rok 2015

Uchwała Nr 16/III/15 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 2025

 Uchwała Nr 16/III/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-02-05 10:13:11 | Data modyfikacji: 2015-02-05 10:17:51.
Uchwała Nr 17/III/15 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2015

 Uchwała Nr 17/III/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-02-05 10:20:48 | Data modyfikacji: 2015-02-05 10:21:57.
Uchwała Nr 18/IV/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2017

 Uchwała Nr 18/IV/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-02 09:57:02 | Data modyfikacji: 2015-04-02 09:58:10.
Uchwała Nr 19/IV/15 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2017 dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 Uchwała Nr 19/IV/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-02 10:03:11 | Data modyfikacji: 2015-04-02 10:25:17.
Uchwała Nr 20/IV/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Przyłęk na rok 2015

 Uchwała Nr 20/IV/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-02 10:42:22.
Uchwała Nr 21/IV/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Przyłęk na 2015 rok

 Uchwała Nr 21/IV/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-02 10:44:00.
Uchwała Nr 22/IV/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

 Uchwała Nr 22/IV/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-02 10:45:39.
Uchwała Nr 23/IV/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 23/IV/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-02 10:47:36 | Data modyfikacji: 2015-04-02 11:20:05.
Uchwała Nr 24/IV/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

 Uchwała Nr 24/IV/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-02 12:42:12 | Data modyfikacji: 2015-04-02 12:43:36.
Uchwała Nr 25/IV/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk

 Uchwała Nr 25/IV/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-02 10:59:42.
Uchwała Nr 26/IV/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2025

 Uchwała Nr 26/IV/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-02 11:04:36 | Data modyfikacji: 2015-05-18 12:47:55.
Uchwała Nr 27/IV/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2015

 Uchwała Nr 27/IV/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-02 11:10:25 | Data modyfikacji: 2015-04-02 11:17:17.
Uchwała Nr 28/V/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku za rok 2014

 Uchwała Nr 28/V/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-05-14 16:49:36.
Uchwała Nr 29/V/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk za rok 2014

 Uchwała Nr 29/V/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-05-14 16:54:32.
Uchwała Nr 30/V/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2014 rok i sprawozdania finansowego

 Uchwała Nr 30/V/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-05-14 16:59:51.
Uchwała Nr 31/V/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

 Uchwała Nr 31/V/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-05-14 17:04:35.
Uchwała Nr 32/V/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 32/V/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-05-14 17:07:22 | Data modyfikacji: 2015-06-24 08:55:00.
Uchwała Nr 33/V/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 33/V/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-05-14 17:10:48 | Data modyfikacji: 2015-06-24 08:53:49.
Uchwała Nr 34/V/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 Uchwała Nr 34/V/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-05-15 07:48:20.
Uchwała Nr 35/V/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 Uchwała Nr 35/V/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-05-15 07:49:48.
Uchwała Nr 36/V/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu

 Uchwała Nr 36/V/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-05-15 07:52:01.
Uchwała Nr 37/V/15 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2025

 Uchwała Nr 37/V/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-05-18 12:46:38 | Data modyfikacji: 2015-05-18 12:50:22.
Uchwała Nr 38/V/15 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2015

 Uchwała Nr 38/V/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-05-18 12:53:24 | Data modyfikacji: 2015-05-18 12:55:01.
Uchwała Nr 39/VI/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Zwoleniu

 Uchwała Nr 39/VI/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-24 07:29:24.
Uchwała Nr 40/VI/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie udziału w nieruchomości na rzecz Powiatu Zwoleńskiego, zajętej pod pas drogi publicznej – powiatowej DP Nr 4528W Zwoleń – Baryczka – (Janowiec)

 Uchwała Nr 40/VI/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-24 07:30:37.
Uchwała Nr 41/VI/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 Uchwała Nr 41/VI/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-24 07:32:12.
Uchwała Nr 42/VI/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2025

 Uchwała Nr 42/VI/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-24 07:35:02 | Data modyfikacji: 2015-06-24 07:36:49.
Uchwała Nr 43/VI/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej

 Uchwała Nr 43/VI/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-24 07:38:57 | Data modyfikacji: 2015-06-24 07:51:14.
Uchwała Nr 44/VII/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 35/V/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 Uchwała Nr 44/VII/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-31 09:17:22 | Data modyfikacji: 2015-08-31 09:22:44.
Uchwała Nr 45/VII/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2015

 Uchwała Nr 45/VII/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-31 09:20:47 | Data modyfikacji: 2015-08-31 09:23:55.
Uchwała Nr 46/VIII/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 września 2015 r. w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu i zasad zwrotu wydatków osobom do tego uprawnionym.


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 46/VIII/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-09-17 13:19:42 | Data modyfikacji: 2015-10-15 09:22:53.
Uchwała Nr 47/VIII/15 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 Uchwała Nr 47/VIII/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-09-17 13:21:21.
Uchwała Nr 48/VIII/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2025

 Uchwała Nr 48/VIII/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-09-17 13:24:39 | Data modyfikacji: 2015-09-17 13:32:41.
Uchwała Nr 49/VIII/15 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2015

 Uchwała Nr 49/VIII/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-09-17 13:35:54 | Data modyfikacji: 2015-09-17 13:37:05.
Uchwała Nr 50/IX/15 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przyłęk


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 50/IX/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-11-18 08:39:58 | Data modyfikacji: 2015-11-18 08:44:28.
Uchwała Nr 51/IX/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 października 2015 r. ustalenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 51/IX/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-11-18 08:57:04 | Data modyfikacji: 2015-11-18 09:01:47.
Uchwała Nr 52/IX/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przyłęk


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 52/IX/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-11-18 09:00:35 | Data modyfikacji: 2015-11-18 09:02:36.
Uchwała Nr 53/IX/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 53/IX/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-11-18 09:04:53 | Data modyfikacji: 2015-11-23 14:47:08.
Uchwała Nr 54/IX/15 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2025

 Uchwała Nr 54/IX/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-11-18 09:07:34 | Data modyfikacji: 2015-11-18 09:08:18.
Uchwała Nr 55/IX/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2015

 Uchwała Nr 55/IX/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-11-18 09:10:24.
Uchwała Nr 56/IX/15 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 Uchwała Nr 56/IX/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-11-18 09:14:21.
Uchwała Nr 57/X/15 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przyłęk


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 57/X/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-17 23:07:07 | Data modyfikacji: 2015-12-18 11:55:41.
Uchwała Nr 58/X/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przyłęk w latach 2016 – 2022

 Uchwała Nr 58/X/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-17 23:11:51.
Uchwała Nr 59/X/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2016


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 59/X/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-17 23:15:28 | Data modyfikacji: 2015-12-18 11:53:04.
Uchwała Nr 60/X/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień, w tym podatku


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 60/X/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-17 23:17:51 | Data modyfikacji: 2015-12-18 11:52:24.
Uchwała Nr 61/X/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 61/X/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-17 23:20:12 | Data modyfikacji: 2015-12-18 11:51:17.
Uchwała Nr 62/X/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 62/X/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-17 23:23:28 | Data modyfikacji: 2015-12-18 11:48:48.
Uchwała Nr 63/X/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za wodę dostarczaną z gminnych urządzeń wodociągowych i wprowadzenie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 63/X/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-17 23:26:32 | Data modyfikacji: 2015-12-18 11:54:36.
Uchwała Nr 64/X/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

 Uchwała Nr 64/X/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-17 23:31:50.
Uchwała Nr 65/X/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 65/X/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-17 23:36:05 | Data modyfikacji: 2015-12-18 11:46:03.
Uchwała Nr 66/X/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

 Uchwała Nr 66/X/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-17 23:41:53.
Uchwała Nr 67/X/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2025

 Uchwała Nr 67/X/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-17 23:45:23 | Data modyfikacji: 2015-12-17 23:46:03.
Uchwała Nr 68/X/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2015

 Uchwała Nr 68/X/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-17 23:49:05 | Data modyfikacji: 2015-12-17 23:50:10.
Uchwała Nr 69/XI/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Przyłęk na lata 2016 - 2018

Uchwała Nr 69/XI/15 - plik pdf

Załącznik do uchwałay Nr 69/XI/15 - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-07 08:38:05.
Uchwała Nr 70/XI/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilatyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

Uchwała Nr 70/XI/15 - plik dpf

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Przyłęk na 2016 rok - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-14 13:13:26.
Uchwała Nr 71/XI/15 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Gminy Przyłęk na lata 2016-2024

Uchwała Nr 71/XI/15 - plik pdf

Plan Rozwoju Gminy Przyłęk na lata 2016-2024 - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-14 13:22:33.
Uchwała Nr 72/XI/15 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 - 2025


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Nr 72/XI/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-14 13:35:09 | Data modyfikacji: 2016-02-11 21:02:44.
Uchwała Budżetowa na rok 2016 Rady Gminy
Przyłęk Nr 73/XI/15  

z dnia 29 grudnia 2015 r.


Jednolity identyfikator aktu opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 Uchwała Budzetowa na rok 2016 Rady Gminy Przyłęk Nr 73/XI/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-14 13:50:38 | Data modyfikacji: 2016-02-11 20:58:39.
Uchwała Nr 74/XI/15 

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2025

 Uchwała Nr 74/XI/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-14 14:05:36 | Data modyfikacji: 2016-01-14 14:09:30.
Uchwała Nr 75/XI/15  

Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2015

 Uchwała Nr 75/XI/15 - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-14 14:49:42 | Data modyfikacji: 2016-01-14 14:54:57.
Data wprowadzenia: 2016-01-14 14:49:42
Data modyfikacji: 2016-01-14 14:54:57
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk