statut sołectw

 

Uchwała Nr 50/VI/2003
R a d y G m i n y w P r z y ł ę k u
z dnia 4 marca 2003 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa.

Na podstawie art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz po konsultacji z mieszkańcami - Rada Gminy w Przyłęku uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się jednolity tekst Statutu Sołectwa w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
Statut w tym brzmieniu został przyjęty na zebraniach wiejskich przez mieszkanców następujących sołectw: Andrzejów, Baryczka, Babin, Grabów nad Wisłą, Helenów, Ignaców, Krzywda, Kulczyn, Lipiny, Lucimia, Łagów, Łaguszów, Ławeczko Nowe, Ławeczko Stare, Mszadla Dolna, Mszadla Nowa, Mszadla Stara, Mierziączka, Okrężnica, Pająków, Przyłęk, Rudki, Stefanów, Szlachecki Las, Wólka Łagowska, Wólka Zamojska, Wysocin, Załazy, Zamość Nowy, Zamość Stary.

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Przyłęk.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 40/V/94 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 29 listopada 1994 roku w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
R a d y G m i n y

Mirosław Madejski


S T A T U T   S O Ł E C T W A

Na podstawie art. 35 i 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm/ - uchwala się

STATUT SOŁECTWA ................................................................

Rozdział I
Nazwa, teren działania i zadania sołectwa

§ 1.

Ogół mieszkańców wsi ........................................... stanowi
sołectwo ......................................................

§ 2.

Zadania sołectwa to:

a/ zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych i innych związanych z miejscem zamieszkania,
b/ gospodarowanie mieniem komunalnym przekazanym przez gminę,
c/ dysponowanie środkami finansowymi sołectwa,
d/ sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych działających w sołectwie,
e/ organizowanie czynów społecznych.

§ 3.

Mieszkańcy sołectwa podejmują uchwały w sprawach:

- planu zagospodarowania wsi,
- przeznaczenia środków będących w dyspozycji sołectwa,
- złożenia wniosku o przekazanie składników mienia komunalnego do dyspozycji sołectwa,
- czynności przekraczających zwykły zarząd w stosunku do przekazanego mienia komunalnego,
- kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego wsi.

§ 4.

Wydatki związane z realizacją zadań sołectwa mogą być pokrywane z budżetu gminy lub środków posiadanych przez sołectwo.

§ 5.

Mieszkańcy sołectwa, sołtys i rada sołecka współpracują z radnymi z terenu sołectwa w celu wykonania zadań sołectwa.

Rozdział II.
Struktura organizacyjna

§ 6.

1. Organami sołectwa są:

a/ zebranie wiejskie,
b/ sołtys,
c/ rada sołecka

2. Zebranie wiejskie może powołać inne organy sołectwa określając ich kompetencje.

§ 7.

Kadencja organów wymienionych w § 6 pkt 1 lit. b i c trwa 4 lata.

§ 8.

Rada Sołecka i sołtys są obowiązane raz w roku składać sprawozdanie ze swej działalności zebraniu wiejskiemu.

§ 9.

1. Zebranie wiejskie jest organem stanowiącym sołectwa.
2. Prawo do udziału w zebraniu mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 10.

1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy zostali o nim powiadomieni mieszkańcy sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty. Zawiadomienie pisemne "od domu do domu" oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
2. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania.
3. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbędnego qvorum zebranie w nowym terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych mieszkańców.
4. Zebranie wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania.

§ 11.

1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
a/ 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania,
b/ rady sołeckiej,
c/ rady gminy i radnego w swoim okręgu wyborczym.
2. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w roku,
3. Zebranie zwoływane na wniosek organów wymienionych w pkt 1 powinno się odbyć w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 12.

Zebranie wiejskie:
1/ wybiera i odwołuje sołtysa i członków rady sołeckiej,
2/ rozpatruje sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej,
3/ podejmuje uchwały w sprawach należących do zadań sołectwa,
4/ kontroluje wykonanie tych uchwał.

§ 13.

Sołtys:
1/ jest organem wykonawczym sołectwa,
2/ może być przewodniczącym rady sołeckiej,
3/ reprezentuje sołectwo na zewnątrz,
4/ reprezentuje sołectwo na sesjach rady gminy, gdzie również może zgłaszać wnioski w imieniu zebrania wiejskiego,
5/ wykonuje inne zadania powierzone mu na mocy przepisów prawa,
6/ pełni funkcję społecznie; za wykonanie zadań o których mowa w pkt 5 otrzymuje wynagrodzenie określone stosownymi przepisami.

§ 14.

1. Sołtys zwołuje zebranie wiejskie z własnej inicjatywy lub na wniosek osób wymienionych w § 11 ust. 1 statutu, ustala dzień, godzinę, miejsce zebrania
i informuje o tym mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania w sposób zwyczajowo przyjęty.
2. Sołtys organizuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego, kontroluje ich wykonanie oraz składa sprawozdanie z wykonania uchwał.
3. Sołtys w ramach udzielonych upoważnień zebrania wiejskiego może pełnić funkcję przewodniczącego komitetu czynów społecznych.
4. Sołtys współdziała z organami samorządu terytorialnego w celu wspólnej realizacji zadań sołectwa.

§ 15.

Zadania swe sołtys wykonuje wspólnie z Radą Sołecką.

§ 16.

1. Rada Sołecka składa się z 3 do 5 osób wybranych przez zebranie wiejskie.
W skład Rady Sołeckiej wchodzi: przewodniczący, sekretarz, skarbnik i 2 członków.
2. Rada Sołecka obraduje na posiedzeniach.
3. Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje przewodniczący w miarę potrzeb nie rzadziej niż dwa razy w roku.
4. Uchwały rady sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów.
5. Rada sołecka podejmuje uchwały we wszystkich sprawach zastrzeżonych dla sołtysa w szczególności zarządza mieniem komunalnym przekazanym przez gminę.
6. Rada Sołecka może zapraszać na zebranie przedstawicieli jednostek organizacyjnych zainteresowanych tematyką zebrania.
7. Rada Sołecka przygotowuje projekty uchwał zebrania.
8. Rada Sołecka występuje wobec zebranych z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa.
9. Rada Sołecka zarządza przeprowadzenie kontroli społecznej.
10 Rada Sołecka decyduje w sprawach udziału w postępowaniu administracyjnym sołectwa.

Rozdział III
Tryb wyborów i odwoływania organów sołectwa oraz uzupełnienie składu tych organów w czasie kadencji

§ 17.

1. Zebranie wiejskie na którym ma być dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej zwołuje wójt gminy określając miejsce, dzień i godzinę zebrania w sposób zwyczajowo przyjęty.
2. Zarządzenie wójta gminy o zwołaniu zebrania w celu wyboru organów sołectwa powinno być podane do wiadomości mieszkańców co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

§ 18.

1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbędnego qvorum wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych mieszkańców sołectwa tego samego dnia.

§ 19.

1. Wybory organów sołectwa prowadzi przewodniczący zebrania.
2. Przewodniczącego zebrania wybierają mieszkańcy w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
3. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna składająca się z 3 osób wybranych spośród uprawnionych do głosowania.
4. Członek komisji skrutacyjnej nie może kandydować do organów sołectwa.
5. Komisja skrutacyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.
6. Do zadań komisji należy:
- przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przygotowanie kart do głosowania,
- przeprowadzenie głosowania,
- ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania,
- sporządzenie protokółu z wyników wyborów.
7. Protokół z przeprowadzonych wyborów podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej oraz przewodniczący zebrania.

§ 20.

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłaszanych bezpośrednio przez uprawnionych do głosowania uczestników zebrania.
2. Wybór sołtysa, rady sołeckiej odbywa się w głosowaniu tajnym.
3. Kandydatem do organów sołectwa nie może być osoba skazana za przestępstwo popełnione z chęci zysku lub niskich pobudek.
4. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
5. Głos jest nieważny jeżeli:
a/ karta do głosowania jest całkowicie przekreślona,
b/ zawiera większą ilość nieokreślonych kandydatów niż miejsc w organach sołectwa,
c/ karta do głosowania jest inna niż sporządzona przez komisję.

§ 21.

1. Sołtys i rada sołecka są odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i w każdym czasie mogą być przez zebranie wiejskie odwołani jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu lub dopuścili się przestępstwa o jakim mowa w § 20 ust. 3.
2. Odwołanie z funkcji powinno nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 22.

1. W przypadku ustąpienia lub odwołania sołtysa, rady sołeckiej przez zebranie wiejskie - wójt gminy zarządza wybory ponowne.
2. Wybory uzupełniające członków rady sołeckiej zarządza rada sołecka.
3. Wybory uzupełniające odbywają się na zasadach określonych w § 19 i 20.

§ 23.

Rada sołecka i sołtys obowiązani są składać sprawozdanie ze swojej działalności obejmujące całokształt realizowanych zadań tj:
- realizacji uchwał zebrania wiejskiego,
- wyników przeprowadzonych kontroli,
- ważniejszych wpływach i wydatkach ze środków finansowych sołectwa,
- efektów działań społeczno-organizatorskich zwłaszcza wyników organizowanych czynów społecznych,
- realizacji zadań z zakresu administracji,
- innych działań mających istotne znaczenie dla mieszkańców sołectwa.

Rozdział V
Sposób gospodarowania środkami finansowymi sołectwa

§ 24.

Fundusze sołectwa składają się:
- z przekazanych przez radę gminy środków finansowych,
- z dochodów uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym przejętym od gminy,
- dobrowolnych wpłat zakładów pracy, organizacji społecznych, mieszkańców oraz środków uzyskanych z organizowanych przedsięwzięć.

§ 25.

W przypadku przekazania sołectwu składników mienia komunalnego do gospodarowania, zasady rozliczeń między gminą a sołectwem z tego tytułu każdorazowo określa porozumienie w sprawie przekazania mienia komunalnego.

§ 26.

1. Fundusze sołectwa mogą być przeznaczone na działalność społeczo-wychowawczą, na inwestycje, remonty i konserwację urządzeń użyteczności publicznej znajdujących się w sołectwie.
2. Fundusze sołectwa gromadzone są na rachunku bankowym, którym dysponuje rada sołecka.
3. O przeznaczeniu funduszy sołectwa decyduje rada sołecka na podstawie uchwały zebrania wiejskiego.

§ 27.

Księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzi urząd gminy.

§ 28.

1. Gospodarka finansowa jest jawna. Dla kontrolowania działalności finansowej sołectwa zebranie wiejskie może powołać komisję rewizyjną.
2. Uchwała o powołaniu komisji rewizyjnej określi jej skład osobowy i zadania.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 29.

Zmiany w statucie sołectwa uchwala się w takim samym trybie jak statut sołectwa.

Przyłęk - marzec 2003 r.

 

Opublikowane przez: Marian Kuś | Data wprowadzenia: 2003-04-24 11:40:46.
Uchwała Nr 80/XIV/19 z dnia 6 września 2019 r. w
sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy
Przyłęk 
 Uchwała Nr 80.XIV.19 .pdf

Opublikowane przez: Administrator Gmina | Data wprowadzenia: 2020-04-29 16:43:45 | Data modyfikacji: 2020-04-29 16:44:28.
Data wprowadzenia: 2020-04-29 16:43:45
Data modyfikacji: 2020-04-29 16:44:28
Opublikowane przez: Administrator Gmina