rok 2016

Zapytanie ofertowe  

Urzędu Gminy w Przyłęku z dnia 06.12.2016r. na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Lucimia, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 920/1 z nieruchomością przyległą oznaczoną jako działka nr 920/2.

I. Opis prac do wykonania
Wykonać rozgraniczenie w/w nieruchomości zgodnie z obowiązyjącymi standardami i przepisami

II. Termin wykonania zamówienia
Czas realizacji zamówienia – do uzgodnienia ze zleceniodawcą

III. Dokumenty jakie muszą dostarczyć Oferenci:
Kserokopia uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Oferenta.

IV. Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena za wykonanie zlecenia.

V. Ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego z kserokopią uprawnień należy składać z oznaczeniem:
„OFERTA na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Lucimia” osobiście, pocztą lub kurierem na adres: Urząd Gminy w Przyłęku, 26-704 Przyłęk.

VI. Termin składania ofert – do dnia 20.12.2016r. do godz. 1500.

 Oferta na rozgraniczenie - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-07 14:18:50 | Data modyfikacji: 2016-12-07 14:23:11.
Zawiadomienie o wyborze oferty 

Przyłęk, dnia 5.10.2016


Dotyczy: Budowa wodociągu w miejscowości Wólka Zamojska

 Zawiadomienie o wyborze oferty - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-06 11:31:29.
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych 

 

Przyłęk, dnia 21.09.2016 r.
Dotyczy: Budowa wodociągu w miejscowości Wólka Zamojska

Zapytanie ofertowe - plik pdf

Dokumentacja techniczna - plik rar

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-21 10:21:36 | Data modyfikacji: 2016-09-21 10:22:33.
Zawiadomienie o wyborze oferty 

Przyłęk, dnia 19.09.2016


Dotyczy: Dostawa urny wyborczej (rezerwowej) dla Gminy Przyłęk

 Zawiadomienie o wyborze oferty - plik pd

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-19 13:46:30.
Zapytanie ofertowe  

Przyłęk, dnia 05.09.2016 r.


Dotyczy: Dostawa urny wyborczej (rezerwowej) dla Gminy Przyłęk

 Zapytanie ofertowe - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-05 09:46:33.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

Przyłęk, dnia 27.06.2016 r.


Dotyczy: zapytania ofertowego na „Odbiór, transport i utylizacja odpadów azbestowych z terenu gminy Przyłęk”


Urząd Gminy w Przyłęku unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na: Odbiór, transport, i utylizacja odpadów azbestowych z terenu Gminy Przyłęk


Uzasadnienie:


Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego”.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - plik pdf

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz cena - plik pdf

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-06-27 13:35:22 | Data modyfikacji: 2016-06-27 13:35:44.
Zapytanie ofertowe 

Przyłęk, dnia 09.06.2016 r.


Zapytanie ofertowe na „Odbiór, transport i utylizacja odpadów azbestowych z terenu gminy Przyłęk”

 Zapytanie ofertowe - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-06-09 12:12:19.
Zawiadomienie o wyborze oferty  

Przyłęk, dnia 02.06.2016


Dotyczy: Dostawa urn wyborczych dla Gminy Przyłęk

 Zawiadomienie o wyborze oferty - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-06-02 12:45:05.
Zapytanie ofertowe 

Przyłęk, dnia 17.05.2016 r.


Zapytanie ofertowe na dostawę urn wyborczych dla Gminy Przyłęk

 Zapytanie ofertowe - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-18 08:58:30.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

Przyłęk, dnia 23.02.2016 r.


Dotyczy: Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy w Przyłęku

 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-02-23 13:27:33.
Zapytanie ofertowe 

Przyłęk, dnia 4.02.2016 r.


Dotyczy: Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy w Przyłęku

 Zapytanie ofertowe - plik pdf

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2016-02-04 16:09:32.
Data wprowadzenia: 2016-02-04 16:09:32
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk