rok 2022

 
Metryka
Zarządzenie nr 1/2022 z dnia 03.01.2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy
w Przyłęku.
Zarządzenie nr 2/2022 z dnia 03.01.2022 r. w sprawie odbioru dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Przyłęk
w zamian za święto przypadające w sobotę.
Zarządzenie nr 3/2022 z dnia 03.01.2022 r. w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy
w Przyłęku na rok 2022.
Zarządzenie nr 4/2022 z dnia 05.01.2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku Pani Marii Madejskiej do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatku osłonowego.
Zarządzenie nr 5/2022 z dnia 05.01.2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatku osłonowego.
Zarządzenie nr 6/2022 z dnia 05.01.2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatku osłonowego.
Zarządzenie nr 7/2022 z dnia 05.01.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
Zarządzenie nr 8/2022 z dnia 05.01.2022 r. w sprawie planu finansowego wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku
na rok 2022.
Zarządzenie nr 9/2022 z dnia 14.01.2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2022.
Zarządzenie nr 10/2022 z dnia 18.01.2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w ramach zwykłego zarządu Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku.
Zarządzenie nr 11/2022 z dnia 20.01.2022 r. w sprawie zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora Publicznej szkoły Podstawowej w Przyłęku.
Zarządzenie nr 12/2022 z dnia 18.01.2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w ramach zwykłego zarządu Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku.
Zarządzenie nr 13/2022 z dnia 27.01.2022 r. w sprawie planu finansowego wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku
na rok 2022.
Zarządzenie nr 14/2022 z dnia 28.01.2022 r. w sprawie upoważnienia nauczyciela Publicznej szkoły Podstawowej
w Grabowie nad Wisłą do zastępowania dyrektora szkoły podczas nieobecności, w tym do składania oświadczeń woli związanych z zakresem prowadzenia bieżącej działalności jednostki organizacyjnej.
Zarządzenie 15/2022 z dnia 31.01.2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przyłęk na rok szkolny 2022/2023.
Zarządzenie 16/2022 z dnia 31.01.2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przyłęk na rok szkolny 2022/2023.
Zarządzenie nr 17/2022 z dnia 31.01.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
Zarządzenie nr 18/2022 z dnia 31.01.2022 r. w sprawie planu finansowego wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku
na rok 2022.
Zarządzenie nr 19/2022 z dnia 04.02.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku.
Zarządzenie nr 20/2022 z dnia 08.02.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
Zarządzenie nr 21/2022 z dnia 08.02.2022 r. w sprawie planu finansowego wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku
na rok 2022.
 Zarządzenie nr 22/2022 z dnia 16.02.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika struktury sprzedaży wykorzystywanych do właściwego odliczania naliczonego podatku od towarów i usług w Urzędzie gminy w Przyłęku i jej jednostkach budżetowych za rok 2021 i w 2022 r.
Zarządzenie nr 23/2022 z dnia 16.02.2022 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania i normy zużycia paliwa dla ciągnika rolniczego NEW HOLLAND TD5.85 NR VIN HLRTD585CMLR08128 rok produkcji 2021, będącego w dyspozycji Urzędu Gminy Przyłęk.
Zarządzenie nr 24/2022 z dnia 18.02.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
Zarządzenie nr 25/2022 z dnia 18.02.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2022.
Zarządzenie nr 26/2022 z dnia 18.02.2022 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Zarządzenie nr 27/2022 z dnia 24.02.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2022.
Zarządzenie nr 28/2022 z dnia 25.02.2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na 2022 r.
Zarządzenie nr 29/2022 z dnia 28.02.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
Zarządzenie nr 30/2022 z dnia 28.02.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2022.
Zarządzenie nr 31/2022 z dnia 01.03.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
Zarządzenie nr 32/2022 z dnia 01.03.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków Urzędu Gminy
w Przyłęku na rok 2022
Zarządzenie nr 33/2022 z dnia 01.03.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
Zarządzenie nr 34/2022 z dnia 01.03.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków Urzędu Gminy
w Przyłęku na rok 2022.
Zarządzenie nr 35/2022 z dnia 09.03.2022 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Przyłęku.
 
Zarządzenie nr 37/2022 z dnia 16.03.2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji, unormowanego ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.
Zarządzenie nr 38/2022 z dnia 16.03.2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji, unormowanego ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.
Zarządzenie nr 39/2022 z dnia 16.03.2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji, unormowanego ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.
Zarządzenie nr 40/2022 z dnia 16.03.2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji, unormowanego ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.
Zarządzenie nr 41/2022 z dnia 21.03.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
Zarządzenie nr 42/2022 z dnia 21.03.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków Urzędu Gminy
w Przyłęku na rok 2022.
Zarządzenie nr 43/2022 z dnia 22.03.2022 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury
i SP ZOZ.
Zarządzenie nr 44/2022 z dnia 22.03.2022 r. w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizacje programu „Laboratoria Przyszłości” w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2022 rok.
Zarządzenie nr 45/2022 z dnia 22.03.2022 r. w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizacje zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko SARS-COV-2 oraz zadania pn. Podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno– technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok.

 

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-02-16 10:39:07 | Data modyfikacji: 2022-04-22 12:54:57.
Data wprowadzenia: 2022-02-16 10:39:07
Data modyfikacji: 2022-04-22 12:54:57
Opublikowane przez: Administrator Gmina