rok 2018

 
Metryka
Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 03 stycznia 2018 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2018 
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2018
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2021
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2018
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2018
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2018
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2018
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przyłęk na rok szkolny 2018/2019
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przyłęk na rok szkolny 2018/2019
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę
Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2018
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2018
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2018
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2018
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz integracji społecznej
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2018
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie składania oświadczeń majątkowych przez osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy Przyłęk na stanowiskach kierowniczych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Przyłęk
Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz integracji społecznej 
Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia
,, Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przyłęku oraz wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Przyłęk”
Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2018 
Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie
Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 02.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Gminie Przyłęk 
Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 07 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 09 maja 2018 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu
Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2018
Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 01 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 01 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2018
Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 06 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ppłk. AK Józefa Pawlaka ,,Brzozy” w Łaguszowie
Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przyłęku 
Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2018 
Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Pani Marii Madejskiej – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku do prowadzenia postepowań oraz wydawania rozstrzygnięć w tym decyzji w sprawach rządowego programu ,, Dobry start”
Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku do prowadzenia postępowań w sprawie o przyznanie świadczenia rządowego programu ,, Dobry start” a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia
Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku do prowadzenia postępowań w sprawie o przyznanie świadczenia rządowego programu ,, Dobry start” a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia
Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku do prowadzenia postępowań w sprawie o przyznanie świadczenia rządowego programu ,, Dobry start” a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia
Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ppłk. AK Józefa Pawlaka ,, Brzozy” w Łaguszowie
Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 
Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2018
Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2018-2025
Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2018
Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 
 Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przyłęku
Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie obsługi wyborów samorządowych w 2018 r.
Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych
Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie powołania, organizacji i funkcjonowania Punktu Kontaktowego HNS ( Host Nation Support)Wójta Gminy Przyłęk
Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2018 
Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 01 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2018
Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku
Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2018
Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ppłk. AK Józefa Pawlaka ,,Brzozy” w Łaguszowie Pani Teresie Pawlukowskiej
Zarządzenie Nr 67/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2018
Zarządzenie Nr 68/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
Zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2018
Zarządzenie Nr 70/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 13 września 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2018
Zarządzenie Nr 72/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2018
Zarządzenie Nr 73/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
Zarządzenie Nr 74/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2018
Zarządzenie Nr 75/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 28 września 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia
Zarządzenie Nr 76/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 4 października 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Przyłęku
Zarządzenie Nr 77/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 09 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
Zarządzenie Nr 78/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 09 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2018
Zarządzenie Nr 79/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 9 października 2018 r. w sprawie powołania obsługi informatycznej Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Przyłęk w wyborach samorządowych w 2018 roku
Zarządzenie Nr 80/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
Zarządzenie Nr 81/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2018
Zarządzenie Nr 82/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu gminy w Przyłęku na rok 2018
Zarządzenie Nr 84/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu gminy w Przyłęku na rok 2018
Zarządzenie Nr 86/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
Zarządzenie Nr 87/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2018
Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczącej Programu współpracy Gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
Zarządzenie Nr 89/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 02 listopada 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na stan majątkowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku Filia w Łagowie, następujących składników majątkowych
Zarządzenie Nr 90/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Przyłęk na 2019 rok oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025
Zarządzenie Nr 91/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2018
Zarządzenie Nr 92/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
Zarządzenie Nr 93/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu gminy w Przyłęku na rok 2018
Zarządzenie Nr 94/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 20 listopada 2018 roku na podstawie art. 248 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm. ) oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 października 2015 r w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015, poz. 1542 z późn. zm.) w związku z przedłożonym Zarządzeniem Nr 90)
Zarządzenie Nr 95/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2018
Zarządzenie Nr 97/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
Zarządzenie Nr 98/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2018
Zarządzenie Nr 99/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
Zarządzenie Nr 100/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany godzin pracy pracowników obsługi Urzędu Gminy w Przyłęku
Zarządzenie Nr 101/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
Zarządzenie Nr 102/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w Przyłęku
Zarządzenie Nr 103/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Przyłęku
Zarządzenie Nr 104/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
Zarządzenie Nr 105/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2018
Zarządzenie Nr 106/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
Zarządzenie Nr 107/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2018

 

 

Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-27 14:13:43 | Data modyfikacji: 2019-01-03 21:55:51.
Data wprowadzenia: 2018-08-27 14:13:43
Data modyfikacji: 2019-01-03 21:55:51
Opublikowane przez: Andrzej Szewczyk