Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP 

Doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych do
Urzędu Gminy w Przyłęku

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) w Urzędzie Gminy w Przyłęku uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

Elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Gminy w Przyłeku znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl)

Na ePUAP zostały udostępnione usługi elektroniczne (po kliknięciu na wybraną usługę, nastąpi przekierowanie na stronę karty usługi z możliwością przejścia do formularza usługi), tj.:

Informujemy, że przyjmowane będą wyłącznie dokumenty elektroniczne spełniające następujące wymagania:

 • maksymalny rozmiar dokumenty elektronicznego wraz z załącznikiem wynosi 5 megabajtów, w tym załącznik maksymalnie 3,5 megabajtów,
 • dokumenty elektroniczne można dostarczyć na niżej wymienionych nośnikach informatycznych:
  - płyta CD-RW lub DVD-RW,
  - pamięć masowa USB 1.0 lub 2.0,
  - dyskietka 1,44 MB.

  (Wymienione nośniki danych muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru);
 • dokumenty powinny być podpisane profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne) oraz opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument (nie dotyczy udostępniania informacji publicznej na wniosek).

Akceptowalne formaty załączników to:

 • DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP.

Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

W przypadku doręczenia dokumentów elektronicznych nie spełniających łącznie wszystkich wymogów, nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.

Rejestr punktów potwierdzających profil zaufany

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-03-26 12:21:04 | Data modyfikacji: 2012-04-11 08:06:54.
Data wprowadzenia: 2012-03-26 12:21:04
Data modyfikacji: 2012-04-11 08:06:54
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk