rok 2011

dot. selektywnej zbiórki odpadów  

GBO.271.19.2011


Przyłęk, 02.01.2012 r.
ZAWIADOMIENIE  O  ODRZUCENIU  OFERT  I  UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGODotyczy : przetargu nieograniczonego na „Selektywną zbiórkę odpadów komunalnych z terenu gminy Przyłęk w okresie 01.01.2012 – 31.12.2012.Zamawiający tj. Gmina Przyłęk zawiadamia o odrzuceniu z przedmiotowego postępowania oferty nr 2 Wykonawcy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling, ul. Chorzowska 3, 26-600 Radom – na podstawie art.89 ust.1 pkt.4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.)Uzasadnienie odrzucenia :


         Zamawiający uznał, że Wykonawca w złożonej ofercie zaproponował rażąco niską cenę. W związku z powyższym zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – przedmiotowa oferta  podlega odrzuceniu.
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).Uzasadnienie unieważnienia :


         Cena oferty nr 1,  najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych „ALMAX” Sp. z o.o., ul. Wrocławska3, 26-600 Radom przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 250.000 złotych brutto. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 374.388,48złotych brutto. Wobec powyższego unieważnienie postępowania jest zasadne.Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w najbliższym czasie zamierza powtórzyć procedurę przetargową.Stosownie do regulacji art. 93 ust.5 Pzp Zamawiający  na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot Zamówienia.Środki ochrony prawnej:


Od niniejszej decyzji przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w Ustawie PZP

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-01-02 11:15:54 | Data modyfikacji: 2012-01-02 11:16:41.
dot. selektywnej zbiórki odpadów  

Przyłęk: Selektywna zbiórka odpadów komunalnych z terenu gminy Przyłęk

w okresie 01.01.2012 - 31.12.2012
Numer ogłoszenia: 336451 - 2011; data zamieszczenia: 19.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Selektywna zbiórka odpadów komunalnych z terenu gminy Przyłęk w okresie 01.01.2012 - 31.12.2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych z terenu gminy Przyłęk w okresie 01.01.2012 - 31.12.2012. Kod CPV 90.51.10.00-2. Przedmiot zamówienia obejmuje:Obsługa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmie teren 31 sołectw: Nazwa miejscowości, Liczba mieszkańców 1.Andrzejów 129, 2.Babin 364,3.Baryczka 151, 4.Grabów n/Wisłą 492,5.Helenów 109,6.Ignaców 78,7.Kulczyn 117,8.Krzywda 136,9.Lipiny 190,10.Lucimia 331, 11.Łagów 519,12. Łaguszów 278, 13.Ławeczko Nowe 94, 14.Ławeczko Stare 139, 15.Mierziączka 221,16. Mszadla Dolna 232, 17. Mszadla Nowa 195, 18. Mszadla Stara 251, 19.Okrężnica 264, 20.Pająków 124, 21.Przyłęk 519, 22.Ruda 30, 23.Rudki 275, 24.Stefanów 186, 25.Szlachecki Las 98, 26.Wysocin 134, 27.Wólka Łagowska 131, 28.Wólka Zamojska 100, 29.Załazy 259, 30.ZamośćStary 223, 31.Zamość Nowy 164, RAZEM: 6532 Obowiązkiem wykonawcy będzie obsługa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych terenu gminy Przyłęk wg następujących zasad: Odpady bytowe - dwa razy w miesiącu - odbiór bezpośrednio z gospodarstw na terenie gminy Przyłęk a) odpady bytowe - worek czarny. Odpady wyselekcjonowane ( szkło, plastik, makulatura, złom) - raz w miesiącu - odbiór bezpośrednio z gospodarstw na terenie gminy Przyłęk. Odpady wyselekcjonowane w czterech kolorach worków: a) szkło białe i kolorowe-worek zielony, b) plastik - worek żółty, c) makulatura - worek biały, d)złom -worek niebieski.Odpady niebezpieczne (zużyte baterie, akumulatory, świetlówki, puste opakowania po środkach ochrony roślin, olejach, zużyte filtry, opakowania po farbach, klejach) oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - cztery razy w okresie obowiązywania umowy w miesiącach: luty, maj, sierpień, listopad - odbiór bezpośrednio z gospodarstw na terenie gminy Przyłęk oraz z punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych , zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (były plac GS SCh w Przyłęku ) za pokwitowaniem odbioru. Odpady komunalne wielkogabarytowe - dwa razy w okresie obowiązywania umowy w miesiącach: czerwiec i październik - od jednostek podległych Urzędowi Gminy w punktach obioru znajdujących się w:Publicznym Gimnazjum w Przyłęku, Publicznym Gimnazjum w Wólce Zamojskiej, Publicznej Szkole Podstawowej w Babinie, Publicznej Szkole Podstawowej w Grabowie nad Wisłą, Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Mszadli Starej, Gminnej Bibliotece Publicznej w Przyłęku oraz filiach w Łagowie i Grabowie nad Wisłą, Ośrodku Zdrowia w Przyłęku, Ośrodku Zdrowia w Załazach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyłęku, Ochotniczej Straży Pożarnej w Załazach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Ławeczku Starym, Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Ignacowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszadli Nowej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaguszowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszadli Starej, Punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych , zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (były plac GS SCh w Przyłęku ) Odpady bytowe z pojemnika KP-7 znajdującego się przy Urzędzie Gminy w Przyłęku - jeden raz w miesiącu po uprzednim telefonicznym zawiadomieniu Wykonawcy. Odbiór odpadów może nastąpić najpóźniej 3 dnia po dokonanym zawiadomieniu. Odpady wszelkiego rodzaju zebrane w ramach tzw. Sprzątania Świata - raz w okresie trwania umowy - w termie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, o którym Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca sporządzi Harmonogram odbioru odpadów zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Daty odbioru poszczególnych rodzajów odpadów określonych w SiWZ ujęte w harmonogramie nie mogą się pokrywać. Harmonogram będzie stanowił integralną część umowy zawartej z Wykonawcą. Odbiór odpadów z gospodarstw na terenie gminy Przyłęk będzie się odbywał wzdłuż trasy przejazdu określonej przez Zamawiającego. Mapa z trasą przejazdu pojazdów dokonujących selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Mapa z trasą przejazdu będzie stanowić integralną część umowy zawartej z Wykonawcą Wykonawca zaopatrzy nieruchomości w worki z nadrukami do selektywnej zbiórki odpadów: a) szkło białe i kolorowe -worek zielony, b) plastik - worek żółty, c) makulatura - worek biały, d) złom -worek niebieski, e) odpady bytowe - worek czarny x 2, oraz umożliwi w cenie określonej w pkt. 2 formularza ofertowego, zaopatrzenie każdego domostwa w zbiornik metalowy lub plastikowy z przeznaczeniem na odpady bytowe ( wewnątrz worek czarny). Wyselekcjonowane odpady Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. Wykonawca podpisze umowy z podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie gminy Przyłęk na odbiór odpadów. Zobowiązuje się wykonawcę do złożenia sprawozdania o ilości zebranych odpadów w okresie trwania umowy w terminie do 30.01.2013r. Umowa zostanie zawarta na okres począwszy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 r..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu, winno być wpłacone przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu Nr 53915700020050050538880006 Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale i obejmować cały okres związania ofertą Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca przedłoży aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców , oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia potwierdzają, że razem spełniają wymagany warunek.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca przedłoży oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, oraz zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające , że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Zaparafowany projekt umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), 2. Harmonogram selektywnej zbiórki odpadów komunalnych załącznik nr 4 do SIWZ), 5. Zaparafowana mapa z trasą przejazdu (załącznik nr 5 do SIWZ), 6. Dokument potwierdzający wniesienie wadium

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku,Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - plik pdf

Harmonogram - plik pdf

Oferta - plik pdf

Oświadczenie - plik pdf

Umowa - plik pdf

Mapa - plik jpg

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-19 14:55:24.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

Wójt Gminy Przyłęk ogłasza ustny nieograniczony przetarg na  zbycie  udziału  we współwłasności nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Ławeczko Stare, gm. Przyłęk, na którą składa się działka oznaczona w ewidencji gruntów za numerem 1044/2 w jednostce ewidencyjnej Przyłęk, obręb Ławeczko Stare, jednostka rejestrowa G.382 nr mapy 1, mającą urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu KW Nr RA1Z/00019291/2.

Powierzchnia ogólna nieruchomości wynosi 0,99 ha. Udział Gminy Przyłęk we współwłasności gruntu wynosi 78160/89580. Gmina jest też właścicielem  dwu kondygnacyjnego budynku po byłej Szkole Podstawowej o  pow. użytkowej 819,60 m2, budynku gospodarczego o pow. użytkowej 76,2m2 oraz budynku mieszkalnego drewnianego o powierzchni użytkowej 125,00 m2. Współwłaścicielem pozostałej części gruntu wynoszącej 11420/89580 oraz odrębnej własności lokalu w szkole oraz pozostałych budynków i budowli są osoby fizyczne. Przeznaczenie nieruchomości określone jest jako tereny usług.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 150.000,00 zł. Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie  art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z póżn. zm.) upłynął w dniu 29.06.2011r. Nieruchomość  nie jest obciążona, nie ciążą na niej żadne zobowiązania. Przetarg odbędzie się w dniu 17.01.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy w Przyłęku o godz. 1000, pokój nr 8. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną.
Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w kwocie: 10.000,00 zł  na konto Urzędu Gminy w Przyłęku w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu Nr 53915700020050050538880006 do dnia 13.01.2012r. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu nie później jednak niż przed upływem 3 dni, z tym że wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Komisji przetargowej należy również przedłożyć: dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych, w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualny wypis z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zawiadomiona zostanie w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli ustalony nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Wójt Gminy Przyłęk może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisu nabytego prawa w księdze wieczystej ponosi wygrywający przetarg.

Budynek można obejrzeć w terminie uzgodnionym z Urzędem Gminy w Przyłęku, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 13.00, tel. (048)6773016 Wójt Gminy Przyłęk może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu. Dodatkowych informacji udziela pracownik Urzędu – Leszek Rutkowski, tel.(048) 6773016 wew.43.

Wójt Gminy

Marian Kuś

 

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-12 13:34:01.
Dotyczy zaciągnięcie kredytu długoterminowego 

Przyłęk, dnia 29.09.2011 r.

GBO.271.17.2011

Wyjaśnienie do treści SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1 046 702 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2011 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

         W odpowiedzi na zapytania wykonawcy zamawiający odpowiada

 

Pytanie 1 – „W SIWZ okres wypłaty kredytu określono w transzach wg potrzeb Gminy Przyłęk od 10.10.2011r. do 31.12.2011 r. Jak Bank ma przyjąć kwoty i daty wypłaty transz kredytu do obliczenia ceny kredytu?”

Odpowiedź: Dla obliczenia ceny oferty należy przyjąć uruchomienie całej kwoty kredytu tj. 1 046 702 zł. w dniu 10.10.2011r.

 

Pytanie 2 – „W paragrafie 3 ustęp 7 występuje niezgodność sumy spłat kapitału kredytu z poszczególnych lat i pozycji razem. Różnica wynosi in plus 4 zł.”

Odpowiedź: W związku z niezgodnością sumy spłat kapitału kredytu z poszczególnych lat ( 1 046 706 zł.) z kwotą kredytu będącego przedmiotem zamówienia (1 046 702 zł.) wynoszącą 4zł. Zamawiający zmienia zapis §3 ust.7, który otrzymuje następujące brzmienie:

 1. Spłata kapitału następować będzie w ratach miesięcznych (w ostatnim dniu każdego miesiąca) po okresie karencji tj. od 31.10.2012 r. do 30.09.2016 r.

Terminy i wysokość spłat rat:

 

2012 r.         3 raty po 11 900 zł = 35 700 zł

2013 r.         11 rat po 15 298 zł, 1 rata (ostatnia) po 15 301 zł  = 183 579 

2014 r.         11 rat po 22 984 zł, 1 rata (ostatnia)  po 22 985 zł = 275 809 zł

2015 r.         11 rat po 22 984 zł, 1 rata (ostatnia)  po 22 985 zł = 275 809 zł

2016 r.         9 rat po 30 645 zł  =  275 805 zł

         Razem:                                  1 046 702 zł

 

W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu raty kapitałowe będą spłacane na w/w warunkach, poza wysokością rat kapitałowych, która zostanie wyliczona w sposób następujący:

2012 r.  3 raty po 5 000 zł = 15 000 zł

2013 r. 12 rat po 5 000 zł = 60 000 zł

pozostała część uruchomionego kapitału zostanie podzielona na 33 równe raty kapitałowe.

 

Pytanie 3 – „Okres karencji w spłacie kredytu został ustalony w SIWZ w paragrafie 3 ustęp 3 do 30.09.2012 roku, a winien być ustalony do 30.10.2012 roku, to jest jeden dzień przed datą spłaty pierwszej raty kredytu. System spłat rat kredytu został przyjęty w SIWZ jako miesięczny, zatem data spłaty pierwszej raty kredytu powinna być ustalona do 29.10.2012 r. ( w okresie nie przekraczającym jednego miesiąca od końca okresu karencji).”

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ ustala termin spłaty pierwszej raty kapitałowej kredytu na dzień 31.10.2012r.

 

Zamawiający informuje, iż wprowadzone zmiany zapisów SIWZ są obowiązujące i należy je traktować jako jedyne obowiązujące. Inne zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Zamawiający zgodnie z art.12a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert do 04 października 2011 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 października 2011 r. o godz.10.15.

Zamawiający zgodnie z art.38 ust 4a pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 Wyjaśnienie - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-09-29 11:38:49 | Data modyfikacji: 2011-09-29 11:39:46.
Dotyczy zaciągnięcie kredytu długoterminowego 

Przyłęk, dnia 27.09.2011 r.


GBO.271.17.2011                                                   


Wyjaśnienie do treści SIWZ


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1 046 702 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2011 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”         W odpowiedzi na pytanie wykonawcy dotyczące możliwości wydłużenia terminu składania ofert do dnia 07.10.2011 r. Zamawiający informuje, że nie przewiduje wydłużenia terminu składania ofert.


 

 Wyjaśnienie - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-09-27 09:53:59 | Data modyfikacji: 2011-09-27 09:58:14.
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego 

Przyłęk: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1 046 702 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2011 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
Numer ogłoszenia: 252137 - 2011; data zamieszczenia: 22.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1 046 702 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2011 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 1 046 702 zł (słownie: jeden milion czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwa złotych) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2011 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 2. Okres kredytowania: 10.10.2011 r.-30.09.2016 r. 3. Okres karencji w spłacie kapitału - do 30.09.2012 r. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania kredytu w transzach w zależności od potrzeb zamawiającego. Uruchomienie transz kredytu następować będzie na podstawie dyspozycji zamawiającego w terminach i kwotach określonych każdorazowo przez zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem. 5. Maksymalny termin wykorzystania środków z kredytu - 31.12.2011 r. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości niższej od planowanej nie będzie to skutkować rozwiązaniem umowy kredytowej oraz nie będzie powodować żadnych innych roszczeń w stosunku do zamawiającego. 7. Spłata kapitału następować będzie w ratach miesięcznych (w ostatnim dniu każdego miesiąca) po okresie karencji tj. od 31.10.2012 r. do 30.09.2016 r. Terminy i wysokość spłat rat: 2012 r. 3 raty po 11 900 zł = 35 700 zł 2013 r. 11 rat po 15 298 zł, 1 rata (ostatnia) po 15 301 zł = 183 579 zł 2014 r. 11 rat po 22 984 zł, 1 rata (ostatnia) po 22 985 zł = 275 809 zł 2015 r. 11 rat po 22 984 zł, 1 rata (ostatnia) po 22 985 zł = 275 809 zł 2016 r. 8 rat po 30 645 zł, 1 rata (ostatnia) po 30 649 zł = 275 809 zł Razem: 1 046 702 zł W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu raty kapitałowe będą spłacane na w/w warunkach, poza wysokością rat kapitałowych, która zostanie wyliczona w sposób następujący: 2012 r. 3 raty po 5 000 zł = 15 000 zł 2013 r. 12 rat po 5 000 zł = 60 000 zł pozostała część uruchomionego kapitału zostanie podzielona na 33 równe raty kapitałowe. 8. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych (w ostatnim dniu każdego miesiąca) bezpośrednio po uruchomieniu kredytu. Spłata odsetek odbywać się będzie tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu na podstawie zawiadomienia z banku o wysokości naliczonych odsetek w terminie 5 dni przed datą płatności. 9. Kredyt oprocentowany będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1M ogłaszanej przez NBP dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększoną o marżę banku przedstawioną w ofercie. Marża banku nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy kredytowej. 10. Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki będą naliczane za okres faktycznego wykorzystania kredytu i nie pobrane zostaną żadne opłaty z tego tytułu. 11. Zamawiający nie przewiduje żadnych prowizji bankowych z tytułu uruchomienia kredytu 12. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklarację wekslową. 13. Postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego nie późnej niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy. 14. Bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w SIWZ. 15. Jeżeli termin spłaty odsetek lub rat kapitałowych przypada w sobotę, niedzielę, święto lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek lub rat kapitałowych nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego lub Prezesa Narodowego Banku Polskiego na utworzenie banku. W przypadku banku, który rozpoczął działalność przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo bankowe i nie posiada zezwolenia na utworzenie banku Wykonawca składa oświadczenie, że nie ma obowiązku posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z art. 177 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 ze zm.)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         koncesję, zezwolenie lub licencję

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - plik pdf

Uchwała Składu Orzekającego RIO w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Przyłęku w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2010 - plik pdf

Uchwała Składu Orzekającego RIO w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Przyłęku sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2010 - plik pdf

Uchwała Składu Orzekającego RIO w Warszawie w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Przyłęk - plik pdf

Uchwała Rady Gminy w Przyłęku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2011 - plik pdf

Uchwała Rady Gminy w Przyłęku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2011 – 2016 - plik pdf

Rb – NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku - plik pdf

Rb – NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2011 roku - plik pdf

Rb – N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku - plik pdf

RB – Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku - plik pdf

RB – N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku - plik pdf

Rb – Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-09-22 14:10:43.
Ogłoszenie wyników postępowania 

GBO.271.16.2011.                                                        Przyłęk dnia 22.08.2011 r.

                                                                                                                                                                            

                 Urząd Gminy w Przyłęku, stosownie do ustaleń art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 17.08.2011r.  na:

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Mszadla Nowa

została wybrana oferta firmy

 

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o.

Korwinów, ul. Okólna 15

42-263 Wrzosowa

                                  

cena oferty:

- 588.492,00 zł (brutto)

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100%, oferta nr 1 była najkorzystniejsza cenowo.

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:

Nr oferty

Nazwa oferenta, adres

punktacja

1

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o.

Korwinów, ul. Okólna 15

42-263 Wrzosowa

100,00

2

Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szczęśniak Sp. z o.o.

ul. Wapienicka 36

43-382 Bielsko - Biała

90,66

 

W powyższym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 Ogłoszenie wyników postępowania - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-08-22 13:49:09 | Data modyfikacji: 2011-08-22 13:54:36.
Ogłoszenie wyników postępowania 

GBO.271.13.2011                                                                Przyłęk, dnia 11.08.2011r.


 


                  Urząd Gminy w Przyłęku stosownie do ustaleń art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 03.08.2011r. na:


Dowóz i odwóz około 443 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy Przyłęk w roku szkolnym 2011/2012.


Została wybrana oferta firmy :


Przedsiębiorstwo Komunikacji


Samochodowej Sp. z o.o. w Radomiu


ul. 1905 Roku 47


26-600 Radom


Cena oferty:


Kwota brutto przewozu jednego ucznia miesięcznie w wysokości: 64,00 zł


Wartość całego zamówienia: 283.520,00 zł


Uzasadnienie wyboru: jedna oferta.

W powyższym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-08-17 14:08:29.
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ 

Dotyczy: „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Mszadla Nowa”

 Odpowiedzi na zapytania do SIWZ - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-08-11 12:53:28.
Zakup średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego
z napędem 4x4 dla OSP Mszadla Nowa 

Numer ogłoszenia: 205923 - 2011; data zamieszczenia: 29.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Mszadla Nowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Mszadla Nowa. Samochód musi posiadać Świadectwo Dopuszczenia Wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie, ważne na dzień składania ofert. Szczegółowy zakres przedmiotu dostawy został określony w załączniku nr 5 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust. 1 pkt.2 Ustawy

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 (minimum 3 dostawy samochodów pożarniczych z napędem 4x4 o parametrach zbliżonych do przedmiotu zamówienia)

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający przedłoży: -aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert -aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie - ważne na dzień składania ofert 2. opis parametrów techniczno -użytkowych - z wykorzystaniem wzoru-załącznik nr 5 3. formularz ofertowy- z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 4. parafowany projekt umowy - z wykorzystaniem wzoru-załącznik nr 6 5. pełnomocnictwo wynikające z wymogów art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - plik pdf

Załącznik nr 1 - plik pdf

Załącznik nr 2 - plik pdf

Załącznik nr 3 - plik pdf

Załącznik nr 4 - plik pdf

Załącznik nr 5 - plik pdf

Załącznik nr 6 - plik pdf

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-07-29 11:53:47 | Data modyfikacji: 2011-07-29 11:54:44.
Dowóz i odwóz około 443 uczniów wraz z opieką 

Dowóz i odwóz około 443 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy Przyłęk w roku szkolnym 2011/2012
Numer ogłoszenia: 201313 - 2011; data zamieszczenia: 25.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz i odwóz około 443 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy Przyłęk w roku szkolnym 2011/2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz i odwóz około 443 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy Przyłęk w roku szkolnym 2011/2012. I. Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie II. Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Wisłą III. Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaguszowie IV. Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Mszadli Starej V. Do Publicznego Gimnazjum w Przyłęku VI. Do Publicznego Gimnazjów w Wólce Zamojskiej Trasa I autobusu: Dowóz: Helenów - Łaguszów - Łagów - PG Wólka Zamojska - Przyłęk (Szkoła) - Przyłęk Gościniec(III) - Kulczyn - Mszadla Dolna - Mszadla Szkoła - Mszadla Dolna - Mszadla Nowa - Mszadla Stara Szkoła -Mszadla Stara Wieś - Mszadla Stara Szkoła - POSTÓJ . Odwóz : PSP Mszadla Stara - Mszadla Dolna - Kulczyn - Przyłęk - PG Wólka Zamojska -Łagów - Łaguszów - Helenów - do PSP Mszadli Starej - Mszadla Dolna - Mszadla Nowa - Kulczyn - Przyłęk Gościniec III, Gościniec II Razem przejazdy dzienne na tych trasach o dł. ok. 130 km. Trasa II autobusu: Dowóz: Szkoła Mszadla - Pająków - trasa puławska - Wólka Łagowska - Karczonki - Załazy - PG Wólka Zamojska - Łagów - Korczonki Łagowskie - Wólka Łagowska - PSPŁaguszów - Ławeczko Stare - Ławeczko Nowe - Helenów - Ignaców - Łaguszów Szkoła - POSTÓJ Odwóz: PSP Łaguszów - Ławeczko Stare - Ławeczko Nowe - Helenów - Ignaców - Pająków - PSP Łaguszów - Wólka Łagowska - T12 - Korczonki - Łagów - Łagów Krzyżówka - - Załazy - PG Wólka Zamojska - Załazy - T12 - Korczonki - T12 Pająków - PSP Łaguszów - Ławeczko Stare - Ławeczko Nowe - Helenów - Ignaców - koło szkoły - Pająków - PSP Łaguszów - przez Wólke Łagowską koło cmentarza T12 - Korczonki - Łagów krzyżówka - Załazy Razem przejazdy dzienne na tych trasach o dł. ok.98 km. Trasa III autobusu: Dowóz: Łaguszów - Mieczysławów - Michalin - Szczęście - Zielonka - Grabów B - Grabów Stary - Grabów Nowy - Celestynów - Ługi - do BP - PG Wólka Zamojska - PG Wólka - BP - Celestynów - Grabów Nowy - PSP Grabów S - Mieczysławów - Michalin - Szczęście - Zielonka - Grabów B - PSP Grabów - Grabów Nowy - Celestynów - T12 - Załazy - Łagów - koło szkoły Pająków - PSP Łaguszów (POSTÓJ) Odwóz: PSP Łaguszów - PSP Grabów - Grabów B - Zielonka - Szczęście - Mieczysławów - Michalin - Celestynów - Ługi - Grabów Nowy - PG Wólka Zamojska - Zamość Stacja BP - Celestynów - Grabów Nowy - Grabów Szkoła - Grabów B - Zielonka - Szczęście - Mieczysławów - Michalin - PSP Grabów - Grabów Nowy - T12 - Stacja BP - Zamość PG Szkoła Razem przejazdy dzienne na tych trasach o dł. ok.134 km Trasa IV autobusu: Dowóz: Rudki - Mszadla Nowa - Przyłęk PG - Przyłęk - Mszadla Stara - Mszadla Dolna - Przyłęk PG - Przyłęk - Baryczka - Rudki - Mszadla Nowa - Przyłęk Nadbłocie - Okrężnica (Las) Odwóz: Babin - Mszadla Nowa - Rudki -Baryczka - Babin -Przyłęk Nad Błocie - Okrężnica (Las) - Mszadla Nowa - Rudki - Przyłęk - Mszadla Dolna - Mszadla Stara - Przyłęk - Rudki - Mszadla Nowa Razem przejazdy dzienne na tych trasach o dł. ok. 156 km Łączna długość tras wynosi ok. 518 km Uwaga: po 1 września 2011 r. może ulec zmianie: - ilość kilometrów przejazdu dziennego, ale nie więcej niż o 10% w górę lub w dół - ilość dowożonych dzieci o 20 osób w górę lub w dół..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.00.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców , oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia potwierdzają, że razem spełniają wymagany warunek

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykaz środków transportu (autobusy), które wykorzystane będą do wykonania niniejszego zamówienia

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z kserokopiami dokumentów stwierdzających, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

parafowany projekt umowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - plik pdf

Oferta - plik pdf

Projekt umowy - plik pdf

Oświadczenie - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-07-25 18:17:25.
Ogłoszenie wyników postępowania  

GBO.271.12.2011.                                                        Przyłęk dnia 25.07.2011 r.

             

                                                                                                                                                                            

                 Urząd Gminy w Przyłęku, stosownie do ustaleń art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 15.07.2011r.  na:

Przebudowę drogi  gminnej w miejscowości Ruda

została wybrana oferta firmy

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Doktora Perzyny 84

26-700 Zwoleń

                                  

cena oferty:

- 214.966,12 zł (brutto)

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100%, oferta nr 2 była najkorzystniejsza cenowo.

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:

Nr oferty

Nazwa oferenta, adres

punktacja

1

PHU „TRANSMAR” Marek Sasin

ul. Placowa 38 m.1, 26-600 Radom

91,91

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z  o.o.

ul. Doktora Perzyny 84A, 26-700 Zwoleń

100,00

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A.

ul. Składowa 1, 24-100 Puławy

90,73

2

„ZYKO – DRÓG” Sp. z o.o.

ul. Żelazna 3, 26-600 Radom

98,22

 

W powyższym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 Ogłoszenie wyników postępowania - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-07-25 11:27:46.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

GBO.271.14.2011                                                        Przyłęk, dnia 22.07.2011 r.


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


            Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) Urząd Gminy w Przyłęku unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na:


Dowóz i odwóz około 558 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy Przyłęk w roku szkolnym 2011/2012.


Uzasadnienie:


         Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


                                                                                     Wójt Gminy Przyłęk


                                                                                     Marian Kuś

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-07-22 22:47:04.
Dowóz i odwóz około 558 uczniów wraz z opieką
 

Dowóz i odwóz około 558 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy Przyłęk w roku szkolnym 2011/2012
Numer ogłoszenia: 188013 - 2011; data zamieszczenia: 08.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz i odwóz około 558 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy Przyłęk w roku szkolnym 2011/2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz i odwóz około 558 uczniów wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy Przyłęk w roku szkolnym 2011/2012. I. Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie II. Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Wisłą III. Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaguszowie IV. Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Mszadli Starej V. Do Publicznego Gimnazjum w Przyłęku VI. Do Publicznego Gimnazjów w Wólce Zamojskiej Trasa I autobusu: Dowóz: Helenów - Łaguszów - Łagów - PG Wólka Zamojska - Przyłęk (Szkoła) - Przyłęk Gościniec(III) - Kulczyn - Mszadla Dolna - Mszadla Szkoła - Mszadla Dolna - Mszadla Nowa - Mszadla Stara Szkoła -Mszadla Stara Wieś - Mszadla Stara Szkoła - POSTÓJ . Odwóz : PSP Mszadla Stara - Mszadla Dolna - Kulczyn - Przyłęk - PG Wólka Zamojska -Łagów - Łaguszów - Helenów - do PSP Mszadli Starej - Mszadla Dolna - Mszadla Nowa - Kulczyn - Przyłęk Gościniec III, Gościniec II Razem przejazdy dzienne na tych trasach o dł. ok. 130 km. Trasa II autobusu: Dowóz: Szkoła Mszadla - Pająków - trasa puławska - Wólka Łagowska - Karczonki - Załazy - PG Wólka Zamojska - Łagów - Korczonki Łagowskie - Wólka Łagowska - PSPŁaguszów - Ławeczko Stare - Ławeczko Nowe - Helenów - Ignaców - Łaguszów Szkoła - POSTÓJ Odwóz: PSP Łaguszów - Ławeczko Stare - Ławeczko Nowe - Helenów - Ignaców - Pająków - PSP Łaguszów - Wólka Łagowska - T12 - Korczonki - Łagów - Łagów Krzyżówka - - Załazy - PG Wólka Zamojska - Załazy - T12 - Korczonki - T12 Pająków - PSP Łaguszów - Ławeczko Stare - Ławeczko Nowe - Helenów - Ignaców - koło szkoły - Pająków - PSP Łaguszów - przez Wólke Łagowską koło cmentarza T12 - Korczonki - Łagów krzyżówka - Załazy Razem przejazdy dzienne na tych trasach o dł. ok.98 km. Trasa III autobusu: Dowóz: Łaguszów - Mieczysławów - Michalin - Szczęście - Zielonka - Grabów B - Grabów Stary - Grabów Nowy - Celestynów - Ługi - do BP - PG Wólka Zamojska - PG Wólka - BP - Celestynów - Grabów Nowy - PSP Grabów S - Mieczysławów - Michalin - Szczęście - Zielonka - Grabów B - PSP Grabów - Grabów Nowy - Celestynów - T12 - Załazy - Łagów - koło szkoły Pająków - PSP Łaguszów (POSTÓJ) Odwóz: PSP Łaguszów - PSP Grabów - Grabów B - Zielonka - Szczęście - Mieczysławów - Michalin - Celestynów - Ługi - Grabów Nowy - PG Wólka Zamojska - Zamość Stacja BP - Celestynów - Grabów Nowy - Grabów Szkoła - Grabów B - Zielonka - Szczęście - Mieczysławów - Michalin - PSP Grabów - Grabów Nowy - T12 - Stacja BP - Zamość PG Szkoła Razem przejazdy dzienne na tych trasach o dł. ok.134 km Trasa IV autobusu: Dowóz: Rudki - Mszadla Nowa - Przyłęk PG - Przyłęk - Mszadla Stara - Mszadla Dolna - Przyłęk PG - Przyłęk - Baryczka - Rudki - Mszadla Nowa - Przyłęk Nadbłocie - Okrężnica (Las) Odwóz: Babin - Mszadla Nowa - Rudki -Baryczka - Babin -Przyłęk Nad Błocie - Okrężnica (Las) - Mszadla Nowa - Rudki - Przyłęk - Mszadla Dolna - Mszadla Stara - Przyłęk - Rudki - Mszadla Nowa Razem przejazdy dzienne na tych trasach o dł. ok. 156 km Trasa V autobusu: Dowóz: Lucimia - Andrzejów - Przyłęk - Okrężnica - Babin - Wysocin - Przyłęk (Publiczne Gimnazjum) - Lucimia - Andrzejów - Okrężnica - Babin (POSTÓJ) Odwóz: Babin - Okrężnica - Przyłęk - Andrzejów - Lucimia - Przyłęk (Publiczne Gimnazjum) - Andrzejów - Lucimia. Razem przejazdy dzienne na tych trasach o dł. ok.154 km Łączna długość tras wynosi ok. 672 km Uwaga: po 1 września 2011 r. może ulec zmianie: - ilość kilometrów przejazdu dziennego, ale nie więcej niż o 10% w górę lub w dół - ilość dowożonych dzieci o 20 osób w górę lub w dół..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.00.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców , oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, 7 że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia potwierdzają, że razem spełniają wymagany warunek

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykaz środków transportu (autobusy), które wykorzystane będą do wykonania niniejszego zamówienia

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z kserokopiami dokumentów stwierdzających, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

parafowany projekt umowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

SIWZ - plik pdf

Oferta - plik pdf

Projekt umowy - plik pdf

Oświadczenie - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-07-08 16:49:11 | Data modyfikacji: 2011-07-08 16:50:32.
Ogłoszenie o przetargu 

Wójt Gminy Przyłęk

ogłasza ustny nieograniczony przetarg na  zbycie  udziału  we współwłasności nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Ławeczko Stare, gm. Przyłęk, na którą składa się działka oznaczona w ewidencji gruntów za numerem 1044/2 w jednostce ewidencyjnej Przyłęk, obręb Ławeczko Stare, jednostka rejestrowa G.382 nr mapy 1, mającą urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu KW Nr RA1Z/00019291/2.
Powierzchnia ogólna nieruchomości wynosi 0,99 ha. Udział Gminy Przyłęk we współwłasności gruntu wynosi 78160/89580. Gmina jest też właścicielem  dwu kondygnacyjnego budynku po byłej Szkole Podstawowej o  pow. użytkowej 819,60 m2, budynku gospodarczego o pow. użytkowej 76,2m2 oraz budynku mieszkalnego drewnianego o powierzchni użytkowej 125,00 m2. Współwłaścicielem pozostałej części gruntu wynoszącej 11420/89580 oraz odrębnej własności lokalu w szkole oraz pozostałych budynków i budowli są osoby fizyczne.
Przeznaczenie nieruchomości określone jest jako tereny usług.  
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 228.000,00 zł.
Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie  art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z póżn. zm.) upłynął w dniu 29.06.2011r.
Nieruchomość  nie jest obciążona, nie ciążą na niej żadne zobowiązania.
Przetarg odbędzie się w dniu 12.08.2011r. w siedzibie Urzędu Gminy w Przyłęku o godz. 1000, pokój nr 8.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną.
Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w kwocie: 20.000,00 zł  na konto Urzędu Gminy w Przyłęku w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu Nr 53915700020050050538880006 do dnia 08.08.2011r. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu nie później jednak niż przed upływem 3 dni, z tym że wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Komisji przetargowej należy również przedłożyć: dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych, w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualny wypis z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zawiadomiona zostanie w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli ustalony nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Wójt Gminy Przyłęk może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisu nabytego prawa w księdze wieczystej ponosi wygrywający przetarg.
Budynek można obejrzeć w terminie uzgodnionym z Urzędem Gminy w Przyłęku, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 13.00, tel. (048)6773016
Wójt Gminy Przyłęk może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu.
Dodatkowych informacji udziela pracownik Urzędu – Leszek Rutkowski, tel.(048) 6773016 wew.43.

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-07-07 22:28:13 | Data modyfikacji: 2011-07-07 22:30:21.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruda 

Numer ogłoszenia: 174433 - 2011; data zamieszczenia: 24.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruda.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: - wykonanie prac przygotowawczych. - wykonanie podbudowy: dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczaniu 12 cm (doprofilowanie) na odcinku o długości 900,00 mb i szerokości 3,70 m, dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm (doprofilowanie) na odcinku o długości 200,00 mb i szerokości 3,70 m. - wykonanie nawierzchni: nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych st. II, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (długość 1100,00 mb, szerokość 3,50 m), transport mieszanki samochodami samowyładowczymi. - wykonanie poboczy: z kruszywa łamanego na szerokości 25 cm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. (1100,00 mb *2*0,25 m). - ustawienie znaków pionowych: słupki do znaków drogowych z rur stalowych, znaki drogowe trójkątne i okrągłe - 4 szt. Przedmiar robót stanowi załącznik do specyfikacji.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - prowadzą działalność obejmującą przedmiot zamówienia,

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                  wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·           III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 2.zaparafowany projekt umowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - plik pdf

Oferta - plik pdf

Projekt umowy - plik pdf

Oświadczenie - plik pdf

Wykaz robót - plik pdf

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - plik pdf

Kosztorys ofertowy - plik pdf

Przedmiar robót - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-06-24 22:11:14.
Ogłoszenie wyników postępowania 

GBO.271.11.2011.                                                        Przyłęk dnia 22.06.2011 r.

             

                                    Ogłoszenie wyników postępowania

                                                                                                                                          

                 Urząd Gminy w Przyłęku, stosownie do ustaleń art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 20.06.2011r.  na:

Selektywną zbiórkę odpadów komunalnych z terenu gminy Przyłęk w okresie 01.07.2011 – 31.12.2011 r.

została wybrana oferta firmy

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling

ul. Chorzowska 3

26-600 Radom

                                  

cena oferty:

- 16.632,00 zł (brutto) miesięcznie

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100%, oferta nr 2 była najkorzystniejsza cenowo.

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:

Nr oferty

Nazwa oferenta, adres

punktacja

1

Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych „ALMAX” Sp z o.o.

ul. Wrocławska 3

26-600 Radom

67,94

2

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling

ul. Chorzowska 3

26-600 Radom

100,00

 

W powyższym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-06-22 14:18:35.
dot. budowy wodociągu z przyłączami Andrzejów
(Borowiec) 

GBO.271.10.2011.                                         Przyłęk dnia 17.06.2011 r.

             

                                   Ogłoszenie wyników postępowania

                                                                                                                                          

                 Urząd Gminy w Przyłęku, stosownie do ustaleń art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 15.06.2011r.  na:

Budowę wodociągu z przyłączami Andrzejów (Borowiec)

została wybrana oferta firmy

 

Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych, Józef Piwnicki

Kozłów 91

26-613 Radom

                                  

cena oferty:

- 158.291,86 zł (brutto)

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100%, oferta nr 1 była najkorzystniejsza cenowo.

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:

Nr oferty

Nazwa oferenta, adres

punktacja

1

Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych, Józef Piwnicki

Kozłów 91

26-613 Radom

100,00

2

Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych HYDROSERVICE

S. Szulawa & S. Kamiński

ul. Wiejska 46, 20-134 Lublin

79,53

3

Zakład Instalacji WOD-KAN DYGAS

Spółka Jawna

ul. Malczewskiego 8, 27-310 Ciepielów

74,59

4

Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo – Kanalizacyjnych Sp. z o.o.

Miętne, ul. Główna 45, 08-400 Garwolin

65,18

 

W powyższym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-06-20 18:47:36.
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych z terenu
gminy Przyłęk w okresie 01.07.2011 - 31.12.2011. 

Numer ogłoszenia: 162523 - 2011; data zamieszczenia: 10.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Selektywna zbiórka odpadów komunalnych z terenu gminy Przyłęk w okresie 01.07.2011 - 31.12.2011..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: Obsługa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmie teren 31 sołectw: Nazwa miejscowości Liczba mieszkańców 1. Andrzejów 129 2. Babin 364 3. Baryczka 151 4. Grabów n/Wisłą 492 5. Helenów 109 6. Ignaców 78 7. Kulczyn 117 8. Krzywda 136 9. Lipiny 190 10. Lucimia 331 11. Łagów 519 12. Łaguszów 278 13. Ławeczko Nowe 94 14. Ławeczko Stare 139 15. Mierziączka 221 16. Mszadla Dolna 232 17. Mszadla Nowa 195 18. Mszadla Stara 251 19. Okrężnica 264 20. Pająków 124 21. Przyłęk 519 22. Ruda 30 23. Rudki 275 24. Stefanów 186 25. Szlachecki Las 98 26. Wysocin 134 27. Wólka Łagowska 131 28. Wólka Zamojska 100 29. Załazy 259 30. Zamość Stary 223 31. Zamość Nowy 164 RAZEM: 6532 - Obowiązkiem wykonawcy będzie obsługa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w okresie miesięcznym .Odpadów bytowych dwa razy w miesiącu w okresie lipiec-październik i jeden raz w miesiącu w okresie listopad-grudzień i wyselekcjonowanych (szkło, plastik, makulatura, złom) raz w miesiącu, bezpośrednio z gospodarstw na terenie gminy Przyłęk. Odpady wyselekcjonowane w czterech kolorach worków: a) szkło białe i kolorowe -worek zielony, b) plastik - worek żółty, c) makulatura - worek biały, d) złom -worek niebieski, oraz e) odpady bytowe - worek czarny. - Dwa razy w okresie umowy w miesiącach wrzesień, listopad - odbiór odpadów niebezpiecznych (zużyte baterie, akumulatory, świetlówki, puste opakowania po środkach ochrony roślin, olejach, zużyte filtry, opakowania po farbach, klejach) oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, i raz w okresie umowy odbiór odpadów komunalnych wielkogabarytowych w miesiącu październiku. - od jednostek podległych Urzędowi Gminy tj.: Publiczne Gimnazjum w Przyłęku, Publiczne Gimnazjum w Wólce Zamojskiej Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabowie nad Wisłą, Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaguszowie, Publiczna Szkoła podstawowa w Mszadli Starej Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku oraz filie w Łagowie i Grabowie nad Wisłą, Ośrodek Zdrowia w Przyłęku, Ośrodek Zdrowia w Załazach, Ochotnicza Straż Pożarna w Przyłęku, Ochotnicza Straż Pożarna w Załazach, Ochotnicza Straż Pożarna w Ławeczku Starym, Ochotnicza Straż Pożarna w Łagowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Ignacowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Mszadli Nowej, Ochotnicza Straż Pożarna w Łaguszowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Mszadli Starej, oraz z punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych , zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (były plac GS SCh w Przyłęku ) - Raz w okresie umowy ( w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego) odbiór wszelkich odpadów w ramach tzw. Sprzątania Świata. - Wykonawca zaopatrzy nieruchomości w worki z nadrukami do selektywnej zbiórki odpadów: a) szkło białe i kolorowe -worek zielony, b) plastik - worek żółty, c) makulatura - worek biały, d) złom -worek niebieski, e) odpady bytowe - worek czarny x 2, oraz umożliwi w cenie określonej w pkt. 6 - formularza ofertowego, zaopatrzenie każdego domostwa w zbiornik metalowy lub plastikowy z przeznaczeniem na odpady bytowe ( wewnątrz worek czarny). - Wyselekcjonowane odpady Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. - Wykonawca podpisze umowy z podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie gminy Przyłęk na odbiór odpadów..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu, winno być wpłacone przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu Nr 53915700020050050538880006 Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru , wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców , oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia potwierdzają, że razem spełniają wymagany warunek.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Parafowany projekt umowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - plik pdf

Oferta - plik pdf

Projekt umowy - plik pdf

Oświadczenie - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-06-10 14:33:00 | Data modyfikacji: 2011-06-10 14:33:56.
dot. budowy wodociągu z przyłączami Andrzejów
(Borowiec) - zmiana treści SIWZ 

GBO.271.10.2011                                                                                Przyłęk, 03.06.2011.


Zamawiający:


Urząd Gminy w PrzyłękuInformacja dla wykonawców
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaDotyczy:


postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę wodociągu z przyłączami Andrzejów (Borowiec).
         Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2010. Nr113, poz.759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 


1. Zmianie ulega treść załącznika nr 4 – Projekt umowy, który otrzymuje brzmienie 


zał. nr 4 – projekt umowy2. Powyższe zmiany są wiążące dla wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.3. Pozostałe zapisy w treści SIWZ pozostają bez zmian. 


4. W wyniku niniejszej zmiany treści SIWZ, Zamawiający nie przedłuża terminu składania   ofert, uznając czas pozostały do składania ofert za wystarczający.                                                                                                          Wójt Gminy Przyłęk


                                                                                                          Marian Kuś

 Zał. nr 4 – projekt umowy - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-06-03 09:04:18 | Data modyfikacji: 2011-06-03 09:12:21.
Budowa wodociągu z przyłączami Andrzejów
(Borowiec) 

Przyłęk: Numer ogłoszenia: 151453 - 2011; data zamieszczenia: 30.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wodociągu z przyłączami Andrzejów(Borowiec)..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: - rurociąg przesyłowy z rur PCV Ø110 mm - 1939,00 m - rurociąg przesyłowy z rur PE Ø 110 mm typ TS - 26,00 m - hydranty nadziemne p.poż. Ø 80 mm - 3 kpl - zasuwy sieciowe, hydrantowe kołnierzowe do zabudowy doziemnej Ø 80 mm - 3 szt - zasuwy sieciowe kołnierzowe do zabudowy naziemnej Ø 100 mm - 3 szt - rurociągi dla przyłączy z rur PE Ø40 mm - 194,00 m - studzienki wodomierzowe z polietylenu (PEHD) Ø800 mm- 4 kpl. - wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe Ø 20 mm - 8 szt. - zawory antyskażeniowe typ EA 251 Ø 25 mm - 8 szt. Przedmiar robót stanowi załącznik do specyfikacji.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy poprzez nie zaleganie z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: - wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy poprzez nie zaleganie z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. kosztorys ofertowy 2. parafowany projekt umowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki w załączeniu:

SIWZ

Oferta

Oświadczenie

Wykaz wykonanych robót

Projekt umowy (nieaktualne)

Projekt budowlany

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-05-30 20:49:44 | Data modyfikacji: 2011-06-03 09:14:02.
Ogłoszenie wyników postępowania 

GBO.271.09.2011.                                                        Przyłęk dnia 16.05.2011 r.

Ogłoszenie wyników postępowania

Urząd Gminy w Przyłęku, stosownie do ustaleń art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) zawiadamia, że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 04.05.2011r.  na:

Przebudowę drogi gminnej Lucimia przez wieś – 2 odcinki

została wybrana oferta firmy

 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „TRANSMAR” Marek Sasin

ul. Placowa 38 m.1

26-600 Radom

                                  

cena oferty:

- 147.904,79 zł (brutto)

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100%, oferta nr 1 była najkorzystniejsza cenowo.

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:

Nr oferty

Nazwa oferenta, adres

punktacja

1

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „TRANSMAR”

Marek Sasin, ul. Placowa 38 m.1, 26-600 Radom

100,00

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A.

ul. Składowa 1, 24-100 Puławy

90,13

3

„ZYKO-DRÓG” Sp. z o.o.

ul. Żelazna 3, 26-600 Radom

76,91

 

W powyższym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-05-16 15:02:27.
Ogłoszenie wyników postępowania 

GBO.271.08.2011.                                                        Przyłęk dnia 15.04.2011 r.

                                                 Ogłoszenie wyników postępowania

                                                                                                                                         

                 Urząd Gminy w Przyłęku, stosownie do ustaleń art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 13.04.2011r.  na:

Przebudowę drogi  gminnej Andrzejów - Andrzejów( Borowiec )

została wybrana oferta firmy

 

„KRUSZYWOSORT” Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe.

ul. Marglowa 83

26-600 Radom

                                  

cena oferty:

- 70.389,46 zł (brutto)

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100%, oferta nr 1 była najkorzystniejsza cenowo.

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:

Nr oferty

Nazwa oferenta, adres

punktacja

1

„KRUSZYWOSORT” Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe

ul. Marglowa 83, 26-600 Radom

100,00

2

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „MIREX” Mirosław Kwapiński.

Szymanów 4A, 27-300 Lipsko

86,66

 

W powyższym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-04-18 14:53:32.
Przebudowa drogi gminnej Lucimia przez wieś - 2
odcinki 

Przebudowa drogi gminnej Lucimia przez wieś - 2 odcinki
Numer ogłoszenia: 82440 - 2011; data zamieszczenia: 18.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Lucimia przez wieś - 2 odcinki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1 odcinek o długości 122 m: - wykonanie prac przygotowawczych - wykonanie podbudowy: dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. (doprofilowanie) na odcinku o dł. 122 mb. i szer. 4,20 m., mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową st.II, transport samochodami samowyładowczymi ( warstwa wyrównawcza - średnio 75,0 kg/m2 ) - wykonanie nawierzchni: nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych st. II, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odcinku o długości 122,0 mb i szer.4,0 m. - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 50 cm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, na odcinku o długości 122,0 mb. i szerokości 0,50 m*2 2 odcinek o długości 300 m: - wykonanie prac przygotowawczych - wykonanie podbudowy: dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (oprofilowanie) na odcinku o dł. 300 mb. i szer. 4,20 m, mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową st.II, transport samochodami samowyładowczymi ( warstwa wyrównawcza - średnio 75,0 kg/m2 ) na odcinku o dł. 300,0 m i szer. 4,2 m - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych st. II grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odcinku o dł. 300,0 m i sze. 4,0 m - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 50 , grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm na odcinku o dł. 300,0 m*0,5 m *2.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawcy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - prowadzą działalność obejmującą przedmiot zamówienia

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy poprzez nie zaleganie z opłacaniem podatków, opłat oraz składekna ubezpieczenie zdrowotne i społeczne z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót, oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 2. Zaparafowany projekt umowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.05.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

W załączeniu pliki w formacie pdf

SIWZ

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Wykaz wykonanych robót

Projekt umowy

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 1

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 2

Przedmiar robót 1

Przedmiar robót 2

Kosztorys ofertowy 1

Kosztorys ofertowy 2

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-04-18 14:47:55 | Data modyfikacji: 2011-04-18 18:25:07.
dot. przebudowy drogi dojazdowej do wałów
przeciwpowodziowych oraz pól w miejscowości
Lucimia 

Przyłęk dnia 05.04.2011 r.

GBO.271.07.2011.

 

Ogłoszenie wyników postępowania

 

Urząd Gminy w Przyłęku, stosownie do ustaleń art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 04.04.2011r.  na:

Przebudowę drogi dojazdowej do wałów przeciwpowodziowych oraz pól w miejscowości Lucimia

została wybrana oferta firmy

Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji.

Góry 85A

24-173 Markuszów

cena oferty:

- 227.831,90 zł (brutto)

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100%, oferta nr 2 była najkorzystniejsza cenowo.

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:

Nr oferty

Nazwa oferenta, adres

punktacja

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Doktora Perzyny 84A, 26-700 Zwoleń

99,67

2

Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji.

Góry 85A, 24-173 Markuszów

100,00

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A.

ul. Składowa 1, 24-100 Puławy

72,88

W powyższym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-04-05 18:59:35.
dot. przebudowy drogi Andrzejów (Borowiec) przez
wieś 

Przyłęk dnia 05.04.2011 r.

GBO.271.06.2011.

 

Ogłoszenie wyników postępowania

 

Urząd Gminy w Przyłęku, stosownie do ustaleń art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) zawiadamia, że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 04.04.2011r.  na:

 

Przebudowę drogi Andrzejów ( Borowiec ) przez wieś

została wybrana oferta firmy

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Doktora Perzyny 84A

26-700 Zwoleń

cena oferty:

- 81.568,07 zł (brutto)

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100%, oferta nr 1 była najkorzystniejsza cenowo.

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:

Nr oferty

Nazwa oferenta, adres

punktacja

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Doktora Perzyny 84A, 26-700 Zwoleń

100,00

2

Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji.

Góry 85A, 24-173 Markuszów

90,75

 

W powyższym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-04-05 18:54:39 | Data modyfikacji: 2011-04-05 18:55:38.
Przebudowa drogi gminnej Andrzejów - Andrzejów
(Borowiec) 

Numer ogłoszenia: 100259 - 2011; data zamieszczenia: 29.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Andrzejów - Andrzejów (Borowiec).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie przebudowy drogi gminnej Andrzejów - Andrzejów (Borowiec), polegającej na: - wykonaniu prac przygotowawczych - wykonaniu podbudowy: koryto o głębokości 10 cm wykonane na całej szerokości jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II -IV, dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. na odcinku o dł. 950 mb. i szer. 4,00 m. + 16m2 - wykonaniu poboczy, doprofilowanie (uzupełnienie ziemią urodzajną zaniżonych) poboczy śr. 10 cm wraz z zagęszczeniem, na odcinku o długości 950 mb. i szerokości 0,50 m*2.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawcy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - prowadzą działalność obejmującą przedmiot zamówienia

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy poprzez nie zaleganie z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót, oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 2. Zaparafowany projekt umowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - plik pdf

Formularz ofertowy - plik pdf

Oświadczenie - plik pdf

Wykaz wykonanych robót - plik pdf

Projekt umowy - plik pdf

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - plik pdf

Przedmiar robót - plik pdf

Kosztorys ofertowy - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-03-29 19:21:27.
Przebudowa drogi Andrzejów (Borowiec) przez wieś 

Numer ogłoszenia: 87581 - 2011; data zamieszczenia: 17.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi Andrzejów (Borowiec) przez wieś.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie przebudowy drogi Andrzejów ( Borowiec) przez wieś, polegającej na: - wykonaniu prac przygotowawczych - wykonaniu przepustu Ø 60 cm - 10,00 m. i Ø 40cm - 6,00 m., na ławie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm) - wykonaniu podbudowy: wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. II - IV z materiału pozyskanego na miejscu, dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. (doprofilowanie) na odcinku o dł. 310 mb. i szer. 3,70 m. - wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych st. II, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. na odcinku długości 310 mb. i szerokości 3,50 m. - wykonaniu poboczy, doprofilowanie (uzupełnienie ziemią urodzajną zaniżonych) poboczy śr. 25 cm wraz z zagęszczeniem, na odcinku o długości 310 mb. i szerokości 0,50 m*2.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Wykonawcy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - prowadzą działalność obejmującą przedmiot zamówienia.

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy poprzez nie zaleganie z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne z wyjątkiem przypadków, gdyuzyskano przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                  wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·           III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót, oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 2. zaparafowany projekt umowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

SIWZ- plik pdf

Formularz ofertowy - plik pdf

Oświadczenie - plik pdf

Wykaz wykonanych robót budowlanych - plik pdf

Projekt umowy - plik pdf

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - plik pdf

Przedmiar robót - plik pdf

Kosztorys ofertowy - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-03-17 17:38:34.
Przebudowa drogi dojazdowej do wałów
przeciwpowodziowych oraz pól w miejscowości
Lucimia 

Numer ogłoszenia: 87723 - 2011 ; data zamieszczenia: 17.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi dojazdowej do wałów przeciwpowodziowych oraz pól w miejscowości Lucimia.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do wałów przeciwpowodziowych oraz pól w miejscowości Lucimia, polegającej na: - wykonaniu prac przygotowawczych - wykonaniu podbudowy: dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. (doprofilowanie) na odcinku o dł. 1150 mb. i szer. 4,20 m. - wykonaniu nawierzchni: mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową st. II, transport samochodami samowyładowczymi (warstwa wiążąca średnio 100,00 kg/m 2 ) na odcinku długości 1150 mb. i szerokości 4,00 m. - wykonaniu poboczy, doprofilowanie (uzupełnienie ziemią urodzajną zaniżonych) poboczy śr. 20 cm wraz z zagęszczeniem, na odcinku o długości 1150 mb. i szerokości 0,50 m*2.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Wykonawcy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - prowadzą działalność obejmującą przedmiot zamówienia.

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy poprzez nie zaleganie z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                  wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·           III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót, oraz specyfikacjitechnicznychwykonania i odbioru robót budowlanych 2. zaparafowany projekt umowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - plik pdf

Formularz ofertowy - plik pdf

Oświadczenie - plik pdf

Wykaz wykonanych robót budowlanych - plik pdf

Projekt umowy - plik pdf

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - plik pdf

Przedmiar robót - plik pdf

Kosztorys ofertowy - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-03-17 17:05:00 | Data modyfikacji: 2011-03-17 17:43:22.
Zawiadomienie dot. przebudowy drogi gminnej
Zamość Nowy – Mszadla Dolna 

Zawiadomienie

                                  

                 Urząd Gminy w Przyłęku, stosownie do ustaleń art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia, że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w dniu 18.02.2011r  na:

„Przebudowę drogi gminnej Zamość Nowy – Mszadla Dolna”

została wybrana oferta firmy:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Doktora Perzyny 84A

26- 700 Zwoleń                                        

cena oferty:

- 644.082,49 zł (brutto)

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:

 1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84A , 26-700 Zwoleń – 100 pkt
Złożona została jedna oferta na przetarg i spełniała wszystkie warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-02-23 08:46:59.
Zawiadomienie dot. przebudowy drogi gminnej
Łagów (Karczonki) 

Zawiadomienie

                                    

                 Urząd Gminy w Przyłęku, stosownie do ustaleń art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia, że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w dniu 18.02.2011r  na:

„Przebudowę drogi gminnej Łagów (Karczonki)”

została wybrana oferta firmy

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Doktora Perzyny 84A

26- 700 Zwoleń                                          

cena oferty:

- 57.851,82 zł (brutto)

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert „cena 100%” oferta nr 2 była najkorzystniejsza cenowo.

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:

 1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84A , 26-700 Zwoleń – 100 pkt.
 2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy Spółka Akcyjna, ul. Składowa 1, 24-100 Puławy – 79 pkt.
 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-02-23 08:44:49 | Data modyfikacji: 2011-02-23 08:50:09.
Ogłoszenie wyników postępowania 

GBO.271.02.2011.                                                        Przyłęk dnia 23.02.2011 r.

             

                                   Ogłoszenie wyników postępowania

                                                                                                                                          

                 Urząd Gminy w Przyłęku, stosownie do ustaleń art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 14.02.2011r.  na:

Budowę boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie

została wybrana oferta firmy

 

EUROCOURT Sp. z o.o.

ul. Wolność 8 m.7

26-600 Radom

                                  

cena oferty:

- 442.429,03 zł (brutto)

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100%, oferta nr 19 była najkorzystniejsza cenowo.

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:

Nr oferty

Nazwa oferenta, adres

punktacja

1

PANORAMA II Sp. z o.o.

ul. Słoneczna73, 81-605 Gdynia

74,28

2

Media Stadion Sp. z o.o.

ul. Białowieska 2, 71-010 Szczecin

71,05

3

Speed Sport Sp. z o.o,

ul. Staniewicka 1, 03-310 Warszawa

76,52

4

BELLSPORT Grzegorz Leszczyński,

ul. Hutnicza 9, 41-908 Bytom

74,09

5

Romines Sp. z o.o.

ul. Wileńska 37/39, 03-414 Warszawa

91,48

6

Sport Technik Patrycjusz Jabłoński

ul. Łazienkowska 14,00-449 Warszawa

70,73

7

Gardenia Sport Sp.z o.o.

ul. Kłobucka 13, 02-699 Warszawa

51,91

8

Panpro Sport Paweł Prokopczuk, Marek Markowski, Spółka Jawna

ul. Jubilerska 8, 04-190 Warszawa

74,18

9

Polcourt Spółka Akcyjna

ul. Generała Zajączka 11 lok.C7, 01-540 Warszawa

78,63

10

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk

ul. Jaworowa 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza

75,99

11

Przedsiębiorstwo budowlane MONOBET Marian Andrzejewski

ul. Dojazdowa 9, 43-100 Tychy

77,40

12

Firma Ogrodnicza Leśniewscy-Architektura Zieleni

ul. Czerwonego Krzyża 6, 22-100 Chełm

74,40

13

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DOMIREX Zbigniew Chmura

ul. Żwirki i Wigury 56, 43-190 Mikołów

73,92

14

ANH Dzięcioł Stanisław

Duczki ul. Poprzeczna 21, 05-200 Wołomin

90,29

15

Sport Grupa Sp. z o.o,

ul. Dźwigowa 24, 05-300 Mińsk Mazowiecki

87,00

16

Firma Budowlana MAX-BUD Mariusz Mieszkowicz

ul. Kwiatkowskiego 3/24, 39-400 Tarnobrzeg

73,86

17

PRESTIGE Sp. z o.o.

ul. Świerczewska 5, 71-066 Szczecin

72,30

18

Konsorcjum: INVEST Krzysztof Wojewoda, ul. Długa 96A/7, 24-300 Opole Lubelskie, ARIM Sp z o.o.ul. Karola Miarki 33, 58-500 Jelenia Góra

61,72

19

EUROCOURT Sp. z o.o.

ul. Wolność 8 m.7, 26-600 Radom

100,00

20

Konsorcjum: Spółdzielnia Rzemieślnicza BUDOWLANA, ul. Kilińskiego 15/17, 26-600 Radom, EVERSPORT SP. z o.o., ul. Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa

49,32

 

W powyższym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-02-23 08:25:13.
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ 

Dotyczy: Budowy boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie


 

 Odpowiedzi na zapytania do SIWZ - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-02-08 17:18:20 | Data modyfikacji: 2011-02-08 17:18:51.
Zakup paliw płynnych 

Numer ogłoszenia: 42679 - 2011; data zamieszczenia: 07.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup paliw płynnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup paliw płynnych (etylina+olej napędowy) do autobusu szkolnego, samochodu osobowego i samochodów strażackich z terenu gminy Przyłęk. w ilości: etylina bezołowiowa 95 ok. 2000 litrów, olej napędowy ok. 16000 litrów.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Parafowany projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pokój nr 11..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.02.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

SIWZ - plik pdf

Formularz oferty - plik pdf

Oświadczenie - plik pdf

Wzór umowy - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-02-07 13:15:07 | Data modyfikacji: 2011-02-07 13:16:23.
Przebudowa drogi gminnej Łagów (Karczonki) 

Numer ogłoszenia: 38325 - 2011; data zamieszczenia: 02.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Łagów (Karczonki).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie przebudowy drogi gminnej Łagów (Karczonki), polegającej na: - wykonaniu prac przygotowawczych - wykonanie podbudowy: dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (oprofilowanie) na odcinku długości 335 mb i szerokości 3,20 m. - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych st. II, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. na odcinku długości 335 mb. i szerokości 3,0 m. - wykonanie poboczy, oprofilowanie (uzupełnienie ziemią urodzajną zaniżonych) poboczy śr. 20 cm wraz z zagęszczeniem, na odcinku o długości 335 mb. i szerokości 0,25 m*2 Przedmiar robót stanowi załącznik do specyfikacji.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawcy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - prowadzą działalność obejmującą przedmiot zamówienia

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy poprzez nie zaleganie z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót ,oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 2. zaparafowany projekt umowy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ – plik pdf

formularz oferty – plik pdf

oświadczenie – plik pdf

wykaz wykonanych robót budowlanych – plik pdf

projekt umowy – plik pdf

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – plik pdf

przedmiar robót – plik pdf

kosztorys ofertowy – plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-02-02 18:42:48.
Przebudowa drogi gminnej Zamość Nowy - Mszadla
Dolna 

Numer ogłoszenia: 38107 - 2011; data zamieszczenia: 02.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Zamość Nowy - Mszadla Dolna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie przebudowy drogi gminnej Zamość Nowy - Mszadla Dolna na odcinku o długości 2005 mb., polegającej na: - wykonaniu prac przygotowawczych - wykonaniu zatok autobusowych i chodnika - wykonaniu odwodnienia poprzez wykonanie 4 przepustów pod drogą - wykonanie podbudowy: górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (oprofilowanie) na odcinku o dł. 290,00 mb i szer. 5,20 m, dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (oprofilowanie)na odcinku o dł. 1115,00 mb i szer. 5,20 m. - wykonanie nawierzchni: mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno asfaltową st. II i wykonanie nawierzchni z mieszanek asfaltowo-mineralnych st. II, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. na odcinku o dł. 2005 mb i szer. 5,00 m. - wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu poprzez ustawienie znaków drogowych i oznaczenie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową. Przedmiar robót stanowi załącznik do specyfikacji.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawcy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - prowadzą działalność obejmującą przedmiot zamówienia

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy poprzez nie zaleganie z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót ,oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 2. zaparafowany projekt umowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

SIWZ – plik pdf

formularz oferty – plik pdf

oświadczenie – plik pdf

wykaz wykonanych robót budowlanych – plik pdf

projekt umowy – plik pdf

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – plik pdf

przedmiar robót – plik pdf

kosztorys oferowy - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-02-02 16:07:52 | Data modyfikacji: 2011-02-02 16:09:12.
Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w
Babinie 

Numer ogłoszenia: 31699 - 2011; data zamieszczenia: 27.01.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

·                    Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: - budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 28,0 m. x 44,0 m., o nawierzchni syntetycznej z poliuretanu na podbudowie przepuszczalnej wraz z ogrodzeniem. Rodzaje boisk i dyscyplin sportowych : Boisko do piłki ręcznej : Boisko do gry jest prostokątem o długości 40,0 m. i szerokości 20,0 m. i obejmuje dwa pola bramkowe oraz pole gry. Wokół boiska znajdują się strefy bezpieczeństwa o szerokości 1,0 m. wzdłuż linii bocznych i 2,0 m. wzdłuż linii końcowych. Bramki ustawione są na środku obu linii końcowych i muszą być ustawione tak aby tylne krawędzie słupków pokryły się z zewnętrznymi krawędziami linii bramkowych. Grubość linii: 5,0 cm / uwaga: linie bramkowe: 8,0 cm (szerokość słupków bramki)/ kolor linii wg rysunku kolorystyki. Wyróżnia się linie : - boczne i bramkowe - wyznaczające pole boiska i do niego należące - linia środkowa - prostopadła do linii bocznych, dzieląca boisko na połowy - linie pola bramkowego - pole bramkowe tworzy się przez zakreślenie od tylnych, wewnętrznych krawędzi słupków bramek dwóch łuków o promieniu 6,0 m. każdy o długości ¼ obwodu koła. Oba łuki łączy się na wysokości bramki linią prostą o dług 3,0 m. równoległą do linii bramkowej. - linia rzutów wolnych - wyznacza się linią przerywaną, równolegle do linii pola bramkowego, w odległości 3,0 m od linii pola bramkowego. Długość odcinków linii i przerw między nimi wynosi 15,0 cm. - linia rzutów karnych - linia długości 1,0 m. w odległości 7,0 m. od zewnętrznej krawędzi linii bramkowej i równoległa do niej - linia ograniczająca odległość wyjścia bramkarza w czasie obrony rzutu karnego - długości 15,0 cm., rysowana w odległości 4,0 m. od zewnętrznej krawędzi linii bramkowej równolegle do niej w kierunku pola gry, na wysokości środka bramki. - linie zmian zawodników - linie o dług. 15,0 cm wyznaczone prostopadle do linii bocznej, w odległości 4,5 m od linii środkowej. Boisko do siatkówki : Boisko do gry jest prostokątem o długości 18,0m. i szerokości 9,0 m. ze strefą bezpieczeństwa min. 2 m. wokół linii końcowych. Szerokość linii: 5 cm Kolor linii: wg rys. kolorystyki Rodzaje linii: - linie boczne i końcowe - ograniczają pole gry, należą do boiska - linia środkowa - dzieli boisko na połowy, biegnie prostopadle do linii bocznych - linia ataku - zewnętrzna jej krawędź wykreślona jest 3m. od osi linii środkowej. Siatka: słupki siatki montuje się w odległości min. 0,5 m./max.1,0 m./ od linii bocznych, na przedłużeniu linii środkowej boiska. Boisko do koszykówki: ( 2 pola) Wymiary boiska do koszykówki netto wynoszą: szer. 14,0 m. i dług. 26 m. ze strefą bezpieczeństwa min. 1 m. wokół linii końcowych. Szerokość linii 5,0 cm Kolor linii: wg rys. kolorystyki Rodzaje linii: - linie ograniczające - linie końcowe i linie boczne, które nie należą do boiska - linia środkowa - jest wyznaczona równolegle do linii końcowych i przedłużona o 15,0 cm. za każdą linię boczną, dzieli boisko na połowy - koło środkowe - wyznaczone jest na środku boiska, o promieniu długości 1,80 m. mierzonym do zewnętrznej krawędzi linii obwodu - półkola - mają promień 1,8 m mierzony do zewnętrznej krawędzi obwodu, a ich środki pokrywają się z punktami środkowymi linii rzutów wolnych - linie rzutów wolnych - wytyczone są równolegle do każdej linii końcowej. Ich dalsza krawędź jest oddalona od wewnętrznej krawędzi linii końcowej o 5,8 m. a długość wynosi 3,6 m. Środek linii rzutów wolnych znajduje się na wyimaginowanej linii łączącej środki linii końcowych. Skośne linie zaczynają się 3,0 m od punktów środkowych linii końcowych i kończą się na zewnętrznych krawędziach linii rzutów karnych. Miejsca wzdłuż linii skośnych pól rzutów wolnych należy wykreślić wg rys. - linia rzutów za 3 punkty - dwie linie równoległe do linii bocznych zaczynające się na linii końcowej, w odległości 6,25 m. od punktu na podłożu, który jest dokładnie pod środkiem kosza przeciwnika. Odległość tego punktu od środka wewnętrznej krawędzi linii końcowej wynosi 1,575 m. Linie połączone są półkolem o promieniu 6,25 m mierzonym od w/w punktu do zewnętrznej krawędzi linii tego półkola. Boisko do tenisa: Wymiary boiska do tenisa netto wynoszą: szer. 10,97 m. i dług.23,77 m. ze strefą bezpieczeństwa min. 6,4 m. za linią końcową 3,65 za linią boczną. Szerokość linii: tylna 10 cm, pozostałe 5 cm Kolor linii: wg rys. kolorystyki Rodzaje linii: - linie boczne i końcowe - ograniczają pole gry, należą do boiska - linia środkowa - dzieli boisko na połowy, biegnie prostopadle do linii bocznych. Siatka: słupki siatki montuje się w odległości min. 0,91 m. od linii bocznych, na przedłużeniu linii środkowej boiska. Osprzęt: Planowany montaż osprzętu: 1.bramki do piłki ręcznej o wym.: 2x3 m. z siatkami i tulejami do montażu - 2 kpl. 2. kosze do koszykówki ze stelażami, obręczami i tablicami - 4 kpl. 3.słupki do siatkówki demontowane z tulejami - 2 kpl. 4.siatka do siatkówki - 1 kpl. 5.słupki do tenisa - 2 kpl. 6.siatka do tenisa - 1 kpl. Bramki do piłki ręcznej wymiary w świetle wynoszą - wys. 2,0m., szer. 3,0 m. Wykonane z profilu stalowego o średnicy 8,0 cm, malowane proszkowo. Siatki PE2,5 3,0x2,0 m., gł. 0,8/1,0 m./luźno zawieszone, uniemożliwiające odbicie wrzuconej piłki. Bramki do piłki ręcznej powinny być montowane w tulejach ocynkowanych. Kosze do koszykówki: Słupy stalowe, ocynkowane o profilu okrągłym mocowane na stałe. Tablice prostokątne, białe z tworzywa 180 x 105 cm z obręczami wzmacnianymi i siatkami sznurkowymi. Wysięgnik ok. 160 cm Komplet do siatkówki: Słupki do siatkówki stalowe ocynkowane z regulacją wysokości zawieszenia siatki i z naciągiem śrubowym, mocowane w tulejach ocynkowanych. Siatka turniejowa biała. UWAGA : wszystkie urządzenia sportowe powinny posiadać odpowiednie atesty dopuszczające do użytku na terenach szkolnych. Piłkochwyty: Piłkochwyt o wysokości 4,27 od poziomu terenu z prostokątnych ram nośnych z kątownika 40 x 40 x 5 o wymiarach 1,0 x 2,0 m. wypełnionych siatką plecioną ocynkowaną o wielkości oczek 40 x 40 mm. Grubość prętów siatki 2 mm. Ramy mocowane do słupków z dwuteowników PE 80 poprzez spawanie do płaskownika 5x30x180. Rozstaw słupków 2,1 m. Słupki zakotwiczone w stopach fundamentowych 50x80x100 cm z betonu B-20.Pod stopy fundamentowe wykonać ławy piaskowe gr.25 cm. Ogrodzenie Ogrodzenie wykonane z paneli o wysokości 2,0 m, słupki 55x55, furtki prefabrykowane szerokości 1,0 m., brama przesuwna szerokości 6,0 m. Przedmiot zamówienia oznaczony jest w legendzie Projektu zagospodarowania działki nr 2 i nr 6..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.07.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu, winno być wpłacone przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu Nr 53915700020050050538880006 Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień Publicznych

III.2) ZALICZKI

·                    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·             III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy poprzez nie zaleganie z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

·             III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: - dysponują osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej które są wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, - wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie boisk sportowych o nawierzchni z tworzyw sztucznych o wartości minimum 250.000,00 zł brutto każda, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,

·             III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy poprzez nie zaleganie z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·             III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                    wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·                    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·                    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·             III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·             III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·             III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. kserokopia dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium 2. Kosztorys ofertowy 3. Parafowany projekt umowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.02.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - plik pdf

formularz oferty - plik pdf

oświadczenie - plik pdf

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - plik pdf

wykaz wykonanych robót budowlanych - plik pdf

projekt umowy - plik pdf

projekt budowlany - cz. 1

projekt budowlany - cz. 2

projekt budowlany - cz. 3

projekt budowlany - cz. 4

projekt budowlany - cz. 5

projekt budowlany - cz. 6

projekt budowlany - cz. 7

projekt budowlany - cz. 8

projekt budowlany - cz. 9

projekt budowlany - cz. 10

projekt budowlany - cz. 11

projekt budowlany - cz. 12

projekt budowlany - cz. 13

projekt budowlany - cz. 14

projekt budowlany - cz. 15

specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót - plik pdf

przedmiar robót boisko - plik pdf

przedmiar robót ogrodzenie - plik pdf

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ- plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-01-27 18:46:52.
Zakup paliw płynnych 

Przyłęk: Zakup paliw płynnych
Numer ogłoszenia: 19169 - 2011; data zamieszczenia: 17.01.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup paliw płynnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup paliw płynnych (etylina + olej napędowy) do autobusu szkolnego, samochodu osobowego i samochodów strażackich z terenu Gminy Przyłęk, w ilości: - etylina bezołowiowa 95 0k. 2000 litrów - olej napędowy ok. 20000 litrów.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    a)spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Parafowany projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pokój nr 11..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.01.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

SIWZ - plik pdf

Oferta - plik pdf

Umowa -plikpdf

Oświadczenie - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2011-01-17 13:08:18 | Data modyfikacji: 2011-01-18 12:16:59.
Data wprowadzenia: 2011-01-17 13:08:18
Data modyfikacji: 2011-01-18 12:16:59
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk