rok 2013

Zawiadomienie o wyborze oferty  
Przyłęk, dnia 7.01.2014 r.

GBO.271.24.2013

Dotyczy: Zakup paliw płynnych

 Zawiadomienie o wyborze oferty - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2014-01-10 14:03:43.
dotyczy: Zakup paliw płynnych 
Zakup paliw płynnych / etylina 95, olej napędowy / do autobusu, samochodów osobowych, strażackich oraz urządzeń mechanicznych należących do Gminy Przyłęk w 2014 roku
Numer ogłoszenia: 267823 - 2013; data zamieszczenia: 10.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup paliw płynnych / etylina 95, olej napędowy / do autobusu, samochodów osobowych, strażackich oraz urządzeń mechanicznych należących do Gminy Przyłęk w 2014 roku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych / etylina 95, olej napędowy / do autobusu, samochodów osobowych, strażackich i urządzeń mechanicznych należących do Gminy Przyłęk w 2014 roku. a) Całkowita dostawa szacowana jest na: - etylina bezołowiowa (Pb 95) - ok. 1.000 litrów - olej napędowy (ON) - ok. 16.000 litrów b) Ilości zamawianego paliwa są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega, że ilość kupowanego paliwa może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb. Zamawiający będzie płacił za faktycznie pobrane ilości wymienionych produktów. c) Tankowanie paliwa będzie odbywać się doraźnie w formie bezgotówkowej w miarę potrzeb Zamawiającego. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego listę osób upoważnionych do tankowania wraz z określeniem pojazdów, które mogą być tankowane. d) Cena za zakup 1 litra benzyny bezołowiowej (Pb 95) oraz 1 litra oleju napędowego (ON) będzie zmienna i wynikać będzie z dziennej ceny sprzedaży obowiązującej na stacji pomniejszonej o zaoferowany przez Wykonawcę rabat. Rabat jest stały i obowiązuje przez cały okres na który zostanie zawarta umowa. e) Wykonawca zagwarantuje, że paliwa posiadać będą własności fizykochemiczne gwarantujące odpowiednią jakość oraz spełniać będą wymagania określone przepisami i obowiązującymi normami. f) W przypadku wątpliwości, co do jakości paliwa Zamawiający zleci wykonanie badań paliwa w uprawnionym laboratorium. W razie stwierdzenia niezgodności z obowiązującymi normami kosztami badania laboratoryjnego zostanie obciążony Wykonawca dostawy paliwa. g) Wobec stwierdzenia powyższego Wykonawca pokryje również koszty związane z usunięciem ewentualnych awarii układu napędowego samochodów i sprzętu zasilanych tym paliwem oraz koszty związane z oczyszczeniem układu napędowego samochodów i sprzętu. h) Wykonawca zapewni możliwość tankowania paliwa na stacji w odległości do. 15 km od siedziby Zamawiającego. i) Regulowanie należności za zakup paliwa odbywać się będzie w formie bezgotówkowej. Wykonawca wystawi fakturę każdorazowo po tankowaniu przez uprawnioną osobę. Termin płatności faktury wynosi 21 dni od daty wystawienia. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie zgodnie z potrzebami Zamawiającego w terminie do 31.12.2014 r..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca złoży aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca przedłoży zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, oraz zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające , że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
formularz cenowy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-7004 Przyłęk, pokój nr 4.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - plik pdf

Oferta - plik pdf

Formularz cenowy - plik pdf

Oświadczenie - plik pdf

Umowa - plik pdf

Lista podmiotów - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-12-10 14:19:44.
Zawiadomienie o wyborze oferty 
Przyłęk, dnia 20.11.2013 r.

GBO.042.04.2012/13

Dotyczy: Wykonanie i montaż tablic wizualizacji gminy

 Zawiadomienie o wyborze oferty - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-11-20 14:31:37.
Zarządzenie nr 83/2013 
Wójta Gminy Przyłęk z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu krajoznawstwa, turystyki i rekreacji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym


 Zarządzenie nr 83/2013 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-11-18 12:55:33 | Data modyfikacji: 2013-11-18 12:56:15.
Wezwanie do złożenia ofert 
Przyłęk, 12.11.2013.

GBO.042.04.2012/13

Dotyczy: Wykonanie i montaż tablic wizualizacji gminy

 Wezwanie do złożenia ofert - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-11-13 20:10:58 | Data modyfikacji: 2013-11-13 20:11:56.
Zarządzenie nr 71/2013 
Wójta Gminy Przyłęk z dnia 16.10.2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu krajoznawstwa, turystyki i rekreacji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym

Dotyczy: Wspieranie akcji wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin wychowawczo niewydolnych i zagrożonych patologią. Zorganizowanie 1 dniowej wycieczki dla 40 dzieci dotkniętych przemocą, w wieku od 8 do 17 lat realizujących program profilaktyczny z elementami profilaktyki uzależnień

 Zarządzenie nr 71/2013 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-10-23 21:27:58 | Data modyfikacji: 2013-10-23 21:29:18.
Zapytanie ofertowe 
Przyłęk, dnia 18.10.2013 r.

GBO.042.04.2012/13

Dotyczy: Wykonanie i montaż tablic wizualizacji gminy

 Zapytanie ofertowe - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-10-22 20:28:16 | Data modyfikacji: 2013-10-22 20:30:03.
Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na
sprzedaż autobusu marki Jelcz L090M 
Wójt Gminy Przyłęk
ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż
autobusu marki Jelcz L090M


 Ogłoszenie o przetargu - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-24 12:56:10 | Data modyfikacji: 2013-09-24 12:57:48.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  
Przyłęk, 18.09.2013 r.

GBO.271.23.2013

Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłęk (Troc)

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-18 09:57:06.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  
Przyłęk, 9.09.2013 r.

GBO.271.22.2013

Dotyczy: Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Przyłęku

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-09 12:09:16.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  
Przyłęk, 5.09.2013 r.

GBO.271.21.2013

Dotyczy: Utwardzenie placu w miejscowości Lipiny.

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-05 15:26:48.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  
Przyłęk, 4.09.2013 r.

GBO.271.20.2013

Dotyczy: Budowa budynku biblioteki wraz z infrastrukturą techniczną oraz budynku gospodarczego z kotłownią w ramach zadania: „Biblioteka Centrum Kulturalnym Gminy Przyłęk” w ramach realizacji Programu Wieloletniego Kultura +, priorytet „Biblioteka +Infrastruktura Bibliotek”

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-04 22:28:37 | Data modyfikacji: 2013-09-05 15:23:48.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłęk
(Troc) 
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłęk (Troc)
Numer ogłoszenia: 170597 - 2013; data zamieszczenia: 27.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłęk (Troc).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: - Prace przygotowawcze: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym (1,470 km), - Podbudowa: górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 14 cm (doprofilowanie) (4953,90 m2) - Nawierzchnia: wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1 (4659,90 m2) - Roboty wykończeniowe: wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. (1470,00 m2) - Oznakowanie pionowe: słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 cm (10 szt.), znaki drogowe (10 szt.), tabliczki pod znaki grupy T6 (2 szt.) Przedmiar robót stanowi załącznik do specyfikacji.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 robót budowlanych polegających na przebudowie drogi o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł. brutto każda, wraz z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, poświadczonej, że została ona wykonana w sposób należyty oraz, że została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłek 30, 26-704 Przyłęk.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - plik pdf

Oferta - plik pdf

Oświadczenie - plik pdf

Wykaz robót budowlanych - plik pdf

Projekt umowy - plik pdf

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - plik pdf

Przedmiar robót - plik pdf

Kosztorys ofertowy - plik pdf

Lista podmiotów - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-08-27 14:46:19.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Przyłęk, dnia 14.08.2013

GBO.271.19.2013

dot. postępowania przetargowego na poprawę warunków rozwoju sportu na terenach wiejskich poprzez budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Przyłęku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-08-14 17:44:24.
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ  
Przyłęk, 14.08.2013 r.

GBO.271.20.2013

Dotyczy: Budowa budynku biblioteki wraz z infrastrukturą techniczną oraz budynku gospodarczego z kotłownią w ramach zadania: „Biblioteka Centrum Kulturalnym Gminy Przyłęk” w ramach realizacji Programu Wieloletniego Kultura +, priorytet „Biblioteka +Infrastruktura Bibliotek”

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ - plik pd

Świetliki - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-08-14 17:27:03.
Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Przyłęku 
Numer ogłoszenia: 160223 - 2013; data zamieszczenia: 12.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Przyłęku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: - montaż rusztowań - uzupełnienie ubytków tynków - przygotowanie podłoża pod malowanie. Mycie dwukrotne ścian zewnętrznych preparatem glono-grzybobójczym (962m2) - gruntowanie pod farbę silikonową (962m2) - malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych farbą silikonową (891,6m2).
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.43.30.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
kosztorys ofertowy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 8A.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - plik pdf

Oferta - plik pdf

Oświadczenie - plik pdf

Wykaz robót budowlanych - plik pdf

Umowa - plik pdf

Przedmiar robót -plik pdf

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-08-12 14:25:17.
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ 
Przyłęk, 8.08.2013 r.

GBO.271.20.2013

Dotyczy: Budowa budynku biblioteki wraz z infrastrukturą techniczną oraz budynku gospodarczego z kotłownią w ramach zadania: „Biblioteka Centrum Kulturalnym Gminy Przyłęk” w ramach realizacji Programu Wieloletniego Kultura +, priorytet „Biblioteka +Infrastruktura Bibliotek”

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-08-08 14:40:48.
Zmiana treści SIWZ 
Przyłęk, 8.08.2013 r.

GBO.271.20.2013

Dotyczy: Budowa budynku biblioteki wraz z infrastrukturą techniczną oraz budynku gospodarczego z kotłownią w ramach zadania: „Biblioteka Centrum Kulturalnym GminyPrzyłęk” w ramach realizacji Programu Wieloletniego Kultura +, priorytet „Biblioteka +Infrastruktura Bibliotek”

Zmiana treści SIWZ - plik pdf

Decyzja o pozwoleniu na budowę - plik pdf

Projekt umowy po zmianach - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-08-08 14:08:18.
Utwardzenie placu w miejscowości Lipiny 
Numer ogłoszenia: 157505 - 2013; data zamieszczenia: 07.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utwardzenie placu w miejscowości Lipiny.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: - Prace przygotowawcze - Podbudowa: dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm (1491,74 m2) na warstwie odcinającej z piasku zagęszczonej ręcznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 10cm - Nawierzchnia: wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1 (1491,74 m2) - Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 5 cm (94,19 m2) wraz z obrzeżami - Roboty wykończeniowe: wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 1,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (138,75 m2).
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy .
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
kosztorys ofertowy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój 8A.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój 4.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - plik pdf

Oferta - plik pdf

Oświadczenie - plik pdf

Wykaz robót budowlanych - plik pdf

Projekt umowy - plik pdf

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - plik pdf

Przedmiar robót - plik pdf

Kosztorys ofertowy - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-08-07 14:16:12.
Budowa budynku biblioteki wraz z infrastrukturą 
Przyłęk: Budowa budynku biblioteki wraz z infrastrukturą techniczną oraz budynku gospodarczego z kotłownią w ramach zadania: Biblioteka Centrum Kulturalnym Gminy Przyłęk w ramach realizacji Programu Wieloletniego Kultura +, priorytet Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek
Numer ogłoszenia: 305372 - 2013; data zamieszczenia: 31.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku biblioteki wraz z infrastrukturą techniczną oraz budynku gospodarczego z kotłownią w ramach zadania: Biblioteka Centrum Kulturalnym Gminy Przyłęk w ramach realizacji Programu Wieloletniego Kultura +, priorytet Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa budynku biblioteki wraz z infrastrukturą techniczną oraz budynku gospodarczego z kotłownią w ramach zadania: Biblioteka Centrum Kulturalnym Gminy Przyłęk w ramach realizacji Programu Wieloletniego Kultura +, priorytet Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek. Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę biblioteki - Centrum Kulturalne Gminy Przyłęk - wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budynkiem gospodarczym z kotłownią na działkach o nr ewidencyjnych 158/12, 160/9, 161/10 położonych w miejscowości Lipiny, gmina Przyłęk zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez Biuro projektowe ARKADA, Piotr Rachudała, ul. Hauke Bosaka 1/27a, 27-200 Starachowice. Projekt budowlany zatwierdzony ostateczną decyzją pozwolenia na budowę nr 53/13 z dnia 22.03.2013 r. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektu: - przygotowanie placu budowy, - budowa zaprojektowanego zespołu budynków wraz z infrastrukturą techniczną, - uporządkowanie i zagospodarowanie terenu inwestycji Budowa budynku biblioteki obejmuje: - wykonanie fundamentów ( ławy) pod ściany projektowanego obiektu, - wykonanie ścian w konstrukcji tradycyjnej - murowanej, - montaż stropu, - montaż stalowych słupów i płatwi pośrednich, - montaż więźby i poszycia dachowego, - wykonanie przyłączy sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, c.o., - wykonanie przyłącza energii elektrycznej, - wykończenie budynku, - wykonanie niwelacji terenu, Budowa budynku gospodarczego wraz z kotłownią obejmuje: - wykonanie fundamentów ( ławy) pod ściany projektowanego obiektu, - wykonanie ścian w konstrukcji tradycyjnej-murowanej, - montaż stropu z płyt kanałowych - wykonanie przyłączy sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, c.o., - wykonanie przyłącza energii elektrycznej, - wykończenie budynku, - wykonanie niwelacji terenu. Inwestycja obejmuje także wykonanie miejsc postojowych oraz części komunikacyjnej w postaci chodnika i dróg wewnętrznych. Zakres prac do wykonania ujęty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej zamawiającego i stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. Zamawiający załącza do niniejszej SIWZ przedmiar robót, który służy tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między opisami robót do wykonania w dokumentacji projektowej a opisami robót w załączonych przedmiarach, podstawą do określenia opisu robót jest dokumentacja projektowa. Zgodnie z zasadą wynagrodzenia określonego w pkt. XVI niniejszej SIWZ zaleca się Wykonawcom sporządzenie własnych przedmiarów celem wyliczenia ceny oferty. Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej i wykonanie niezbędnych pomiarów z natury. Zasilenie placu budowy w energię elektryczną i wodę Wykonawca zobowiązany będzie wykonać na własny koszt po uzgodnieniu warunków z dostawcami mediów. Zużycie mediów będzie rozliczane na podstawie zamontowanych przez Wykonawcę urządzeń pomiarowych. Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów określonych w dokumentacji technicznej. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych i jakości potwierdzonej certyfikatem. Użyte w dokumentacji projektowej nazwy wyrobów i elementów , które wskazują lub mogłyby się kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta lecz wskazanie na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy - parametry techniczne w czasie wbudowania i eksploatacji nie gorsze od podanych w projekcie. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał ( wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały ( wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. Zamawiający informuje, że: - wykonawca zobowiązany będzie do codziennego utrzymania czystości i porządku na terenie wykonywania robót budowlanych ( bieżące usuwanie gruzu i odpadów materiałowych, po zakończeniu dnia porządkowanie narzędzi pracy)..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.21.50.00-7, 45.23.32.20-7, 45.23.21.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 zł. ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych ) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu, 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z poźn. zm.) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu Nr 53915700020050050538880006. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale i obejmować cały okres związania ofertą. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 robót budowlanych , których przedmiotem była budowa lub przebudowa budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego ( w rozumieniu ustawy Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) o wartości minimum 2.500.000,00 zł. brutto każda, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dowody dotyczące tych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi na zasadach określonych w ustawie Prawo budowlane w specjalności: - konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń -co najmniej jedna osoba, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektromagnetycznych - co najmniej 1 osoba, - instalacyjnej - w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - co najmniej 1 osoba, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych - co najmniej 1 osoba
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca: - wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium, uproszczoną kalkulację ceny sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - plik pdf

Oferta - plik pdf

Oświadczenie - plik pdf

Wykaz robót budowlanych - plik pdf

Oświadczenie o uprawnieniach - plik pdf

Projekt umowy - plik pdf

Wykaz osób - plik pdf

Lista podmiotów - plik pdf

Kalkulacja uproszczona - plik pdf

Projekt architektoniczno - konstrukcyjno - wykonawczy - plik rar

Projekt zagospodarowania terenu - plik rar

Obmiary i specyfikacje - plik rar

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-31 11:35:10.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 
Przyłęk, dnia 24.07.2013

GBO.042.03.2012/13

dot. zagospodarowania działki nr 597/2 w miejscowości Załazy realizowane w ramach projektu – Poprawa jakości życia społecznego mieszkańców i podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie i wyposażenie w elementy małej architektury terenu w centrum Załaz.

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-24 21:30:33 | Data modyfikacji: 2013-07-24 21:31:27.
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ  
GBO.271.19.2013.

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Poprawę warunków rozwoju sportu na terenach wiejskich poprzez budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Przyłęku

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-23 22:44:17 | Data modyfikacji: 2013-07-23 23:04:47.
 

Przyłęk, 22.07.2013 r.

GBO.271.18.2013

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / wykonawcach, których ofert zostały odrzucone / wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania.

 

Urząd Gminy w Przyłęku, działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na:

Termomodernizację budynku OSP Zamość Stary.

została wybrana oferta firmy

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARKADA DELA”

Emil Dygas

ul. Kalińska 6/6a

26-600 Radom

 

cena oferty:

- 84.717,53 zł (brutto)

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100%, oferta nr 4 była najkorzystniejsza cenowo.

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:

 

Nr oferty

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

punktacja

 

1

 

PHU „TERMO – BUD” AGATA FOKT

ul. Kierzkowska 129

26-600 Radom

 

 

87,42

 

2

Zakład Remontowo – Budowlany „SKOCZEK”

Dariusz Wziątek

ul. Mickiewicza 10

26-700 Zwoleń

 

 

81,66

 

3

 

 

 

Przedsiębiorstwo Budowlano Instalacyjne „JAREXBUD”

Jarosław Marszałek

ul. Domagalskiego 11/49

26-600 Radom

 

 

92,90

 

4

 

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARKADA DELA”

Emil Dygas

ul. Kalińska 6/6a

26-600 Radom

 

 

100,00

 

Wykluczeni wykonawcy

         Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy.

 

Oferty odrzucone

         Zamawiający nie odrzucił z postępowania żadnej oferty.

 

Termin zawarcia umowy

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (tj. nie wcześniej niż w dniu 02.08.2013r.) jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą  w siedzibie Urzędu Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk

 – art.94 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami)

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) dział VI „Środki ochrony prawnej”

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-22 09:53:53 | Data modyfikacji: 2013-07-22 09:54:51.
Poprawa warunków rozwoju sportu na terenach
wiejskich poprzez budowę ogólnodostępnego
wielofunkcyjnego boiska sportowego w Przyłęku 
Numer ogłoszenia: 142023 - 2013; data zamieszczenia: 12.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa warunków rozwoju sportu na terenach wiejskich poprzez budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Przyłęku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest poprawa warunków rozwoju sportu na terenach wiejskich poprzez budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Przyłęku. Kod CPV 45212200-8 Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego o wymiarach 28,0 m x 44,0 m o nawierzchni syntetycznej z poliuretanu na podbudowie przepuszczalnej oraz wykonanie ciągów pieszo - jezdnych związanych z dostępem do boiska i wykonanie trawnika wokół boiska. Boisko ma charakter uniwersalny i będzie obejmowało następujące rodzaje boisk i dyscyplin sportowych: - boisko do koszykówki ( 2 pola ) - boisko do siatkówki - boisko do piłki ręcznej - boisko do tenisa. Wyposażenie boiska: - dwa zestawy do koszykówki - stojak do kosza, stalowy ocynkowany, z tulejami do mocowania w podłożu, o wysięgu 1,67m z tablicami z włókna epoksydowego (180 x 105cm) z obręczami uchylnymi i siatkami łańcuchowymi - zestaw do siatkówki - słupki stalowe ( 2 szt.) z tulejami do mocowania w podłożu, z możliwością demontażu, z regulacją wysokości mocowania siatki i mechanizmem naciągowym, siatka całosezonowa ( ilość: 1 zestaw) - zestaw do piłki ręcznej - dwie bramki stalowe (3 x 2 m ), montowane w tulejach oraz siatki do bramek - zestaw do tenisa - słupki stalowe ( 2 szt.) z tulejami do mocowania w podłożu oraz siatka Ogrodzenie: - brama 250 x 210 i furtka 100 x 210 wykonać jako systemowe, z prętów stalowych ocynkowanych Ø5mm. Oczko siatki 50 x 200 mm. Całość malowana proszkowo w kolorze zielonym. Wokół boiska piłkochwyty wysokości 4,00m z siatki polipropylenowej PP w kolorze zielonym, o średnicy linki 3 mm, krawędź oczka 4,5 x 4,5 cm. Siatka rozwieszona na naciągniętych stalowych linkach pomiędzy słupami. Słupy aluminiowe systemowe, o przekroju 80 x 80 mm, wysokości ok.470 cm, osadzone w tulejach mocujących. Pod słupy wykonać stopy fundamentowe z betonu B15, o wym. 50 x 80 x 120 cm. W skrajnych polach piłkochwytu wykonać zastrzały stabilizujące. Całkowita długość piłkochwytów wynosi 150 mb. Uwaga: wszystkie urządzenia sportowe stanowiące wyposażenie boiska powinny posiadać odpowiednie atesty dopuszczające do użytku na terenach szkolnych Zakres prac do wykonania ujęty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej zamawiającego i stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. Zamawiający załącza do niniejszej SIWZ przedmiar robót, który służy tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między opisami robót do wykonania w dokumentacji projektowej a opisami robót w załączonych przedmiarach, podstawą do określenia opisu robót jest dokumentacja projektowa. Zgodnie z zasadą wynagrodzenia określonego w pkt XVI niniejszej SIWZ zaleca się Wykonawcom sporządzenie własnych przedmiarów celem wyliczenia ceny oferty. Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej i wykonanie niezbędnych pomiarów z natury. Zasilenie placu budowy w energię elektryczną i wodę Wykonawca zobowiązany będzie wykonać na własny koszt po uzgodnieniu warunków z dostawcami mediów. Zużycie mediów będzie rozliczane na podstawie zamontowanych przez Wykonawcę urządzeń pomiarowych. Zamawiający informuje, że: - roboty budowlane wykonywane będą w pobliżu obiektu szkoły, w którym będą się odbywać zajęcia szkolne, - wykonawca zobowiązany będzie do codziennego utrzymania czystości i porządku na terenie wykonywania robót budowlanych ( bieżące usuwanie gruzu i odpadów materiałowych, po zakończeniu dnia porządkowanie narzędzi pracy)..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł. ( słownie: dziesięć tysięcy złotych ) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu, 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z poźn. zm.) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu Nr 53915700020050050538880006. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale i obejmować cały okres związania ofertą. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 robót budowlanych , których przedmiotem była budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z tworzyw sztucznych o wartości minimum 300.000,00 zł. brutto każda, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dowody dotyczące tych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jedna osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
kosztorys ofertowy, dokument potwierdzający wniesienie wadium
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi...
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - plik pdf

Formularz oferty - plik pdf

Oświadczenie - plik pdf

Wykaz wykonanych robót budowlanych - plik pdf

Oświadczenie o uprawnieniach - plik pdf

Projekt umowy - plik pdf

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - plik pdf

Przedmiar robót - plik pdf

Dokumentacja projektowa - plik pdf

Rysunki - archiwum rar

Lista podmiotów - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-12 15:04:34.
Zapytanie ofertowe 
Zagospodarowanie działki nr 597/2 w miejscowości Załazy realizowane w ramach projektu – Poprawa jakości życia społecznego mieszkańców i podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie i wyposażenie w elementy małej architektury terenu w centrum Załaz”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zapytanie ofertowe - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-04 14:40:22.
Termomodernizacja budynku OSP Zamość Stary 
Numer ogłoszenia: 132333 - 2013; data zamieszczenia: 03.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku OSP Zamość Stary.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku OSP Zamość Stary. Kod CPV 45453000-7 Przedmiot zamówienia obejmuje: - roboty rozbiórkowe - wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej - wykonanie pokrycia dachu wraz z orynnowaniem - wykonanie posadzek - wykonanie stropu drewnianego wraz z sufitem podwieszanym - malowanie ścian i sufitów wewnątrz remizy - obłożenie ścian w szatni płytkami - wykonanie ocieplenia budynku - wykonanie opaski z kostki brukowej betonowej wokół remizy. Przedmiar robót stanowi załącznik do specyfikacji.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł. ( słownie: dwa tysiące złotych ) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu, 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z poźn. zm.) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu Nr 53915700020050050538880006. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale i obejmować cały okres związania ofertą. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
kosztorys ofertowy, dokument potwierdzający wniesienie wadium
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 8A.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - plik pdf

Oferta - plik pdf

Umowa - plik pdf

Oświadczenie - plik pdf

Lista podmiotów - plik pdf

Wykaz robót budowlanych - plik pdf

Kosztorys ofertowy - plik rar

Projekt - plik rar

Przedmiar robót - plik rar

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-03 13:57:13.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Przyłęk, 20.06.2013 r.

GBO.271.12.2013

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / wykonawcach, których ofert zostały odrzucone / wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania.

 

Urząd Gminy w Przyłęku, działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na:

Zagospodarowanie działki nr 597/2 w miejscowości Załazy realizowane w ramach projektu – Poprawa jakości życia społecznego mieszkańców i podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie i wyposażenie w elementy małej architektury terenu w centrum Załaz.

została wybrana oferta firmy

 

„MAJA” Ewelina Piotrowska

ul. Kopernika 10

07-320 Małkinia

 

cena oferty:

- 41.648,65 zł (brutto)

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100%, oferta nr 1 była najkorzystniejsza cenowo.

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:

 

Nr oferty

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

punktacja

 

1

 

„MAJA” Ewelina Piotrowska

ul. Kopernika 10

07 – 320 Małkinia

 

 

100,00

 

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARKADA DELA”

Emil Dygas

ul. Kalińska 6/6a

26-600 Radom

 

 

85,54

 

3

 

 

Zakład Usług Produkcji i Handlu

„ZUPiH” inż. Jan Stanisław Górliński

ul. Moniuszki 85

06-200 Maków Mazowiecki

 

 

83,52

 

Wykluczeni wykonawcy

         Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy.

 

Oferty odrzucone

         Zamawiający nie odrzucił z postępowania żadnej oferty.

 

Termin zawarcia umowy

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. nie wcześniej niż w dniu 26.06.2013r. – art.94 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami)

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) dział VI „Środki ochrony prawnej”  

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-06-20 13:28:03 | Data modyfikacji: 2013-06-20 13:28:30.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Przyłęk, 18.06.2013 r.

GBO.271.17.2013

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / wykonawcach, których ofert zostały odrzucone / wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania.

 

Urząd Gminy w Przyłęku, działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Przyłęk

została wybrana oferta firmy

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling.

ul. Chorzowska 3

26-600 Radom

cena oferty:

- 408.240,00 zł (brutto)

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100%, oferta nr 3 była najkorzystniejsza cenowo.

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:

 

Nr oferty

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

punktacja

 

1

 

Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych

ALMAX Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 3

26-600 Radom

 

 

74,48

 

2

SITA RADOM  Sp. z o.o.

ul. W. Witosa76

26-600 Radom

 

 

44,76

 

3

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling.

ul. Chorzowska 3

26-600 Radom

 

 

100,00

 

Wykluczeni wykonawcy

         Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy.

 Oferty odrzucone

         Zamawiający nie odrzucił z postępowania żadnej oferty.

Termin zawarcia umowy

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. nie wcześniej niż w dniu 25.06.2013r. – art.94 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami)

 Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) dział VI „Środki ochrony prawnej” 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-06-19 08:34:02.
 

Przyłęk, dnia 10.06. 2013 roku

Gmina Przyłęk

Przyłęk

 26-704 Przyłęk

pow. Zwoleński

woj. mazowieckie

tel. +48-677-30-16

fax +48 677-30-01

e-mail: color=#0000ff>przylek@przylek.pl  

www.przylek.pl

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE / WYKONAWCACH , KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA

Dotyczy: zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Przyłęk i jej jednostek organizacyjnych o wartości nie przekraczającej 200 000 EURO.

Numer referencyjny: GBO.271.16.2013

 

1.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano do realizacji zamówienia poniższą ofertę:

Oferta oznaczona nr 4:

PGE Obrót S.A.

Oddział z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej

Al. Piłsudskiego 51

26-110 Skarżysko – Kamienna

 

Cena oferty: 198.295,47 zł. (brutto)

Uzasadnienie wyboru:

Przedmiotowa oferta jest zgodna z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest najkorzystniejsza pod względem kryterium oceny ofert. Najkorzystniejsza oferta cenowa – oferta uzyskała największą ilość punktów.

Kryterium 100% cena – oferta uzyskała 100 punktów.

 

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Łącznie

1

Green S.A.

Centrum Obsługi Klienta

ul.  A. Słonimskiego 6

50-304 Wrocław

97,90

2

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60

30-417 Kraków

94,96

3

Energa Obrót S.A.

Al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

97,81

4

PGE Obrót S.A.

Oddział z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej

Al. Piłsudskiego 51

26-110 Skarżysko – Kamienna

100,00

 

Wykluczeni wykonawcy

         Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy.

Oferty odrzucone

         Zamawiający nie odrzucił z postępowania żadnej oferty.

Termin zawarcia umowy

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. nie wcześniej niż w dniu 21.06.2013r. – art.94 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) dział VI „Środki ochrony prawnej”

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-06-10 13:06:52.
 

Przyłęk, 07.06.2013 r.

GBO.271.14.2013

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / wykonawcach, których ofert zostały odrzucone/wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania

 

Urząd Gminy w Przyłęku, działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na:

Przebudowa drogi gminnej Zamość Stary przez wieś

została wybrana oferta firmy

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Doktora Perzyny 84A

26-700 Zwoleń

cena oferty:

- 143.949,30 zł (brutto)

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100%, oferta nr 3 była najkorzystniejsza cenowo.

 

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:

 

Nr oferty

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

punktacja

 

1

 

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

 

 

81,77

 

2

„AS” Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 8

26-600 Radom

 

 

81,01

 

3

 

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Doktora Perzyny 84A

26-700 Zwoleń

 

 

100,00

 

4

 

PHU TRANS MAR Marek Sasin

ul. Placowa 38 m.1

26-600 Radom

 

 

82,36

 

5

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A.

ul. Składowa 1

24-100 Puławy

 

 

97,70

 

Wykluczeni wykonawcy

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy.

 

Oferty odrzucone

Zamawiający nie odrzucił z postępowania żadnej oferty.

 

Termin zawarcia umowy

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. nie wcześniej niż w dniu 13.06.2013r. – art.94 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami)

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) dział VI „Środki ochrony prawnej”

 

 

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-06-07 19:51:18 | Data modyfikacji: 2013-06-07 19:58:00.
 

Przyłęk, 07.06.2013 r.

GBO.271.13.2013

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / wykonawcach, których ofert zostały odrzucone / wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania

 

Urząd Gminy w Przyłęku, działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) zawiadamia, że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na:

Przebudowa drogi gminnej Ławeczko Stare - Helenów

została wybrana oferta firmy

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Doktora Perzyny 84A

26-700 Zwoleń

cena oferty:

- 100.356,68 zł (brutto)

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100%, oferta nr 1 była najkorzystniejsza cenowo.

 

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:

 

Nr oferty

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

punktacja

 

1

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Doktora Perzyny 84A

26-700 Zwoleń

 

 

100,00

 

2

 

PHU TRANS MAR Marek Sasin

ul. Placowa 38 m.1

26-600 Radom

 

 

84,03

 

3

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A.

ul. Składowa 1

24-100 Puławy

 

 

94,56

 

Wykluczeni wykonawcy

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy.

 

Oferty odrzucone

Zamawiający nie odrzucił z postępowania żadnej oferty.

 

Termin zawarcia umowy

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. nie wcześniej niż w dniu 13.06.2013r. – art.94 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami)

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) dział VI „Środki ochrony prawnej”  

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-06-07 19:43:40 | Data modyfikacji: 2013-06-07 19:56:10.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych z
terenu gminy Przyłęk 
Numer ogłoszenia: 101829 - 2013; data zamieszczenia: 06.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Przyłęk.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Przyłęk w okresie od 01 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. Kod CPV 90.50.00.00-2 Usługi związane z odpadami Obsługa zbiórki odpadów komunalnych obejmuje teren 31 sołectw: Nazwa miejscowości Liczba mieszkańców 1. Andrzejów 126 2. Babin 357 3. Baryczka 149 4. Grabów n/Wisłą 472 5. Helenów 110 6. Ignaców 74 7. Kulczyn 116 8. Krzywda 129 9. Lipiny 181 10. Lucimia 337 11. Łagów 521 12. Łaguszów 281 13. Ławeczko Nowe 90 14. Ławeczko Stare 140 15. Mierziączka 222 16. Mszadla Dolna 237 17. Mszadla Nowa 193 18. Mszadla Stara 255 19. Okrężnica 265 20. Pająków 120 21. Przyłęk 510 22. Ruda 31 23. Rudki 283 24. Stefanów 182 25. Szlachecki Las 104 26. Wysocin 128 27. Wólka Łagowska 134 28. Wólka Zamojska 98 29. Załazy 263 30. Zamość Stary 221 31. Zamość Nowy 167 RAZEM: 6496 1. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór wszystkich odpadów komunalnych gromadzonych zarówno w sposób selektywny jak i zmieszanych, bezpośrednio z nieruchomości położonych na terenie gminy Przyłęk oraz ich zagospodarowanie w instalacjach wskazanych w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. Nr 211/12 w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 - 2017 z uwzględnieniem lat 2018 - 2023 z załącznikami oraz uchwale Nr 212/12 w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 - 2017 z uwzględnieniem lat 2018 - 2023. W przypadku gdy Sejmik Województwa Mazowieckiego rozszerzy i zatwierdzi nową listę instalacji regionalnych do obsługi Regionu Radomskiego lub wejdą w życie przepisy prawne regulujące inny sposób przekazania odpadów do instalacji regionalnych, odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych będą mogły być przekazane do nowych Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji w tym zielone oraz pozostałości z sortowania, przeznaczone do składowania, należy przekazać do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z w/w przepisami. W gminie Przyłęk zbiórka odpadów komunalnych odbywać się będzie przy wykorzystaniu pojemników i worków. Obowiązkiem Wykonawcy jest zaopatrzenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów w cenie oferty. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z segregowania - 1 raz w miesiącu gromadzonych w sposób następujący: z gospodarstw domowych w pojemnikach ( 120 lub 240 litrów) lub workach koloru czarnego o pojemności 120 litrów. 2) Odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych - 1 raz w miesiącu gromadzonych w 4 rodzajach worków: NIEBIESKI - z przeznaczeniem na papier i tekturę, ŻÓŁTY - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe,BIAŁY - z przeznaczeniem na szkło bezbarwne,ZIELONY - z przeznaczeniem na szkło kolorowe 3) Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z segregowania z pojemnika KP-7 znajdującego się przy Urzędzie Gminy w Przyłęku - 1 raz w miesiącu po uprzednim telefonicznym zawiadomieniu Wykonawcy. Odbiór odpadów może nastąpić najpóźniej 3 dnia po dokonanym zawiadomieniu. Wykonawca zobowiązany jest opracować szczegółowy harmonogram odbioru odpadów z podziałem na frakcje, który po uzgodnieniu z Zamawiającym będzie załącznikiem do umowy. 2. Tworzy się punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Przyłęk. Gmina Przyłęk wskaże plac i udostępni pomieszczenie magazynowe w celu organizacji PSZOK. Na teren wskazanego placu Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć i ustawić pojemniki przeznaczone do zbiórki: papieru i tektury - pojemnik koloru niebieskiego, tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe - pojemnik koloru żółtego,szkła bezbarwnego - pojemnik koloru białego,szkło kolorowe - pojemnik koloru zielonego. Pojemniki powinny być wykonane z trwałego materiału, posiadać zamknięcie uniemożliwiające otwarcie ich przez nieuprawnione osoby oraz posiadać napis informujący na jaki rodzaj odpadów jest przeznaczony. Ponadto na placu Wykonawca ustawi kontenery przeznaczone do odbioru : odpadów budowlanych pochodzących z drobnych remontów (odkryty kontener gruzownik),odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji (kontener o poj. 5 - 10 m3 ),odzieży i tekstyliów (kontener o poj. 5 - 10 m3 ),zużytych opon, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (kontener odkryty ),niesegregowanych , zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z segregowania (kontener o poj. 5 - 10 m3 ) Kontenery powinny posiadać napis informujący na jaki rodzaj odpadów są przeznaczone. Zamawiający udostępni pomieszczenie magazynowe a Wykonawca będzie zobowiązany wyposażyć je w pojemniki przeznaczone do odbioru:przeterminowanych leków i chemikaliów ( np. leki, środki ochrony roślin i opakowania po nich, detergenty, rozpuszczalniki, farby, kleje i inne niebezpieczne odpady chemiczne, które mogą powstać w gospodarstwach domowych. Zamawiający nie obejmuje przedmiotem zamówienia podmiotów gospodarczych, zakładów produkcyjnych, przemysłowych, a więc nie będą to odpady przemysłowe) - ,( 2 pojemniki 120 litrów lub 1 pojemnik o pojemności 240 litrów),zużyte baterie i akumulatory ( 2 pojemniki 120 litrów lub 1 pojemnik o pojemności 240 litrów),zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ( 2 pojemniki o pojemności 240 litrów),inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych ( 2 pojemniki o pojemności 240 litrów) Pojemniki powinny być wykonane z trwałego materiału oraz posiadać napis informujący na jaki rodzaj odpadów jest przeznaczony. Wykonawca zapewni funkcjonowanie PSZOK ( część usytuowana na wskazanym placu) przez cały okres obowiązywania umowy, dwa razy w miesiącu ( 1 raz w dzień roboczy, 1 raz w sobotę), przez 5 godzin. Część PSZOK usytuowana w pomieszczeniu magazynowym będzie obsługiwana przez pracownika Urzędu Gminy w Przyłęku, a odpady tam zgromadzone będą odbierane przez Wykonawcę po uprzednim zgłoszeniu konieczności odbioru przez Zamawiającego. Dni i godziny otwarcia PSZOK zostaną ustalone przez Zamawiającego i po uzgodnieniu z Wykonawcą dane te zostaną uwzględnione w harmonogramie na dany rok kalendarzowy, który będzie załącznikiem do umowy. Wykonawca zobowiązany będzie monitorować stan zapełnienia pojemników i odbierać odpady w takiej częstotliwości, aby nie powodowało to przepełnienia tych pojemników, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał 3. Odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, opon, odzieży i tekstyliów będzie dokonywany bezpośrednio sprzed posesji. Odbiór nastąpi 1 raz w II połowie 2013 roku i 1 raz w roku 2014. Termin odbioru powyższych odpadów zostanie ustalony przez Zamawiającego i po uzgodnieniu z Wykonawcą dane te zostaną uwzględnione w harmonogramie na dany rok kalendarzowy, który będzie załącznikiem do umowy. 4. Odbiór odpadów budowlanych odbywa się na podstawie indywidualnej umowy cywilnoprawnej zawartej między właścicielem nieruchomości a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami. Odbiór za odpłatnością właściciela posesji po wcześniejszym ustaleniu z Wykonawcą. 5. Odbiór popiołu i żużla paleniskowego odbywa się na podstawie indywidualnej umowy cywilnoprawnej zawartej między właścicielem nieruchomości a uprawnionymi do odbioru przedsiębiorcami. Odbiór za odpłatnością właściciela posesji po wcześniejszym ustaleniu z Wykonawcą. 6. Odbiór odpadów komunalnych zebranych w ramach tzw. sprzątania świata. Odbiór nastąpi 1 raz w II połowie 2013 roku i 1 raz w roku 2014. Termin i miejsce odbioru odpadów zostanie wskazany przez Zamawiającego a Wykonawca zostanie o tym poinformowany pisemnie z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem. 7. Pojemniki (o pojemności 120 lub 240 litrów) oraz worki do prowadzenia zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych o pojemności 120 litrów obowiązkowo dostarcza właścicielom nieruchomości Wykonawca. Każda nieruchomość zostanie wyposażona w co najmniej 1 pojemnik oraz 2 worki każdego rodzaju. Przy odbiorze odpadów Wykonawca każdorazowo będzie dostarczał co najmniej tyle worków ile odbierze worków z odpadami. Zamawiający wymaga również zabezpieczenia worków w ilości 1000 sztuk każdego koloru, które zostaną złożone w siedzibie Zamawiającego przed rozpoczęciem terminu realizacji usługi. 8. Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru odpadów, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów ( np. w worku przeznaczonym na odpady segregowane będą znajdować się odpady zmieszane, gdy w worku przeznaczonym na daną frakcję odpadów segregowanych będą znajdować się odpady innej frakcji) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej powyżej sytuacji do pisemnego (faxem) poinformowania Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację fotograficzną i protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia w/w zdarzenia. Wykonawca będzie dostarczać Zamawiającemu kwartalne sprawozdania zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wykonawca odbierający odpady komunalne jest obowiązany spełnić wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013r. poz. 122) Wykonawca w trakcie obowiązywania umowy zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) W sezonie zimowym odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie z dróg objętych stałym zimowym utrzymaniem bez względu na warunki pogodowe, natomiast z pozostałych dróg gdy ze względu na nieprzejezdność, niemożliwy będzie odbiór i wywóz odpadów Wykonawca zobowiązany jest do ich odbioru w terminie do 2 dni od dnia w którym drogi staną się przejezdne. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w dniu, w którym powinien być dokonany odbiór o fakcie i przyczynie nie odebrania odpadów z poszczególnych sołectw. Usługa będzie wykonywana w dni robocze ( pon. - pt.) w godzinach od 7:00 do 20:00 Załadunek i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu oraz środków transportu, które muszą być w dyspozycji Wykonawcy..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł. ( słownie: pięć tysięcy złotych ) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu, 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z poźn. zm.) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu Nr 53915700020050050538880006. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale i obejmować cały okres związania ofertą. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.2) ZALICZKI
• przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do SIWZ
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do SIWZ
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do SIWZ
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do SIWZ
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Aktualne zezwolenie na transport odpadów i informację o wpisie do rejestru działalności regulowanej Gminy Przyłęk, dokument potwierdzający wniesienie wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.06.2013 godzina 10:00, miejsce: UrządGminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - plik pdf

Załącznik nr 1 - plik pdf

Załącznik nr 2 - plik pdf

Załącznik nr 3 - plik pdf

Załącznik nr 4 - plik pdf

Załącznik nr 5 - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-06-06 12:21:57.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Przyłęk, 04.06.2013 r.

GBO.271.15.2013

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / wykonawcach, których ofert zostały odrzucone / wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania.

 

Urząd Gminy w Przyłęku, działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na:

 

Zakup 3000 ton kruszywa drogowego na bazie żużla stalowniczego o frakcji 0-16 mm siwego z bieżącej produkcji

 

została wybrana oferta firmy

 

PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTOWO TRANSPORTOWO HANDLOWE

TRANS – SYP

Dariusz Omilianowicz

ul. Składowa 10

24-100 Puławy

cena oferty:

- 107.010,00 zł (brutto)

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100%, oferta nr 4 była najkorzystniejsza cenowo.

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:

 

 

Nr oferty

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

punktacja

 

1

 

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe

„TECHMAX” Sp. z o.o.

ul. Gulińskiego 11

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

 

93,54

 

2

 

„KRUSZYWOSORT”

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE

Wiktor Siadaczka, Łukasz Siadaczka

ul. Marglowa 83

26-600 Radom

 

 

----

 

3

 

USŁUGI TRANSPORTOWE ROBERT BAJOR

ul. Kopaniny 15A

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

 

98,33

 

4

 

PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTOWO TRANSPORTOWO HANDLOWE TRANS – SYP Dariusz Omilianowicz

ul. Składowa 10

24-100 Puławy

 

100,00

 

 

 

Wykluczeni wykonawcy

         Na podstawie art.92ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) Zamawiający zawiadamia również, że wykluczył z postępowania następujących wykonawców:

- „KRUSZYWOSORT” PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE, Wiktor Siadaczka, Łukasz Siadaczka, ul. Marglowa 83, 26-600 Radom

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w dniu 29.05.2013 r. zgodnie z art.26 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę w postępowaniu o uzupełnienie oferty o następujące dokumenty: 1) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, 2) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zamawiający wyznaczył termin na przesłanie wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, jednak w wyznaczonym terminie Zamawiający nie otrzymał wymaganych dokumentów.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art.24 ust.2 pkt.4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Oferty odrzucone

Na podstawie art.92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) Zamawiający zawiadamia również, że odrzucił  z postępowania oferty następujących wykonawców

 

Oferta nr 2 złożona przez - „KRUSZYWOSORT” PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE, Wiktor Siadaczka, Łukasz Siadaczka, ul. Marglowa 83, 26-600 Radom

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art.24 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) ze względu na brak dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art.89 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 Termin zawarcia umowy

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. nie wcześniej niż w dniu 11.06.2013r. – art.94 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami)

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) dział VI „Środki ochrony prawnej” 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-06-04 16:11:55.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego nr GBO.271.16.2013  
Przyłęk, dnia 31 maja 2013 roku

Gmina Przyłęk
Przyłęk
26-704 Przyłęk
pow. Zwoleński
woj. mazowieckie
tel. +48-677-30-16
fax +48 677-30-01
e-mail: przylek@przylek.pl
www.przylek.pl

Do wszystkich Wykonawców nr post.: GBO.271.16.2013

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GBO.271.16.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na „zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Przyłęk i jej jednostek organizacyjnych nie przekraczający 200 000 EURO”

WYJAŚNIENIE treści SIWZ

Gmina Przyłęk działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Przyłęk i jej jednostek organizacyjnych nie przekraczający 200 000 EURO”.

Pytanie 1.
Prośba o wyjaśnienie zapisu w pkt 5 SIWZ o treści: „Zamawiający złożył odpowiednie wnioski o zmianę grup taryfowych według informacji zawartej w Załączniku nr 5 w pkt 7 w dniu 5 czerwca 2013 roku”.

Odpowiedź 1.
Zamawiający wyjaśnia, że w dniu ogłoszenia tj. 5 czerwca 2013 roku wysłał odpowiednie wnioski do OSD o zmianę grup taryfowych dla wybranych punktów poboru określonych w Załączniku nr 5 w pkt 7 (wszelkie ustalenia z OSD Zamawiający poczyni samodzielnie). Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez OSD, Zamawiający przekaże szczegółowe informacje o odpowiednich zmianach wyłonionemu Wykonawcy. Zamawiający zaznacza, że ewentualna zmiana grup taryfowych będzie dotyczyć jedynie zmian w zakresie odpowiednich kategorii grup przyłączeniowych (np. zmiana z C11 na C12a) i nie będzie mieć wpływu na cenę jednostkową energii elektrycznej, ponieważ Zamawiający organizacyjnie wymaga przedstawienia oferty z ceną całodobową.

Pytanie 2.
Prośba o zmianę zapisu § 2 ust. 2 Załącznika nr 6 do SIWZ na zapis mówiący o tym, iż szacowane zużycie energii elektrycznej dla obiektów objętych przedmiotem zamówienia w okresie obowiązywania umowy nie przekroczy +/- 10%.

Odpowiedź 2.
Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisu § 2 ust. 2 Załącznika nr 6 do SIWZ.
Szacowane zużycie energii elektrycznej dla obiektów objętych przedmiotem zamówienia w okresie obowiązywania umowy wynosi 750 190 kWh +/- 20% i zostało ono oszacowane na podstawie historycznych faktur rozliczeniowych dla poszczególnych punktów poboru, dlatego Zamawiający przewiduje odstępstwo od szacowanego zamówienia na poziomie 20%. Ponadto Zamawiający dopuszcza zamówienie uzupełniające do 20% zamówienia podstawowego.

Pytanie 3.
Prośba o wykreślenie zapisu § 2 ust. 7a Załącznika nr 6 SIWZ. Uprzejmie informujemy, iż układy pomiarowo-rozliczeniowe są własnością OSD i Wykonawca nie ma do nich dostępu.

Odpowiedź 3.
Zamawiający nie przewiduje wykreślenia zapisu § 2 ust. 7a Załącznika nr 6 SIWZ. Zamawiający ma świadomość, że układy pomiarowo-rozliczeniowe są własnością OSD i Wykonawca nie ma do nich dostępu, jednak poprzez wspomniany zapis Zamawiający nie nakłada na Wykonawcę obowiązku weryfikacji układów pomiarowo-rozliczeniowych, a gdyby zaistniała sytuacja wykrycia wad lub usterek w układzie pomiarowo-rozliczeniowym, to Zamawiający w pierwszej kolejności będzie informował OSD.

Pytanie 4.
Prośba o dodanie do § 5 Załącznika nr 6 do SIWZ poniższego zapisu przewidującego możliwość zmiany ceny:
„Zmiany Umowy w zakresie zmiany cen są dopuszczalne w przypadku zmiany kosztów wpływających na kalkulację cen energii elektrycznej, a w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawnych dotyczących podatku VAT lub podatku akcyzowego lub wprowadzenia lub zmiany innych opłat lub podatków związanych z energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej. W takich przypadkach ceny za energię elektryczną dostarczoną na podstawie Umowy ulegają automatycznie korekcie o wartość wynikającą z powyższych zmian. Sprzedawca poinformuje Klienta na piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczonej na podstawie Umowy, wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej korekty. Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla sprzedawcy i Klienta od chwilii wejścia w życie wyżej wymienionych zmian przepisów prawnych stanowiących podstawę do ich korekty”.

Odpowiedź 4.
Zamawiający nie przewiduje dodanie do § 5 załącznika nr 6 do SIWZ powyższego zapisu przewidującego możliwość zmiany ceny. Zamawiający informuje, iż SIWZ przewiduje zmianę ceny jednostkowej wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. Potencjalni Wykonawcy, będący przedsiębiorstwami energetycznymi działają na wolnym rynku zgodnie z konstytucyjną zasadą swobody działalności gospodarczej, z którą to działalnością wiąże się ryzyko gospodarcze, które ponoszą przedsiębiorcy w związku z ew. zmianami warunkami świadczenia swoich usług.

Pytanie 5.
Prośba o wykreślenie zapisu § 6 ust. 3 dotyczącego wystawienia przez Wykonawcę jednej faktury. Wyjaśniamy, iż nie ma możliwości wystawienia przez Wykonawcę jednej zbiorczej faktury dla podmiotów, dla których zostaną zawarte odrębne umowy.

Odpowiedź 5.
Zamawiający nie przewiduje wykreślenia zapisu § 6 ust. Każdy z podmiotów, czyli Gmina Przyłęk i każda jej jednostka organizacyjna, podpisze oddzielne Umowy z wyłonionym Wykonawcą. Wymieniony zapis dotyczy wystawienia jednej faktury dla każdego z podmiotów.

Pytanie 6.
Prośba o zmianę zapisu w § 10 ust. 2 na następujący:
„Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i przejęcia obowiązków z niniejszej Umowy na inny podmiot za zgodą Sprzedawcy wyrażoną w formie pisemnej, przy czym zgoda ta może zostać uzależniona od spełnienia przez Cesjonariusza określonych warunków”.

Odpowiedź 6.
Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisu w § 10 ust. 2. Zamawiający w obecnej chwili nie zakłada potrzeby dokonania cesji praw i obowiązków z Umowy na inny podmiot (w okresie trwania Umowy zakupu energii, czyli do 31 grudnia 2015 roku), natomiast Zamawiający pragnie mieć taką możliwość ze względu na uwarunkowania prawne, gdzie Zamawiający może wydzielić wybrane punkty poboru do osobnych podmiotów.

Pytanie 7.
Prośba o uzupełnienie SIWZ o następujący zapis:

„W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa do wypowiedzenia umowy Zamawiający zostanie zobowiązany do zapłaty odszkodowania, którego wysokość wyznaczona będzie na podstawie wzoru określonego poniżej

Wo=(Ez-Ew)*(Ce-K)
gdzie:
Wo – wysokość odszkodowania
Ez – wolumen energii zakontraktowanej przez Zamawiającego
Ew – wolumen energii wykorzystanej przez Zamawiającego
Ce – cena energii określona w umowie obowiązująca w momencie naliczania odszkodowania
K – aktualna wartość podatku akcyzowego + cena minimalna energii elektrycznej na rynku bilansującym określona w IRiESP + koszt obowiązków wynikających Prawa energetycznego obowiązującego w momencie naliczania odszkodowania”.

Odpowiedź 7.
Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia SIWZ o powyższy zapis. Zamawiający w okresie trwania Umowy zakupu energii do 31 grudnia 2015 roku nie zamierza wypowiadać w całości Umowy z Wykonawcą, bo zaprzecza to zamiarom Zamawiającego określonym w realizacji niniejszego postępowania (umowa na czas określony pozwalający na optymalizację warunków cenowych). Zamawiający jest zobowiązany do stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych do kontraktowania dostaw energii elektrycznej na dany okres, co niniejszym czyni w formie prowadzonego przetargu nieograniczonego. Wypowiedzenie umowy wiązałoby się z koniecznością przeprowadzenia ponownej procedury wyboru Wykonawcy.

Pytanie 8.
Czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy?
Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:
- nazwa i adres firmy,
- opis punktu poboru,
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina),
- grupa taryfowa (obecna, nowa),
- moc umowna,
- planowane roczne zużycie energii,
- numer licznika,
- Operator Systemu Dystrybucyjnego,
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy,
- numer aktualnie obowiązującej umowy,
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy,
- numer ewidencyjny PPE

Odpowiedź 8.
Tak, Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże w wersji elektronicznej Excel niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, tj.:
- nazwa i adres Gminy,
- nazwa i dokładny adresy punktu poboru energii,
- grupa taryfowa (obecna, nowa) i moc umowna,
- planowane zużycie roczne,
- numer licznika,
- numer ewidencyjny,
- nazwa Operatora Systemu Dystrybucyjnego i nazwa dotychczasowego Sprzedawcy,
- okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy.
Zamawiający zwraca uwagę, że do poprawnego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy nie są wymagane szczegółowe dane z dotychczasowych umów, takie jak: numer aktualnie obowiązującej umowy oraz data zawarcia umowy, dlatego Zamawiający nie zobowiązuje się do ich udostępnienia. Jeśli takie dane będą wymagane przez Wykonawcę, to Zamawiający dołoży starań, aby je Wykonawcy udostępnić.

W zawiązku z powyższym Zamawiający nie przewiduje zmiany treści SIWZ i jej załączników.

Wyjaśnienie do SIWZ - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-05-31 13:44:42.
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego nr GBO.271.16.2013  
Przyłęk, dnia 28 maja 2013 roku

Gmina Przyłęk
Przyłęk
26-704 Przyłęk
pow. Zwoleński
woj. mazowieckie
tel. +48-677-30-16
fax +48 677-30-01
e-mail: przylek@przylek.pl
www.przylek.pl

Do wszystkich Wykonawców nr post.: GBO.271.16.2013

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GBO.271.16.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na „zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Przyłęk i jej jednostek organizacyjnych nie przekraczający 200 000 EURO”

WYJAŚNIENIE treści SIWZ

Gmina Przyłęk działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Przyłęk i jej jednostek organizacyjnych nie przekraczający 200 000 EURO”.

Pytanie 1.
Czy Zamawiający przekaże niezbędne dokumenty do procedury zmiany sprzedawcy takie jak:
- pełnomocnictwo,
- dokument nadania numeru NIP,
- dokument nadania numeru REGON,
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka,
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa,
- numer rachunku bankowego.

Odpowiedź 1.
Tak, Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże niezbędne dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.

Pytanie 2.
Czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel?
Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:
- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki,
- numer NIP,
- numer REGON,
- kod URD (w przypadku już rozdzielonych umów),
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, kod pocztowy),
- przeznaczenie punktu poboru,
- grupa taryfowa,
- kod FPP,
- roczny wolumen energii elektrycznej,
- numer licznika,
- numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy,

Odpowiedź 2.
Tak, Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże w wersji elektronicznej Excel niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy:
- dane Gminy i poszczególnych jednostek organizacyjnych,
- nazwy i dokładne adresy wszystkich punktów poboru energii,
- grupa taryfowa,
- planowane zużycie roczne,
- numer licznika lub nr PPE,
- numer ewidencyjny,
Zamawiający aktualnie posiada kompleksowe umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej, zatem ewentualna zmiana sprzedawcy będzie odbywała się po raz pierwszy.

Wyjaśnienie do SIWZ - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-05-29 17:41:13 | Data modyfikacji: 2013-05-29 17:42:18.
 

Przyłęk, 27.05.2013 r.

GBO.271.11.2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / wykonawcach, których ofert zostały odrzucone / wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania.

Urząd Gminy w Przyłęku, działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na:

Budowę wodociągu Szlachecki Las - Rudki

została wybrana oferta firmy

P.W. HYDROSAN Jerzy Skowronek

ul. 1 – go Maja 11

21-100 Lubartów

cena oferty:

- 75.099,21 zł (brutto)

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100%, oferta nr 9 była najkorzystniejsza cenowo.

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:

 

Nr oferty

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

punktacja

 

1

 

Usługi Koparko – Ładowarką „SKORUPA”.

mgr.inż. Monika Odulińska - Skorupa

Dąbrowno 24

43-320 Niegowa

 

32,51

 

2

 

Sebastian Bator

ul. Mieszka I 15, lok. 159

26-600 Radom   

 

86,74

 

3

 

Zakład Instalacyjno – Budowlany

Dariusz Jarzębski i Wiesław Kuciński

ul. Wójcików 20

26-900 Kozienice

 

----

 

4

 

„HYDRO – TERM” Dawid Ciupak

Mieczysławów 106

26-700 Zwoleń   

 

----

 

 

5

 

Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych „HYDROSERVICE”

S. Szulawa S. Kamiński

ul. Wiejska 46

20-134 Lublin

 

83,29

 

6

BUDROM Małgorzata Dyjach

ul. Żaboklickiego 47

05-480 Karczew   

 

71,65

 

7

Firma „M i M” Kuryga Małgorzata

ul. J. Reńskiego 20

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

----

 

8

 

„PROMAR” Zakład Usługowy Krzysztof Prokopczyk

ul. Skaryszewska 6

26-600 Radom   

 

77,59

 

9

 

P.W. „HYDROSAN” Jerzy Skowronek

ul. 1-go Maja 11

21-100 Lubartów

 

100,00

Wykluczeni wykonawcy

         Na podstawie art.92ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) Zamawiający zawiadamia również, że wykluczył z postępowania następujących wykonawców:

- „HYDRO – TERM” Dawid Ciupak, Mieczysławów 106, 26-700 Zwoleń

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w SIWZ w pkt.IX „Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków”  w pkt. 2. 2), określił, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

„ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:

- wykażą wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 roboty budowlanej polegającej na budowie wodociągu o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł. brutto, wraz z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, poświadczonej, że została ona wykonana w sposób należyty oraz, że została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.”

Wykonawca nie złożył wymaganego dokumentu w miejsce, którego napisał oświadczenie, że nie posiada wykazu robót budowlanych, ponieważ firma została założona w roku 2012 i nie wykonywała jeszcze takich robót.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art.24 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Firma „M i M” Kuryga Małgorzata, ul. J. Reńskiego 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w dniu 21.05.2013 r. zgodnie z art.26 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z poźn. zmianami) wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę w postępowaniu o uzupełnienie oferty o następujące dokumenty:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonywania oraz  załączeniem dowodów dotyczących tych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących , czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.( Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 roboty budowlanej polegającej na budowie wodociągu o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł. brutto, wraz z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, poświadczonej, że została ona wykonana w sposób należyty oraz, że została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona). Dowodami o których mowa powyżej są dokumenty określone w §1 ust.2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2013 r. poz.231)

lub

- pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania Oferentowi do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Zamawiający wyznaczył termin na przesłanie wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, jednak w wyznaczonym terminie Zamawiający nie otrzymał wymaganych dokumentów.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art.24 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Oferty odrzucone

Na podstawie art.92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) Zamawiający zawiadamia również, że odrzucił z postępowania oferty następujących wykonawców

Oferta nr 3 złożona przez - Zakład Instalacyjno – Budowlany, Dariusz Jarzębski i Wiesław Kuciński, ul. Wójcików 20, 26-900 Kozienice

Uzasadnienie faktyczne:

Oferta Wykonawcy została odrzucona w postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art.89 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami). Zaproponowany w ofercie przez Wykonawcę termin gwarancji na wykonane roboty wynosi 24 m-ce, natomiast Zamawiający określił w SIWZ w pkt.IX.2.5), że wykonawcy „udzielą minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty licząc od dnia odbioru całej inwestycji i przekazania użytkownikowi…”                                                                                                          

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art.89 ust.1 pkt.2ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3.

Oferta nr 4 złożona przez  „HYDRO – TERM” Dawid Ciupak, Mieczysławów 106, 26-700 Zwoleń

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art.24 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) ze względu na brak dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art.89 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oferta nr 7 złożona przez Firmę „M i M” Kuryga Małgorzata, ul. J. Reńskiego 20,      27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art.24 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) ze względu na brak dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art.89 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Termin zawarcia umowy

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. nie wcześniej niż w dniu 10.06.2013r. – art.94 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami)

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) dział VI „Środki ochrony prawnej”

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-05-28 10:17:58 | Data modyfikacji: 2013-05-28 10:27:25.
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru
Gminy Przyłęk i jej jednostek organizacyjnych 
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Przyłęk i jej jednostek organizacyjnych o wartości nie przekraczającej 200 000 EURO
Numer ogłoszenia: 86689 - 2013; data zamieszczenia: 23.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Przyłęk i jej jednostek organizacyjnych o wartości nie przekraczającej 200 000 EURO.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy. Zamówienia uzupełniające będą dotyczyły zakresu zamówienia określonego w dokumentacji. Zamówienie uzupełniające będzie w zakresie do 20% zamówienia podstawowego
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie jest wymagane
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna za spełnienie w/w warunku gdy Wykonawca posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania Umowy
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowych wymagań
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna za spełnienie w/w warunku gdy Wykonawca posiadają zawartą umowę lub promesę umowy z właściwym OSD działającym na terenie punktów poboru określonych w opisie przedmiotu zamówienia umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej właściwego OSD
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowych wymagań
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowych wymagań
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• inne dokumenty
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
-aktualna kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem, decyzji udzielającej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki -pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawców działających wspólnie w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy obejmującej przedmiot niniejszego zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Wzór umowy stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach: -Cena ulegnie zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. -Sprzedaż energii elektrycznej dla nowego punktu poboru lub dla punktu, w którym nastąpił znaczący przyrost zużycia energii elektrycznej w związku z dokonaną rozbudową, będzie dokonywana na podstawie zmiany przedmiotowego załącznika do umowy bez konieczności renegocjowania warunków Umowy. Zamawiający ma prawo dołączyć nowe punkty poboru na warunkach określonych w Umowie na podstawie zmiany przedmiotowego załącznika do umowy, lecz w zakresie nie przekraczającym ilości pobranej energii elektrycznej określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz §2 umowy. -Strony postanawiają, że na wniosek Zamawiającego możliwe jest zaprzestanie sprzedaży energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru ujętych w załączniku do umowy i nie stanowi ono rozwiązania całej umowy chyba, że przedmiotem wypowiedzenia są wszystkie punkty poboru określone w załączniku do umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.06.2013 godzina 12:25, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - plik pdf

Załącznik nr 1 - plik pdf

Załącznik nr 2 - plik pdf

Załącznik nr 3 - plik pdf

Załącznik nr 4 - plik pdf

Załącznik nr 5 - plik pdf

Załącznik nr 6 - plik pdf

Załącznik nr 7 - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-05-23 11:59:42.
Zakup 3000 ton kruszywa 
Zakup 3000 ton kruszywa drogowego na bazie żużla stalowniczego o frakcji 0-16 mm siwego z bieżącej produkcji.
Numer ogłoszenia: 81427 - 2013; data zamieszczenia: 20.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup 3000 ton kruszywa drogowego na bazie żużla stalowniczego o frakcji 0-16 mm siwego z bieżącej produkcji..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: zakup i transport 3000 ton kruszywa drogowego na bazie żużla stalowniczego o frakcji 0-16 mm siwego z bieżącej produkcji z przeznaczeniem na remont dróg gminnych na terenie gminy Przyłęk.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.00.00.00-1, 60.10.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - plik pdf

Oferta - plik pdf

Umowa - plik pdf

Oświadczenie - plik pdf

Lista podmiotów - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-05-20 11:51:33.
Przebudowa drogi gminnej Zamość Stary przez
wieś 
Numer ogłoszenia: 79857 - 2013; data zamieszczenia: 17.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Zamość Stary przez wieś.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: - Prace przygotowawcze: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. trasy dróg w terenie równinnym (0,795 km), mechaniczne profilowanie dróg gruntowych (3577,50 m2 ) - Podbudowa: dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 14 cm (doprofilowanie) (2941,50,00 m2 ) - Nawierzchnia: wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5cm dla ruchu KR1 (2782,50 m2 ) - Roboty wykończeniowe: wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm (795,00 m2 ) Przedmiar robót stanowi załącznik do specyfikacji.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
kosztorys ofertowy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - plik pdf

Oferta - plik pdf

Umowa - plik pdf

Oświadczenie - plik pdf

Wykaz robót - plik pdf

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - plik pdf

Kosztorys ofertowy - plik pdf

Przedmiar robót - plik pdf

Lista podmiotów - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-05-17 22:40:49.
Przebudowa drogi gminnej Ławeczko Stare -
Helenów 
Numer ogłoszenia: 79641 - 2013; data zamieszczenia: 17.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Ławeczko Stare - Helenów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: - Prace przygotowawcze: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. trasy dróg w terenie równinnym (0,480 km), mechaniczne profilowanie dróg gruntowych (1500,00 m2 - Odwodnienie: wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40cm, na ławie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm (frakcja kruszywa 0-20 cm) wraz z głowicami betonowymi czołowymi (8,00 m), roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. I - II (wykonanie rowu) (10,00 m) - Podbudowa: dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm (doprofilowanie) (756,00 m2 ), dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 14 cm (doprofilowanie) (1308,00 m2 ) - Nawierzchnia: wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5cm dla ruchu KR1 (1936 m2 ) - Roboty wykończeniowe: doprofilowanie (uzupełnienie ziemią urodzajną zaniżonych) poboczy śr. 20cm wraz z zagęszczeniem (480,00 m2 ), słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr 50cm (3 szt.), znaki drogowe ( znaki średnie grupy A,B) (3 szt.) Przedmiar robót stanowi załącznik do specyfikacji.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
kosztorys ofertowy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30,26-704 Przyłęk.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - plik pdf

Oferta - plik pdf

Umowa - plik pdf

Oświadczenie - plik pdf

Wykaz robót - plik pdf

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - plik pdf

Kosztorys ofertowy - plik pdf

Przedmiar robót - plik pdf

Lista podmiotów - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-05-17 21:11:49.
Zagospodarowanie działki nr 597/2 w miejscowości
Załazy 
Zagospodarowanie działki nr 597/2 w miejscowości Załazy realizowane w ramach projektu - Poprawa jakości życia społecznego mieszkańców i podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie i wyposażenie w elementy małej architektury terenu w centrum Załaz
Numer ogłoszenia: 79417 - 2013; data zamieszczenia: 17.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie działki nr 597/2 w miejscowości Załazy realizowane w ramach projektu - Poprawa jakości życia społecznego mieszkańców i podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie i wyposażenie w elementy małej architektury terenu w centrum Załaz.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie I.Zagospodarowania działki nr 597/2,1.Roboty rozbiórkowe,2.Ogrodzenie,3.Brama wjazdowa o szerokości 5m.,4.Trawnik i kostka brukowa,Przedmiar robót stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji,II.Wyposażenie terenu w elementy małej architektury,1.Zakup ławki wraz z elementami mocującymi do podłoża - 3 szt.,2.Zakup huśtawki dwustanowiskowej - 1 szt.,3.Zakup zjeżdżalni - 1 szt.,4.Zakup karuzeli - 1 szt.,5.Zakup piaskownicy - 1 szt.,6.Zakup huśtawki wahadłowej ważka 1 szt.7.Transport i montaż elementów małej architektury, Opis urządzeń stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji, W ramach zadania zostaną rozebrane i usunięte pozostałości betonowych nawierzchni. Wierzchnia warstwa gleby zostanie usunięta a teren po uprzątnięciu i wyrównaniu zostanie nawieziony ziemią urodzajną i obsiany trawą. Część działki o długości 15 m. i szerokości 2 m. stanowiąca dojście od strony drogi powiatowej zostanie wyłożona nawierzchnią z kostki brukowej. Tak przygotowany plac zostanie zabezpieczony od strony wschodniej i południowej ogrodzeniem o wysokości 173 cm wykonanym z paneli ogrodzeniowych. W ogrodzeniu zostanie zamontowana brama wjazdowa o szer. 5 m. oraz furtka wejściowa o szer. 1 m. Wejście na plac od strony zachodniej, o szerokości 2 m położone pomiędzy ścianą budynku ośrodka zdrowia a ogrodzeniem działki sąsiedniej zostanie również ogrodzone i wyposażone w furtkę o szerokości 1m. Na tak przygotowanym terenie zostaną zamontowane ławki oraz pozostałe urządzenia placu zabaw. Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej i wykonanie niezbędnych pomiarów z natury.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.21.40-9, 45.34.20.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
• zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
kosztorys ofertowy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objęte PROW na lata 2007-2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - plik pdf

Oferta - plik pdf

Umowa - plik pdf

Oświadczenie - plik pdf

Opis urządzeń - plik pdf

Kosztorys ofertowy - plik pdf

Lista podmiotów - plik pdf

Przedmiar robót - plik jpg

Zgłoszenie 1 - plik jpg

Zgłoszenie 2 - plik jpg

Zgłoszenie 3 - plik jpg

Zgłoszenie 4 - plik jpg

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-05-17 20:30:20.
Budowa wodociągu Szlachecki Las - Rudki 
Numer ogłoszenia: 63717 - 2013; data zamieszczenia: 26.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wodociągu Szlachecki Las - Rudki.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa wodociągu Szlachecki Las - Rudki. Kod CPV 45111200-0, 45231300-8, 45232150-8, 45231112-3, 45332200-5 Przedmiot zamówienia obejmuje: - rurociąg przesyłowy z rur PCV śr.110 mm - 845,00 m. - hydranty nadziemne p.poż. śr. 80 mm - 3 kpl. - zasuwy sieciowe, hydrantowe kołnierzowe do zabudowy doziemnej śr. 80 mm - 3 szt. - zasuwy sieciowe kołnierzowe do zabudowy naziemnej śr. 100 mm - 2 szt. - rurociągi dla przyłączy z rur PE śr. 40 mm - 328,00 m. - studzienki wodomierzowe z polietylenu (PEHD) śr. 800 mm - 12 kpl. - wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe Ø 20 mm - 12 szt. - zawory antyskażeniowe typ EA 251 Ø 25 mm - 12 szt. Przedmiar robót stanowi załącznik do specyfikacji.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8, 45.23.21.50-8, 45.23.11.12-3, 45.33.22.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.08.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 roboty budowlanej polegającej na budowie wodociągu o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł. brutto, wraz z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, poświadczonej, że została ona wykonana w sposób należyty oraz, że została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona);
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
kosztorys ofertowy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-7004 Przyłęk.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - plik pdf

Oferta - plik pdf

Umowa - plik pdf

Oświadczenie - plik pdf

Wykaz robót - plik pdf

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - plik pdf

Kosztorys ofertowy - plik pdf

Przedmiar robót - plik pdf

Lista podmiotów - plik pdf

Dokumentacja projektowa - plik rar

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-04-26 21:46:25.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Przyłęk, 26.03.2013 r.

GBO.271.09.2013

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / wykonawcach, których ofert zostały odrzucone / wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania.

 

Urząd Gminy w Przyłęku, działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłęk (Nadbłocie )

została wybrana oferta firmy

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A.

ul. Składowa 1

24-100 Puławy

cena oferty:

- 255.988,09 zł (brutto)

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100%, oferta nr 3 była najkorzystniejsza cenowo.

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:

 

Nr oferty

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

punktacja

 

1

 

„AS” Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 8

26-600 Radom

 

 

91,80

 

2

 

 

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

 

71,51

 

3

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A.

ul. Składowa 1

24-100 Puławy

 

 

100,00

 

4

„BUDROMOST – STARACHOWICE” Sp. z o.o.

Ul. Św. Rocha 31

27-215 Wąchock

 

 

86,80

 

5

 

PHU TRANS MAR Marek Sasin

ul. Placowa 38 m.1

26-600 Radom

 

 

87,11

 

6

 

Kobylarczyk Wioletta „AG”

ul. Kasandry 9/34

26-600 Radom

 

 

--

 

7

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Doktora Perzyny 84A

26-700 Zwoleń

 

 

99,65

 

8

 

Zakład Budowy Dróg i Mostów

Góry 85 A

24-173 Markuszów

 

 

78,87

Wykluczeni wykonawcy

         Na podstawie art.92ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) Zamawiający zawiadamia również, że wykluczył z postępowania następujących wykonawców:

Kobylarczyk Wioletta „AG”

ul. Kasandry 9/34

26-600 Radom

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający pismem z dnia 15.03.2013 r. zgodnie z art.26 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę w postępowaniu o uzupełnienie oferty o następujące dokumenty:

1.      Zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2.      Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających , że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Zamawiający wyznaczył termin na przesłanie wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, jednak w wyznaczonym terminie Zamawiający nie otrzymał wymaganych dokumentów.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art.24 ust.2 pkt.4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Oferty odrzucone

Na podstawie art.92ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) Zamawiający zawiadamia również, że odrzucił z postępowania następujące oferty:

Oferta nr 5 złożona przez

Kobylarczyk Wioletta „AG”

ul. Kasandry 9/34

26-600 Radom

 

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art.24 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) ze względu na brak dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art.89 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Termin zawarcia umowy

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (tj. nie wcześniej niż w dniu 08.04.2013r.) jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą  w siedzibie Urzędu Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk

 – art.94 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami)

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) dział VI „Środki ochrony prawnej” 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-03-26 13:38:54.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Przyłęk, 26.03.2013 r.

GBO.271.08.2013

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / wykonawcach, których ofert zostały odrzucone / wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania.

 

Urząd Gminy w Przyłęku, działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudki

została wybrana oferta firmy

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Doktora Perzyny 84A

26-700 Zwoleń

cena oferty:

- 140.647,30 zł (brutto)

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100%, oferta nr 6 była najkorzystniejsza cenowo.

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:

 

Nr oferty

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

punktacja

 

1

 

„AS” Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 8

26-600 Radom

 

 

95,78

 

2

 

 

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

 

71,35

 

3

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A.

ul. Składowa 1

24-100 Puławy

 

 

75,42

 

4

 

PHU TRANS MAR Marek Sasin

ul. Placowa 38 m.1

26-600 Radom

 

 

89,52

 

5

 

Kobylarczyk Wioletta „AG”

ul. Kasandry 9/34

26-600 Radom

 

 

--

 

6

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Doktora Perzyny 84A

26-700 Zwoleń

 

 

100,00

 

7

 

Zakład Budowy Dróg i Mostów

Góry 85 A

24-173 Markuszów

 

 

95,91

 

 Wykluczeni wykonawcy

         Na podstawie art.92ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) Zamawiający zawiadamia również, że wykluczył z postępowania następujących wykonawców:

Kobylarczyk Wioletta „AG”

ul. Kasandry 9/34

26-600 Radom

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający pismem z dnia 15.03.2013 r. zgodnie z art.26 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę w postępowaniu o uzupełnienie oferty o następujące dokumenty:

1.      Zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2.      Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających , że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Zamawiający wyznaczył termin na przesłanie wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, jednak w wyznaczonym terminie Zamawiający nie otrzymał wymaganych dokumentów.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art.24 ust.2 pkt.4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Oferty odrzucone

Na podstawie art.92ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) Zamawiający zawiadamia również, że odrzucił z postępowania następujące oferty:

Oferta nr 5 złożona przez

Kobylarczyk Wioletta „AG”

ul. Kasandry 9/34

26-600 Radom

 

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art.24 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) ze względu na brak dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art.89 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Termin zawarcia umowy

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (tj. nie wcześniej niż w dniu 08.04.2013r.) jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą  w siedzibie Urzędu Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk

 – art.94 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami)

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) dział VI „Środki ochrony prawnej”  

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-03-26 13:35:56 | Data modyfikacji: 2013-03-26 13:36:48.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Przyłęk, 26.03.2013 r.

GBO.271.07.2013

  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / wykonawcach, których ofert zostały odrzucone / wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania.

 

Urząd Gminy w Przyłęku, działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Załazy - Łagów

została wybrana oferta firmy

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o..

ul. Doktora Perzyny 84A

26-700 Zwoleń

cena oferty:

- 50.798,51 zł (brutto)

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100%, oferta nr 5 była najkorzystniejsza cenowo.

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:

 

Nr oferty

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

punktacja

 

1

 

„AS” Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 8

26-600 Radom

 

 

92,30

 

2

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A.

ul. Składowa 1

24-100 Puławy

 

 

85,93

 

3

 

PHU TRANS MAR Marek Sasin

ul. Placowa 38 m.1

26-600 Radom

 

 

90,04

 

4

 

Kobylarczyk Wioletta „AG”

ul. Kasandry 9/34

26-600 Radom

 

 

--

 

5

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Doktora Perzyny 84A

26-700 Zwoleń

 

 

100,00

 

6

 

Zakład Budowy Dróg i Mostów

Góry 85 A

24-173 Markuszów

 

 

94,41

 

Wykluczeni wykonawcy

         Na podstawie art.92ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) Zamawiający zawiadamia również, że wykluczył z postępowania następujących wykonawców:

Kobylarczyk Wioletta „AG”

ul. Kasandry 9/34

26-600 Radom

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający pismem z dnia 15.03.2013 r. zgodnie z art.26 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę w postępowaniu o uzupełnienie oferty o następujące dokumenty:

1.      Zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2.      Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających , że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Zamawiający wyznaczył termin na przesłanie wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, jednak w wyznaczonym terminie Zamawiający nie otrzymał wymaganych dokumentów.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art.24 ust.2 pkt.4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Oferty odrzucone

Na podstawie art.92ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) Zamawiający zawiadamia również, że odrzucił z postępowania następujące oferty:

Oferta nr 5 złożona przez

Kobylarczyk Wioletta „AG”

ul. Kasandry 9/34

26-600 Radom

 

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art.24 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) ze względu na brak dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art.89 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Termin zawarcia umowy

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (tj. nie wcześniej niż w dniu 08.04.2013r.) jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą  w siedzibie Urzędu Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk

 – art.94 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami)

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) dział VI „Środki ochrony prawnej” 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-03-26 13:32:59.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Przyłęk, 25.03.2013 r.

GBO.271.06.2013

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / wykonawcach, których ofert zostały odrzucone / wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania.

 

Urząd Gminy w Przyłęku, działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mierziączka – Grabów nad Wisłą

została wybrana oferta firmy

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A.

ul. Składowa 1

24-100 Puławy

cena oferty:

- 195.612,02 zł (brutto)

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100%, oferta nr 3 była najkorzystniejsza cenowo.

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:

 

Nr oferty

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

punktacja

 

1

 

„AS” Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 8

26-600 Radom

 

 

90,19

 

2

 

 

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

 

74,29

 

3

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A.

ul. Składowa 1

24-100 Puławy

 

 

100,00

 

4

„BUDROMOST – STARACHOWICE” Sp. z o.o.

Ul. Św. Rocha 31

27-215 Wąchock

 

 

86,80

 

5

 

PHU TRANS MAR Marek Sasin

ul. Placowa 38 m.1

26-600 Radom

 

 

88,32

 

6

 

Kobylarczyk Wioletta „AG”

ul. Kasandry 9/34

26-600 Radom

 

 

--

 

7

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Doktora Perzyny 84A

26-700 Zwoleń

 

 

97,90

 

8

 

Zakład Budowy Dróg i Mostów

Góry 85 A

24-173 Markuszów

 

 

83,39

 

 Wykluczeni wykonawcy

         Na podstawie art.92ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) Zamawiający zawiadamia również, że wykluczył z postępowania następujących wykonawców:

Kobylarczyk Wioletta „AG”

ul. Kasandry 9/34

26-600 Radom

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający pismem z dnia 15.03.2013 r. zgodnie z art.26 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę w postępowaniu o uzupełnienie oferty o następujące dokumenty:

1.     Zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2.     Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających , że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Zamawiający wyznaczył termin na przesłanie wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, jednak w wyznaczonym terminie Zamawiający nie otrzymał wymaganych dokumentów.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art.24 ust.2 pkt.4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Oferty odrzucone

Na podstawie art.92ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) Zamawiający zawiadamia również, że odrzucił z postępowania następujące oferty:

Oferta nr 5 złożona przez

Kobylarczyk Wioletta „AG”

ul. Kasandry 9/34

26-600 Radom

 

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art.24 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) ze względu na brak dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art.89 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Termin zawarcia umowy

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (tj. nie wcześniej niż w dniu 05.04.2013r.) jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą  w siedzibie Urzędu Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk

 – art.94 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami)

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) dział VI „Środki ochrony prawnej”

 

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-03-25 14:34:59 | Data modyfikacji: 2013-03-25 18:00:10.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Przyłęk, 25.03.2013 r.

GBO.271.05.2013

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / wykonawcach, których ofert zostały odrzucone / wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania.

 

Urząd Gminy w Przyłęku, działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ławeczko Stare

została wybrana oferta firmy

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Doktora Perzyny 84A

26-700 Zwoleń

cena oferty:

- 126.538,96 zł (brutto)

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100%, oferta nr 6 była najkorzystniejsza cenowo.

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:

 

Nr oferty

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

punktacja

 

1

 

„AS” Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 8

26-600 Radom

 

 

95,05

 

2

 

 

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

 

73,60

 

3

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A.

ul. Składowa 1

24-100 Puławy

 

 

78,35

 

4

 

PHU TRANS MAR Marek Sasin

ul. Placowa 38 m.1

26-600 Radom

 

 

91,51

 

5

 

Kobylarczyk Wioletta „AG”

ul. Kasandry 9/34

26-600 Radom

 

 

--

 

6

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Doktora Perzyny 84A

26-700 Zwoleń

 

 

100,00

 

7

 

Zakład Budowy Dróg i Mostów

Góry 85 A

24-173 Markuszów

 

 

89,35

 

Wykluczeni wykonawcy

         Na podstawie art.92ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) Zamawiający zawiadamia również, że wykluczył z postępowania następujących wykonawców:

Kobylarczyk Wioletta „AG”

ul. Kasandry 9/34

26-600 Radom

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający pismem z dnia 15.03.2013 r. zgodnie z art.26 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę w postępowaniu o uzupełnienie oferty o następujące dokumenty:

1.      Zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2.      Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających , że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Zamawiający wyznaczył termin na przesłanie wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, jednak w wyznaczonym terminie Zamawiający nie otrzymał wymaganych dokumentów.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art.24 ust.2 pkt.4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Oferty odrzucone

Na podstawie art.92ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) Zamawiający zawiadamia również, że odrzucił z postępowania następujące oferty:

Oferta nr 5 złożona przez

Kobylarczyk Wioletta „AG”

ul. Kasandry 9/34

26-600 Radom

 

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art.24 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) ze względu na brak dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art.89 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Termin zawarcia umowy

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (tj. nie wcześniej niż w dniu 05.04.2013r.) jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą  w siedzibie Urzędu Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk

 – art.94 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami)

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) dział VI „Środki ochrony prawnej”

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-03-25 14:33:39 | Data modyfikacji: 2013-03-25 18:02:58.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Przyłęk, 25.03.2013 r.

GBO.271.04.2013

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / wykonawcach, których ofert zostały odrzucone / wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania.

 

Urząd Gminy w Przyłęku, działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość Stary

została wybrana oferta firmy

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Doktora Perzyny 84A

26-700 Zwoleń

cena oferty:

- 123.268,63 zł (brutto)

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100%, oferta nr 6 była najkorzystniejsza cenowo.

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:

 

Nr oferty

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

punktacja

 

1

 

„AS” Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 8

26-600 Radom

 

 

91,17

 

2

 

 

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

 

74,42

 

3

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A.

ul. Składowa 1

24-100 Puławy

 

 

75,79

 

4

 

PHU TRANS MAR Marek Sasin

ul. Placowa 38 m.1

26-600 Radom

 

 

91,19

 

5

 

Kobylarczyk Wioletta „AG”

ul. Kasandry 9/34

26-600 Radom

 

 

--

 

6

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Doktora Perzyny 84A

26-700 Zwoleń

 

 

100,00

 

7

 

Zakład Budowy Dróg i Mostów

Góry 85 A

24-173 Markuszów

 

 

84,63

 

Wykluczeni wykonawcy

         Na podstawie art.92ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) Zamawiający zawiadamia również, że wykluczył z postępowania następujących wykonawców:

Kobylarczyk Wioletta „AG”

ul. Kasandry 9/34

26-600 Radom

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający pismem z dnia 15.03.2013 r. zgodnie z art.26 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę w postępowaniu o uzupełnienie oferty o następujące dokumenty:

1.      Zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2.      Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających , że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Zamawiający wyznaczył termin na przesłanie wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, jednak w wyznaczonym terminie Zamawiający nie otrzymał wymaganych dokumentów.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art.24 ust.2 pkt.4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Oferty odrzucone

Na podstawie art.92ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) Zamawiający zawiadamia również, że odrzucił z postępowania następujące oferty:

Oferta nr 5 złożona przez

Kobylarczyk Wioletta „AG”

ul. Kasandry 9/34

26-600 Radom

 

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art.24 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) ze względu na brak dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art.89 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Termin zawarcia umowy

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (tj. nie wcześniej niż w dniu 05.04.2013r.) jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą  w siedzibie Urzędu Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk

 – art.94 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami)

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) dział VI „Środki ochrony prawnej”

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-03-25 14:31:20 | Data modyfikacji: 2013-03-25 18:05:14.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Przyłęk, 13.03.2013 r.

GBO.271.03.2013

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / wykonawcach, których ofert zostały odrzucone / wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania.

 

Urząd Gminy w Przyłęku, działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagów

została wybrana oferta firmy

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Doktora Perzyny 84A

26-700 Zwoleń

cena oferty:

- 30.229,37 zł (brutto)

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100%, oferta nr 4 była najkorzystniejsza cenowo.

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:

 

Nr oferty

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

punktacja

 

1

 

„AS” Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 8

26-600 Radom

 

 

60,91

 

2

 

Zakład Budowy Dróg i Mostów

Góry 85 A

24-173 Markuszów

 

 

65,04

 

3

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A.

ul. Składowa 1

24-100 Puławy

 

 

66,28

 

4

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Doktora Perzyny 84A

26-700 Zwoleń

 

100,00

 

 

 

5

 

PHU TRANS MAR Marek Sasin

ul. Placowa 38 m.1

26-600 Radom

 

 

61,80

 

Wykluczeni wykonawcy

         Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy.

 

Oferty odrzucone

         Zamawiający nie odrzucił z postępowania żadnej oferty.

 

Termin zawarcia umowy

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (tj. nie wcześniej niż w dniu 26.03.2013r.) jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą  w siedzibie Urzędu Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk

 – art.94 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami)

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) dział VI „Środki ochrony prawnej”

 

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-03-13 10:48:12.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Przyłęk, 13.03.2013 r.

GBO.271.02.2013

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / wykonawcach, których ofert zostały odrzucone / wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania.

 

Urząd Gminy w Przyłęku, działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabów nad Wisłą

została wybrana oferta firmy

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Doktora Perzyny 84A

26-700 Zwoleń

cena oferty:

- 27.952,61 zł (brutto)

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100%, oferta nr 4 była najkorzystniejsza cenowo.

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:

 

Nr oferty

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

punktacja

 

1

 

„AS” Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 8

26-600 Radom

 

 

66,03

 

2

 

Zakład Budowy Dróg i Mostów

Góry 85 A

24-173 Markuszów

 

 

75,48

 

 

 

3

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A.

ul. Składowa 1

24-100 Puławy

 

 

64,51

 

4

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Doktora Perzyny 84A

26-700 Zwoleń

 

 

100,00

 

5

 

PHU TRANS MAR Marek Sasin

ul. Placowa 38 m.1

26-600 Radom

 

 

67,56

 

Wykluczeni wykonawcy

         Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy.

 

Oferty odrzucone

         Zamawiający nie odrzucił z postępowania żadnej oferty.

 

Termin zawarcia umowy

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (tj. nie wcześniej niż w dniu 26.03.2013r.) jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą  w siedzibie Urzędu Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk

 – art.94 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami)

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) dział VI „Środki ochrony prawnej”

 

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-03-13 10:47:04.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Przyłęk, 13.03.2013 r.

GBO.271.01.2013

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / wykonawcach, których ofert zostały odrzucone / wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania.

 

Urząd Gminy w Przyłęku, działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Babin / 2 odcinki /

została wybrana oferta firmy

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Doktora Perzyny 84A

26-700 Zwoleń

cena oferty:

- 201.451,56 zł (brutto)

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100%, oferta nr 5 była najkorzystniejsza cenowo.

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:

 

Nr oferty

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

punktacja

 

1.

 

 

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

 

72,34

 

2

 

„AS” Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 8

26-600 Radom

 

 

71,84

 

3

 

Zakład Budowy Dróg i Mostów

Góry 85 A

24-173 Markuszów

 

 

76,78

 

4

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A.

ul. Składowa 1

24-100 Puławy

 

 

75,21

 

5

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Doktora Perzyny 84A

26-700 Zwoleń

 

 

100,00

 

6

 

PHU TRANS MAR Marek Sasin

ul. Placowa 38 m.1

26-600 Radom

 

 

77,89

 

Wykluczeni wykonawcy

         Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy.

 

Oferty odrzucone

         Zamawiający nie odrzucił z postępowania żadnej oferty.

 

Termin zawarcia umowy

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (tj. nie wcześniej niż w dniu 26.03.2013r.) jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą  w siedzibie Urzędu Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk

 – art.94 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami)

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) dział VI „Środki ochrony prawnej”

 

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-03-13 10:44:30.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Przyłęk, 04.03.2013 r.

GBO.271.10.2013

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / wykonawcach, których ofert zostały odrzucone / wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania.

 

Urząd Gminy w Przyłęku, działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na:

Zakup mikrobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych

została wybrana oferta firmy

 

Zamojskie Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „ENERGOZAM” Sp. z o.o.

ul. Zagłoby 5

22-400 Zamość

cena oferty:

- 125.500,00 zł (brutto)

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100%, oferta nr 8 była najkorzystniejsza cenowo.

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja:

 

Nr oferty

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

punktacja

 

1

 

AUTO MOTIVE Sp. z o.o.

Zbylitowska Góra, ul. Krakowska 13

33-113 Zgłobice

 

-

 

2

 

AUTO – ŻOLIBORZ Sp. z o.o.

ul. Rudnickiego 3

01-858 Warszawa

 

96,08

 

3

 

„WAWROSZ” spółka jawna

ul. Warszawska 158

43-300 Bielsko Biała

 

95,80

 

4

 

KARASIEWICZ I SYN Sp. z o.o.

ul. Kapturska 10

26-600 Radom

 

97,81

 

 

5

 

BUDMAT AUTO 3 Sp. z o.o.

ul. Bielska 55

09-400 Płock

 

98,58

 

6

DIXI – CAR S.A. Oddział w Radomiu

ul. Czarneckiego 108

26-600 Radom

 

97,28

 

7

Przedsiębiorstwo AUTO TAMEX Sp. z o.o.

ul. Lubelska 6

24-100 Puławy

 

95,77

 

8

 

Zamojskie Przedsiębiorstwo Usłuowo-Produkcyjne

ENERGOZAM Sp. z o.o.

ul. Zagłoby 5

22-400 Zamość

 

100,00

 

Wykluczeni wykonawcy

         Na podstawie art.92ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) Zamawiający zawiadamia, że nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy:

Oferty odrzucone

Oferta nr 1 złożona przez AUTO MOTIVE Sp. z o.o., Zbylitowska Góra,
ul. Krakowska 13, 33-113 Zgłobice

 

Uzasadnienie faktyczne:

Oferta Wykonawcy została odrzucona w postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art.89 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami). Zaproponowany przez Wykonawcę samochód przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych nie spełnia wymogów określonych w SIWZ. Zamawiający wymagał aby samochód posiadał regulację kierownicy oraz homologację na przystosowanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku. Pojazd zaproponowany przez Wykonawcę nie spełnia tych warunków.

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art.89 ust.1 pkt.2ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3.

Termin zawarcia umowy

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. nie wcześniej niż w dniu 12.03.2013r. – art.94 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami)

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) dział VI „Środki ochrony prawnej”

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-03-04 13:44:57.
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup mikrobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych

 Odpowiedzi na zapytania do SIWZ - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-02-25 13:35:41.
Zakup mikrobusu przeznaczonego do przewozu osób
niepełnosprawnych 

Numer ogłoszenia: 73060 - 2013; data zamieszczenia: 20.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup mikrobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup mikrobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych. 2. Kod CPV 34.11.52.00-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób 3. Założenia ogólne: wymagania zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia zostały wyszczególnione w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ 4. Wykonawca przedmiotu zamówienia przekaże Zamawiającemu pojazd wraz z wymaganą dokumentacją, w tym instrukcję obsługi w języku polskim, dokumenty gwarancji i świadectwo homologacji na pojazd bazowy, oraz homologacji na przystosowanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach. 5. Samochód musi być fabrycznie nowy, nieużywany. 6. Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań ustawy Prawo o ruchu drogowym. 7. Zakup pojazdu odbywa się w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu Niepełnosprawny w podróży - wzrost bezpieczeństwa i komfortu podróżowania osób niepełnosprawnych z terenu gminy Przyłęk dofinansowanego ze środków PFRON w ramach programu pn. Program wyrównywania różnic między regionami II, obszar D..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.52.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.04.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 8A.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.02.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - plik pdf

Opis przedmiotu zamówienia - plik pdf

Oferta - plik pdf

Oświadczenie - plik pdf

Umowa - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-02-20 14:25:40 | Data modyfikacji: 2013-02-20 14:33:23.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłęk
(Nadbłocie) 

Numer ogłoszenia: 69418 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłęk (Nadbłocie).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: - Prace przygotowawcze: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym (1,670 km), - Podbudowa: dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm (doprofilowanie) (1760,00 m2), dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 14 cm (doprofilowanie) (3584,00 m2) - Nawierzchnia: wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1 (5010,00 m2) - Roboty wykończeniowe: wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Przedmiar robót stanowi załącznik do specyfikacji.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: - wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

kosztorys ofertowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 8A.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - plik pdf

Oferta - plik pdf

Umowa - plik pdf

Oświadczenie - plik pdf

Wykaz robót - plik pdf

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - plik pdf

Kosztorys ofertowy - plik pdf

Przedmiar robót - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-02-19 14:16:01.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudki 

Numer ogłoszenia: 68464 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: - Prace przygotowawcze: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym (0,625 km), - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, przy użyciu równiarki samojezdnej i walca, grunt kat. II-IV (3125,00 m2 ) - Podbudowa: dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm (doprofilowanie) (2622,00 m2) - Nawierzchnia: wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1 (2596,00 m2) - Roboty wykończeniowe: doprofilowanie (uzupełnienie ziemią urodzajną zaniżonych) poboczy śr. 25 cm wraz z zagęszczeniem (625,00 m2) Przedmiar robót stanowi załącznik do specyfikacji.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: - wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

kosztorys ofertowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 8A.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - plik pdf

Oferta - plik pdf

Umowa - plik pdf

Oświadczenie - plik pdf

Wykaz robót - plik pdf

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - plik pdf

Kosztorys ofertowy - plik pdf

Przedmiar robót - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-02-19 11:04:57.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Załazy -
Łagów 

Numer ogłoszenia: 68042 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Załazy - Łagów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: - Prace przygotowawcze: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym (0,370 km), - Podbudowa: dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm (doprofilowanie) (1134,00 m2) - Nawierzchnia: wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1 (949,00 m2) - Roboty wykończeniowe: wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,25 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (185,00 m2), słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 cm (szt.3), znaki drogowe (znaki średnie grupy A,B) szt. 3 Przedmiar robót stanowi załącznik do specyfikacji.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: - wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

kosztorys ofertowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 8A.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - plik pdf

Oferta - plik pdf

Umowa - plik pdf

Oświadczenie - plik pdf

Wykaz robót - plik pdf

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - plik pdf

Kosztorys ofertowy - plik pdf

Przedmiar robót - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-02-19 10:58:44.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Mierziączka - Grabów nad Wisłą 

Numer ogłoszenia: 67106 - 2013; data zamieszczenia: 18.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mierziączka - Grabów nad Wisłą.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: - Prace przygotowawcze: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym (1,211 km), - Podbudowa: dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm (doprofilowanie) (4226,20 m2) - Nawierzchnia: wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1 (3984,00 m2) - Roboty wykończeniowe: wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (1211,00 m2), słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 cm (szt.3), znaki drogowe (znaki średnie grupy A,B) szt. 3 Przedmiar robót stanowi załącznik do specyfikacji.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: - wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

kosztorys ofertowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 8A.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - plik pdf

Oferta - plik pdf

Umowa - plik pdf

Oświadczenie - plik pdf

Wykaz robót - plik pdf

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - plik pdf

Kosztorys ofertowy - plik pdf

Przedmiar robót - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-02-18 14:54:21.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ławeczko
Stare 

Numer ogłoszenia: 66536 - 2013; data zamieszczenia: 18.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, faks 0-48 6773001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ławeczko Stare.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: - Prace przygotowawcze: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym (0,610 km), - Przepusty: wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm, na ławie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20cm) wraz z głowicami betonowymi czołowymi (8,0 m) - Podbudowa: dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 14 cm (doprofilowanie) (2594,00 m2) - Nawierzchnia: wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR1 (2472,00 m2) - Roboty wykończeniowe: doprofilowanie (uzupełnienie ziemią urodzajną zaniżonych) poboczy śr. 20 cm wraz z zagęszczeniem (610,00 m2), słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 cm (szt.3), znaki drogowe (znaki średnie grupy A,B) szt. 3 Przedmiar robót stanowi załącznik do specyfikacji.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: - wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

kosztorys ofertowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przylek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 8A.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk, pokój nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - plik pdf

Oferta - plik pdf

Umowa - plik pdf

Oświadczenie - plik pdf

Wykaz robót - plik pdf

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - plik pdf

Kosztorys ofertowy - plik pdf

Przedmiar robót - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2013-02-18 13:52:56.