rok 2005

Unieważnienie postępowania 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA


              Na podstawie art.93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych


(Dz.U. Nr 19, poz.177) unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę artykułów spożywczych, warzyw i owoców, nabiału, pieczywa, mięsa i wędlin do placówek oświatowych położonych na terenie gminy Przyłęk (Publiczne Szkoły Podstawowe i Gimnazja).


                                             Uzasadnienie


Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym.

 

Opublikowane przez: Marian Kuś | Data wprowadzenia: 2005-12-15 13:10:25.
Zakup paliw płynnych 

Gmina Przyłęk


26-704 Przyłęk


Ogłasza przetarg nieograniczony na:


zakup paliw płynnych do autobusów szkolnych i samochodów strażackich z terenu Gminy Przyłęk w ilości ok. 23300 litrów oleju napędowego i ok. 150 litrów etyliny 95.


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.


Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.


Okres realizacji zamówienia od daty podpisania umowy – do 31.12.2006r


W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i ust. 2, ustawy „Prawo zamówień publicznych” i spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


- cena /koszt/  100%


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 23.12.2005r. do godziny 900.


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 23.12.2005r. o godzinie 930.


Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

Opublikowane przez: Marian Kuś | Data wprowadzenia: 2005-12-07 14:07:42.
Dostawa artykułów żywnościowych 2006 

 Gmina Przyłęk


26-704 Przyłęk


Ogłasza przetarg nieograniczony na:


Dostawę artykułów spożywczych, warzyw i owoców, nabiału, pieczywa, mięsa i wędlin do placówek oświatowych położonych na terenie gminy Przyłęk (Publiczne Szkoły Podstawowe i Gimnazja).


Wielkość zamówienia określona jest w załączniku do SIWZ.


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.


Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.


Okres realizacji zamówienia od daty podpisania umowy – do 31.12.2006r


W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i ust. 2, ustawy „Prawo zamówień publicznych” i spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


- cena /koszt/       100%


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 23.12.2005r. do godziny 900.


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 23.12.2005r. o godzinie 915.


Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

Opublikowane przez: Marian Kuś | Data wprowadzenia: 2005-12-07 14:05:19.
Przetarg na sprzedaż autobusu szkolnego 

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Przyłęk, powiat Zwoleń ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego marki Jelcz 080, rok produkcji 1983, nr. rejestracyjny WZW A 715.


Cena wywoławcza wynosi: 3500,00zł.


Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, nie później niż na jeden dzień poprzedzający przetarg na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu Nr 539157000200500505388800006.


Wadium oferentów, których oferta nie zostanie przyjęta zostanie zwrócone, natomiast oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.


Przetarg odbędzie się w dniu 05.10.2005r. w siedzibie Urzędu Gminy o godz. 1000.


Wójt Gminy Przyłęk zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Przedmiot przetargu można oglądać w godzinach pracy Urzędu od dnia 16.09.2005r. do dnia 04.10.2005r.

 

Opublikowane przez: Marian Kuś | Data wprowadzenia: 2005-09-16 07:09:53.
Przetarg na dostawę węgla i miału 

Wójt Gminy Przyłęk 26-704 Przyłęk


Ogłasza przetarg nieograniczony na:


 dostawę wraz z rozładunkiem


-          ok. 60 ton węgla kamiennego grubego o kaloryczności co najmniej 26000 KJ/kg


-          miału węglowego ok. 20 ton


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.


Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.


Okres realizacji zamówienia, sezon grzewczy 2005-2006 /październik 2005r. 


         kwiecień 2006r/.


W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


- cena /koszt/       100%


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 21.09.2005r. do godziny 1000.


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 21.09.2005r. o godzinie 1030.


Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

Opublikowane przez: Marian Kuś | Data wprowadzenia: 2005-09-02 10:21:03.
Przetarg na dostawę oleju opałowego 

Wójt Gminy Przyłęk 26-704 Przyłęk


Ogłasza przetarg nieograniczony na:


dostawę transportem oferenta z przepompowaniem do zbiorników oleju opałowego lekkiego EKOTERM  ok. 100 tys. litrów do PSP Grabów, PSP Mszadla Stara, PSP Babin, Gimnazjum w Przyłęku i Urzędu Gminy w Przyłęku o parametrach technicznych jak niżej:


-          wartość opałowa co najmniej 42 MJ/kg


-          zawartość siarki poniżej 0,3%


-          gęstość w temp. 15o 0,840 – 0,845 g/cm3  


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.


Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.


Termin realizacji zamówienia, sezon grzewczy 2005-2006 /październik 2005r. 


         kwiecień 2006r/.


W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Zamawiający nie żąda wniesienia wadium


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


- cena /koszt/       100%


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 21.09.2005r. do godziny 1000.


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 21.09.2005r. do godziny 1015.


Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

Opublikowane przez: Marian Kuś | Data wprowadzenia: 2005-09-02 10:18:53.
Przetarg na budowę sieci wodociągowej 

Wójt Gminy Przyłęk 26-704 Przyłęk

Ogłasza przetarg nieograniczony na: budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Ignaców, Helenów, Ławeczko Stare i Ławeczko Nowe ze strefową pompownią wody w miejscowości Łaguszów, gm. Przyłęk.
W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji wykonany zostanie następujący zakres robót:
a) sieć wodociągowa z rur PVC Dz160 - o dł. 4639 m, Dz110 - o dł.
6278 m, sieć z rur PE Dz160 - o dł.339 m. Razem sieć - 11256 m
b) przyłącza wodociągowe z rur PE Dz40 o dł. 3437 m/104 szt.
c/ strefowa pompownia wody w miejscowości Łaguszów
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Cena specyfikacji – 10 zł.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy do 30.11.2005r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20.000 zł w formie: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu Nr 5391570002 0050 0505 3888 0006, lub w innej formie /art.45 ust.6 pkt 2,3,4 i 5 ustawy o zamówieniach publicznych/.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 03.10.2005r. do godziny 1000.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 03.10.2005r. o godzinie 1030.
Termin związania ofertą – 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Ogłoszenie o przetargu przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 10.08.2005r.

 

Opublikowane przez: Marian Kuś | Data wprowadzenia: 2005-09-01 09:37:00.
Przetarg na modernizację drogi w Babinie 

Wójt Gminy Przyłęk 26-704 Przyłęk


Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji drogi gminnej o długości 1948 mb i szerokości 4,20 m, polegającej na wzmocnieniu istniejącej podbudowy mieszanką kamienną o grubości 12 cm i wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, grubość warstwy 3,0 cm oraz wykonanie poboczy ziemnych.


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.


Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.


Termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy do 31.10.2005r.


W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4.000 zł w formie: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu Nr 5391570002 0050 0505 3888 0006, lub w innej formie /art.45 ust.6 pkt 2,3,4 i 5 ustawy o zamówieniach publicznych/.


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


- cena /koszt/       100%


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 27.09.2005r. do godziny 1000.


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 27.09.2005r. o godzinie 1030.


Termin związania ofertą – 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.


Ogłoszenie o przetargu przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 28.07.2005r.

 

Opublikowane przez: Marian Kuś | Data wprowadzenia: 2005-09-01 09:34:19.
Wymianę stolarki okiennej z drewnianej na PCV  

Wójt Gminy Przyłęk


26-704 Przyłęk


Ogłasza przetarg nieograniczony na:


Wymianę stolarki okiennej z drewnianej na PCV w budynku Urzędu Gminy Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaguszowie


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.


Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.


Okres realizacji zamówienia od daty podpisania umowy – do 30.09.2005r


W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i ust. 2, ustawy „Prawo zamówień publicznych” i spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


- cena /koszt/   100%


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 24.08.2005r. do godziny 900.


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 24.08.2005r. o godzinie 915.


Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

Opublikowane przez: Marian Kuś | Data wprowadzenia: 2005-08-03 08:40:04.
Przetarg na modernizację drogi 

Wójt Gminy Przyłęk


26-704 Przyłęk


Ogłasza przetarg nieograniczony na:


modernizację drogi gminnej Mszadla Nowa – Mszadla Dolna na odcinku o długości 1122 mb i szerokości 5,0 m polegającej na wykonaniu nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 5,0 cm


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.


Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.


Okres realizacji zamówienia od daty podpisania umowy – do 30.09.2005r


W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust.1, ustawy „Prawo zamówień publicznych” i  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


- cena /koszt/       100%


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 18.08.2005r. do godziny 900.


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 18.08.2005r. o godzinie 915.


Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

Opublikowane przez: Marian Kuś | Data wprowadzenia: 2005-07-28 12:42:52.
Przetarg na sprzedaż nieruchomości 

OGŁOSZENIE

                        Wójt Gminy Przyłęk ogłasza ustny nieograniczony przetarg na  zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przyłęk mającej urządzoną  księgą  wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu  Kw nr 15034 , oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Łagów za  numerem  557/2 o powierzchni 0,53 h. Nieruchomość jest zabudowana (budynki i budowle są pozostałością po bazie SKR Przyłęk) . Położona jest w Łagowie gmina Przyłęk w zurbanizowanej części o zabudowie zagrodowej, bezpośrednio przy rozwidleniu drogi asfaltowej oraz drogi gruntowej.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 12.020,00 zł.
 2. Nieruchomość  nie jest obciążona, nie ciążą na niej żadne zobowiązania
 3. Przetarg odbędzie się w dniu 30.08.2005r. w siedzibie Urzędu Gminy Przyłęk o godz. 1000, pokój nr 8.
 4. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną.
 5. Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w kwocie: 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy w Przyłęku w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu Nr 53915700020050050538880006, najpóźniej na 3 dni przed  datą przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu nie później jednak niż przed upływem 3 dni, z tym że wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 6. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 7. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości i wpłacenia ceny nie później niż w ciągu 21  dni od rozstrzygnięcia przetargu pod rygorem utraty wadium.
 8.  Wójt Gminy Przyłęk zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 9. Dodatkowych informacji udziela pracownik Urzędu – Leszek Rutkowski, tel.(048) 6773016 wew.43.
 

Opublikowane przez: Marian Kuś | Data wprowadzenia: 2005-07-26 09:16:15.
Zakup i montaż sprzętu sportowego PG Przyłek 

Wójt Gminy Przyłęk
26-704 Przyłęk

Ogłasza przetarg nieograniczony na:
zakup i montaż sprzętu sportowego do sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Przyłęku

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Okres realizacji zamówienia od daty podpisania umowy - do 20.08.2005r
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i ust. 2, ustawy "Prawo zamówień publicznych" i spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena /koszt/       100%
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 08.07.2005r. do godziny 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 08.07.2005r. o godzinie 10:15.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

Opublikowane przez: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Mariana Kusia | Data wprowadzenia: 2005-06-20 13:31:27 | Data modyfikacji: 2005-06-20 13:46:35.
Transport kruszywa drogowego 

Wójt Gminy Przyłęk


26-704 Przyłęk


Ogłasza przetarg nieograniczony na:


transport 2400 ton kruszywa drogowego na bazie żużla stalowniczego o frakcji


0-10 mm z odległości ok. 100 km od siedziby gminy


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.


Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.


Okres realizacji zamówienia od daty podpisania umowy – do 31.07.2005r


W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i ust. 2, ustawy „Prawo zamówień publicznych” i spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


- cena /koszt/       100%


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 09.06.2005r. do godziny 900.


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 09.06.2005r. o godzinie 930.

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert. 

Opublikowane przez: Marian Kuś | Data wprowadzenia: 2005-05-24 13:05:55.
Zakup kruszywa drogowego 

Wójt Gminy Przyłęk


26-704 Przyłęk


Ogłasza przetarg nieograniczony na:


Zakup 2400 ton kruszywa drogowego na bazie żużla stalowniczego o frakcji


0-10 mm


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.


Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.


Okres realizacji zamówienia od daty podpisania umowy – do 31.07.2005r


W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i ust. 2, ustawy „Prawo zamówień publicznych” i spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


- cena /koszt/       100%


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 09.06.2005r. do godziny 900.


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 09.06.2005r. o godzinie 915.


Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

Opublikowane przez: Marian Kuś | Data wprowadzenia: 2005-05-24 13:04:49.
Przetarg na sprzęt komputerowy 

Wójt Gminy Przyłęk ogłasza przetarg nieograniczony na zakup, dostawę i instalację w Urzędzie Gminy w Przyłęku i podległych jednostkach oświatowych na terenie gminy Przyłęk sprzętu komputerowego (komputery, drukarki, monitory, oprogramowanie i UPS).

Termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy do 18.03.2005r.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2,  ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” i spełniają wymogi określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Specyfikację można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26 – 704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (0-48) 6773016. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferent jest związany ofertą w terminie 30 dni od daty otwarcia ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 21.02.2005r. do godziny 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5, dnia 21.02.2005r. o godzinie 1015. 

Kryterium wyboru oferty:

 • cena                         -          80 %.
 • warunki gwarancji        -          10%
 • warunki serwisu           -          10%
 

Opublikowane przez: Marian Kuś | Data wprowadzenia: 2005-02-04 13:49:34.
Przetarg na konserwację oświetlenia ulicznego 

Wójt Gminy Przyłęk


26-704 Przyłęk


Ogłasza przetarg nieograniczony na:


konserwację oświetlenia drogowego na terenie gminy Przyłęk


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.


Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.


Okres realizacji zamówienia od daty podpisania umowy – do 31.01.2008r


W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i ust. 2, ustawy „Prawo zamówień publicznych” i spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


- cena /koszt/       100%


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 24.01.2005r. do godziny 1100.


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 24.01.2005r. o godzinie 1115.


Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

Opublikowane przez: Marian Kuś | Data wprowadzenia: 2005-01-06 14:17:20.
Wywóz odpadów stałych 

Wójt Gminy Przyłęk


26-704 Przyłęk


Ogłasza przetarg nieograniczony na:


wywóz stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Przyłęk


/kontenery KP-7/ oraz obsługę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.


Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.


Okres realizacji zamówienia od daty podpisania umowy – do 31.01.2006r


W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i ust. 2, ustawy „Prawo zamówień publicznych” i spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


- cena /koszt/       100%


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 20.01.2005r. do godziny 900.


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 20.01.2005r. o godzinie 915.


Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

Opublikowane przez: Marian Kuś | Data wprowadzenia: 2005-01-04 14:06:43.
Wywóz nieczystości płynnych 

Wójt Gminy Przyłęk


26-704 Przyłęk


Ogłasza przetarg nieograniczony na:


wywóz nieczystości płynnych z placówek oświatowych z terenu gminy i oczyszczalni mechaniczno-biologicznej przy budynku Urzędu Gminy


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk, woj. mazowieckie w pokoju nr 11 tel. (048)6773016.


Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.


Okres realizacji zamówienia od daty podpisania umowy – do 31.01.2006r


W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i ust. 2, ustawy „Prawo zamówień publicznych” i spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


- cena /koszt/       100%


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 20.01.2005r. do godziny 915.


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 dnia 20.01.2005r. o godzinie 930.


Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

Opublikowane przez: Marian Kuś | Data wprowadzenia: 2005-01-04 14:04:35.
Data wprowadzenia: 2005-01-04 14:04:35
Opublikowane przez: Marian Kuś