniczony na:


Zakup 5000 ton kruszywa drogowego na bazie żużla stalowniczego o frakcji


0-10 mm


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.


Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.


Okres realizacji zamówienia od daty podpisania umowy – do 30.10.2006r


W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i ust. 2, ustawy „Prawo zamówień publicznych” i spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


- cena /koszt/       100%


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 30.03.2006r. do godziny 900.


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 30.03.2006r. o godzinie 915.


Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2006-03-13 11:32:12 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:29:47.
Transport kruszywa 

Wójt Gminy Przyłęk


Przyłęk 30


26-704 Przyłęk


Ogłasza przetarg nieograniczony na:


transport 5000 ton kruszywa drogowego na bazie żużla stalowniczego o frakcji


0-10 mm z odległości ok. 100 km od siedziby gminy


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.


Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.


Okres realizacji zamówienia od daty podpisania umowy – do 30.10.2006r


W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i ust. 2, ustawy „Prawo zamówień publicznych” i spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


- cena /koszt/       100%


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 30.03.2006r. do godziny 900.


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 30.03.2006r. o godzinie 930.


Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2006-03-13 11:31:28 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:30:01.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 

Na zasadzie art. 35 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.) Wójt Gminy Przyłęk podaje do publicznej wiadomości sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Ławeczku Starym gm. Przyłęk, na którą składa się działka oznaczona w ewidencji gruntów za numerem 1044/2 w jednostce ewidencyjnej Przyłęk, obręb Ławeczko Stare, jednostka rejestrowa G.382 nr mapy 1, mająca urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu KW Nr 19291.


Powierzchnia ogólna nieruchomości wynosi 0,99 ha.


Udział Gminy Przyłęk we współwłasności gruntu wynosi 78160/89580.


Gmina jest też właścicielem  dwu kondygnacyjnego budynku po byłej szkole podstawowej o pow. zabudowy 587 m2, pow. użytkowej 822 m2 i kubaturze 3430 m3 oraz budynku gospodarczego o pow. użytkowej 76,2m2. Współwłaścicielem pozostałej części gruntu wynoszącej 11420/89580 oraz odrębnej własności lokalu w szkole oraz pozostałych budynków i budowli są Andrzej i Marzena małż. Cieślik na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej.


Przeznaczenie nieruchomości określone jest jako tereny usług.


Cena określonego udziału Gminy we współwłasności i budynku po byłej szkole podstawowej wynosi 158.487,00 zł.

Osoby, którym na zasadzie art. 34 ustęp 1, pkt 1 i pkt 2 powołanej na wstępie ustawy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 7 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Przyłęk,dn.22.02.2006r.

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2006-02-27 09:10:27 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:30:17.
Wywóz stałych odpadów komunalnych 

Wójt Gminy Przyłęk


26-704 Przyłęk


Ogłasza przetarg nieograniczony na:


wywóz stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Przyłęk


/kontenery KP-7/ oraz obsługę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. 0-48-6773016.


Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.


Okres realizacji zamówienia od daty podpisania umowy – do 31.01.2007r


W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i ust. 2, ustawy „Prawo zamówień publicznych” i spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


- cena /koszt/       100%


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 20.01.2006r. do godziny 9.00.


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 20.01.2006r. o godzinie 9.15.


Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2006-01-02 13:56:07 | Data modyfikacji: 2010-03-21 16:30:37.
Data wprowadzenia: 2006-01-02 13:56:07
Data modyfikacji: 2010-03-21 16:30:37
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk