rok 2011

Wykaz Zarządzeń Wójta Gminy Przyłęk - rok
2011 

Metryka

Zarządzenie nr 1/2011 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Przyłęk
Zarządzenie Nr 2/2011 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 11 stycznia 2011 roku w sprawie nieodpłatnego udostępniania autobusu szkolnego na potrzeby szkół
Zarządzenie Nr 3/2011 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia stanu ostrzegawczego na terenie Gminy Przyłęk dla miejscowości Lucimia i Andrzejów (Borowiec)
Zarządzenie Nr 4/2011 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego - ostrzegawczego na terenie Gminy Przyłęk dla miejscowości Lucimia i Andrzejów (Borowiec)
Zarządzenie Nr 5/2011 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 20 stycznia 201 lr. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2011 rok
Zarządzenie nr 5/2011 z dnia 20.01.2011 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2011
Zarządzenie nr 6/2011 z dnia 20.01.2011 r. w sprawie jednorazowych dodatkó uzupełniających dla nauczycieli
Zarządzenie nr 7/2011 z dnia 4.02.2011 r. w sprawie wyboru podstawowego systemu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych, określenia rodzaju przesyłek nie otwieranych przez punkt kancelaryjny oraz przekazywania projektów pism do akceptacji
Zarządzenie nr 8/2011 z dnia 3.03.2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Zarządzenie nr 9/2011 z dnia 17.03.2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2010
Zarządzenie nr 10/2011 z dnia 18.01.2011 r. w sprawie składania oświadczeń majątkowych przez osoby zatrudnione na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym
Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 26 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad zamawiania, ewidencjonowania, używania, przechowywania oraz likwidacji pieczęci urzędowych i pieczątek w Urzędzie Gminy w Przyłęku
Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 23 maja 2011 r. sprawie ograniczenia poboru wody na terenie gminy Przyłęk
Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy w Przyłęku z dnia 25 maja 2011 r. sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Zarządzenie Nr 16 /2011 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 15 czerwca 2011r. sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu
Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie powołania zespołu do spraw bezpieczeństwa na terenie gminy
Zarządzenie Nr 18/2011 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego dla przygotowania i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. na terenie gminy Przyłęk
Zarządzenie Nr 20/A/2011 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 201l rok
Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Przylęk z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Przyłęk dla miejscowości Lucimia i Andrzejów (Borowiec)
Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 05 sierpnia 2011 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Przyłęk dla miejscowości Lucimia i Andrzejów (Borowiec)
Zarządzenie Nr 23/2011 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 08 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Przyłęku
Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy w Przyłęku z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy , kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2011 roku
Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 19 września 2011 r. sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 6 października 201l r. sprawie zmian w budżecie gminy na 201l rok
Zarządzenie Nr 27/2011 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 06.10.201l r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w Gminie Przyłęk
Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 17 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Przyłęku
Zarządzenie Nr 29/2011 Wójta Gminy w Przyłęku z dnia 18 października 2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 201l rok
Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 19 października 2011 r. w sprawie określenia trybu i zasad postępowania w sprawach podróży służbowych, używania samochodów będących własnością pracowników do celów służbowych oraz rozliczania biletów komunikacji miejskiej
Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 02 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia zasad rachunkowości oraz planów kont
Zarządzenie Nr 32/2001 Wójta Gminy w Przyłęku z dnia 08 listopada 201l r. sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Przyłęk na 2012 rok oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2017
Zarządzenie Nr 34/2011 Wójta Gminy w Przyłęku z dnia 14 listopada 201l r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Zarządzenie Nr 35/2011 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Przyłęku
Zarządzenie Nr 36/2011 Wójta Gminy w Przyłęku z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Zarządzenie Nr 37/2011 Wójta Gminy w Przyłęku z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Zarządzenie Nr 38/2011 Wójta Gminy w Przyłęku z dnia 5 grudnia 201l r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 201l rok
Zarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy w Przyłęku z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 201l rok
Zarządzenie Nr 40/2011 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie powołania stałej komisji do likwidacji pieczęci urzędowych i pieczątek zużytych, uszkodzonych i nieaktualnych używanych w Urzędzie Gminy w Przyłęku
Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie zasad rejestrowania umów w Urzędzie Gminy w Przyłęku
Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 15 grudnia 2011 w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa danych osobowych
Zarządzenie Nr 43/2011 Wójta Gminy w Przyłęku z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 201l rok
Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy w Przyłęku z dnia 21 grudnia 201l r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Zarządzenie Nr 45/2011 Wójta Gminy w Przyłęku z dnia 27 grudnia 201l r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Zarządzenie Nr 46/2011 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów w 2012 roku
Zarządzenie Nr 47/2011 Wójta Gminy Przyłęk z dn. 30 grudnia 2011 r. w sprawie sukcesywnego wycofania z użytkowania i sprzedaży 15 szt. kontenerów na odpady komunalne typu KP-7m3 będących na stanie mienia komunalnego Gminy Przyłęk
Zarządzenie Nr 48/2011 Wójta Gminy Przyłęk z dn. 30 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pt. „Poprawa jakości życia społeczno - kulturalnego mieszkańców gminy poprzez remont i adaptację budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi’ objętego PROW na lata 2007-2013

Zarządzenia dostępne w Urzędzie Gminy Przyłęk

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-02-06 13:13:07 | Data modyfikacji: 2016-03-31 08:40:35.
Data wprowadzenia: 2012-02-06 13:13:07
Data modyfikacji: 2016-03-31 08:40:35
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk