rok 2013

Uchwała Nr 179/XXIX/13  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Przyłęk na rok 2013

 Uchwała Nr 179/XXIX/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-02-13 19:31:14 | Data modyfikacji: 2013-02-13 19:32:11.
Uchwała Nr 180/XXIX/13  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Przyłęk na 2013 rok

 Uchwała Nr 180/XXIX/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-02-13 19:34:25 | Data modyfikacji: 2013-02-13 19:35:22.
Uchwała Nr 181/XXIX/13  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego

 Uchwała Nr 181/XXIX/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-02-13 19:39:36 | Data modyfikacji: 2013-02-13 19:40:27.
Uchwała Nr 182/XXIX/13  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Gminy Przyłęk oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Przyłęk

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -

http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2015

 

 Uchwała Nr 182/XXIX/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-02-15 13:56:16 | Data modyfikacji: 2013-02-21 09:22:55.
Uchwała Nr 183/XXIX/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2013 - 2020

 Uchwała Nr 183/XXIX/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-04-10 09:18:15 | Data modyfikacji: 2013-04-10 09:46:12.
Uchwała Nr 184/XXIX/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2013

 Uchwała Nr 184/XXIX/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-04-10 09:36:20 | Data modyfikacji: 2013-04-10 09:42:50.
Uchwała Nr 185/XXX/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

 Uchwała Nr 185/XXX/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-04-10 10:08:32.
Uchwała Nr 186/XXX/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 Uchwała Nr 186/XXX/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-04-10 10:04:52 | Data modyfikacji: 2013-04-10 10:05:24.
Uchwała Nr 187/XXX/13  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -
edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4699

 Uchwała Nr 187/XXX/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-04-10 10:11:43 | Data modyfikacji: 2013-04-20 22:51:14.
Uchwała Nr 188/XXX/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -
edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4700

 Uchwała Nr 188/XXX/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-04-10 10:17:39 | Data modyfikacji: 2013-04-20 22:46:49.
Uchwała Nr 189/XXX/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przyłęk

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -
edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4701

 Uchwała Nr 189/XXX/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-04-10 10:19:43 | Data modyfikacji: 2013-04-20 22:47:33.
Uchwała Nr 190/XXX/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 - 2020

 Uchwała Nr 190/XXX/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-04-10 10:32:06.
Uchwała Nr 191/XXX/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2013

 Uchwała Nr 191/XXX/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-04-10 10:37:13.
Uchwała Nr 192/XXXI/13 
Rady Gminy Przyłęk z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 192/XXXI/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-05-16 09:41:52 | Data modyfikacji: 2013-06-05 10:36:32.
Uchwała Nr 193/XXXI/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

 Uchwała Nr 193/XXXI/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-05-16 22:56:33.
Uchwała Nr 194/XXXI/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości zasiłku pogrzebowego przyznawanego z funduszu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku

 Uchwała Nr 194/XXXI/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-05-16 23:00:19.
Uchwała Nr 195/XXXI/13 
Rady Gminy Przyłęk z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie rozbiórki budynku

 Uchwała Nr 195/XXXI/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-05-16 23:02:39 | Data modyfikacji: 2013-07-10 21:57:22.
Uchwała Nr 196/XXXI/13 
Rady Gminy Przyłęk z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2013

 Uchwała Nr 196/XXXI/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-05-20 11:11:44.
Uchwała Nr 197/XXXII/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk za rok 2012

 Uchwała Nr 197/XXXII/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-06-06 18:32:26.
Uchwała Nr 198/XXXII/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku za rok 2012

 Uchwała Nr 198/XXXII/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-06-06 18:33:45.
Uchwała Nr 199/XXXII/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2012 rok i sprawozdania finansowego

 Uchwała Nr 199/XXXII/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-06-06 18:34:51.
Uchwała Nr 200/XXXII/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok

 Uchwała Nr 200/XXXII/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-06-06 18:36:07.
Uchwała Nr 201/XXXII/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przyłęk

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 201/XXXII/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-06-13 21:22:07 | Data modyfikacji: 2013-06-17 23:09:23.
Uchwała Nr 202/XXXII/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 22 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 202/XXXII/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-06-13 21:24:13 | Data modyfikacji: 2013-06-17 23:11:11.
Uchwała Nr 203/XXXII/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości

 Uchwała Nr 203/XXXII/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-06-06 18:37:27 | Data modyfikacji: 2013-06-06 18:38:44.
Uchwała Nr 204/XXXII/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 22 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Przyłęk

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 204/XXXII/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-06-13 21:26:05 | Data modyfikacji: 2013-06-17 23:12:25.
Uchwała Nr 205/XXXII/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego

 Uchwała Nr 205/XXXII/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-06-06 18:40:16 | Data modyfikacji: 2013-06-13 21:27:33.
Uchwała Nr 206/XXXII/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2013

 Uchwała Nr 206/XXXII/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-06-24 11:52:35.
Uchwała Nr 207/XXXIII/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej szkół i przedszkoli, dla których Gmina Przyłęk jest organem prowadzącym

 Uchwała Nr 207/XXXIII/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-10 11:47:38 | Data modyfikacji: 2013-07-10 11:48:02.
Uchwała Nr 208/XXXIII/13 
Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Skarb Państwa lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

 Uchwała Nr 208/XXXIII/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-10 11:49:24 | Data modyfikacji: 2013-07-10 11:50:02.
Uchwała nr 209/XXXIII/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych dotyczącego uznania lasów położonych na terenie Gminy Przyłęk za ochronne

 Uchwała nr 209/XXXIII/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-10 11:51:03.
Uchwała Nr 210/XXXIII/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 Uchwała Nr 210/XXXIII/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-10 11:52:07.
Uchwała Nr 211/XXXIII/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2020

 Uchwała Nr 211/XXXIII/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-10 13:15:17.
Uchwała Nr 212/XXXIII/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2013


 Uchwała Nr 212/XXXIII/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-10 13:20:37.
Uchwała Nr 213/XXXIII/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Przyłęk na lata 2010-2014

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 213/XXXIII/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-21 21:40:34 | Data modyfikacji: 2013-07-25 19:50:16.
Uchwała Nr 214/XXXIV/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 Uchwała Nr 214/XXXIV/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-29 22:20:20.
Uchwała Nr 215/XXXVI/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa biblioteki Centrum Kulturalnego Gminy Przyłęk”

 Uchwała Nr 215/XXXVI/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-30 22:39:15.
Uchwała Nr 216/XXXIV/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy Przyłęk jako partnera do realizacji projektu „Równy start dla wszystkich. Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach z terenu woj. mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

 Uchwała Nr 216/XXXIV/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-29 22:23:26.
Uchwała Nr 217/XXXIV/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem sal wiejskich i innych obiektów użyteczności publicznej

 Uchwała Nr 217/XXXIV/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-29 22:25:58.
Uchwała Nr 218/XXXIV/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego


 Uchwała Nr 218/XXXIV/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-29 22:29:19 | Data modyfikacji: 2013-10-03 19:20:15.
Uchwała Nr 219/XXXIV/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2020

 Uchwała Nr 219/XXXIV/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-29 22:32:18.
Uchwała Nr 220/XXXIV/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2013

 Uchwała Nr 220/XXXIV/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-29 22:35:34.
Uchwała Nr 221/XXXV/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 września 2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy Przyłęk do realizacji Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddzialania 9.1.1. „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” w ramach PO KL

 Uchwała Nr 221/XXXV/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-29 22:37:34 | Data modyfikacji: 2013-09-29 22:39:07.
Uchwała Nr 222/XXXV/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 września 2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy Przyłęk jako partnera do realizacji projektu „Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 Uchwała Nr 222/XXXV/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-29 22:41:24.
Uchwała Nr 223/XXXV/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2013

 Uchwała Nr 223/XXXV/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-29 22:43:50.
Uchwała Nr 224/XXXVI/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 23 września 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały

 Uchwała Nr 224/XXXVI/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-29 22:45:30.
Uchwała Nr 225/XXXVI/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 23 września 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały

 Uchwała Nr 225/XXXVI/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-29 22:48:57.
Uchwała Nr 226/XXXVI/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 23 września 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały

 Uchwała Nr 226/XXXVI/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-29 22:53:41.
Uchwała Nr 227/XXXVII/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyłęk w 2013 r.

 Uchwała Nr 227/XXXVII/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-29 22:56:12.
Uchwała Nr 228/XXXVII/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

 Uchwała Nr 228/XXXVII/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-29 22:58:15.
Uchwała Nr 229/XXXVII/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy Przyłęk jako partnera do realizacji projektu „Równy start dla wszystkich. Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach z terenu woj. mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

 Uchwała Nr 229/XXXVII/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-29 22:59:57.
Uchwała Nr 230/XXXVII/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa biblioteki Centrum Kulturalnego Gminy Przyłęk”

 Uchwała Nr 230/XXXVII/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-29 23:02:01.
Uchwała Nr 231/XXXVII/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 231/XXXVII/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-29 23:03:51 | Data modyfikacji: 2013-10-11 11:39:08.
Uchwała Nr 232/XXXVII/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 25 września 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości

 Uchwała Nr 232/XXXVII/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-29 23:05:47.
Uchwała Nr 233/XXXVII/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2020

 Uchwała Nr 233/XXXVII/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-10-11 10:11:19.
Uchwała Nr 234/XXXVII/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 25 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2013

 Uchwała Nr 234/XXXVII/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-10-11 10:15:09.
Uchwała Nr 235/XXXVIII/13 
Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień, w tym podatku

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 235/XXXVIII/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-11-05 21:42:34 | Data modyfikacji: 2013-11-13 20:19:57.
Uchwała Nr 236/XXXVIII/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 236/XXXVIII/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-11-05 21:43:54 | Data modyfikacji: 2013-11-13 20:21:05.
Uchwała Nr 237/XXXVIII/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 października 2013 r. w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 237/XXXVIII/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-11-05 21:45:16 | Data modyfikacji: 2013-11-13 20:22:27.
Uchwała Nr 238/XXXVIII/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 października 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego


 Uchwała Nr 238/XXXVIII/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-11-05 21:46:57 | Data modyfikacji: 2013-11-13 20:23:59.
Uchwała Nr 239/XXXVIIII/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 Uchwała Nr 239/XXXVIIII/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-11-08 09:11:10.
Uchwała Nr 240/XXXVIII/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

 Uchwała Nr 240/XXXVIII/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-11-08 09:12:47.
Uchwała Nr 241/XXXVIII/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 października 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości

 Uchwała Nr 241/XXXVIII/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-11-08 09:14:26.
Uchwała Nr 242/XXXVIII/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 242/XXXVIII/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-11-05 21:48:06 | Data modyfikacji: 2013-11-13 20:25:26.
Uchwała Nr 243/XXXVI11/2013  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 243/XXXVI11/2013 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-11-05 21:49:39.
Uchwała Nr 244/XXXVIII/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2013

 Uchwała Nr 244/XXXVIII/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-11-05 21:50:34.
Uchwała Nr 245/XXXVIII/13  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Przyłęk


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 245/XXXVIII/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-11-08 08:42:15 | Data modyfikacji: 2017-11-16 14:21:34.
Uchwała Nr 246/XXXIX/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok”

 Uchwała Nr 246/XXXIX/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2014-01-13 12:36:35.
Uchwała Nr 247/XXXIX/13 
Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2022

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 247/XXXIX/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2014-01-28 10:13:10 | Data modyfikacji: 2014-01-31 08:59:42.
Uchwała Nr 248/XXXIX/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie: Uchwała Budżetowa na rok 2014

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 248/XXXIX/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2014-01-28 10:16:39 | Data modyfikacji: 2014-01-31 09:01:07.
Uchwała Nr 249/XXXIX/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 249/XXXIX/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2014-01-13 12:39:11 | Data modyfikacji: 2014-01-13 12:41:23.
Uchwała Nr 250/XXXIX/13 
Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 250/XXXIX/13

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2014-01-13 12:44:37.
Uchwała Nr 251/XXXIX/13 
Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za wodę dostarczaną z gminnych urządzeń wodociągowych i wprowadzenie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych

Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 251/XXXIX/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2014-01-13 12:50:10.
Uchwała Nr 252/XXXIX/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 252/XXXIX/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2014-01-28 14:01:39.
Uchwała Nr 253/XXXIX/13  
Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2013

 Uchwała Nr 253/XXXIX/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2014-01-28 14:05:01.
Uchwała Nr 254/XXXIX/13 
Rady Gminy Rrzyłęk z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie sprzedaży działki nr 232/4 położonej w miejscowości Andrzejów


 Uchwała Nr 254/XXXIX/13 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2014-01-13 13:11:39.
Data wprowadzenia: 2014-01-13 13:11:39
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk