rok 2022

 
Metryka
Zarządzenie nr 1/2022 z dnia 03.01.2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy
w Przyłęku.
Zarządzenie nr 2/2022 z dnia 03.01.2022 r. w sprawie odbioru dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Przyłęk
w zamian za święto przypadające w sobotę.
Zarządzenie nr 3/2022 z dnia 03.01.2022 r. w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy
w Przyłęku na rok 2022.
Zarządzenie nr 4/2022 z dnia 05.01.2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku Pani Marii Madejskiej do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatku osłonowego.
Zarządzenie nr 5/2022 z dnia 05.01.2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatku osłonowego.
Zarządzenie nr 6/2022 z dnia 05.01.2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatku osłonowego.
Zarządzenie nr 7/2022 z dnia 05.01.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
Zarządzenie nr 8/2022 z dnia 05.01.2022 r. w sprawie planu finansowego wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku
na rok 2022.
Zarządzenie nr 9/2022 z dnia 14.01.2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2022.
Zarządzenie nr 10/2022 z dnia 18.01.2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w ramach zwykłego zarządu Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku.
Zarządzenie nr 11/2022 z dnia 20.01.2022 r. w sprawie zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora Publicznej szkoły Podstawowej w Przyłęku.
Zarządzenie nr 12/2022 z dnia 18.01.2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w ramach zwykłego zarządu Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku.
Zarządzenie nr 13/2022 z dnia 27.01.2022 r. w sprawie planu finansowego wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku
na rok 2022.
Zarządzenie nr 14/2022 z dnia 28.01.2022 r. w sprawie upoważnienia nauczyciela Publicznej szkoły Podstawowej
w Grabowie nad Wisłą do zastępowania dyrektora szkoły podczas nieobecności, w tym do składania oświadczeń woli związanych z zakresem prowadzenia bieżącej działalności jednostki organizacyjnej.
Zarządzenie 15/2022 z dnia 31.01.2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przyłęk na rok szkolny 2022/2023.
Zarządzenie 16/2022 z dnia 31.01.2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przyłęk na rok szkolny 2022/2023.
Zarządzenie nr 17/2022 z dnia 31.01.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
Zarządzenie nr 18/2022 z dnia 31.01.2022 r. w sprawie planu finansowego wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku
na rok 2022.
Zarządzenie nr 19/2022 z dnia 04.02.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku.
Zarządzenie nr 20/2022 z dnia 08.02.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
Zarządzenie nr 21/2022 z dnia 08.02.2022 r. w sprawie planu finansowego wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku
na rok 2022.
 Zarządzenie nr 22/2022 z dnia 16.02.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika struktury sprzedaży wykorzystywanych do właściwego odliczania naliczonego podatku od towarów i usług w Urzędzie gminy w Przyłęku i jej jednostkach budżetowych za rok 2021 i w 2022 r.
Zarządzenie nr 23/2022 z dnia 16.02.2022 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania i normy zużycia paliwa dla ciągnika rolniczego NEW HOLLAND TD5.85 NR VIN HLRTD585CMLR08128 rok produkcji 2021, będącego w dyspozycji Urzędu Gminy Przyłęk.
Zarządzenie nr 24/2022 z dnia 18.02.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
Zarządzenie nr 25/2022 z dnia 18.02.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2022.
Zarządzenie nr 26/2022 z dnia 18.02.2022 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Zarządzenie nr 27/2022 z dnia 24.02.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2022.
Zarządzenie nr 28/2022 z dnia 25.02.2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na 2022 r.
Zarządzenie nr 29/2022 z dnia 28.02.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
Zarządzenie nr 30/2022 z dnia 28.02.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2022.
Zarządzenie nr 31/2022 z dnia 01.03.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
Zarządzenie nr 32/2022 z dnia 01.03.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków Urzędu Gminy
w Przyłęku na rok 2022
Zarządzenie nr 33/2022 z dnia 01.03.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
Zarządzenie nr 34/2022 z dnia 01.03.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków Urzędu Gminy
w Przyłęku na rok 2022.
Zarządzenie nr 35/2022 z dnia 09.03.2022 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Przyłęku.
 
Zarządzenie nr 37/2022 z dnia 16.03.2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji, unormowanego ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.
Zarządzenie nr 38/2022 z dnia 16.03.2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji, unormowanego ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.
Zarządzenie nr 39/2022 z dnia 16.03.2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji, unormowanego ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.
Zarządzenie nr 40/2022 z dnia 16.03.2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji, unormowanego ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.
Zarządzenie nr 41/2022 z dnia 21.03.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
Zarządzenie nr 42/2022 z dnia 21.03.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków Urzędu Gminy
w Przyłęku na rok 2022.
Zarządzenie nr 43/2022 z dnia 22.03.2022 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury
i SP ZOZ.
Zarządzenie nr 44/2022 z dnia 22.03.2022 r. w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizacje programu „Laboratoria Przyszłości” w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2022 rok.

Zarządzenie nr 45/2022 z dnia 22.03.2022 r. w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych na realizacje zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko SARS-COV-2 oraz zadania pn. Podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno– technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok.

 

Zarządzenie nr 47/2022 z dnia 24.03.2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Zarządzenie nr 48/2022 z dnia 24.03.2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

 

Zarządzenie nr 50/2022 z dnia 29.03.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2022.

Zarządzenie nr 51/2022 z dnia 29.03.2022 r. w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2022 rok.

 

Zarządzenie nr 53/2022 z dnia 31.03.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2022.

Zarządzenie nr 54/2022 z dnia 08.04.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.

Zarządzenie nr 55/2022 z dnia 08.04.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków Urzędu Gminy
w Przyłęku na rok 2022.

Zarządzenie nr 56/2022 z dnia 21.04.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków Urzędu Gminy
w Przyłęku na rok 2022.

Zarządzenie nr 57/2022 z dnia 22.04.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.

Zarządzenie nr 58/2022 z dnia 22.04.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2022.

Zarządzenie nr 59/2022 z dnia 26.04.2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej szkoły Podstawowej w Przyłęku prowadzonej przez Gminę Przyłęk.

Zarządzenie nr 60/2022 z dnia 29.04.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.

Zarządzenie nr 61/2022 z dnia 29.04.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów Urzędu Gminy
w Przyłęku na rok 2022.

Zarządzenie nr 62/2022 z dnia 29.04.2022 r. w sprawie upoważnienia nauczyciela Publicznej szkoły Podstawowej
w Grabowie nad Wisłą do zastępowania dyrektora szkoły podczas nieobecności, w tym do składania oświadczeń woli związanych z zakresem prowadzenia bieżącej działalności jednostki organizacyjnej.

Zarządzenie nr 63/2022 z dnia 05.05.2022 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu.

Zarządzenie nr 64/2022 z dnia 05.05.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków Urzędu Gminy
w Przyłęku na rok 2022.

Zarządzenie nr 65/2022 z dnia 10.05.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.

Zarządzenie nr 66/2022 z dnia 10.05.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów Urzędu Gminy
w Przyłęku na rok 2022.

 

Zarządzenie nr 68/2022 z dnia 19.05.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Przyłęku.

Zarządzenie nr 69/2022 z dnia 23.05.2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia zwycięzców w gminnym konkursie „TRUSKAWKOWY ZAWRÓT GŁOWY”.

Zarządzenie nr 70/2022 z dnia 23.05.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.

Zarządzenie nr 71/2022 z dnia 23.05.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2022.

Zarządzenie nr 72/2022 z dnia 23.05.2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku.

Zarządzenie nr 73/2022 z dnia 30.05.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.

Zarządzenie nr 74/2022 z dnia 30.05.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2022.

Zarządzenie nr 75/2022 z dnia 30.05.2022 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Przyłęk za rok 2021r.

Zarządzenie nr 76/2022 z dnia 31.05.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.

Zarządzenie nr 77/2022 z dnia 01.06.2022 r. w sprawie upoważnienia nauczyciela Publicznej szkoły Podstawowej
w Grabowie nad Wisłą do zastępowania dyrektora szkoły podczas nieobecności, w tym do składania oświadczeń woli związanych z zakresem prowadzenia bieżącej działalności jednostki organizacyjnej.

Zarządzenie nr 78/2022 z dnia 02.06.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za centralne ogrzewanie w budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Przyłęk.

Zarządzenie nr 79/2022 z dnia 03.06.2022 r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej i zamieszczania w Krajowym Rejestrze Zadłużonych informacji w zakresie zobowiązań dłużnika alimentacyjnego.

Zarządzenie nr 80/2022 z dnia 03.06.2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków do opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania z wyłączeniem wydawania decyzji oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej i zamieszczania w Krajowym Rejestrze Zadłużonych informacji
w zakresie zobowiązań dłużnika alimentacyjnego.

Zarządzenie nr 81/2022 z dnia 03.06.2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania z wyłączeniem wydawania decyzji oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej i zamieszczania w Krajowym Rejestrze Zadłużonych informacji
w zakresie zobowiązań dłużnika alimentacyjnego.

Zarządzenie nr 82/2022 z dnia 09.06.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.

Zarządzenie nr 83/2022 z dnia 09.06.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2022.

Zarządzenie nr 84/2022 z dnia 09.06.2022 r. w sprawie powołania stałej gminnej komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 85/2022 z dnia 14.06.2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Przyłęku.

 

Zarządzenie nr 87/2022 z dnia 20.06.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.

Zarządzenie nr 88/2022 z dnia 20.06.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2022.

Zarządzenie nr 89/2022 z dnia 22.06.2022 r. w sprawie zmiany składu stałej komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 90/2022 z dnia 27.06.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2022.

Zarządzenie nr 91/2022 z dnia 27.06.2022 r. w sprawie upoważnienia nauczyciela Publicznej szkoły Podstawowej
w Grabowie nad Wisłą do zastępowania dyrektora szkoły podczas nieobecności, w tym do składania oświadczeń woli związanych z zakresem prowadzenia bieżącej działalności jednostki organizacyjnej.

Zarządzenie nr 92/2022 z dnia 28.06.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.

Zarządzenie nr 93/2022 z dnia 28.06.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2022.

Zarządzenie nr 94/2022 z dnia 28.06.2022 r. w sprawie zmiany składu stałej gminnej komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 95/2022 z dnia 30.06.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.

Zarządzenie nr 96/2022 z dnia 30.06.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2022.

Zarządzenie nr 97/2022 z dnia 30.06.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2022.

Zarządzenie nr 98/2022 z dnia 30.06.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.

Zarządzenie nr 99/2022 z dnia 11.07.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2022.

Zarządzenie nr 100/2022 z dnia 18.07.2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Przyłęku.

Zarządzenie nr 101/2022 z dnia 18.07.2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwartego Konkursu ofert na realizację zadania publicznego.

Zarządzenie nr 102/2022 z dnia 18.07.2022 r. w sprawie wprowadzenia „Planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu w przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie Gminy Przyłęk.

Zarządzenie nr 103/2022 z dnia 18.07.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.

Zarządzenie nr 104/2022 z dnia 18.07.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2022.

Zarządzenie nr 105/2022 z dnia 28.07.2022 r. w sprawie upoważnienia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Wisłą do zastępowania dyrektora szkoły podczas jego nieobecności, w tym do składania oświadczeń woli związanych z zakresem prowadzenia bieżącej działalności jednostki organizacyjnej.

Zarządzenie nr 106/2022 z dnia 28.07.2022 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków i rozliczeń przyznanych dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przyłęk.

Zarządzenie nr 107/2022 z dnia 28.07.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2022.

Zarządzenie nr 108/2022 z dnia 29.07.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.

Zarządzenie nr 109/2022 z dnia 29.07.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2022.

Zarządzenie nr 110/2022 z dnia 05.08.2022 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przyłęk.

Zarządzenie nr 111/2022 z dnia 05.08.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.

Zarządzenie nr 112/2022 z dnia 05.08.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2022.

Zarządzenie nr 113/2022 z dnia 08.08.2022 r. w sprawie zmiany składu stałej gminnej komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 114/2022 z dnia 10.08.2022 r. w sprawie zmiany składu stałej gminnej komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 115/2022 z dnia 12.08.2022 r. w sprawie powołania stałej komisji do odbioru inwestycji na terenie Gminy Przyłęk.

Zarządzenie nr 116/2022 z dnia 16.08.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.

Zarządzenie nr 117/2022 z dnia 16.08.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2022.

Zarządzenie nr 118/2022 z dnia 17.08.2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku Pani Marii Madejskiej do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Zarządzenie nr 118A/2022 z dnia 17.08.2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku węglowego.

Zarządzenie nr 119/2022 z dnia 17.08.2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie nr 120/2022 z dnia 17.08.2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie nr 121/2022 z dnia 17.08.2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie nr 122/2022 z dnia 17.08.2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie nr 123/2022 z dnia 24.08.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2022.

Zarządzenie nr 124/2022 z dnia 24.08.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.

Zarządzenie nr 125/2022 z dnia 25.08.2022 r. w sprawie upoważnienia nauczyciela Publicznej szkoły Podstawowej
w Grabowie nad Wisłą do zastępowania dyrektora szkoły podczas nieobecności, w tym do składania oświadczeń woli związanych z zakresem prowadzenia bieżącej działalności jednostki organizacyjnej.

Zarządzenie nr 126/2022 z dnia 26.08.2022 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 roku.

Zarządzenie nr 126/2022 z dnia 31.08.2022 r. w sprawie ogłoszenia Gminnego konkursu artystycznego na przebranie w strój żółwia.

Zarządzenie nr 127/2022 z dnia 31.08.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Przyłęku na rok 2022.

Zarządzenie nr 128/2022 z dnia 01.09.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.

 

 

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2022-02-16 10:39:07 | Data modyfikacji: 2022-09-16 12:19:15.
Data wprowadzenia: 2022-02-16 10:39:07
Data modyfikacji: 2022-09-16 12:19:15
Opublikowane przez: Administrator Gmina